Advanced

BIM i Trafikverket - En kvalitativ undersökning av möjligheter och hinder för implementering

Göransson, Robin LU (2020) VTVL01 20201
Transport and Roads
Abstract (Swedish)
BIM, byggnadsinformationsmodellering, är ett arbetssätt som blir allt vanligare.
Det innebär att olika objekt bygger upp en övergripande 3D-modell där man
kan finna mängder av information om dessa objekt. Ett objekt kan vara allt ifrån
en bropelare till en elstolpe. Syftet med denna rapport är att utifrån
Trafikverkets roll som beställare undersöka vilka för- och nackdelar det skulle
innebära med en totaltimplementering av BIM och på detta sätt ta bort den
dokumentbaserade informationen. Resultat och diskussion baseras på en
kvalitativ intervjustudie där följande frågeställning besvaras:
- Hur upplevs arbetet med BIM på Trafikverkets investeringsprojekt och i
projektledning kring järnvägsprojekt?
- Vilka hinder finns vid... (More)
BIM, byggnadsinformationsmodellering, är ett arbetssätt som blir allt vanligare.
Det innebär att olika objekt bygger upp en övergripande 3D-modell där man
kan finna mängder av information om dessa objekt. Ett objekt kan vara allt ifrån
en bropelare till en elstolpe. Syftet med denna rapport är att utifrån
Trafikverkets roll som beställare undersöka vilka för- och nackdelar det skulle
innebära med en totaltimplementering av BIM och på detta sätt ta bort den
dokumentbaserade informationen. Resultat och diskussion baseras på en
kvalitativ intervjustudie där följande frågeställning besvaras:
- Hur upplevs arbetet med BIM på Trafikverkets investeringsprojekt och i
projektledning kring järnvägsprojekt?
- Vilka hinder finns vid införandet av BIM?
- Vilka möjligheter finns det för att ta bort dessa hinder, och vad kan göras
för att underlätta?
Efter genomförda intervjuer stod det klart att inställningen till BIM generellt är
väldigt positiv men att det finns många problemområden som måste åtgärdas.
Det upplevs finnas hinder när det kommer till generationsfrågan, bristande
kunskap om BIM, otydlig kravställning vilket leder till stor tolkningsfrihet,
standardisering, resurser och lagring.
Förslag på lösningar som framkom under intervjuerna var att öka
kunskapsnivån om BIM genom att införa utbildningar med stigande grad, detta
skulle inte bara öka kunskapen om BIM utan även bidra till en bättre syn på
BIM som arbetssätt. Det efterlystes även tydligare kravställning som skulle
eliminera en stor del av tolkningsfriheten som idag existerar och att en slags
standard införs där informationen bli liknande i alla projekt. För att detta ska bli
möjligt krävs en noga utarbetad plan i initieringsfasen där man avsätter
resurserna för att täcka hela processen så att man inte mitt under initieringsfasen
inser att det blir för dyrt och avbryter. Dessutom måste Trafikverket våga ta
steget mot framtiden och satsa på BIM. (Less)
Abstract
BIM, Building Information Modeling, is an increasingly common way of
working. This means that different objects build up an overall 3D-model where you can find lots of information about these objects. An object can be anything from a bridge pillar to an electric pole. The purpose of this report is to, based on the Swedish Transport Administrations’ as a client, investigate the advantages and disadvantages of total implementation of BIM and in this way remove the document-based information. Results and discussion are based on a quantitative interview study where the following questions is answered:
- How is the work with BIM experienced in the Swedish Transport
Administration’s investment project and in project management around
rail... (More)
BIM, Building Information Modeling, is an increasingly common way of
working. This means that different objects build up an overall 3D-model where you can find lots of information about these objects. An object can be anything from a bridge pillar to an electric pole. The purpose of this report is to, based on the Swedish Transport Administrations’ as a client, investigate the advantages and disadvantages of total implementation of BIM and in this way remove the document-based information. Results and discussion are based on a quantitative interview study where the following questions is answered:
- How is the work with BIM experienced in the Swedish Transport
Administration’s investment project and in project management around
rail projects?
- What are the obstacles to the initiation of BIM?
- What opportunities are there to remove these obstacles, and what can be
done to facilitate?
After interviews, it was clear that the attitude towards BIM is generally very positive, but that there are many problems that need to be addressed. There are perceived barriers when it comes to the generation issue, lack of knowledge,unclear requirements which leads to great freedom of interpretation, standardization, resources, and storage.

Suggestions for solutions that emerged during the interviews were to increase the level of knowledge about BIM by introducing training with increasing difficulty over time, this would not only increase knowledge about BIM but also contribute to a better view of BIM as a working method. It is also called for clearer requirements that would eliminate a large part of the freedom of interpretation that exists today and that some sort of standard is introduced where the information will be similar in all projects. In order to make this possible, a carefully prepared plan is required in the initiation phase, where you allocate resources to cover the entire process so that you do not realize that it becomes too expensive and cancels in the middle of the initiations phase. In addition, the Swedish Transport Administration must dare to take the leap towards the future and invest in BIM. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Göransson, Robin LU
supervisor
organization
alternative title
BIM at the Swedish Transport Administration - A qualitative study of possibilities and obstacles to an implementation
course
VTVL01 20201
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
BIM, Byggnadsinformationsmodell, 3D-modell, Trafikverket. Building Information modeling, 3D-model Swedish Transport Administration.
report number
ISRN LUTHBG/THID-20/5598
ISSN
1651-2197
language
Swedish
id
9019024
date added to LUP
2020-06-17 09:03:27
date last changed
2020-08-04 14:43:41
@misc{9019024,
 abstract   = {BIM, Building Information Modeling, is an increasingly common way of
working. This means that different objects build up an overall 3D-model where you can find lots of information about these objects. An object can be anything from a bridge pillar to an electric pole. The purpose of this report is to, based on the Swedish Transport Administrations’ as a client, investigate the advantages and disadvantages of total implementation of BIM and in this way remove the document-based information. Results and discussion are based on a quantitative interview study where the following questions is answered:
- How is the work with BIM experienced in the Swedish Transport
Administration’s investment project and in project management around
rail projects?
- What are the obstacles to the initiation of BIM?
- What opportunities are there to remove these obstacles, and what can be
done to facilitate?
After interviews, it was clear that the attitude towards BIM is generally very positive, but that there are many problems that need to be addressed. There are perceived barriers when it comes to the generation issue, lack of knowledge,unclear requirements which leads to great freedom of interpretation, standardization, resources, and storage.

Suggestions for solutions that emerged during the interviews were to increase the level of knowledge about BIM by introducing training with increasing difficulty over time, this would not only increase knowledge about BIM but also contribute to a better view of BIM as a working method. It is also called for clearer requirements that would eliminate a large part of the freedom of interpretation that exists today and that some sort of standard is introduced where the information will be similar in all projects. In order to make this possible, a carefully prepared plan is required in the initiation phase, where you allocate resources to cover the entire process so that you do not realize that it becomes too expensive and cancels in the middle of the initiations phase. In addition, the Swedish Transport Administration must dare to take the leap towards the future and invest in BIM.},
 author    = {Göransson, Robin},
 issn     = {1651-2197},
 keyword   = {BIM,Byggnadsinformationsmodell,3D-modell,Trafikverket. Building Information modeling,3D-model Swedish Transport Administration.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {BIM i Trafikverket - En kvalitativ undersökning av möjligheter och hinder för implementering},
 year     = {2020},
}