Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Lagstadgade krav på arbetsgivaren för att förstärka visselblåsarens trygghet - En studie av Visselblåsardirektivets inverkan på den privata sektorn i Sverige

Ersgård, Erik LU (2021) HARP23 20211
Department of Business Law
Abstract
The role of the Whistleblowers is noticeable in different situations and the result of their acts often reveals flaws and serious misconducts to the public. The whistleblower has a unique insight into the organization which means that the content in the reports is accurate. The whistleblower in the private sector has limited protection and the struggle with the loyalty duty to the employer and the professional secrecy creates a problematic situation for the whistleblower. Employees in the public sector, as well as employees in the private sector, have constitutional protection in the messenger protection. However, employees in the private sector are not protected in relation to the employer. The act on special protection for employees who... (More)
The role of the Whistleblowers is noticeable in different situations and the result of their acts often reveals flaws and serious misconducts to the public. The whistleblower has a unique insight into the organization which means that the content in the reports is accurate. The whistleblower in the private sector has limited protection and the struggle with the loyalty duty to the employer and the professional secrecy creates a problematic situation for the whistleblower. Employees in the public sector, as well as employees in the private sector, have constitutional protection in the messenger protection. However, employees in the private sector are not protected in relation to the employer. The act on special protection for employees who report on serious misconduct from 2016 is the legislation that protects
whistleblowers today. This legislation does not meet the minimum criteria in the EU Whistleblower directive that Sweden adopted in May 2019. In order to implement and meet the minimum requirements in the directive, a new whistleblower act needs to replace the current one. This is the conclusion in the investigation that has been done with the proposal of the new legislation. the new legislation has regulations regarding internal reporting channels which has the purpose of enhancing the protection of the whistleblower. The requirements in the level of misconduct are today serious misconduct will be replaced with just misconduct. The proposal has been criticised first and foremost by the employer organisation Svenskt näringsliv and they consider it unfortunate that Sweden has even adopted the
Whistleblower directive. Svenskt näringsliv is of the opinion that the implementation of the directive in the new Whistleblower act is going far beyond the minimum requirements in the directive. The problem with this type of over implementation is in the risk that it will create high administrative costs, which, in the end, will create an unbalanced competition with company's which operates in countries that only have the minimum requirements. The Labour Court and LO and TCO which represent the employees have also criticized the proposal. This criticism is regarding the difficulties of understanding the content, and that this will create problems for the employer as well as the employee. The criticism from the organizations is well-founded. However by reviewing the criticism in a critical way the Whistleblower directive and the new Whistleblowers act can be studied from the perspective of those who the legislation, in the end, will concern. (Less)
Abstract (Swedish)
Visselblåsarnas roll har blivit alltmer påtaglig i olika sammanhang, och deras agerande resulterar ofta i att brister och allvarliga missförhållanden kommer till allmänhetens kännedom. Visselblåsaren har på grund av sin position ofta en mycket stor inblick i organisationen vilket innebär att tillförliten i det som rapporteras inifrån och ut till omvärlden är stor. Visselblåsare i den privata sektorn har idag ett begränsat skydd, och problematik kring lojalitet och tystnadsplikt försätter visselblåsaren i en osäker och många gånger obehaglig situation. Såväl offentligt anställda som privat anställda har ett grundlagsskyddat meddelarskydd, men för privatanställda gäller inte detta i förhållande till arbetsgivaren. Lag (2016:749) om särskilt... (More)
Visselblåsarnas roll har blivit alltmer påtaglig i olika sammanhang, och deras agerande resulterar ofta i att brister och allvarliga missförhållanden kommer till allmänhetens kännedom. Visselblåsaren har på grund av sin position ofta en mycket stor inblick i organisationen vilket innebär att tillförliten i det som rapporteras inifrån och ut till omvärlden är stor. Visselblåsare i den privata sektorn har idag ett begränsat skydd, och problematik kring lojalitet och tystnadsplikt försätter visselblåsaren i en osäker och många gånger obehaglig situation. Såväl offentligt anställda som privat anställda har ett grundlagsskyddat meddelarskydd, men för privatanställda gäller inte detta i förhållande till arbetsgivaren. Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden är den lag som idag skyddar visselblåsare som rapporterar om allvarliga missförhållanden. Dagens Visselblåsarlag lever dock inte upp till de minimikrav som följer av EU:s Visselblåsardirektiv som Sverige antog i Maj 2019. För att kunna implementera direktivet i Svensk rätt måste därför dagens Visselblåsarlag ersättas med Lag (2021:000) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden som är den nya Visselblåsarlagen. Detta är slutsatsen i den omfattande utredning i vilken lagförslaget presenteras. Den nya lagstiftningen ställer framför allt krav på interna rapporteringskanaler vilka ska säkra skyddet för visselblåsaren. Kraven på det som rapporteras ska också sänkas från dagens krav på allvarliga missförhållanden till missförhållanden. Detta innebär att visselblåsaren erhåller skydd av lagen även då rapportering rörande mindre incidenter görs. Förslaget har mötts av kritik, framför allt från arbetsgivarorganisationen Svenskt näringsliv som anser att det är beklagligt att Sverige överhuvudtaget har antagit Visselblåsardirektivet. Denna organisation är också av uppfattningen att den nya Visselblåsarlagen utgör en överimplementering av Visselblåsardirektivet. Problematiken kring en sådan överimplementering består av att den nya Visselblåsarlagen riskerar att medföra ökade administrativa kostnader vilket kan leda till en snedvriden konkurrenssituation i förhållande till företag i länder som nöjts sig med att endast implementera minimiregleringen. Men även LO, TCO och Arbetsdomstolen kritiserar lagförslaget. Denna kritik bygger på att den nya lagen är svårbegriplig, och den befaras framför allt vara svår för såväl arbetstagaren som står i begrepp att rapportera som arbetsgivaren att förstå. En del av denna kritik är välgrundad men det finns anledning att också bemöta denna kritik som presenteras i remissvaren till lagförslaget. Genom att granska och kritisera kritiken och även andra åsikter från remissinstanserna kan problematiken kring Sveriges förhållande till Visselblåsardirektivet belysas ur de organisationer och myndigheters perspektiv som i slutänden kommer att beröras av den nya Visselblåsarlagen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ersgård, Erik LU
supervisor
organization
course
HARP23 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
visselblåsning, whistleblowing, rapporteringskanaler, lojalitetsplikt, tystnadsplikt, EU-direktiv, privat sektor
language
Swedish
id
9051596
date added to LUP
2021-06-11 10:32:36
date last changed
2021-06-11 10:32:36
@misc{9051596,
 abstract   = {{The role of the Whistleblowers is noticeable in different situations and the result of their acts often reveals flaws and serious misconducts to the public. The whistleblower has a unique insight into the organization which means that the content in the reports is accurate. The whistleblower in the private sector has limited protection and the struggle with the loyalty duty to the employer and the professional secrecy creates a problematic situation for the whistleblower. Employees in the public sector, as well as employees in the private sector, have constitutional protection in the messenger protection. However, employees in the private sector are not protected in relation to the employer. The act on special protection for employees who report on serious misconduct from 2016 is the legislation that protects 
whistleblowers today. This legislation does not meet the minimum criteria in the EU Whistleblower directive that Sweden adopted in May 2019. In order to implement and meet the minimum requirements in the directive, a new whistleblower act needs to replace the current one. This is the conclusion in the investigation that has been done with the proposal of the new legislation. the new legislation has regulations regarding internal reporting channels which has the purpose of enhancing the protection of the whistleblower. The requirements in the level of misconduct are today serious misconduct will be replaced with just misconduct. The proposal has been criticised first and foremost by the employer organisation Svenskt näringsliv and they consider it unfortunate that Sweden has even adopted the
Whistleblower directive. Svenskt näringsliv is of the opinion that the implementation of the directive in the new Whistleblower act is going far beyond the minimum requirements in the directive. The problem with this type of over implementation is in the risk that it will create high administrative costs, which, in the end, will create an unbalanced competition with company's which operates in countries that only have the minimum requirements. The Labour Court and LO and TCO which represent the employees have also criticized the proposal. This criticism is regarding the difficulties of understanding the content, and that this will create problems for the employer as well as the employee. The criticism from the organizations is well-founded. However by reviewing the criticism in a critical way the Whistleblower directive and the new Whistleblowers act can be studied from the perspective of those who the legislation, in the end, will concern.}},
 author    = {{Ersgård, Erik}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Lagstadgade krav på arbetsgivaren för att förstärka visselblåsarens trygghet - En studie av Visselblåsardirektivets inverkan på den privata sektorn i Sverige}},
 year     = {{2021}},
}