Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Disney formar framtidens ledare

Haraldsson, Ulrika LU ; Johnsson, Tilde LU ; Klofsten, Emma LU and Winstedt Blom, Filippa LU (2019) FEKH49 20191
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Disney formar framtidens ledare - En kvalitativ dokumentstudie om hur Disney porträtterar och reproducerar ledarskapsideal

Seminariedatum: 5 juni 2019

Ämne/kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15HP

Författare: Ulrika Haraldsson, Tilde Johnsson och Emma Klofsten, Filippa Winstedt Blom

Handledare: Sanne Frandsen

Fem nyckelord: Ledarskapsideal, Disney, Populärkultur, Porträttering, Reproduktion

Syfte: Syftet med denna studie är att analysera disneyfilmer för att ta reda på vilka ledarskapsideal som distribueras i populärkulturen. Studien ämnar således öka förståelsen för vilka ideal som framhävs i Disney och potentiella bakomliggande faktorer till detta.

Metod: För att... (More)
Examensarbetets titel: Disney formar framtidens ledare - En kvalitativ dokumentstudie om hur Disney porträtterar och reproducerar ledarskapsideal

Seminariedatum: 5 juni 2019

Ämne/kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15HP

Författare: Ulrika Haraldsson, Tilde Johnsson och Emma Klofsten, Filippa Winstedt Blom

Handledare: Sanne Frandsen

Fem nyckelord: Ledarskapsideal, Disney, Populärkultur, Porträttering, Reproduktion

Syfte: Syftet med denna studie är att analysera disneyfilmer för att ta reda på vilka ledarskapsideal som distribueras i populärkulturen. Studien ämnar således öka förståelsen för vilka ideal som framhävs i Disney och potentiella bakomliggande faktorer till detta.

Metod: För att uppnå studiens syfte och besvara frågeställningen har en kvalitativ dokumentstudie genomförts genom filmanalys. Studien tar utgångspunkt i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och ett induktivt tillvägagångssätt har applicerats. Flertalet analysmetoder har brukats i syfte att undersöka de olika aspekterna av filmerna.

Teoretiskt perspektiv: Teoriavsnittet är uppdelat i två delar, tidigare forskning samt teoretisk referensram, varav den förstnämnda beskriver befintlig teori och forskning inom ledarskap i populärkulturen. Den teoretiska referensramen behandlar fyra delar, Ledarskap, Trait Theory, Tre klassiska ledarskapsstilar samt Makt.

Empiri: Den empiriska analysen utgår från studiens valda disneyfilmer. Den är vidare uppdelad i fyra avsnitt efter de teman som identifierats: Maktkampen, Inspiratören, Initiativtagaren samt Chefen.

Slutsats: Med stöd från vår teori och analysmetodik har vi funnit att Disneys framställning av ledare sker i två skildringar, som goda och som onda, där det goda representerar ett ideal medan det onda utgör ett anti ideal. Såväl idealet som anti idealet är ett resultat av de uppfattningar som existerar i samhället där Disney är en aktiv aktör i att distribuera dessa vidare. Vi har även funnit att Disney inte ensam kan ändra idealen då de porträtterar ledare med hjälp av associationer som är hårt förankrade i samhället. (Less)
Popular Abstract
Title: Disney shape leaders of the future - A qualitative document study on how Disney portrays and reproduces leadership ideals

Seminar date: 5th of June 2019

Course: FEKH49, Business Administration: Bachelor Degree Project in Organization Undergraduate Level, 15 credits

Authors: Ulrika Haraldsson, Tilde Johnsson och Emma Klofsten, Filippa Winstedt Blom

Advisor: Sanne Frandsen

Key words: Leadership ideals, Disney, Popular culture, Portrayal, Reproduction

Purpose: The aim of this study is to analyze Disney films in order to discover which leadership ideals are distributed in popular culture. The study aims to increase the understanding of what ideals are highlighted in Disney and the potential underlying factors for... (More)
Title: Disney shape leaders of the future - A qualitative document study on how Disney portrays and reproduces leadership ideals

Seminar date: 5th of June 2019

Course: FEKH49, Business Administration: Bachelor Degree Project in Organization Undergraduate Level, 15 credits

Authors: Ulrika Haraldsson, Tilde Johnsson och Emma Klofsten, Filippa Winstedt Blom

Advisor: Sanne Frandsen

Key words: Leadership ideals, Disney, Popular culture, Portrayal, Reproduction

Purpose: The aim of this study is to analyze Disney films in order to discover which leadership ideals are distributed in popular culture. The study aims to increase the understanding of what ideals are highlighted in Disney and the potential underlying factors for this.

Methodology: In order to achieve the purpose of the thesis and to answer the study's research question, a qualitative document study has been conducted through a film analysis. The thesis is based on a social constructionist perspective and an inductive approach has been applied. Several analytical methods have been used to investigate the various aspects of the films.

Theoretical perspectives: The theory section of the thesis is divided into two parts, previous research and theoretical framework of which the former describes existing theory and research in leadership in popular culture. The theoretical framework deals with four parts, Leadership, Trait Theory, Three classic leadership styles and Power.

Empirical foundation: The empirical analysis is based on the study's chosen films. It is further divided into four sections according to the themes that have been identified: The Power Battle, the Inspirator, the Initiator and the Boss.

Conclusion: With support in our theory and analysis methodology, we have found that Disney's construction of leaders is done in two ways, as good and as evil, where the good represents the ideal and the evil makes an anti-ideal. The ideal as well as the anti-ideal are results of perceptions existing in society, where Disney is an active player in distributing these further. We have also found that Disney cannot change these alone as they are portraying leaders using associations deeply anchored in society. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Haraldsson, Ulrika LU ; Johnsson, Tilde LU ; Klofsten, Emma LU and Winstedt Blom, Filippa LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ dokumentstudie om hur Disney porträtterar och reproducerar ledarskapsideal
course
FEKH49 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Ledarskapsideal, Disney, Populärkultur, Porträttering, Reproduktion
language
Swedish
id
8989080
date added to LUP
2019-07-04 10:19:18
date last changed
2019-07-04 10:19:18
@misc{8989080,
 abstract   = {{Examensarbetets titel: 	Disney formar framtidens ledare - En kvalitativ dokumentstudie om hur Disney porträtterar och reproducerar ledarskapsideal

Seminariedatum: 	5 juni 2019

Ämne/kurs:	FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15HP

Författare: 	Ulrika Haraldsson, Tilde Johnsson och Emma Klofsten, Filippa Winstedt Blom

Handledare: 	Sanne Frandsen

Fem nyckelord:	Ledarskapsideal, Disney, Populärkultur, Porträttering, Reproduktion

Syfte: 	Syftet med denna studie är att analysera disneyfilmer för att ta reda på vilka ledarskapsideal som distribueras i populärkulturen. Studien ämnar således öka förståelsen för vilka ideal som framhävs i Disney och potentiella bakomliggande faktorer till detta.

Metod:	För att uppnå studiens syfte och besvara frågeställningen har en kvalitativ dokumentstudie genomförts genom filmanalys. Studien tar utgångspunkt i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och ett induktivt tillvägagångssätt har applicerats. Flertalet analysmetoder har brukats i syfte att undersöka de olika aspekterna av filmerna.

Teoretiskt perspektiv:	Teoriavsnittet är uppdelat i två delar, tidigare forskning samt teoretisk referensram, varav den förstnämnda beskriver befintlig teori och forskning inom ledarskap i populärkulturen. Den teoretiska referensramen behandlar fyra delar, Ledarskap, Trait Theory, Tre klassiska ledarskapsstilar samt Makt. 	

Empiri: 	Den empiriska analysen utgår från studiens valda disneyfilmer. Den är vidare uppdelad i fyra avsnitt efter de teman som identifierats: Maktkampen, Inspiratören, Initiativtagaren samt Chefen. 

Slutsats: 	Med stöd från vår teori och analysmetodik har vi funnit att Disneys framställning av ledare sker i två skildringar, som goda och som onda, där det goda representerar ett ideal medan det onda utgör ett anti ideal. Såväl idealet som anti idealet är ett resultat av de uppfattningar som existerar i samhället där Disney är en aktiv aktör i att distribuera dessa vidare. Vi har även funnit att Disney inte ensam kan ändra idealen då de porträtterar ledare med hjälp av associationer som är hårt förankrade i samhället.}},
 author    = {{Haraldsson, Ulrika and Johnsson, Tilde and Klofsten, Emma and Winstedt Blom, Filippa}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Disney formar framtidens ledare}},
 year     = {{2019}},
}