Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Optimering av vattenförbrukning - En studie på Perstorp AB

Öberg, Ellen LU (2021) KETM05 20202
Chemical Engineering (M.Sc.Eng.)
Abstract (Swedish)
Produktionen av kemikalier på Perstorp AB genererar kontaminerat avloppsvatten som renas i industriparkens egna avloppsreningsverk innan de kan återanvändas till processen igen. Industriparken i Perstorp har villkor från avloppsreningsverket på hur mycket vatten som fabrikerna får släppa ut till avloppsreningsverket. Det finns fortfarande kapacitet kvar innan villkoret uppnås, men marginalerna ser ut att minska i framtiden för varje kapacitetsökning som sker på företaget. Målet med examensarbetet har därför varit att komma fram till kortsiktiga och långsiktiga förslag för att minimera mängd avloppsvatten och optimera vattenförbrukningen.

Arbetet har bestått av tre delar. Första delen var att studera processerna med hjälp av piping and... (More)
Produktionen av kemikalier på Perstorp AB genererar kontaminerat avloppsvatten som renas i industriparkens egna avloppsreningsverk innan de kan återanvändas till processen igen. Industriparken i Perstorp har villkor från avloppsreningsverket på hur mycket vatten som fabrikerna får släppa ut till avloppsreningsverket. Det finns fortfarande kapacitet kvar innan villkoret uppnås, men marginalerna ser ut att minska i framtiden för varje kapacitetsökning som sker på företaget. Målet med examensarbetet har därför varit att komma fram till kortsiktiga och långsiktiga förslag för att minimera mängd avloppsvatten och optimera vattenförbrukningen.

Arbetet har bestått av tre delar. Första delen var att studera processerna med hjälp av piping and instrumentation diagram (PID) för Pentafabriken samt Neofabriken på Perstorp AB för att kunna skapa massbalanser av vattenförbrukningen samt uppkomst av avloppsvatten. I andra delen undersöktes kortsiktiga optimeringar av den befintliga utrustningen i Pentafabriken. Baserat på massbalansen så undersöktes två olika fall där kondensat och filtrat som annars direkt går till avloppsreningsverket eventuellt istället kunde recirkuleras i processen. På det sättet kan man ersätta en källa som använder renvatten och samtidigt avlasta avloppsreningsverket genom att minimera mängd avloppsvatten. Sista delen var att studera innehållet i tre strömmar som gick till avloppsreningsverket och med hjälp av en litteraturstudie som handlade om olika vattenreningsmetoder, komma fram till förslag på långsiktiga optimeringar där man kan rena strömmarna för att sedan återanvända i processen.

Resultatet av examensarbetet blev att både kortsiktiga och långsiktiga förslag presenterades för att effektivisera vattenförbrukningen. Detta har gynnat företaget både ur ett ekonomiskt men även hållbart perspektiv. (Less)
Abstract
The production of chemicals at Perstorp AB generates contaminated wastewater that is treated in the industrial park’s own sewage treatment plant before it can be reused in the process again. The industrial park has conditions from the sewage treatment plant on how much water the factories may discharge. There is capacity left before the condition is reached, but the margins look to decrease in the future for each capacity increase that takes place at the company. The aim of this report has been to be able to present short-term and long-term suggestions to minimize the amount of wastewater and optimize water consumption.

The work has consisted of three parts. The first part was to study the processes with the help of piping and... (More)
The production of chemicals at Perstorp AB generates contaminated wastewater that is treated in the industrial park’s own sewage treatment plant before it can be reused in the process again. The industrial park has conditions from the sewage treatment plant on how much water the factories may discharge. There is capacity left before the condition is reached, but the margins look to decrease in the future for each capacity increase that takes place at the company. The aim of this report has been to be able to present short-term and long-term suggestions to minimize the amount of wastewater and optimize water consumption.

The work has consisted of three parts. The first part was to study the processes with the help of piping and instrumentation diagrams for the Penta factory and Neo factory at Perstorp AB in order to create mass balances of water consumption and generation of wastewater. In the second part, short-term optimizations of the existing equipment in the Penta factory were examined. Based on the mass balance, two different cases were investigated where condensate and filtrate that otherwise go directly to the sewage treatment plant instead could be recycled in the process. In this way, you can replace a source that uses clean water and at the same time relieve the sewage treatment plant by minimizing the amount of wastewater. The last part was to study the contents of three streams that went to the sewage treatment plant and together with the literature study about different water treatment methods, come up with suggestions for long-term optimizations where you can purify the streams and then reuse in the process.

The result of this study was that both short-term and long-term suggestions were presented to make the water consumption more efficient. This has benefited the company both economic but also in a sustainable perspective. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Vattenbrist är ett växande problem världen över. Efterfrågan på vatten ökar samtidigt som tillgången minskar på grund av klimatförändringarna. I examensarbetet har vattenanvändningen på två fabriker på Perstorp AB undersökts för att komma fram till kortsiktiga och långsiktiga optimeringar för att effektivisera vattenanvändningen.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Öberg, Ellen LU
supervisor
organization
alternative title
Optimization of water consumption - A study at Perstorp AB
course
KETM05 20202
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Kemiteknik, Vattenoptimering, Vattenrening, Processoptimering, Processdesign
language
Swedish
id
9040413
date added to LUP
2021-02-24 15:39:49
date last changed
2021-02-24 15:39:49
@misc{9040413,
 abstract   = {{The production of chemicals at Perstorp AB generates contaminated wastewater that is treated in the industrial park’s own sewage treatment plant before it can be reused in the process again. The industrial park has conditions from the sewage treatment plant on how much water the factories may discharge. There is capacity left before the condition is reached, but the margins look to decrease in the future for each capacity increase that takes place at the company. The aim of this report has been to be able to present short-term and long-term suggestions to minimize the amount of wastewater and optimize water consumption. 

The work has consisted of three parts. The first part was to study the processes with the help of piping and instrumentation diagrams for the Penta factory and Neo factory at Perstorp AB in order to create mass balances of water consumption and generation of wastewater. In the second part, short-term optimizations of the existing equipment in the Penta factory were examined. Based on the mass balance, two different cases were investigated where condensate and filtrate that otherwise go directly to the sewage treatment plant instead could be recycled in the process. In this way, you can replace a source that uses clean water and at the same time relieve the sewage treatment plant by minimizing the amount of wastewater. The last part was to study the contents of three streams that went to the sewage treatment plant and together with the literature study about different water treatment methods, come up with suggestions for long-term optimizations where you can purify the streams and then reuse in the process. 

The result of this study was that both short-term and long-term suggestions were presented to make the water consumption more efficient. This has benefited the company both economic but also in a sustainable perspective.}},
 author    = {{Öberg, Ellen}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Optimering av vattenförbrukning - En studie på Perstorp AB}},
 year     = {{2021}},
}