Advanced

Beställarnas drivkrafter till hållbart byggande

Damm, Caroline LU and Holmqvist, Amelie (2019) In TVBP VBEM01 20191
Construction Management
Abstract (Swedish)
Studien har som syfte att förstå de drivkrafter och hinder som finns för att bygga mer hållbart samt hur entreprenören kan använda drivkrafterna för att inspirera beställare till att välja mer klimatbesparande åtgärder. Genom att skapa en bredare kunskap och förståelse för hur entreprenörer på ett enklare sätt ska kunna implementera fler gröna åtgärder under upphandlingsprocessen till privata beställare avser studien att svara på hur målet om att bygga fler hållbara byggnader ska uppnås. På så vis kan entreprenören använda den kunskapen i upphandlingsprocessen och förhoppningsvis lämna en bättre slutprodukt till sina kunder och samtidigt minska klimatpåverkan och utsläppet av växthusgaser i linje med färdplanen.

Studiens metod består... (More)
Studien har som syfte att förstå de drivkrafter och hinder som finns för att bygga mer hållbart samt hur entreprenören kan använda drivkrafterna för att inspirera beställare till att välja mer klimatbesparande åtgärder. Genom att skapa en bredare kunskap och förståelse för hur entreprenörer på ett enklare sätt ska kunna implementera fler gröna åtgärder under upphandlingsprocessen till privata beställare avser studien att svara på hur målet om att bygga fler hållbara byggnader ska uppnås. På så vis kan entreprenören använda den kunskapen i upphandlingsprocessen och förhoppningsvis lämna en bättre slutprodukt till sina kunder och samtidigt minska klimatpåverkan och utsläppet av växthusgaser i linje med färdplanen.

Studiens metod består dels av en kvalitativ fallstudie, dels av en litteraturgenomgång. Fallstudien innehåller kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma personer i beställarorganisationer som har en anknytning till fallföretaget Wästbygg. En spridning avseende kön och yrkesroller inom organisationen har beaktats för att få ett varierat urval av respondenter. För att få en så heltäckande bild som möjligt skiljer sig beställarorganisationerna vad gäller storlek, placering i Sverige och huruvida de står i eller utanför färdplanen.

I litteraturstudien har författarna främst läst och nyttjat litteratur som berör byggbranschen klimat- och miljöpåverkan samt hur ett hållbart byggande kan karaktäriseras. I studien har författarna redogjort vad som tidigare framkommit inom området för att bistå läsaren med relevant bakgrundsfakta. Med anledning av den snabba forskningsutvecklingen inom ämnet bestämdes att störst fokus skulle läggas på nya källor som helst bara är högst ett par år gamla. Litteraturstudien utgör tillsammans med den kvalitativa fallstudien rapportens resultat vilket ligger till grund för studiens två avslutande kapital; Analys och Diskussion & slutsats. Det sistnämnda avser att svara på studiens tre frågeställningar.

Studien visar att många privata beställare är mottagliga för att få förslag på hållbarhetsåtgärder presenterade av entreprenören. En slutsats som kan dras är att entreprenören kan främja ett mer hållbart byggande genom att identifiera och implementera fler klimatbesparande åtgärder som beställaren efterfrågar redan i anbudsprocessen. Dock föreligger det att entreprenören måste ta hänsyn till att lösningarna som presenteras ska vara ekonomiskt försvarbara och rymmas inom beställarens budget. I studien redovisas de främsta drivkrafter och hinder som finns hos privata beställare för att arbeta för ett mer hållbart byggande. Det framkommer att den ekonomiska aspekten, det moraliska ansvaret, miljöcertifieringar och kommande krav från regeringen är de främsta drivkrafterna. Det kommer krävas att entreprenören har goda kunskaper inom hållbart byggande och att ett förbättringsarbete sker inom organisationen för att följa med i den kommande hållbarhetsutvecklingen som sker i byggbranschen. (Less)
Abstract
The purpose of the study is to understand the existing incentives and obstacles for a more sustainable construction, as well as examine how the building contractors can use these incentives to influence the developers to choose more climate friendly solutions. By creating a broader knowledge and understanding for how the building contractors can implement more green solutions in the procurement phase, the study aims to give answers about how the objective of design more sustainable buildings will be reached. In this way the building contractor can use the knowledge in the procurement phase as well as create a better product to their customers, and at the same time reduce their contribution to the climate changes which align with the... (More)
The purpose of the study is to understand the existing incentives and obstacles for a more sustainable construction, as well as examine how the building contractors can use these incentives to influence the developers to choose more climate friendly solutions. By creating a broader knowledge and understanding for how the building contractors can implement more green solutions in the procurement phase, the study aims to give answers about how the objective of design more sustainable buildings will be reached. In this way the building contractor can use the knowledge in the procurement phase as well as create a better product to their customers, and at the same time reduce their contribution to the climate changes which align with the adopted Roadmap.


The method of the study consists partly of a case study and partly of a literature review. The case study includes qualitative interviews with professionally practitioners in developer organizations that have a connection with the case company Wästbygg. A spread in gender and professional roles within the organization has been considered in order to obtain a varied selection of respondents. In order to get a picture as comprehensive as possible, the developer organizations differ in terms of size, location in Sweden and whether they stand in or outside the Roadmap.

In the literature study, the authors have mostly read and used literature that concerns the climate and environmental impact of the construction industry and how a sustainable construction can be characterized. To assist the reader with relevant background facts the authors have described what previously emerged in the field of the subject. Due to the rapid research development within the subject, it was decided that the greater focus should be placed on new sources, which shouldn’t be older than a few years. The literature study together with the qualitative case study, constitutes to the result of the report, which forms the basis for the two final chapters in the study; Analysis and Discussion & conclusion. In the Discussion and conclusion, the authors intend to answer the study’s three problem statements.

The result shows that many private developers are open for suggestions about sustainable solutions from the building contractor. Thereby, the building contractor can encourage a sustainable construction by identify and implement climate friendly solutions in the procurement phase. The building contractor still need to consider the economical dimensions of the solutions and make sure they don’t conflict with the developer’s budget. In the study the developers’ main incentives and objectives for a sustainable construction are presented and the result shows that the economical aspect, the moral responsibility, environmental certifications and upcoming requirements from the government are the most important ones. Though, it will demand a high level of knowledge and an ongoing improvement work from the building contractor regarding sustainable construction if they shall keep up with the rapid sustainability development in the construction industry. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Damm, Caroline LU and Holmqvist, Amelie
supervisor
organization
alternative title
The developers' incentives for a sustainable construction
course
VBEM01 20191
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Gröna sidoanbud, sidoanbud, gröna alternativa anbud, hållbart byggande, grön upphandling, drivkrafter, LCA Green alternative tender, alternative tender, sustainable construction, green procurement, incentives, LCA
publication/series
TVBP
report number
5579-19
ISSN
1651-0380
language
Swedish
English
id
8976439
date added to LUP
2019-07-17 18:22:49
date last changed
2019-10-07 14:44:29
@misc{8976439,
 abstract   = {The purpose of the study is to understand the existing incentives and obstacles for a more sustainable construction, as well as examine how the building contractors can use these incentives to influence the developers to choose more climate friendly solutions. By creating a broader knowledge and understanding for how the building contractors can implement more green solutions in the procurement phase, the study aims to give answers about how the objective of design more sustainable buildings will be reached. In this way the building contractor can use the knowledge in the procurement phase as well as create a better product to their customers, and at the same time reduce their contribution to the climate changes which align with the adopted Roadmap. 


The method of the study consists partly of a case study and partly of a literature review. The case study includes qualitative interviews with professionally practitioners in developer organizations that have a connection with the case company Wästbygg. A spread in gender and professional roles within the organization has been considered in order to obtain a varied selection of respondents. In order to get a picture as comprehensive as possible, the developer organizations differ in terms of size, location in Sweden and whether they stand in or outside the Roadmap.

In the literature study, the authors have mostly read and used literature that concerns the climate and environmental impact of the construction industry and how a sustainable construction can be characterized. To assist the reader with relevant background facts the authors have described what previously emerged in the field of the subject. Due to the rapid research development within the subject, it was decided that the greater focus should be placed on new sources, which shouldn’t be older than a few years. The literature study together with the qualitative case study, constitutes to the result of the report, which forms the basis for the two final chapters in the study; Analysis and Discussion & conclusion. In the Discussion and conclusion, the authors intend to answer the study’s three problem statements.
	
The result shows that many private developers are open for suggestions about sustainable solutions from the building contractor. Thereby, the building contractor can encourage a sustainable construction by identify and implement climate friendly solutions in the procurement phase. The building contractor still need to consider the economical dimensions of the solutions and make sure they don’t conflict with the developer’s budget. In the study the developers’ main incentives and objectives for a sustainable construction are presented and the result shows that the economical aspect, the moral responsibility, environmental certifications and upcoming requirements from the government are the most important ones. Though, it will demand a high level of knowledge and an ongoing improvement work from the building contractor regarding sustainable construction if they shall keep up with the rapid sustainability development in the construction industry.},
 author    = {Damm, Caroline and Holmqvist, Amelie},
 issn     = {1651-0380},
 keyword   = {Gröna sidoanbud,sidoanbud,gröna alternativa anbud,hållbart byggande,grön upphandling,drivkrafter,LCA Green alternative tender,alternative tender,sustainable construction,green procurement,incentives,LCA},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVBP},
 title    = {Beställarnas drivkrafter till hållbart byggande},
 year     = {2019},
}