Advanced

Byggstandarder & Miljöcertifieringar – En fallstudie på LKF

Lundberg, Maja LU (2017) In TVBP VBEM01 20171
Construction Management
Abstract (Swedish)
Problemställning:
Hur hållbart bygger LKF?

Syfte:
Att bidra till framtagandet av en ny, mer hållbar byggstandard.

Metod:
Litteraturstudie, intervjuer samt jämförelse mellan miljöcertifieringar och LKF:s byggstandard genom ett ”standardprojekt”.

Slutsatser:
Hållbart byggande har för denna rapport definierats som en balans mellan sociala-, ekonomiska-, ekologiska- och tekniska aspekter kopplat till byggprocessen, byggnaden och förvaltningen. Hållbart byggande är komplext och det finns ingen tydlig gräns där traditionellt byggande går över till hållbart. Miljöcertifieringar och standarder kan vara till hjälp vid en bedömning men det gäller att ständigt arbeta aktivt med hållbarhetsfrågan inom hela organisationen såväl som inom... (More)
Problemställning:
Hur hållbart bygger LKF?

Syfte:
Att bidra till framtagandet av en ny, mer hållbar byggstandard.

Metod:
Litteraturstudie, intervjuer samt jämförelse mellan miljöcertifieringar och LKF:s byggstandard genom ett ”standardprojekt”.

Slutsatser:
Hållbart byggande har för denna rapport definierats som en balans mellan sociala-, ekonomiska-, ekologiska- och tekniska aspekter kopplat till byggprocessen, byggnaden och förvaltningen. Hållbart byggande är komplext och det finns ingen tydlig gräns där traditionellt byggande går över till hållbart. Miljöcertifieringar och standarder kan vara till hjälp vid en bedömning men det gäller att ständigt arbeta aktivt med hållbarhetsfrågan inom hela organisationen såväl som inom varje projekt. En nackdel med hållbart byggande är att det uppfattas som dyrare än traditionellt byggande, trots att studier visar att denna uppfattning saknar grund. Andra svårigheter med hållbart byggande är att det krävs administration, kunskap och resurser. Fördelar är de olika vinster som erhålls inom de olika hållbarhetsaspekterna.

LKF:s byggstandard, genom deras standardprojekt Fossilen, uppfyller ingendera av miljöcertifieringarna FEBY12 passivhus, Miljöbyggnad silver eller Svanen. Främst uppfylls inte energi- och materialkrav. Detta betyder dock inte nödvändigtvis att det kommunala fastighetsbolaget inte bygger hållbart. Hållbart byggande handlar om balansering och optimering inom områdena socialt, ekonomiskt, ekologiskt och tekniskt. Inom samtliga områden gör LKF ansträngningar för att uppnå hållbarhet. LKF anses dock kunna göra mer inom energi- och material utan att inskränka på hållbarhetsarbetet i stort.

Från och med år 2021 ska samtliga nya byggnader uppfylla krav enligt nära-nollenergibyggnader. Detta enligt ett EU-direktiv vilket innebär att Sverige, som medlemsland, omfattas av kravet. Direktivet torde leda till kraftigt sänkta energigränser i BBR:s krav och således även i miljöcertifieringskrav. Införandet av krav relaterade till själva byggprocessen samt till förvaltningsskedet sker i den nya versionen av Miljöbyggnad som är under utveckling. Denna trend kan också komma att ses hos framför allt Svanen, men kanske även hos FEBY12. (Less)
Abstract
Problem:
How sustainable does LKF build?

Purpose:
To contribute to a new construction standard that is more sustainable than the present one.

Method:
Litterature study, interviews and comparison of environmental assessments and LKF’s construction standard that is represented by a ’standard project’.

Conclusions:
Sustainable construction has for this report been defined as a balance between social, economic, biophysical and technical aspects related to the building process, the building and the real estate management. Sustainable construction is complex and there’s no clear line where conventional construction turns into sustainable. Environmental assessments and standards can be helpful when evaluating sustainability but it is... (More)
Problem:
How sustainable does LKF build?

Purpose:
To contribute to a new construction standard that is more sustainable than the present one.

Method:
Litterature study, interviews and comparison of environmental assessments and LKF’s construction standard that is represented by a ’standard project’.

Conclusions:
Sustainable construction has for this report been defined as a balance between social, economic, biophysical and technical aspects related to the building process, the building and the real estate management. Sustainable construction is complex and there’s no clear line where conventional construction turns into sustainable. Environmental assessments and standards can be helpful when evaluating sustainability but it is necessary to continuously work with sustainability within the whole organization as well as within projects. Sustainable construction has the disadvantage of being perceived as more expensive than conventional construction, even though studies show that this perception is wrong. Other disadvantages related to sustainable construction are that it requires administration, knowledge and resources.

The construction standard of LKF, through their standard project ”Fossilen”, doesn’t fulfill any of the environmental assessments ”FEBY12 passivhus”, ”Miljöbyggnad silver” or ”Svanen”. Foremost it’s the energy and material requirements that are not met. This does not however necessarily mean that the municipal real estate concern isn’t implementing sustainable construction. Sustainable construction is about balancing and optimizing the areas social, economic, biophysical and technical. LKF is making efforts within each one of these areas in order to achieve sustainability, although they are considered to be able to make further efforts within energy and material without causing impact on the sustainability as a whole.

As of 2021, all new buildings are to be constructed as nearly zero energy buildings. This according to an EU directive, which means that Sweden as a member of EU is affected by the demand. The directive should result in much lower energy demands in Boverket’s Building Regulations – BBR – thus also in environmental assessments. In the new version of ”Miljöbyggnad”, which is under development, demands related to the building process as well as the real estate management are introduced. This trend might also appear in the other environmental assessments, in particular ”Svanen” but perhaps also in ”FEBY12”. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Hur hållbart bygger det kommunala fastighetsbolaget i Lunds kommun, LKF? En jämförelse mellan LKF:s byggstandard och miljöcertifieringar görs för att ta reda på detta. Dessutom tas LKF:s hållbarhetsarbete i stor hänsyn till. Resultatet är tänkt att bidra till en ny, mer hållbar byggstandard och i längden till en mer hållbar bebyggd miljö i Lunds kommun.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundberg, Maja LU
supervisor
organization
alternative title
Construction Standards & Environmental Assessments – A case study at LKF
course
VBEM01 20171
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
Miljöbyggnad, Svanen, FEBY12, Environmental Assessment, Sustainable Construction, Miljöcertifiering, Hållbart Byggande
publication/series
TVBP
report number
17/5542
ISSN
1651-0380
language
Swedish
additional info
Handledare: Urban Persson
Examinator: Anne Landin
id
8912885
date added to LUP
2017-06-29 13:22:02
date last changed
2019-10-08 15:24:32
@misc{8912885,
 abstract   = {Problem:
How sustainable does LKF build?

Purpose:
To contribute to a new construction standard that is more sustainable than the present one.

Method:
Litterature study, interviews and comparison of environmental assessments and LKF’s construction standard that is represented by a ’standard project’.

Conclusions:
Sustainable construction has for this report been defined as a balance between social, economic, biophysical and technical aspects related to the building process, the building and the real estate management. Sustainable construction is complex and there’s no clear line where conventional construction turns into sustainable. Environmental assessments and standards can be helpful when evaluating sustainability but it is necessary to continuously work with sustainability within the whole organization as well as within projects. Sustainable construction has the disadvantage of being perceived as more expensive than conventional construction, even though studies show that this perception is wrong. Other disadvantages related to sustainable construction are that it requires administration, knowledge and resources.

The construction standard of LKF, through their standard project ”Fossilen”, doesn’t fulfill any of the environmental assessments ”FEBY12 passivhus”, ”Miljöbyggnad silver” or ”Svanen”. Foremost it’s the energy and material requirements that are not met. This does not however necessarily mean that the municipal real estate concern isn’t implementing sustainable construction. Sustainable construction is about balancing and optimizing the areas social, economic, biophysical and technical. LKF is making efforts within each one of these areas in order to achieve sustainability, although they are considered to be able to make further efforts within energy and material without causing impact on the sustainability as a whole.

As of 2021, all new buildings are to be constructed as nearly zero energy buildings. This according to an EU directive, which means that Sweden as a member of EU is affected by the demand. The directive should result in much lower energy demands in Boverket’s Building Regulations – BBR – thus also in environmental assessments. In the new version of ”Miljöbyggnad”, which is under development, demands related to the building process as well as the real estate management are introduced. This trend might also appear in the other environmental assessments, in particular ”Svanen” but perhaps also in ”FEBY12”.},
 author    = {Lundberg, Maja},
 issn     = {1651-0380},
 keyword   = {Miljöbyggnad,Svanen,FEBY12,Environmental Assessment,Sustainable Construction,Miljöcertifiering,Hållbart Byggande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVBP},
 title    = {Byggstandarder & Miljöcertifieringar – En fallstudie på LKF},
 year     = {2017},
}