Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En jämförelse mellan stolpverkshus och regelverkshus

Jonsson, Joel LU and Coster, Charlie LU (2021) In TVBP VMTL01 20211
Division of Building Physics
Division of Building Services
Department of Building and Environmental Technology
Department of Construction Sciences
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med arbetet är att jämföra byggmetoderna stolpverk och regelverk ur aspekterna tid, kostnad, materialåtgång, byggnadsmetoder, kompetens och design. Frågorna man ställde var:


Frågeställning: Hur skiljer sig ett hus byggt med stolpverks metoden kontra ett likvärdigt hus byggt med regelverks metoden?

Vilka för- och nackdelar finns det med stolpverkshus jämfört med regelverkshus?


Metod: Forskningen har genomförts med hjälp av kvalitativ forskningsmetod där fyra personer har intervjuats som har på olika sätt erfarenhet om antingen regelverks- eller stolpverksmetoden. Man har även gjort en litteraturstudie, samt en jämförelse av två befintliga hus, ett stolpverk och ett regelverk där materialåtgången och kostnaden... (More)
Syfte: Syftet med arbetet är att jämföra byggmetoderna stolpverk och regelverk ur aspekterna tid, kostnad, materialåtgång, byggnadsmetoder, kompetens och design. Frågorna man ställde var:


Frågeställning: Hur skiljer sig ett hus byggt med stolpverks metoden kontra ett likvärdigt hus byggt med regelverks metoden?

Vilka för- och nackdelar finns det med stolpverkshus jämfört med regelverkshus?


Metod: Forskningen har genomförts med hjälp av kvalitativ forskningsmetod där fyra personer har intervjuats som har på olika sätt erfarenhet om antingen regelverks- eller stolpverksmetoden. Man har även gjort en litteraturstudie, samt en jämförelse av två befintliga hus, ett stolpverk och ett regelverk där materialåtgången och kostnaden har studerats per kvadratmeter.


Resultat: Resultatet visar fördelarna och nackdelarna med regelverks- respektive stolpverksmetoden. Den visar att båda byggmetoderna är lika varandra till kostnad samt tidsåtgång. Vilka tillvägagångssätt som man väljer att bygga respektive metod på är det som har störst påverkan på kostnad samt tidsåtgången. Studien visar att en stor anledning till att bygga stolpverkshus har med designen att göra. Man ser också att stolpverksmetoden är svårare att bygga och ställer högre krav på hantverkaren än vad regelverksmetoden gör. Vid jämförelsen av de två befintliga husen ser man att stolpverkshuset har en betydligt bättre isoleringsförmåga trotts att den förbrukar mindre material än regelverkshuset per kvadratmeter. (Less)
Abstract
Aim: The purpose of the work is to compare construction methods of timber framing and stud framing from the aspects of time, cost, material consumption, construction methods, competence and design. The questions asked were:


Research questions: How does a house built with the timber frame method differ from an equivalent house built with the stud framing method?

What are the advantages and disadvantages of timber frame houses compared to stud framing houses?


Method: The research has been carried out using a qualitative research method where four people have been interviewed who have experience in various ways about either the stud frame or the timber frame method. A literature study has also been carried out, as well as a... (More)
Aim: The purpose of the work is to compare construction methods of timber framing and stud framing from the aspects of time, cost, material consumption, construction methods, competence and design. The questions asked were:


Research questions: How does a house built with the timber frame method differ from an equivalent house built with the stud framing method?

What are the advantages and disadvantages of timber frame houses compared to stud framing houses?


Method: The research has been carried out using a qualitative research method where four people have been interviewed who have experience in various ways about either the stud frame or the timber frame method. A literature study has also been carried out, as well as a comparison of two existing houses, a timber frame and a stud frame where material consumption and cost have been studied per square meter.


Findings: The result shows the advantages and disadvantages of the timber frame and stud framing method respectively. It shows that both construction methods are equal in cost and time. Which approaches you choose to build each method on is what has disturbed the impact on cost and time consumption. The study shows that a major reason for building a timber-framed house has to do with the design. It is also seen that the timber frame method is more difficult to build and places higher demands on the craftsman than what a stud framing method does. When comparing the two existing houses, the timber-framed house has a significantly better insulation capacity even though it consumes less material than the stud-framed house per square meter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jonsson, Joel LU and Coster, Charlie LU
supervisor
organization
alternative title
A comparison between timber-framed houses and stud-framed houses
course
VMTL01 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Stolpverk, regelverk, lösvirkeshus, byggmetod, limträ, timmer, stud framed house, timber frame house, construction method, glulam, timber
publication/series
TVBP
report number
TVBP-21/5643
other publication id
LUTVDG/TVBP-21/5643-SE
language
Swedish
additional info
Handledare: Margherita Lisco
Examinator: Radhlinah Aulin
id
9055285
date added to LUP
2021-06-16 15:50:05
date last changed
2021-06-16 15:50:05
@misc{9055285,
 abstract   = {{Aim: The purpose of the work is to compare construction methods of timber framing and stud framing from the aspects of time, cost, material consumption, construction methods, competence and design. The questions asked were:


Research questions: How does a house built with the timber frame method differ from an equivalent house built with the stud framing method?

What are the advantages and disadvantages of timber frame houses compared to stud framing houses?


Method: The research has been carried out using a qualitative research method where four people have been interviewed who have experience in various ways about either the stud frame or the timber frame method. A literature study has also been carried out, as well as a comparison of two existing houses, a timber frame and a stud frame where material consumption and cost have been studied per square meter. 


Findings: The result shows the advantages and disadvantages of the timber frame and stud framing method respectively. It shows that both construction methods are equal in cost and time. Which approaches you choose to build each method on is what has disturbed the impact on cost and time consumption. The study shows that a major reason for building a timber-framed house has to do with the design. It is also seen that the timber frame method is more difficult to build and places higher demands on the craftsman than what a stud framing method does. When comparing the two existing houses, the timber-framed house has a significantly better insulation capacity even though it consumes less material than the stud-framed house per square meter.}},
 author    = {{Jonsson, Joel and Coster, Charlie}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{TVBP}},
 title    = {{En jämförelse mellan stolpverkshus och regelverkshus}},
 year     = {{2021}},
}