Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att Svanencertifiera hela produktionen vid byggnation

Persson, Simon LU and Krantz, Eric (2021) In 0349-4969 VMTL01 20211
Division of Building Services
Division of Building Physics
Department of Building and Environmental Technology
Department of Construction Sciences
Abstract (Swedish)
JM AB, Sverige region syd, vill undersöka hur stort intresset bland kunderna ser ut för att
köpa en bostad som är Svanenmärkt producerad. I rapporten undersöks det även om det finns
någon skillnad med att producera en Svanenmärkt bostad jämfört med att producera en
bostad på det traditionella sättet utan några miljöcertifieringar. För att få en bostad
Svanenmärkt så krävs det att en kravlista uppfylls och är upprättad av Svanen. Denna
kravlista innehåller krav på energianvändning, kemiska produkter, byggprodukter/ -varor
samt innemiljöfaktorer som är relevant för människors hälsa samt miljö.
Rapportens syfte är att undersöka hur lönsamt det är att Svanenmärka en hel produktion vid
byggande av bostäder. Undersökningen handlar om det... (More)
JM AB, Sverige region syd, vill undersöka hur stort intresset bland kunderna ser ut för att
köpa en bostad som är Svanenmärkt producerad. I rapporten undersöks det även om det finns
någon skillnad med att producera en Svanenmärkt bostad jämfört med att producera en
bostad på det traditionella sättet utan några miljöcertifieringar. För att få en bostad
Svanenmärkt så krävs det att en kravlista uppfylls och är upprättad av Svanen. Denna
kravlista innehåller krav på energianvändning, kemiska produkter, byggprodukter/ -varor
samt innemiljöfaktorer som är relevant för människors hälsa samt miljö.
Rapportens syfte är att undersöka hur lönsamt det är att Svanenmärka en hel produktion vid
byggande av bostäder. Undersökningen handlar om det är lönsamt ur ett hållbart perspektiv
att bygga med Svanen.
Rapporten baseras på intervjuer med kunder samt aktörer inom byggbranschen men även den
litteratur och fakta som finns om Svanen.
Resultatet av rapporten visar att kunder värdesätter hållbart byggande och att det är viktigt att
fler byggföretag börjar med att bygga med en miljöcertifiering. Dock så är majoriteten av
kunderna inte beredda att betala mer för en miljöcertifierad bostad.
Slutsaten visar att det fortfarande är priset samt läget av bostaden som är det viktigaste för
kunden när den ska köpa en bostad. Att bostaden har en miljöcertifiering är endast ett plus
som ger kunden en bra känsla att ha bidragit till att förbättra miljön. Det gick dock inte att
besvara frågan om det är lönsamt ur ett hållbart perspektiv att bygga med Svanen. Detta då
prisskillnaden mellan Svanenmärkt produktion och traditionellt byggande var sekretessbelagt
och därför inget som gick att undersöka. Målet var även att studera skillnaderna i hållbarhet,
detta gick inte heller att undersöka i denna rapport då det inte fanns någon studie gjort av
Svanen eller någon annan aktör. (Less)
Popular Abstract
JM AB, Region South in Sweden, wants us to investigate the amount of interest amongst
customers in purchasing Nordic Swan Ecolabelled houses. This report will also examine
whether there are any differences between producing a Nordic Swan Ecolabelled house
compared with producing a house in the traditional way without any environmental
certifications. In order to have a home labelled with the Nordic Swan Ecolabel, it is required
that you meet a list of demands created by the Nordic Swan Ecolabel. This list of demands
contains requirements for energy use, chemical products, construction products / goods and
indoor environmental factors that are relevant to human health and the environment.
The purpose of this report is to investigate... (More)
JM AB, Region South in Sweden, wants us to investigate the amount of interest amongst
customers in purchasing Nordic Swan Ecolabelled houses. This report will also examine
whether there are any differences between producing a Nordic Swan Ecolabelled house
compared with producing a house in the traditional way without any environmental
certifications. In order to have a home labelled with the Nordic Swan Ecolabel, it is required
that you meet a list of demands created by the Nordic Swan Ecolabel. This list of demands
contains requirements for energy use, chemical products, construction products / goods and
indoor environmental factors that are relevant to human health and the environment.
The purpose of this report is to investigate how profitable it is to label an entire production
with the Nordic Swan Ecolabel when building homes. The investigation focuses on whether it
is profitable from an economic and sustainable perspective to build with the Nordic Swan
Ecolabel.
The report is based on interviews with customers and employees within the construction
industry, together with the literature and facts about the Nordic Swan Ecolabel.
The results of the report shows that customers value sustainable construction and it is
important that more construction companies start building with an environmental certification
system. The results have shown however, that the majority of the customers are not prepared
to pay more for an environmentally certified home.
The conclusion shows that the price and the location of the house is the most important factor
for the customer when purchasing a home. The fact that the house has an environmental
certification is mostly seen as a plus, which gives the customer a “feel good”-feeling and that
they have contributed to improving the environment when purchasing a certified house. Also,
it was not possible to answer the question of whether it’s profitable from an economic and
sustainable perspective to build with the Nordic Swan Ecolabel. Since the price difference
between Nordic Swan Ecolabelled production and traditional construction was classified and
therefore not possible to investigate. The purpose of this report was also to study the
differences in sustainability, this could unfortunately not be investigated, since there haven't
been any previous studies made by the Nordic Swan Ecolabel or any other company. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Simon LU and Krantz, Eric
supervisor
organization
alternative title
En studie som undersöker miljöcertifierad produktion ur ett ekonomiskt perspektiv samt ur aspekten koldioxidutsläpp
course
VMTL01 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Svanen, Svanenmärkt, ekonomisk lönsamhet, hållbarhet, miljöcertifiering.
publication/series
0349-4969
report number
21/5642
other publication id
LUTVDG/TVBP-21/5642-SE
language
Swedish
additional info
Handledare: Urban Persson
Examinator: Radhlinah Aulin
id
9051938
date added to LUP
2021-06-11 11:39:43
date last changed
2021-06-11 11:39:43
@misc{9051938,
 abstract   = {{JM AB, Sverige region syd, vill undersöka hur stort intresset bland kunderna ser ut för att
köpa en bostad som är Svanenmärkt producerad. I rapporten undersöks det även om det finns
någon skillnad med att producera en Svanenmärkt bostad jämfört med att producera en
bostad på det traditionella sättet utan några miljöcertifieringar. För att få en bostad
Svanenmärkt så krävs det att en kravlista uppfylls och är upprättad av Svanen. Denna
kravlista innehåller krav på energianvändning, kemiska produkter, byggprodukter/ -varor
samt innemiljöfaktorer som är relevant för människors hälsa samt miljö.
Rapportens syfte är att undersöka hur lönsamt det är att Svanenmärka en hel produktion vid
byggande av bostäder. Undersökningen handlar om det är lönsamt ur ett hållbart perspektiv
att bygga med Svanen.
Rapporten baseras på intervjuer med kunder samt aktörer inom byggbranschen men även den
litteratur och fakta som finns om Svanen.
Resultatet av rapporten visar att kunder värdesätter hållbart byggande och att det är viktigt att
fler byggföretag börjar med att bygga med en miljöcertifiering. Dock så är majoriteten av
kunderna inte beredda att betala mer för en miljöcertifierad bostad.
Slutsaten visar att det fortfarande är priset samt läget av bostaden som är det viktigaste för
kunden när den ska köpa en bostad. Att bostaden har en miljöcertifiering är endast ett plus
som ger kunden en bra känsla att ha bidragit till att förbättra miljön. Det gick dock inte att
besvara frågan om det är lönsamt ur ett hållbart perspektiv att bygga med Svanen. Detta då
prisskillnaden mellan Svanenmärkt produktion och traditionellt byggande var sekretessbelagt
och därför inget som gick att undersöka. Målet var även att studera skillnaderna i hållbarhet,
detta gick inte heller att undersöka i denna rapport då det inte fanns någon studie gjort av
Svanen eller någon annan aktör.}},
 author    = {{Persson, Simon and Krantz, Eric}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{0349-4969}},
 title    = {{Att Svanencertifiera hela produktionen vid byggnation}},
 year     = {{2021}},
}