Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Leadership in startups

Lönnqvist Gustafsson, Gustaf LU ; Malmgren, Daria LU and Mainit, Claudine LU (2019) FEKH49 20191
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Leadership in startups Seminariedatum: 2019-06-05
Ämne/kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Authors: Gustaf Lönnqvist Gustafsson, Claudine Mae Mainit och Daria Malmgren
Författare: Monika Müller
Fem nyckelord: Ledarskap, Startup, Vertikalt ledarskap, Entreprenöriell ledarskap, delat ledarskap
Syfte: Vi avser att undersöka hur ledarskap är förstådd av medlemmar i en platt organisation, mer specifikt startups. För att nå en djupare förståelse av ledarskapsprocessen i ett företag med en platt struktur inkluderas olika ledarskapsstilar som kan interagera med varandra i sammanhanget av startups.
Metod: En kvalitativ studie baserad på semi-strukturerade intervjuer... (More)
Examensarbetets titel: Leadership in startups Seminariedatum: 2019-06-05
Ämne/kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Authors: Gustaf Lönnqvist Gustafsson, Claudine Mae Mainit och Daria Malmgren
Författare: Monika Müller
Fem nyckelord: Ledarskap, Startup, Vertikalt ledarskap, Entreprenöriell ledarskap, delat ledarskap
Syfte: Vi avser att undersöka hur ledarskap är förstådd av medlemmar i en platt organisation, mer specifikt startups. För att nå en djupare förståelse av ledarskapsprocessen i ett företag med en platt struktur inkluderas olika ledarskapsstilar som kan interagera med varandra i sammanhanget av startups.
Metod: En kvalitativ studie baserad på semi-strukturerade intervjuer genomfördes i ett startup-företag. Uppsatsen använder ett social-konstruktionistiskt förhållningssätt och haft en tolkande ansats.
Teoretiska perspektiv: Den teoretiska referensramen är uppdelad i två delar. Den första delen innehåller klassiska ledarskaps-koncept, “trait theory”, “situational theory” och vertikalt ledarskap. Den andra delen innehåller en genomgång av delad ledarskap och entreprenöriell ledarskap.
Empiri: Det empiriska materialet består av semi-strukturerade intervjuer med medlemmarna i ett startupföretag.
Resultat: Det empiriska materialet tyder på att de olika ledarskapsstilarna EL, SL and VL kan användas tillsammans inom ett företag för att öka samarbetet, effektiviteten och bekvämligheten på arbetet. Dessutom tyder materialet på möjligheten att kombinera EL och SL och på så vis generera ett nytt koncept som vi kallar för “entrepreneurial shared leadership” (ESL). ESL definieras som en inflytandeprocess inom ett startupföretag som härstammar från en entreprenöriell ledare med betoning på entreprenöriell aktivitet i en osäker företagsmiljö, samt sökande och utnyttjande av möjligheter, och att samtidigt främja gruppmedlemmar att ta ledarskapsrollen i situationer där de har unik kompetens. (Less)
Abstract
Title: Leadership in startups
Seminar date: 2019-06-05
Course: FEKH49, Bachelor level thesis in organization, Business administration, 15 ECTS
Authors: Gustaf Lönnqvist Gustafsson, Claudine Mae Mainit and Daria Malmgren
Advisor: Monika Müller
Keywords: Leadership, Startup, Vertical leadership, Entrepreneurial leadership, Shared leadership
Purpose: We aim to investigate how leadership is understood by the members of the flat – structured organizations, more specifically startups, in order to get a deeper understanding of leadership processes in flat structured companies including how different leadership styles can interact with each other in the context of startups.
Methodology: A qualitative study has been conducted using... (More)
Title: Leadership in startups
Seminar date: 2019-06-05
Course: FEKH49, Bachelor level thesis in organization, Business administration, 15 ECTS
Authors: Gustaf Lönnqvist Gustafsson, Claudine Mae Mainit and Daria Malmgren
Advisor: Monika Müller
Keywords: Leadership, Startup, Vertical leadership, Entrepreneurial leadership, Shared leadership
Purpose: We aim to investigate how leadership is understood by the members of the flat – structured organizations, more specifically startups, in order to get a deeper understanding of leadership processes in flat structured companies including how different leadership styles can interact with each other in the context of startups.
Methodology: A qualitative study has been conducted using semi-structured interviews with the representatives of the startup. The thesis uses a social constructionist and an interpretative approach.
Theoretical perspectives: The theoretical framework is divided into two sections. The first section contains classic leadership concepts including the trait approach and the situational approach along with Vertical leadership (VL). The second section contains a review of Entrepreneurial and Shared Leadership.
Empirical foundation: The empirical data consists of semi-structured interviews with the members of a startup.
Conclusions: Empirical findings suggested that EL, SL and VL can be used within one company in order to increase cooperation, effectiveness and comfort at work. Besides, the empirical findings pointed towards an avenue to combine entrepreneurial and shared leadership, generating entrepreneurial shared leadership (ESL), which is defined as an influence process within a startup stemming from an entrepreneurial leader with an emphasis on entrepreneurial activity in an uncertain business environment, including seeking and exploiting opportunities, and at the same time promoting team members to take the role of leaders in situations where they have a unique competence. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lönnqvist Gustafsson, Gustaf LU ; Malmgren, Daria LU and Mainit, Claudine LU
supervisor
organization
course
FEKH49 20191
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Leadership, Startup, Vertical leadership, Entrepreneurial leadership, Shared leadership
language
English
id
8989912
date added to LUP
2019-08-08 12:21:02
date last changed
2019-08-08 12:21:02
@misc{8989912,
 abstract   = {{Title: Leadership in startups 
Seminar date: 2019-06-05 
Course: FEKH49, Bachelor level thesis in organization, Business administration, 15 ECTS 
Authors: Gustaf Lönnqvist Gustafsson, Claudine Mae Mainit and Daria Malmgren 
Advisor: Monika Müller 
Keywords: Leadership, Startup, Vertical leadership, Entrepreneurial leadership, Shared leadership 
Purpose: We aim to investigate how leadership is understood by the members of the flat – structured organizations, more specifically startups, in order to get a deeper understanding of leadership processes in flat structured companies including how different leadership styles can interact with each other in the context of startups. 
Methodology: A qualitative study has been conducted using semi-structured interviews with the representatives of the startup. The thesis uses a social constructionist and an interpretative approach. 
Theoretical perspectives: The theoretical framework is divided into two sections. The first section contains classic leadership concepts including the trait approach and the situational approach along with Vertical leadership (VL). The second section contains a review of Entrepreneurial and Shared Leadership. 
Empirical foundation: The empirical data consists of semi-structured interviews with the members of a startup. 
Conclusions: Empirical findings suggested that EL, SL and VL can be used within one company in order to increase cooperation, effectiveness and comfort at work. Besides, the empirical findings pointed towards an avenue to combine entrepreneurial and shared leadership, generating entrepreneurial shared leadership (ESL), which is defined as an influence process within a startup stemming from an entrepreneurial leader with an emphasis on entrepreneurial activity in an uncertain business environment, including seeking and exploiting opportunities, and at the same time promoting team members to take the role of leaders in situations where they have a unique competence.}},
 author    = {{Lönnqvist Gustafsson, Gustaf and Malmgren, Daria and Mainit, Claudine}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Leadership in startups}},
 year     = {{2019}},
}