Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Onormal avkastning vid tillkännagivandet av en nyemission: En jämförelse av företrädesemissioner och riktade emissioner

Eriksson Oppliger, Fredrik LU ; Olshov, Erik LU ; Persson, Gustav LU and Skepastianos, Alex LU (2021) FEKH89 20202
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Onormal avkastning vid tillkännagivandet av en nyemission – en jämförelse av företrädesemissioner och riktade emissioner

Seminariedatum: 2021-01-14

Kurs: FEKH89 – Företagsekonomi: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng.

Författare: Fredrik Eriksson Oppliger, Erik Olshov, Gustav Persson, Alex Skepastianos

Handledare: Håkan Jankensgård

Nyckelord: Eventstudie; Effektiva marknadshypotesen; Informationsasymmetri; Marknadsreaktion; Nyemission; Företrädesemission; Riktad emission; Onormal avkastning; Tillkännagivandedatum

Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det föreligger någon skillnad i den kortsiktiga aktiemarknadsreaktionen när ett bolag tillkännager ett beslut om en... (More)
Titel: Onormal avkastning vid tillkännagivandet av en nyemission – en jämförelse av företrädesemissioner och riktade emissioner

Seminariedatum: 2021-01-14

Kurs: FEKH89 – Företagsekonomi: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng.

Författare: Fredrik Eriksson Oppliger, Erik Olshov, Gustav Persson, Alex Skepastianos

Handledare: Håkan Jankensgård

Nyckelord: Eventstudie; Effektiva marknadshypotesen; Informationsasymmetri; Marknadsreaktion; Nyemission; Företrädesemission; Riktad emission; Onormal avkastning; Tillkännagivandedatum

Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det föreligger någon skillnad i den kortsiktiga aktiemarknadsreaktionen när ett bolag tillkännager ett beslut om en företrädesemission respektive en riktad emission.

Metod: Studien utgår från en eventstudie för att studera den onormala avkastning som uppstår vid tillkännagivandet av en nyemission. Den onormala avkastningen för en företrädesemission jämförs med den onormala avkastningen för en riktad emission. Studien avser att undersöka om aktiekursen reagerar på olika sätt beroende på vilken emissionstyp som företas.

Teoretiskt ramverk: De grundläggande teorierna inom ramen för denna studie innefattar den effektiva marknadshypotesen, informationsasymmetri och signalteorin.

Empiri: Empirin omfattar 614 företrädesemissioner och 312 riktade emissioner företagna av svenska börsnoterade bolag under tidsperioden 2009-01-01 till och med 2019-12-31. Aktiekursdata har hämtat från Nasdaq Stockholm, Nasdaq First North Premier, Nordic Growth Market och Spotlight Stock Market.

Resultat och slutsats: Det resultat som framkommer i studien visar att ett tillkännagivande av en nyemission i form av en företrädesemission medför en negativ kursutveckling under den undersökta perioden. Riktade emissioner däremot visar positiv kursutveckling under den undersökta perioden. Detta synes grunda sig i informationsasymmetrier. (Less)
Abstract (Swedish)
Title: Abnormal return in the event of an equity issuance – A comparison of rights issues and directed share issues

Seminar date: 2021-01-14

Course: FEKH89 – Business Administration, Degree Project Corporate Finance, Undergraduate Level, 15 ECTS

Authors: Fredrik Eriksson Oppliger, Erik Olshov, Gustav Persson, Alex Skepastianos

Supervisor: Håkan Jankensgård

Key words: Event study; Efficient-market hypothesis; Information asymmetry; Market reaction; Equity issuance; Directed share issue; Rights issue; Abnormal return; Announcement date.

Purpose: The purpose of this thesis is to examine if the announcement of a rights issue or directed share issue generates an abnormal return and if there are any differences in the... (More)
Title: Abnormal return in the event of an equity issuance – A comparison of rights issues and directed share issues

Seminar date: 2021-01-14

Course: FEKH89 – Business Administration, Degree Project Corporate Finance, Undergraduate Level, 15 ECTS

Authors: Fredrik Eriksson Oppliger, Erik Olshov, Gustav Persson, Alex Skepastianos

Supervisor: Håkan Jankensgård

Key words: Event study; Efficient-market hypothesis; Information asymmetry; Market reaction; Equity issuance; Directed share issue; Rights issue; Abnormal return; Announcement date.

Purpose: The purpose of this thesis is to examine if the announcement of a rights issue or directed share issue generates an abnormal return and if there are any differences in the abnormal return between the two.

Theoretical perspective: The theoretical perspective is based on previous research as well as theories appropriate for the purpose, such as: The Efficient-market hypothesis, Information asymmetry and Signalling theory.

Empirical foundation: The observations presented in this study consists of 614 rights issues and 312 directed share issues by public, Swedish companies, performed during the period of 2009-2019.

Result and conclusion: The announcement of a rights issue seems to cause a negative reaction to the stock price while the announcement of a directed share issue seems to cause a positive reaction to the stock price. It seems that the difference in stock price reaction could, to some extent, be explained by the theory of information asymmetries. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson Oppliger, Fredrik LU ; Olshov, Erik LU ; Persson, Gustav LU and Skepastianos, Alex LU
supervisor
organization
course
FEKH89 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Event study, Efficient-market hypothesis, Information asymmetry, Market reaction, Equity issuance, Directed share issue, Rights issue, Abnormal return, Announcement date
language
English
id
9041289
date added to LUP
2021-06-28 10:55:59
date last changed
2021-06-28 10:55:59
@misc{9041289,
 abstract   = {{Title: Abnormal return in the event of an equity issuance – A comparison of rights issues and directed share issues

Seminar date: 2021-01-14

Course: FEKH89 – Business Administration, Degree Project Corporate Finance, Undergraduate Level, 15 ECTS

Authors: Fredrik Eriksson Oppliger, Erik Olshov, Gustav Persson, Alex Skepastianos 

Supervisor: Håkan Jankensgård

Key words: Event study; Efficient-market hypothesis; Information asymmetry; Market reaction; Equity issuance; Directed share issue; Rights issue; Abnormal return; Announcement date.	

Purpose: The purpose of this thesis is to examine if the announcement of a rights issue or directed share issue generates an abnormal return and if there are any differences in the abnormal return between the two. 

Theoretical perspective: The theoretical perspective is based on previous research as well as theories appropriate for the purpose, such as: The Efficient-market hypothesis, Information asymmetry and Signalling theory.

Empirical foundation: The observations presented in this study consists of 614 rights issues and 312 directed share issues by public, Swedish companies, performed during the period of 2009-2019. 

Result and conclusion: The announcement of a rights issue seems to cause a negative reaction to the stock price while the announcement of a directed share issue seems to cause a positive reaction to the stock price. It seems that the difference in stock price reaction could, to some extent, be explained by the theory of information asymmetries.}},
 author    = {{Eriksson Oppliger, Fredrik and Olshov, Erik and Persson, Gustav and Skepastianos, Alex}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Onormal avkastning vid tillkännagivandet av en nyemission: En jämförelse av företrädesemissioner och riktade emissioner}},
 year     = {{2021}},
}