Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Från integration till motivation

Wang, Jenny LU ; Ekholm Stenberg, Max LU and Manxhuka, Tesa LU (2021) In Från integration till motivation FEKH49 20202
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Examensarbetets titel: Från integration till motivation
Seminariedatum: 2021 - 01 - 15

Ämne/Kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Max Ekholm Stenberg, Tesa Manxhuka och Jenny Wang
Handledare: Roland Paulsen

Fem nyckelord: Motivation, integration, välmående, utländska akademiker, mångfald

Syfte: Syftet med denna studie är att få en djupare inblick på internationella akademiker som jobbar i Sverige inom IT-sektorn, där vi vill analysera om deras motivation påverkas av att jobba i ett nytt land och med nya omständigheter och i sådana fall hur det har påverkats. Vi ämnar att uppfylla detta genom att studera hur dessa individer berättar om sina upplevelser och... (More)
Sammanfattning
Examensarbetets titel: Från integration till motivation
Seminariedatum: 2021 - 01 - 15

Ämne/Kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Max Ekholm Stenberg, Tesa Manxhuka och Jenny Wang
Handledare: Roland Paulsen

Fem nyckelord: Motivation, integration, välmående, utländska akademiker, mångfald

Syfte: Syftet med denna studie är att få en djupare inblick på internationella akademiker som jobbar i Sverige inom IT-sektorn, där vi vill analysera om deras motivation påverkas av att jobba i ett nytt land och med nya omständigheter och i sådana fall hur det har påverkats. Vi ämnar att uppfylla detta genom att studera hur dessa individer berättar om sina upplevelser och erfarenheter.

Metod: För att uppnå studiens syfte och kunna svara på forskningsfrågan har vi utfört en kvalitativ studie med semi-strukturerade intervjuer. Studiens utgångspunkt är socialkonstruktionistisk där ett abduktivt arbetssätt har tillämpats.

Teoretiskt perspektiv: I litteraturgenomgången presenteras begreppet motivation, innebörden av prestation för individen och organisationen samt hur motivation spelar roll. Vi presenterar sedan Maslows behovspyramid samt dess arbetsrelaterade efterföljder och som stöd till Maslow använder vi Alderfers ERG-teori. Sedan förklaras balans i arbetslivet samt existerande motsägelsefull litteratur om kulturell mångfald på arbetsplatsen.

Empiri: Det empiriska materialet är uppdelad i tre huvuddelar: Från första intrycket till idag, en känsla av social samhörighet och tillhörighet samt integrationen till det svenska arbetssättet/ jobb kulturen. Varje del består av citat från de utländska medarbetarna där de beskriver deras upplevelse i Sverige.

Slutsats: Integrationsprocessen har varit en stor bidragande faktor till de utländska akademikernas motivation och allmänna välmående. Detta kan ses utifrån vårt empiriska fynd och som sedan analyserats i vår diskussion med stöd av teorier. Svenska kurser, afterworks och hjälp med inflyttningsprocessen har varit viktiga faktorer för den upplevda integrationen. Mångfald har även varit något som haft en positiv effekt på deras motivation som i sin tur haft en positiv effekt på deras prestation. (Less)
Popular Abstract
Abstract
Title: From integration to motivation
Seminar date: 2021 - 01 - 15

Course: FEKH49, Business Administration: Bachelor’s degree Project in Organization Undergraduate, 15 credits

Authors: Max Ekholm Stenberg, Tesa Manxhuka och Jenny Wang
Advisor: Roland Paulsen

Keywords: Motivation, integration, well-being, foreign academics, diversity

Purpose: The purpose of this study is to get a deeper understanding of foreign academics that work in Sweden in the IT sector. We want to analyze if their motivation is affected by working in a new country and if that’s the caze, how it is affected. We aim to fulfill this by studying how these individuals portray their experiences.

Methodology: To reach the studies purpose and to be... (More)
Abstract
Title: From integration to motivation
Seminar date: 2021 - 01 - 15

Course: FEKH49, Business Administration: Bachelor’s degree Project in Organization Undergraduate, 15 credits

Authors: Max Ekholm Stenberg, Tesa Manxhuka och Jenny Wang
Advisor: Roland Paulsen

Keywords: Motivation, integration, well-being, foreign academics, diversity

Purpose: The purpose of this study is to get a deeper understanding of foreign academics that work in Sweden in the IT sector. We want to analyze if their motivation is affected by working in a new country and if that’s the caze, how it is affected. We aim to fulfill this by studying how these individuals portray their experiences.

Methodology: To reach the studies purpose and to be able to answer the research question, we have conducted a qualitative study with semi structured interviews. The starting point of the study is a social constructionist view where an abductive way of working have been applied.

Theoretical perspective: In the literature review we explain the word motivation and performance for individuals and the organization. Then we present Maslow's hierarchy and for support to Maslow’s theory, the Aldersfers ERG-theory. Lastly we explain how balance in work-life and existing contradicting literature about cultural diversity in the workplace.

Empirical foundation: The empirical material is divided in three main parts: from the first impression to today, a feeling of social belonging and integration to the swedish working culture. Every part includes quotes from the foreign academics where they describe their experiences in Sweden.

Conclusion: The integration process has been an important part of the foreign academics motivation and well being. This can be seen from our empirical foundation and in our discussion. Swedish courses, afterworks and help with the moving process have been important for the academics integration. Diversity has also had a positive effect on their motivation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wang, Jenny LU ; Ekholm Stenberg, Max LU and Manxhuka, Tesa LU
supervisor
organization
course
FEKH49 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Motivation, integration, välmående, utländska akademiker, mångfald
publication/series
Från integration till motivation
language
Swedish
id
9039814
date added to LUP
2021-02-11 11:05:16
date last changed
2021-02-11 11:05:16
@misc{9039814,
 abstract   = {{Sammanfattning
Examensarbetets titel: Från integration till motivation
Seminariedatum: 2021 - 01 - 15

Ämne/Kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Max Ekholm Stenberg, Tesa Manxhuka och Jenny Wang 
Handledare: Roland Paulsen

Fem nyckelord: Motivation, integration, välmående, utländska akademiker, mångfald

Syfte: Syftet med denna studie är att få en djupare inblick på internationella akademiker som jobbar i Sverige inom IT-sektorn, där vi vill analysera om deras motivation påverkas av att jobba i ett nytt land och med nya omständigheter och i sådana fall hur det har påverkats. Vi ämnar att uppfylla detta genom att studera hur dessa individer berättar om sina upplevelser och erfarenheter.

Metod: För att uppnå studiens syfte och kunna svara på forskningsfrågan har vi utfört en kvalitativ studie med semi-strukturerade intervjuer. Studiens utgångspunkt är socialkonstruktionistisk där ett abduktivt arbetssätt har tillämpats.

Teoretiskt perspektiv: I litteraturgenomgången presenteras begreppet motivation, innebörden av prestation för individen och organisationen samt hur motivation spelar roll. Vi presenterar sedan Maslows behovspyramid samt dess arbetsrelaterade efterföljder och som stöd till Maslow använder vi Alderfers ERG-teori. Sedan förklaras balans i arbetslivet samt existerande motsägelsefull litteratur om kulturell mångfald på arbetsplatsen.

Empiri: Det empiriska materialet är uppdelad i tre huvuddelar: Från första intrycket till idag, en känsla av social samhörighet och tillhörighet samt integrationen till det svenska arbetssättet/ jobb kulturen. Varje del består av citat från de utländska medarbetarna där de beskriver deras upplevelse i Sverige.

Slutsats: Integrationsprocessen har varit en stor bidragande faktor till de utländska akademikernas motivation och allmänna välmående. Detta kan ses utifrån vårt empiriska fynd och som sedan analyserats i vår diskussion med stöd av teorier. Svenska kurser, afterworks och hjälp med inflyttningsprocessen har varit viktiga faktorer för den upplevda integrationen. Mångfald har även varit något som haft en positiv effekt på deras motivation som i sin tur haft en positiv effekt på deras prestation.}},
 author    = {{Wang, Jenny and Ekholm Stenberg, Max and Manxhuka, Tesa}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{Från integration till motivation}},
 title    = {{Från integration till motivation}},
 year     = {{2021}},
}