Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Förrättningsavgifter för anläggningsförrättningar som avser enskilda vägar - Variationer och orsaker med sikte mot en enhetligare prissättning

Crnoglavac, Stefan LU (2021) VFTM01 20211
Real Estate Science
Abstract
Property formation operation is facing increased digitalization, as a part of integration of digitalization in built-environment practices. In the light of this, the National Land Survey of Sweden’s property formation division is doing an overhaul of their current revenue model. As a part of this overhaul, there is a need to investigate the present price driving factors in the agency’s operations. This master thesis examines factors correlating with higher prices in facility procedures regarding joint roads, possible causes for these factors and the possibility to implement a new revenue model for these procedures.

Statistics from the National Land Survey indicates that the price for some cadastral procedures varies depending on where... (More)
Property formation operation is facing increased digitalization, as a part of integration of digitalization in built-environment practices. In the light of this, the National Land Survey of Sweden’s property formation division is doing an overhaul of their current revenue model. As a part of this overhaul, there is a need to investigate the present price driving factors in the agency’s operations. This master thesis examines factors correlating with higher prices in facility procedures regarding joint roads, possible causes for these factors and the possibility to implement a new revenue model for these procedures.

Statistics from the National Land Survey indicates that the price for some cadastral procedures varies depending on where in the country they are performed, with higher prices in metropolitan areas. The thesis finds that the location where facility procedures regarding joint roads are carried out does not affect their price to a significant degree and that other factors have a bigger impact on the facility procedure fee. Factors correlating with higher prices varies between if the procedure is regarding the establishment of new joint roads or if existing joint roads are being revised. Found price driving factors are the number of co-owners in affected facilities, which party that applies for the procedure, the amount of different types of contact between the cadastral surveyor handling the procedure and interested parties, the number of cost allotment documents which correlates with the number of joint road sections affected, if compensation or participatory shares have been calculated, and road length but only up to two kilometres.

Based on the results from the analyses in the thesis and conclusions from former investigations, it is not possible to find a more suitable revenue model for joint road facility proceedings than the current one. (Less)
Abstract (Swedish)
Fastighetsbildningsverksamheten står inför ökad digitalisering som en del av en digital samhällsbyggnadsprocess. Mot bakgrund av detta gör Lantmäteriets Fastighetsbildning en översyn av den nuvarande intäktsmodellen för verksamheten och som en del av detta arbete behöver den nuvarande prisbilden undersökas närmare. I detta examensarbete undersöks priskorrelerande faktorer i anläggningsförrättningar som avser enskilda vägar, tänkbara orsaker till dessa och möjligheten att implementera en ny avgiftskonstruktion för denna förrättningstyp. Analysen av priskorrelerande faktorer görs genom regressionsanalyser, statistiska jämförelser och diagram över faktorers priskorrelation vilka baseras på data från avslutade förrättningar erhållet från... (More)
Fastighetsbildningsverksamheten står inför ökad digitalisering som en del av en digital samhällsbyggnadsprocess. Mot bakgrund av detta gör Lantmäteriets Fastighetsbildning en översyn av den nuvarande intäktsmodellen för verksamheten och som en del av detta arbete behöver den nuvarande prisbilden undersökas närmare. I detta examensarbete undersöks priskorrelerande faktorer i anläggningsförrättningar som avser enskilda vägar, tänkbara orsaker till dessa och möjligheten att implementera en ny avgiftskonstruktion för denna förrättningstyp. Analysen av priskorrelerande faktorer görs genom regressionsanalyser, statistiska jämförelser och diagram över faktorers priskorrelation vilka baseras på data från avslutade förrättningar erhållet från Lantmäteriet kompletterat med information som samlas in genom granskning av förrättningsakter.

Lantmäteriets statistik indikerar att tidsåtgången för likartade vanligt förekommande förrättningar varierar över landet för vissa förrättningstyper vilket får som konsekvens att likartade förrättningar kostar olika beroende på var de utförs. För dessa förrättningstyper är priset högre i storstadsregionerna och detta tros bland annat bero på mer komplicerade fastighetsrättsliga förhållanden i dessa områden, eftersom detta kräver mer tid för utredningar och lantmäteriavgiften huvudsakligen är baserad på nedlagd tid. I arbetet utreds om denna prisvariation även föreligger för anläggningsförrättningar som avser enskilda vägar. Baserat på resultat från analyser i arbetet föreligger inte någon prisvariation mellan län som storstäder ligger i och andra län. Det har inte heller gått att påvisa någon statistiskt säkerställd prisvariation för förrättningar som görs inom respektive utanför detaljplan, vilket är en faktor som korrelerar med mer komplicerade fastighetsrättsliga förhållanden.

Vid undersökningen av andra priskorrelerande faktorer har det funnits en svårighet att analysera förrättningarna på ett enhetligt sätt på eftersom de varierar i hög grad beroende på ingående åtgärder och deras omfattning. Det har därför gjorts flera analyser baserade på förrättningar som huvudsakligen avser omprövning eller inrättande av enskilda vägar tillsammans, och med förrättningstyperna var för sig. Priskorrelerande faktorer som har kunnat påvisas och som är gemensamma för båda förrättningstyperna är storleken på de berörda gemensamhetsanläggningarnas delägarkretsar, antalet sakägarkontakter och antalet sammanträden. För omprövningsförrättningar är antalet andelstalslängder som i hög grad korrelerar med antalet berörda sektioner, ersättningsberäkning och kungörelsedelgivning tre faktorer som har statistiskt säkerställd priskorrelation medan sådant samband inte kan påvisas för förrättningar där huvudsyftet var att inrätta enskilda vägar. Eftersom kungörelsedelgivning görs när sakägarkretsen är svår att nå eller för att det kan finnas okända sakägare kan en känd och sammanhållen sakägarkrets vara viktigare vid omprövning än vid inrättande. Antalet andelstalslängder och ersättningsberäkning misstänks påverka priset i liknande omfattning oavsett förrättningstyp och de olika resultaten kan ha berott slumpen på grund av det smala dataunderlaget.

För förrättningar som främst avser inrättande kan andelstalsberäkning med tonkilometermetoden och vem som är sökande i förrättningen påvisas vara priskorrelerande faktorer. Förrättningar som söks av Trafikverket eller enskilda fastighetsägare är i genomsnitt lika dyra som förrättningar sökta av samfällighetsföreningar, dock visar regressionsmodellerna att likartade förrättningar som söks av samfällighetsföreningar är billigare vid beaktande av andra priskorrelerande faktorer då förrättningar sökta av föreningar överlag berör anläggningar med längre väglängd och betydligt större delägarkretsar. En del av förklaringen är att dessa förrättningar har mindre tid registrerad på sammanträden och sakägarkontakter än genomsnittet. Detta kan bero på att förrättningar som söks av samfällighetsföreningar har bättre informerade delägare och att det redan finns en opinion för den sökta åtgärden vilket minskar behovet av sakägarkontakter och förenklar utredningar, vilket därmed sänker priset. Prisskillnaden kan även delvis bero på att åtgärder sökta av samfällighets-föreningar kan vara av något mindre omfattning. Denna priskorrelation beroende på sökande kan föreligga även vid omprövning men det har inte gått att bevisa.

Väglängden har inte någon statistiskt säkerställd priskorrelation i någon utav regressionsmodellerna, men enligt framtagna diagram beror detta på att faktorn endast är priskorrelerande upp till ca två kilometer.

Dagens avgiftskonstruktion är baserad på en differentierad timtaxa beroende på handläggarens arbetskategori tillsammans med vissa grundbelopp och tilläggsavgifter vilka ska täcka vissa av Lantmäteriets fasta kostnader. Lantmäteriavgiften har förut periodvis varit baserad på fasta avgifter, så kallade saktaxor, för flera förrättningstyper men dessa har aldrig berört anläggningsförrättningar. Det finns nu en vilja från Lantmäteriet att åter införa fasta avgifter inom förrättningsverksamheten för åtgärder där det är lämpligt på grund av saktaxornas många fördelar, bland annat förenklad administration och att avgiften blir känd på förhand vilket är önskvärt från sakägares håll.

Enligt tidigare utredningar av lantmäteriavgifter lämpar sig saktaxor bäst för enhetliga förrättningstyper vars kostnad har liten spridning kring dess medel- och medianvärde. Sådant är inte fallet med anläggningsförrättningar som avser enskilda vägar och en odifferentierad saktaxa skulle därför inte vara lämplig att implementera för dessa. Som ett alternativ till en odifferentierad saktaxa skulle avgiftskonstruktionen kunna baseras på ingående åtgärder i förrättningen, men vissa av åtgärderna kan vara okända på förhand. Åtgärderna har dessutom stor variation i omfattning vilket påverkar nedlagd tid och därmed pris. Av dessa anledningar är detta alternativ inte heller bättre än den befintliga avgiftsmodellen. Vid en automatisering av vissa handläggningsmoment skulle det därför vara lämpligt att endast dessa debiteras med fasta tilläggsavgifter som liknar de befintliga för att ersätta Lantmäteriets självkostnader av åtgärderna. I övrigt anses det utifrån dataanalyserna och vad som fastslagits i tidigare utredningar att det inte finns en bra anledning att frångå dagens tidsbaserade avgiftskonstruktion för anläggningsförrättningar som avser enskilda vägar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Crnoglavac, Stefan LU
supervisor
organization
alternative title
Förrättningsavgifter för anläggningsförrättningar som avser enskilda vägar
course
VFTM01 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Anläggningsförrättning, enskild väg, förrättningsavgift
other publication id
ISRN LUTVDG/TVLM 21/5483SE
language
Swedish
id
9051945
date added to LUP
2021-06-10 15:10:33
date last changed
2021-06-10 15:10:33
@misc{9051945,
 abstract   = {{Property formation operation is facing increased digitalization, as a part of integration of digitalization in built-environment practices. In the light of this, the National Land Survey of Sweden’s property formation division is doing an overhaul of their current revenue model. As a part of this overhaul, there is a need to investigate the present price driving factors in the agency’s operations. This master thesis examines factors correlating with higher prices in facility procedures regarding joint roads, possible causes for these factors and the possibility to implement a new revenue model for these procedures.

Statistics from the National Land Survey indicates that the price for some cadastral procedures varies depending on where in the country they are performed, with higher prices in metropolitan areas. The thesis finds that the location where facility procedures regarding joint roads are carried out does not affect their price to a significant degree and that other factors have a bigger impact on the facility procedure fee. Factors correlating with higher prices varies between if the procedure is regarding the establishment of new joint roads or if existing joint roads are being revised. Found price driving factors are the number of co-owners in affected facilities, which party that applies for the procedure, the amount of different types of contact between the cadastral surveyor handling the procedure and interested parties, the number of cost allotment documents which correlates with the number of joint road sections affected, if compensation or participatory shares have been calculated, and road length but only up to two kilometres.

Based on the results from the analyses in the thesis and conclusions from former investigations, it is not possible to find a more suitable revenue model for joint road facility proceedings than the current one.}},
 author    = {{Crnoglavac, Stefan}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Förrättningsavgifter för anläggningsförrättningar som avser enskilda vägar - Variationer och orsaker med sikte mot en enhetligare prissättning}},
 year     = {{2021}},
}