Advanced

Hur lämpliga är de geofysiska metoderna resistivitet och IP för kartläggning av PFOS?

Adeen, Lina LU (2018) In Examensarbeten i Geologi vid Lunds universitet GEOL01 20181
Department of Geology
Abstract (Swedish)
PFOS (Perfluoroktansulfonat)-föroreningar har hittats på många ställen i Sverige och i resten av världen, därför finns det ett stort intresse och behov av att kunna kartlägga föroreningarna med fler metoder än vad som finns till-gängligt i dagsläget. Det här examensarbetet har som syfte att undersöka resistivitets- och IP (induced polarization)-mätningars lämplighet att kartlägga PFOS vid en brandstation i Vellinge kommun, i Skåne. Ett andra syfte är att få en mer information om geologi och hydrogeologi inom området för att kunna bedöma spridningsrisker i framförallt grundvatten. Det har konstaterats vid fyra miljötekniska undersökningar utförda av Miljöfirman AB att det finns en PFOS- föroreningen belägen i mark och grundvatten runt... (More)
PFOS (Perfluoroktansulfonat)-föroreningar har hittats på många ställen i Sverige och i resten av världen, därför finns det ett stort intresse och behov av att kunna kartlägga föroreningarna med fler metoder än vad som finns till-gängligt i dagsläget. Det här examensarbetet har som syfte att undersöka resistivitets- och IP (induced polarization)-mätningars lämplighet att kartlägga PFOS vid en brandstation i Vellinge kommun, i Skåne. Ett andra syfte är att få en mer information om geologi och hydrogeologi inom området för att kunna bedöma spridningsrisker i framförallt grundvatten. Det har konstaterats vid fyra miljötekniska undersökningar utförda av Miljöfirman AB att det finns en PFOS- föroreningen belägen i mark och grundvatten runt brandstationen. Mätningar med multielektroduppställ-ningar utfördes för både resistivitet och IP. Fältdata modellerades sedan i programmen Res2dinV och Erigraph. Resistivitetsmätningarna visar att de översta tio meter av markprofilen består av sand som stämmer väl överens med SGU:s brunnsarkiv, jordartskarta och tidigare utförda miljötekniska markundersökningar. IP- data represente-ras både som IP- och normaliserad IP- sektioner. Anomalier observeras i både IP och normaliserad IP, och vissa anomaliers lägen sammanfaller med de provpunkter där högst koncentrationer av PFOS har hittats vid provtagning av grundvatten.
Inom undersökningsområdet har anomalier hittats som skulle kunna vara PFOS men mer undersökningar krävs för att det ska kunna säkerställas. Att se resistivitets- och IP- mätningar som en metod som kan ersätta dagens provtag-ningsmetodik för kartläggning av PFOS är inte sannolikt, men resistivitet- och IP- mätningarna skulle kunna vara ett viktigt verktyg och hjälpmedel för att hitta vart vidare undersökningar med andra metoder ska fokuseras. Resisti-vitetsmätningarna visar att undersökningsområdets 10 översta m av markprofilen består av sand, vilket medför att risken för föroreningsspridning är stor, då sand är en genomsläpplig jordart. (Less)
Abstract
Pollution of PFOS (Perfluorooctane sulphonate) have been found at many sites in Sweden, but also in many other places worldwide. Because of the widespread distribution of PFOS there is a great interest and a great need to find new methods to map PFOS pollution. The purpose of this Bachelor thesis is to investigate if resistivity- and IP (induced polarization)- measurement can be used to find PFOS-pollution at a fire fighting facility in Vellinge, Swe-den. Another purpose is to get more information about the geology and hydrology in the studied area, to get more information about how and if the pollution can travel and spread with the groundwater. Miljöfirman AB have made four environmental investigations, in which PFOS pollution in soil... (More)
Pollution of PFOS (Perfluorooctane sulphonate) have been found at many sites in Sweden, but also in many other places worldwide. Because of the widespread distribution of PFOS there is a great interest and a great need to find new methods to map PFOS pollution. The purpose of this Bachelor thesis is to investigate if resistivity- and IP (induced polarization)- measurement can be used to find PFOS-pollution at a fire fighting facility in Vellinge, Swe-den. Another purpose is to get more information about the geology and hydrology in the studied area, to get more information about how and if the pollution can travel and spread with the groundwater. Miljöfirman AB have made four environmental investigations, in which PFOS pollution in soil and groundwater have been detected around the firefighting facility. Measurement with multi electrode configurations have been made for both resistivity and IP. The measured field data was then modeled in the programs Res2dinV and Erigraph. The resistivity measurement correlates well with the information form SGU:s well archive, soil map and earlier environmental investigations made by Miljöfirman AB. IP- data is shown as sections in both IP- and normalized IP- sections. Some of the measured anomalies in the IP- and normalized IP- sections are coinciding with the places where the highest con-centrations of PFOS have been found in groundwater samples.
Within the research area anomalies have been found that could represent the PFOS- pollution, but with the inform-ation available today its not possible to draw any conclusions if that is the case. More investigations of the resisti-vity- and IP measurements ability to map PFOS is necessary to be able to draw any certain conclusions. To think that resistivity and IP- measurement are going to be able to replace the methods used today is not likely, but they could give valuable information about where to focus investigations to map PFOS with other methods. The resisti-vity measurements shows that the top 10 m of the ground in the studied area constitutes of sand which is a perme-able soil type, therefore is the risk of spreading the PFOS pollution considerable. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Adeen, Lina LU
supervisor
organization
course
GEOL01 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Resistivitetsmätningar, IP, Geofysik, PFOS, PFAS
publication/series
Examensarbeten i Geologi vid Lunds universitet
report number
545
language
Swedish
id
8952032
date added to LUP
2018-06-21 12:08:41
date last changed
2018-06-21 12:08:41
@misc{8952032,
 abstract   = {Pollution of PFOS (Perfluorooctane sulphonate) have been found at many sites in Sweden, but also in many other places worldwide. Because of the widespread distribution of PFOS there is a great interest and a great need to find new methods to map PFOS pollution. The purpose of this Bachelor thesis is to investigate if resistivity- and IP (induced polarization)- measurement can be used to find PFOS-pollution at a fire fighting facility in Vellinge, Swe-den. Another purpose is to get more information about the geology and hydrology in the studied area, to get more information about how and if the pollution can travel and spread with the groundwater. Miljöfirman AB have made four environmental investigations, in which PFOS pollution in soil and groundwater have been detected around the firefighting facility. Measurement with multi electrode configurations have been made for both resistivity and IP. The measured field data was then modeled in the programs Res2dinV and Erigraph. The resistivity measurement correlates well with the information form SGU:s well archive, soil map and earlier environmental investigations made by Miljöfirman AB. IP- data is shown as sections in both IP- and normalized IP- sections. Some of the measured anomalies in the IP- and normalized IP- sections are coinciding with the places where the highest con-centrations of PFOS have been found in groundwater samples.
Within the research area anomalies have been found that could represent the PFOS- pollution, but with the inform-ation available today its not possible to draw any conclusions if that is the case. More investigations of the resisti-vity- and IP measurements ability to map PFOS is necessary to be able to draw any certain conclusions. To think that resistivity and IP- measurement are going to be able to replace the methods used today is not likely, but they could give valuable information about where to focus investigations to map PFOS with other methods. The resisti-vity measurements shows that the top 10 m of the ground in the studied area constitutes of sand which is a perme-able soil type, therefore is the risk of spreading the PFOS pollution considerable.},
 author    = {Adeen, Lina},
 keyword   = {Resistivitetsmätningar,IP,Geofysik,PFOS,PFAS},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i Geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Hur lämpliga är de geofysiska metoderna resistivitet och IP för kartläggning av PFOS?},
 year     = {2018},
}