Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Är seniorer förbisedda i den digitala marknadsföringen?

Hansson, Jesper LU ; Olsson, Jesper LU and Persson, Sanne LU (2021) FEKH29 20202
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Är seniorer förbisedda i den digitala marknadsföringen? - En kvalitativ studie av ett marknadsledande livsmedelsföretag

Seminariedatum: 2021-01-14

Kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 hp

Författare: Jesper Hansson, Jesper Olsson och Sanne Persson

Handledare: Veronika Tarnovskaya

Fem nyckelord: Digital marknadsföring, e-handel, seniorer, livsmedel, STP-modellen

Syfte: Med utgångspunkt i det ökande intresse som seniorer nu börjat visa för att handla livsmedel online och den potentiellt stora kundgrupp som de kan utgöra i e-handelssammanhang vill vi i denna uppsats undersöka hur livsmedelsföretag arbetar med sin digitala marknadsföring för att nå ut och kommunicera mot... (More)
Titel: Är seniorer förbisedda i den digitala marknadsföringen? - En kvalitativ studie av ett marknadsledande livsmedelsföretag

Seminariedatum: 2021-01-14

Kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 hp

Författare: Jesper Hansson, Jesper Olsson och Sanne Persson

Handledare: Veronika Tarnovskaya

Fem nyckelord: Digital marknadsföring, e-handel, seniorer, livsmedel, STP-modellen

Syfte: Med utgångspunkt i det ökande intresse som seniorer nu börjat visa för att handla livsmedel online och den potentiellt stora kundgrupp som de kan utgöra i e-handelssammanhang vill vi i denna uppsats undersöka hur livsmedelsföretag arbetar med sin digitala marknadsföring för att nå ut och kommunicera mot seniorer.

Teoretiskt perspektiv: Fokus för arbetet är digital marknadsföring med två analysmodeller: STP-modellen och marknadsföringsmixen. Samt tidigare forskning om e-handel av livsmedel och marknadsföring mot seniorer.

Metod: Arbetet har gjorts med en kvalitativ undersökningsmetod med en abduktiv ansats. Detta på grund av att arbetet ämnas svara på en mer undersökande fråga som behöver analyseras på djupet.

Empiri: Studien har fokuserat på ett livsmedelsföretag vilket är ICA där en intervju genomfördes med Jörgen Eriksson. Detta kompletterades med egna observationer om ICA.

Resultat: Slutsatserna som dras i denna uppsats är dels att den digitala utvecklingen gett nya möjligheter som inte används på bästa sätt gentemot seniorer samtidigt anses lojalitet vara viktigare än ålder hos konsumenten och till sist har livsmedelsföretagen fått ett guldläge av tillströmningen av seniorer till deras e-handel som de måste ta tillvara på även efter pandemin. (Less)
Abstract
Title: Are seniors overlooked in digital marketing? - A qualitative study of a market leading grocery company

Seminar date: 2021-01-14

Course: FEKH29 Business administration: Degree Project in Marketing, Undergraduate Level, 15 credits

Authors: Jesper Hansson, Jesper Olsson and Sanne Persson

Advisor: Veronika Tarnovskaya

Five keywords: Digital marketing, e-commerce, seniors, groceries, STP-model

Purpose: Based on the growing interest that seniors have now begun to show in shopping food online and the potentially large customer group that they can constitute in e-commerce contexts, we in this essay wants to investigate how grocery companies work with their digital marketing to reach out and communicate with seniors

... (More)
Title: Are seniors overlooked in digital marketing? - A qualitative study of a market leading grocery company

Seminar date: 2021-01-14

Course: FEKH29 Business administration: Degree Project in Marketing, Undergraduate Level, 15 credits

Authors: Jesper Hansson, Jesper Olsson and Sanne Persson

Advisor: Veronika Tarnovskaya

Five keywords: Digital marketing, e-commerce, seniors, groceries, STP-model

Purpose: Based on the growing interest that seniors have now begun to show in shopping food online and the potentially large customer group that they can constitute in e-commerce contexts, we in this essay wants to investigate how grocery companies work with their digital marketing to reach out and communicate with seniors

Theoretical perspectives: The focus of the work is digital marketing with two analysis models: the STP model and the marketing mix. As well as previous research on e-commerce of food and marketing against seniors.

Methodology: The method of research is qualitative with an abductive frontier. The reason for this was that the study aims to answer an examine question that needs to be analyzed in depth.

Empirical foundation: The study has focused on a grocery company, which is ICA where an interview was conducted with Jörgen Eriksson. This was supplemented with our own observations about ICA.

Conclusions: The conclusions drawn in this essay are partly that the digital development has provided new opportunities that are not used in the best way towards seniors, at the same time loyalty is considered more important than the age of the customer and finally food companies have been given a golden opportunity by the influx of seniors to their e-commerce and needs to take advantage of this even after the pandemic. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Jesper LU ; Olsson, Jesper LU and Persson, Sanne LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie av ett marknadsledande livsmedelsföretag
course
FEKH29 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Digital marknadsföring, e-handel, seniorer, livsmedel, STP-modellen
language
Swedish
id
9035717
date added to LUP
2021-03-17 09:08:53
date last changed
2021-03-17 09:08:53
@misc{9035717,
 abstract   = {{Title: Are seniors overlooked in digital marketing? - A qualitative study of a market leading grocery company

Seminar date: 2021-01-14

Course: FEKH29 Business administration: Degree Project in Marketing, Undergraduate Level, 15 credits

Authors: Jesper Hansson, Jesper Olsson and Sanne Persson

Advisor: Veronika Tarnovskaya

Five keywords: Digital marketing, e-commerce, seniors, groceries, STP-model

Purpose: Based on the growing interest that seniors have now begun to show in shopping food online and the potentially large customer group that they can constitute in e-commerce contexts, we in this essay wants to investigate how grocery companies work with their digital marketing to reach out and communicate with seniors

Theoretical perspectives: The focus of the work is digital marketing with two analysis models: the STP model and the marketing mix. As well as previous research on e-commerce of food and marketing against seniors.

Methodology: The method of research is qualitative with an abductive frontier. The reason for this was that the study aims to answer an examine question that needs to be analyzed in depth. 

Empirical foundation: The study has focused on a grocery company, which is ICA where an interview was conducted with Jörgen Eriksson. This was supplemented with our own observations about ICA.

Conclusions: The conclusions drawn in this essay are partly that the digital development has provided new opportunities that are not used in the best way towards seniors, at the same time loyalty is considered more important than the age of the customer and finally food companies have been given a golden opportunity by the influx of seniors to their e-commerce and needs to take advantage of this even after the pandemic.}},
 author    = {{Hansson, Jesper and Olsson, Jesper and Persson, Sanne}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Är seniorer förbisedda i den digitala marknadsföringen?}},
 year     = {{2021}},
}