Advanced

Småskaliga bönders kapaciteter i Maharashtra, Indien: En undersökning av narrativ inom Indiens och Maharashtras policys om klimatförändringar

Lewin, Markus LU (2020) MRSK62 20192
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Småskaliga bönders kapaciteter i Maharashtra, Indien
Uppsatsen kommer att undersöka primärmaterialen Indiens klimatförändringspolicy och Maharashtras handlingsplan. Uppsatsen ämnar att utöka kunskapen om småskaliga bönders situation i den indiska delstaten Maharashtra, i relation till aspekter om förändringar av Indiens klimat. Undersöknings huvudämnen är jordbruk, fattigdom, klimatförändringar och socioekonomiska mänskliga rättigheter. Fokuset kommer vara på narrativ inom policydokumenten som relaterar till kapaciteter, säkerhet och mänskliga rättigheter för småskaliga bönder i Maharashtra, Indien. Uppsatsen kommer studera de narrativ som presenteras inom de två policydokumenten eftersom Maharashtras handlingsplan är en uppföljning till... (More)
Småskaliga bönders kapaciteter i Maharashtra, Indien
Uppsatsen kommer att undersöka primärmaterialen Indiens klimatförändringspolicy och Maharashtras handlingsplan. Uppsatsen ämnar att utöka kunskapen om småskaliga bönders situation i den indiska delstaten Maharashtra, i relation till aspekter om förändringar av Indiens klimat. Undersöknings huvudämnen är jordbruk, fattigdom, klimatförändringar och socioekonomiska mänskliga rättigheter. Fokuset kommer vara på narrativ inom policydokumenten som relaterar till kapaciteter, säkerhet och mänskliga rättigheter för småskaliga bönder i Maharashtra, Indien. Uppsatsen kommer studera de narrativ som presenteras inom de två policydokumenten eftersom Maharashtras handlingsplan är en uppföljning till Indiens klimatförändringspolicy. De teorier som kommer tillämpas på policydokumenten är Kapacitetsteorin skriven av Amartya Sen och Human Security. Det kapacitetsteorin innebär är att studera individers kapaciteter för att kunna leva det liv de själva har anledning att värdesätta. Policydokumenten kommer analyseras med metoden Narrative Policy Framework (NPF) som är skriven av Michael D. Jones et al. och kommer fokusera på karaktärer, element, lösningar och utelämnade narrativ. Frågeställningen för uppsatsen är: Hur adresseras småskaliga bönders fattigdom, kapaciteter och mänskliga rättigheter inom narrativ i Indiens klimatförändringspolicy och Maharashtras handlingsplan av delstaten och Premiärministerns Klimatråd?
Undersökningen visar är att båda policydokumenten delvis adresserar småskaliga bönders kapaciteter och mänskliga rättigheter. Den påvisar även att narrativ om självmord bland bönder på grund av klimatförändringar inom Maharashtra, Indien utelämnas från policydokumenten. Principer som vägleder policydokumenten adresserar överlag de fattiga småskaliga böndernas kapaciteter. (Less)
Popular Abstract
Small-scale farmers capacities in Maharashtra, India
This thesis will analyze Indias Climate Change policy and Maharashtras Action Plan. The thesis will focus on small-scale farmers situation in the Indian state Maharashtra, in relation to aspects of climate change. It will examine the two policy documents since Maharashtras Action Plan is a follow up to Indias Climate Change policy. The main subjects are agriculture, poverty, climate change and socioeconomic human rights. The focus will be directed at narratives that correlates with capacity shortcomings, security, and human rights for small-scale farmers in Maharashtra. The theories that will be applied in the thesis is the Capacity theory written by Amartya Sen and Human Security. The... (More)
Small-scale farmers capacities in Maharashtra, India
This thesis will analyze Indias Climate Change policy and Maharashtras Action Plan. The thesis will focus on small-scale farmers situation in the Indian state Maharashtra, in relation to aspects of climate change. It will examine the two policy documents since Maharashtras Action Plan is a follow up to Indias Climate Change policy. The main subjects are agriculture, poverty, climate change and socioeconomic human rights. The focus will be directed at narratives that correlates with capacity shortcomings, security, and human rights for small-scale farmers in Maharashtra. The theories that will be applied in the thesis is the Capacity theory written by Amartya Sen and Human Security. The Capacity theory implies focusing on individuals capacities in order to obtain the life they have reason to value. The analyze will be carried out with Michael D. Jones et al. approach Narrative Policy Framework (NPF) and will focus on characters, settings, solutions and left out narratives. The research question is: How is small-scale farmers poverty, capacities and human rights addressed within the narratives in Indias climate change policy and Maharashtras Action Plan by the state and the Prime Minister’s Climate Council?
The results from the inquiry shows that the policy documents partially addresses small-scale farmers capacities and human rights. The inquiry also demonstrate that narratives on suicide among farmers because of climate changes within Maharashtra, India is left out. Principals that guides the police documents mainly addresses the poor small-scale farmers capacities. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lewin, Markus LU
supervisor
organization
alternative title
Small Scale Farmers Capacities in Maharashtra, India: A Inquiry oh the Narratives within India's and Maharashtra Climate Change Policys
course
MRSK62 20192
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Indien, Bönder, Klimat, Kapaciteter, Mänskliga Rättigheter, Human Security, Narrativ, Fattigdom, Självmord, Maharashtra. India, Farmers, Capacities, Climate, Human Rights, Narratives, Poverty, Suicide, Maharashtra.
language
Swedish
id
8998800
date added to LUP
2020-03-04 09:22:49
date last changed
2020-03-04 09:22:49
@misc{8998800,
 abstract   = {Småskaliga bönders kapaciteter i Maharashtra, Indien
Uppsatsen kommer att undersöka primärmaterialen Indiens klimatförändringspolicy och Maharashtras handlingsplan. Uppsatsen ämnar att utöka kunskapen om småskaliga bönders situation i den indiska delstaten Maharashtra, i relation till aspekter om förändringar av Indiens klimat. Undersöknings huvudämnen är jordbruk, fattigdom, klimatförändringar och socioekonomiska mänskliga rättigheter. Fokuset kommer vara på narrativ inom policydokumenten som relaterar till kapaciteter, säkerhet och mänskliga rättigheter för småskaliga bönder i Maharashtra, Indien. Uppsatsen kommer studera de narrativ som presenteras inom de två policydokumenten eftersom Maharashtras handlingsplan är en uppföljning till Indiens klimatförändringspolicy. De teorier som kommer tillämpas på policydokumenten är Kapacitetsteorin skriven av Amartya Sen och Human Security. Det kapacitetsteorin innebär är att studera individers kapaciteter för att kunna leva det liv de själva har anledning att värdesätta. Policydokumenten kommer analyseras med metoden Narrative Policy Framework (NPF) som är skriven av Michael D. Jones et al. och kommer fokusera på karaktärer, element, lösningar och utelämnade narrativ. Frågeställningen för uppsatsen är: Hur adresseras småskaliga bönders fattigdom, kapaciteter och mänskliga rättigheter inom narrativ i Indiens klimatförändringspolicy och Maharashtras handlingsplan av delstaten och Premiärministerns Klimatråd?
Undersökningen visar är att båda policydokumenten delvis adresserar småskaliga bönders kapaciteter och mänskliga rättigheter. Den påvisar även att narrativ om självmord bland bönder på grund av klimatförändringar inom Maharashtra, Indien utelämnas från policydokumenten. Principer som vägleder policydokumenten adresserar överlag de fattiga småskaliga böndernas kapaciteter.},
 author    = {Lewin, Markus},
 keyword   = {Indien,Bönder,Klimat,Kapaciteter,Mänskliga Rättigheter,Human Security,Narrativ,Fattigdom,Självmord,Maharashtra. India,Farmers,Capacities,Climate,Human Rights,Narratives,Poverty,Suicide,Maharashtra.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Småskaliga bönders kapaciteter i Maharashtra, Indien: En undersökning av narrativ inom Indiens och Maharashtras policys om klimatförändringar},
 year     = {2020},
}