Advanced

“Close Enough”: A Cultural Analysis of Plant-Based Meat Consumption in Everyday Food Practices

Rosenkvist, Sahra LU (2019) TKAM02 20191
Division of Ethnology
Abstract (Turkish)
Et binlerce yıl insanoğlunun ortak gıdalarından biri ve günlük yemek uygulamalarıyla ilgili olarak farklı kültürlerde gıda hafızasının önemli bir parçası olmuştur. Günümüzde hayvan bazlı etin (ABM) ikamesi olan bitki bazlı et (PBM), çevre sorunları, hayvan refahı ve insan sağlığı gibi çeşitli motivasyonlarla Kuzey Avrupa'da yaşayan tüketiciler arasında popüler ve yaygın hale gelmiştir. Bu tezde niş bir ürün kategorisi olarak, PBM kültürel analitik açıdan incelenmiştir. Tezin amacı, alışveriş, yemek pişirme ve yemek yeme gibi günlük uygulamalarına odaklanarak tüketicilerin PBM ile etkileşimlerinin gizli etkilerini tanımlamak ve yorumlamaktır. Bu amaca ulaşmak için, tezde bu uygulamalar röportajlar, odak grupları, katılımlı alışveriş, yemek... (More)
Et binlerce yıl insanoğlunun ortak gıdalarından biri ve günlük yemek uygulamalarıyla ilgili olarak farklı kültürlerde gıda hafızasının önemli bir parçası olmuştur. Günümüzde hayvan bazlı etin (ABM) ikamesi olan bitki bazlı et (PBM), çevre sorunları, hayvan refahı ve insan sağlığı gibi çeşitli motivasyonlarla Kuzey Avrupa'da yaşayan tüketiciler arasında popüler ve yaygın hale gelmiştir. Bu tezde niş bir ürün kategorisi olarak, PBM kültürel analitik açıdan incelenmiştir. Tezin amacı, alışveriş, yemek pişirme ve yemek yeme gibi günlük uygulamalarına odaklanarak tüketicilerin PBM ile etkileşimlerinin gizli etkilerini tanımlamak ve yorumlamaktır. Bu amaca ulaşmak için, tezde bu uygulamalar röportajlar, odak grupları, katılımlı alışveriş, yemek pişirme ve yemek yeme gözlemlemeleri ve çevrimiçi etnografik araştırmalar (netnografi) da dahil olmak üzere farklı nitel araştırma yöntemlerinden toplanan verileri analiz ederken performans yönleriyle birlikte dikkate alındı. Ek olarak, göstergebilim teorik yaklaşımlarını, (somutlaştırılmış) yiyecek hatıralarını ve mitlerini kullanarak, tüketicilerin kişisel uygulamalarını, anlatılarını ve yiyecek ritüellerini analiz eder.

Bu tez, PBM ürünlerinin et olarak adlandırılmasının tüketim için bir etki yaratmasının yanı sıra tüketicilerin duyularını ve (bedenlenmiş) hatıralarını uyandıran fiziksel özellikleri ve sosyal etkileşimleri geliştirmeye katkılarıyla, örneğin toplulukta herkesin eti paylaşması için fırsat sunarak (commensality), tüketicilerin PBM tercihlerinin onların günlük yemek pratiklerinde etkilediğini gösteriyor. Uygulanabilirlik açısından, bu tezin bulguları, tüketici merkezli bitki bazlı et ürünleri tasarlamaları, geliştirmeleri ve üretmeleri için uzun vadeli bir tüketici araştırmasına dayanan kültürel açıdan değerli tüketici görüşleri sağlıyor. Dahası, bu tez PBM'nin politikadaki, toplumdaki ve endüstrideki tartışmalarına yeni bir bakış açısı sunarken, akademi'de ilerideki araştırmalar için yeni sorular ortaya koyuyor. (Less)
Abstract
Meat has been one of the common foods for humankind for many millenniums and an important part of food memory in different cultures in relation to everyday food practices. Nowadays, plant-based meat (PBM), as substitution of animal-based meat (ABM), has become popular and common among consumers living in Northern Europe with various motivations including environmental problems, animal welfare, and human health. In this thesis, as a niche product category, PBM is studied from a cultural analytical perspective. The aim of this thesis is to identify and interpret the hidden effects of consumers’ interactions with PBM by focusing on their daily practices including shopping, cooking, and eating. To achieve this aim, these practices are taken... (More)
Meat has been one of the common foods for humankind for many millenniums and an important part of food memory in different cultures in relation to everyday food practices. Nowadays, plant-based meat (PBM), as substitution of animal-based meat (ABM), has become popular and common among consumers living in Northern Europe with various motivations including environmental problems, animal welfare, and human health. In this thesis, as a niche product category, PBM is studied from a cultural analytical perspective. The aim of this thesis is to identify and interpret the hidden effects of consumers’ interactions with PBM by focusing on their daily practices including shopping, cooking, and eating. To achieve this aim, these practices are taken into consideration with their performative aspects while analyzing the collected data from various qualitative research methods including interviews, focus groups, shop, cook, eat-alongs, and online ethnographic research (netnography). Additionally, by using the theoretical approaches of semiotics, (embodied) food memories and myths, consumers’ personal practices, narratives, and food rituals are analyzed.

The thesis shows that the naming of PBM products as meat make an impact for consumption but also their physical properties evoking consumers’ senses and (embodied) memories and their contributions to develop social interactions, e.g. commensality, i.e. providing an opportunity for sharing meat by everyone at the table, affect consumers’ PBM preferences in their everyday food practices. In terms of applicability, the findings of this thesis provide culturally valuable consumer for various stakeholders to design, develop, and produce consumer-centered plant-based meat products. Moreover, they raise new questions for further researches in academia while providing a new perspective for the discussion of PBM in politics, society, and industry. (Less)
Abstract (Swedish)
Kött har varit ett av de vanligaste livsmedlen för mänskligheten i årtusenden och en viktig del av minnen kopplade till mat i olika kulturer, i förhållande till vardagliga livsmedelspraktiker. Numera har växtbaserat kött (PBM), som substitut för animaliskt kött (ABM), blivit populärt och vanligt bland konsumenter som bor i Nordeuropa. Detta av olika anledningar, däribland miljöproblem, djurskydd och personlig hälsa. I denna masteruppsats studeras PBM som en nischproduktkategori från ett kulturanalytiskt perspektiv. Syftet är att identifiera och tolka de dolda effekterna av konsumenternas interaktion med PBM genom att fokusera på deras dagliga praktiker, att handla, laga och äta. För att uppnå detta syfte betraktas de performativa... (More)
Kött har varit ett av de vanligaste livsmedlen för mänskligheten i årtusenden och en viktig del av minnen kopplade till mat i olika kulturer, i förhållande till vardagliga livsmedelspraktiker. Numera har växtbaserat kött (PBM), som substitut för animaliskt kött (ABM), blivit populärt och vanligt bland konsumenter som bor i Nordeuropa. Detta av olika anledningar, däribland miljöproblem, djurskydd och personlig hälsa. I denna masteruppsats studeras PBM som en nischproduktkategori från ett kulturanalytiskt perspektiv. Syftet är att identifiera och tolka de dolda effekterna av konsumenternas interaktion med PBM genom att fokusera på deras dagliga praktiker, att handla, laga och äta. För att uppnå detta syfte betraktas de performativa aspekterna av nämnda praktiker. Materialet är insamlat med olika kvalitativa forskningsmetoder: intervjuer, fokusgrupper, deltagande observation i form av cook- eat-along, handla, och netnografi. De teoretiska angreppsätten inkluderar semiotik, (förkroppsligade) matminnen, och teorier kring myter och ritualer, vilka används för att analysera konsumenternas personliga berättelser, praktiker och mat-ritualer.

Denna uppsats visar att namnet på PBM-produkter som kött påverkar konsumtionen, men också deras fysiska egenskaper som aktiverar konsumenternas sinnen och (förkroppsligade) minnen och bidrar till att utveckla sociala interaktioner, t.ex. commensality, d.v.s., ger möjlighet att dela kött av alla vid bordet. När det gäller tillämpningar kommer uppsatsens resultat att ge kulturellt baserade insikter som kan möjliggöra för olika intressenter att utforma, utveckla och producera konsumentvänliga växtbaserade köttprodukter. Dessutom lyfter de nya frågor för ytterligare forskning i akademin, samtidigt som den ger nya perspektiv för diskussionen om PBM i politik, samhälle och industri. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rosenkvist, Sahra LU
supervisor
organization
alternative title
“Tillräckligt Nära”: En kulturell analys av växtbaserade köttprodukter i vardagliga livsmedelspraktiker
“Yeterince Yakın”: Günlük Yemek Pratiklerinde Bitki Bazlı Et Tüketiminin Kültürel Bir Analizi
course
TKAM02 20191
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
meat, meat substitutes, animal-based meat, plant-based meat, performance, practice, commensality, narrative theory, semiotics, memory, food memory, ritual, myth, embodied memory, mocked meat, meat analogs, plant-based eating, MACA, food, food studies, cultural analysis, cultural habits
language
English
id
8996005
date added to LUP
2019-10-04 16:07:24
date last changed
2019-10-04 16:07:24
@misc{8996005,
 abstract   = {Meat has been one of the common foods for humankind for many millenniums and an important part of food memory in different cultures in relation to everyday food practices. Nowadays, plant-based meat (PBM), as substitution of animal-based meat (ABM), has become popular and common among consumers living in Northern Europe with various motivations including environmental problems, animal welfare, and human health. In this thesis, as a niche product category, PBM is studied from a cultural analytical perspective. The aim of this thesis is to identify and interpret the hidden effects of consumers’ interactions with PBM by focusing on their daily practices including shopping, cooking, and eating. To achieve this aim, these practices are taken into consideration with their performative aspects while analyzing the collected data from various qualitative research methods including interviews, focus groups, shop, cook, eat-alongs, and online ethnographic research (netnography). Additionally, by using the theoretical approaches of semiotics, (embodied) food memories and myths, consumers’ personal practices, narratives, and food rituals are analyzed.

The thesis shows that the naming of PBM products as meat make an impact for consumption but also their physical properties evoking consumers’ senses and (embodied) memories and their contributions to develop social interactions, e.g. commensality, i.e. providing an opportunity for sharing meat by everyone at the table, affect consumers’ PBM preferences in their everyday food practices. In terms of applicability, the findings of this thesis provide culturally valuable consumer for various stakeholders to design, develop, and produce consumer-centered plant-based meat products. Moreover, they raise new questions for further researches in academia while providing a new perspective for the discussion of PBM in politics, society, and industry.},
 author    = {Rosenkvist, Sahra},
 keyword   = {meat,meat substitutes,animal-based meat,plant-based meat,performance,practice,commensality,narrative theory,semiotics,memory,food memory,ritual,myth,embodied memory,mocked meat,meat analogs,plant-based eating,MACA,food,food studies,cultural analysis,cultural habits},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {“Close Enough”: A Cultural Analysis of Plant-Based Meat Consumption in Everyday Food Practices},
 year     = {2019},
}