Advanced

Den diskursiva konstitutionen av en kris. En diskursiv studie av kriskommunikationen i Volkswagen Sveriges sociala medier i samband med Dieselskandalen 2015

Burrill, Linda and Bluhme, Saga (2018) SKDK11 20181
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Den diskursiva konstitutionen av en kris
En diskursiv studie av kriskommunikationen i Volkswagen Sveriges
sociala medier i samband med Dieselskandalen 2015
Kriser är i dagens samhälle oundvikligt och sociala medier har kommit att bli en plattform för flera olika aktörer att prata om och påverka krisen. Sociala medier har förmågan att accelerera och trigga händelser och situationer i hög hastighet vilket skapat ett nytt utgångsläge för organisationer och dess intressenter. Dagens kriskommunikationsforskning har ett organisationscentriskt fokus och det saknas fortfarande diskussion om kriskommunikationens komplexitet som präglas av att multipla aktörer börjar kommunicera vid en kris. Syftet med
denna studie är att undersöka... (More)
Den diskursiva konstitutionen av en kris
En diskursiv studie av kriskommunikationen i Volkswagen Sveriges
sociala medier i samband med Dieselskandalen 2015
Kriser är i dagens samhälle oundvikligt och sociala medier har kommit att bli en plattform för flera olika aktörer att prata om och påverka krisen. Sociala medier har förmågan att accelerera och trigga händelser och situationer i hög hastighet vilket skapat ett nytt utgångsläge för organisationer och dess intressenter. Dagens kriskommunikationsforskning har ett organisationscentriskt fokus och det saknas fortfarande diskussion om kriskommunikationens komplexitet som präglas av att multipla aktörer börjar kommunicera vid en kris. Syftet med
denna studie är att undersöka kriskommunikation som ett diskursivt fenomen mellan multipla aktörer i sociala medier. Studien avser därmed att generera fördjupad kunskap om den
konstituerande processen av en kris på sociala medier. Med en diskursiv ansats har en fallstudie utförts på Volkswagen Sveriges involvering i Dieselskandalen 2015. En diskursanalys har genomförts på empiriskt material bestående av fyra inlägg och cirka 730 kommentarer från
Volkswagen Sveriges Facebooksida. Av studien framgår det att krisen på sociala medier är en samskapande process mellan flera olika kommunicerande aktörer där positiva och negativa röster möts och interagerar. Genom att studera kriskommunikationen och de diskussioner som skapas kring Dieselskandalen visar resultaten även att krisen konstitueras och framställs på olika sätt men att en negativ framställning är dominerande. För att vidare kunna undersöka den komplexitet som karakteriserar kriskommunikation betonar denna studie sammanfattningsvis vikten av att forskning inom kriskommunikation bör röra sig bort från det organisationscentriska fokus som idag dominerar. (Less)
Abstract
The discursive constitution of a crisis
A discursive study of the crisis communication in Volkswagen´Sweden’s social media during Dieselgate 2015
Crises are unavoidable in today’s society and social media has come to be a platform for multiple
actors to discuss and impact the crisis. Social media has the ability to accelerate and trigger
events and situations in high speed, which has created a new starting position for organisations
and their stakeholders. Today’s research in crisis communication has an organisation-centric
approach and the field still lacks discussion regarding the complexity of the field, characterised
by multiple actors starting to communicate when a crisis occurs. The aim of this study is to examine crisis... (More)
The discursive constitution of a crisis
A discursive study of the crisis communication in Volkswagen´Sweden’s social media during Dieselgate 2015
Crises are unavoidable in today’s society and social media has come to be a platform for multiple
actors to discuss and impact the crisis. Social media has the ability to accelerate and trigger
events and situations in high speed, which has created a new starting position for organisations
and their stakeholders. Today’s research in crisis communication has an organisation-centric
approach and the field still lacks discussion regarding the complexity of the field, characterised
by multiple actors starting to communicate when a crisis occurs. The aim of this study is to examine crisis communication as a discursive phenomenon between multiple actors on social media. Therefore this study intends to generate deepened knowledge about the constitutional process of a crisis on social media. With a discursive approach a case study was conducted of Volkswagen Sweden’s involvement in Dieselgate 2015. Discourse analysis has been performed on the empirical material consisting of four posts and approximately 730 comments from Volkswagen Sweden’s Facebook
page. Results show that a crisis on social media is a co-creating process between different communicating actors where positive and negative voices meet and interact. Through the research of the crisis communication and discussions created around Dieselgate the results further show that
the crisis is constituted and represented in various ways but that a negative representation is dominating. To further examine the complexity characterising crisis communication this study emphasizes the importance of crisis communication research to move away from the organisation-centric focus that is dominating today. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Burrill, Linda and Bluhme, Saga
supervisor
organization
course
SKDK11 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Volkswagen, Dieselskandalen, kriskommunikation, diskursanalys, den retoriska arenan, sociala medier, strategisk kommunikation.
language
Swedish
id
8948869
date added to LUP
2018-06-13 09:19:03
date last changed
2018-06-13 09:19:03
@misc{8948869,
 abstract   = {The discursive constitution of a crisis 
A discursive study of the crisis communication in Volkswagen´Sweden’s social media during Dieselgate 2015
Crises are unavoidable in today’s society and social media has come to be a platform for multiple 
actors to discuss and impact the crisis. Social media has the ability to accelerate and trigger 
events and situations in high speed, which has created a new starting position for organisations 
and their stakeholders. Today’s research in crisis communication has an organisation-centric 
approach and the field still lacks discussion regarding the complexity of the field, characterised 
by multiple actors starting to communicate when a crisis occurs. The aim of this study is to examine crisis communication as a discursive phenomenon between multiple actors on social media. Therefore this study intends to generate deepened knowledge about the constitutional process of a crisis on social media. With a discursive approach a case study was conducted of Volkswagen Sweden’s involvement in Dieselgate 2015. Discourse analysis has been performed on the empirical material consisting of four posts and approximately 730 comments from Volkswagen Sweden’s Facebook 
page. Results show that a crisis on social media is a co-creating process between different communicating actors where positive and negative voices meet and interact. Through the research of the crisis communication and discussions created around Dieselgate the results further show that 
the crisis is constituted and represented in various ways but that a negative representation is dominating. To further examine the complexity characterising crisis communication this study emphasizes the importance of crisis communication research to move away from the organisation-centric focus that is dominating today.},
 author    = {Burrill, Linda and Bluhme, Saga},
 keyword   = {Volkswagen,Dieselskandalen,kriskommunikation,diskursanalys,den retoriska arenan,sociala medier,strategisk kommunikation.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den diskursiva konstitutionen av en kris. En diskursiv studie av kriskommunikationen i Volkswagen Sveriges sociala medier i samband med Dieselskandalen 2015},
 year     = {2018},
}