Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En amerikansk övertygelse om anskaffningsvärde - Kvalitativ studie av värderingsgrunder inom det gemensamma konceptuella ramverket

Borén, Matilda LU ; Hillskär, Viktor LU and Åkesson, Mathilda LU (2021) FEKH69 20211
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: En amerikansk övertygelse om anskaffningsvärde - Kvalitativ studie av värderingsgrunder inom det gemensamma konceptuella ramverket
Seminariedatum: 2021-06-02
Kurs: FEKH69, Kandidatuppsats i redovisning, 15 HP
Författare: Matilda Borén, Viktor Hillskär, Mathilda Åkesson
Handledare: Kristina Artsberg
Fem nyckelord: Verkligt värde, Anskaffningsvärde, Konceptuellt ramverk, Konvergensprojektet, Kvalitativa egenskaper
Forskningsfråga: Varför anser FASB att anskaffningsvärde är den mest lämpliga värderingsgrunden vid värdering av materiella anläggningstillgångar och varför uppnåddes inte konvergens inom Phase C - Measurement?
Syfte: Syftet är att analysera FASBs syn på lämplig värderingsgrund vid värdering av... (More)
Examensarbetets titel: En amerikansk övertygelse om anskaffningsvärde - Kvalitativ studie av värderingsgrunder inom det gemensamma konceptuella ramverket
Seminariedatum: 2021-06-02
Kurs: FEKH69, Kandidatuppsats i redovisning, 15 HP
Författare: Matilda Borén, Viktor Hillskär, Mathilda Åkesson
Handledare: Kristina Artsberg
Fem nyckelord: Verkligt värde, Anskaffningsvärde, Konceptuellt ramverk, Konvergensprojektet, Kvalitativa egenskaper
Forskningsfråga: Varför anser FASB att anskaffningsvärde är den mest lämpliga värderingsgrunden vid värdering av materiella anläggningstillgångar och varför uppnåddes inte konvergens inom Phase C - Measurement?
Syfte: Syftet är att analysera FASBs syn på lämplig värderingsgrund vid värdering av materiella anläggningstillgångar samt att undersöka anledningarna till att konvergens med IASB ännu inte har uppnåtts inom området.
Metod: Metoden utgörs av en analyserande fallstudie vilken utgår ifrån en kvalitativ metod och ett abduktivt angreppssätt. Uppsatsen är en dokumentstudie vars analysmetod utgörs av en konventionell innehållsanalys. Empirin utgörs av 18 olika organisationsdokument från FASB och IASB sorterade under fyra huvudområden; Projektet med ett gemensamt konceptuellt ramverk, Kvalitativa egenskaper, Värdering inom det gemensamma konceptuella ramverket samt SFAS No. 157 - Fair Value Measurements, inkluderat comment letters relaterade till SECs studie Study on Mark-To-Market Accounting.
Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska perspektiv består av anglosaxisk kontra kontinental redovisningstradition, regelbaserad kontra principbaserad redovisning, policyprocessen (elitism kontra pluralism), politisk lobbying samt försiktighetsprincipen, vilka används för att analysera den insamlade empirin.
Resultat: Den konventionella innehållsanalysen belyser en övervägande pluralistisk gemensam process inom projektet med att ta fram ett gemensamt konceptuellt ramverk med vissa tendenser till elitism från FASB. Vidare finns indikationer på både pluralism och elitism inom FASBs egna normgivning, inom vilken det även föreligger en implicit möjlighet till att politisk lobbying har förekommit. Därutöver framkommer en rädsla för inadekvat tillämpning av begreppet trovärdig representation och en önskan om att klargöra definitioner och termer, vilket indikerar den amerikanska varianten av anglosaxisk redovisningstradition. Därtill tydliggörs utövandet av en mer regelbaserad redovisning, vilken är mer i enlighet med legal form och ett transaktionsinriktat synsätt. Motståndet mot verkligt värde grundas i en stor osäkerhet i precision, partiskhet och pålitlighet varav valet av den försiktighet som trovärdig representation innebär framför relevans kan konstateras vara ett genomgående argument emot verkligt värde
Slutsatser: Studiens slutsats är att att FASB anser att anskaffningsvärde är det mest lämpliga valet av värderingsgrund vid värdering av materiella anläggningstillgångar till följd av ett förespråkande av trovärdig representation framför relevans. Detta grundas på tydliga indikationer på att FASB vidhåller historiska redovisningstraditioner som är regelbaserade och följer av ett anglosaxisk synsätt samt en stark tillämpning av försiktighetsprincipen. Slutsatsen förstärks av att termerna, vilka används för att uttrycka osäkerhet och motstånd mot verkligt värde, är helt kontrasterande mot innebörden av trovärdig representation. Gällande frågeställningen varför konvergens med IASB ännu inte har uppnåtts inom området dras en övergripande slutsats att detta beror på principiellt olika åsikter vilket försvårade en samsyn, samt valet av att avsluta projektet innan det hann färdigställas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Borén, Matilda LU ; Hillskär, Viktor LU and Åkesson, Mathilda LU
supervisor
organization
course
FEKH69 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Verkligt värde, Anskaffningsvärde, Konceptuellt ramverk, Konvergensprojektet, Kvalitativa egenskaper
language
Swedish
id
9056551
date added to LUP
2021-06-28 11:08:25
date last changed
2021-08-30 13:36:41
@misc{9056551,
 abstract   = {{Examensarbetets titel: En amerikansk övertygelse om anskaffningsvärde - Kvalitativ studie av värderingsgrunder inom det gemensamma konceptuella ramverket
Seminariedatum: 2021-06-02
Kurs: FEKH69, Kandidatuppsats i redovisning, 15 HP
Författare: Matilda Borén, Viktor Hillskär, Mathilda Åkesson
Handledare: Kristina Artsberg 
Fem nyckelord: Verkligt värde, Anskaffningsvärde, Konceptuellt ramverk, Konvergensprojektet, Kvalitativa egenskaper 
Forskningsfråga: Varför anser FASB att anskaffningsvärde är den mest lämpliga värderingsgrunden vid värdering av materiella anläggningstillgångar och varför uppnåddes inte konvergens inom Phase C - Measurement?
Syfte: Syftet är att analysera FASBs syn på lämplig värderingsgrund vid värdering av materiella anläggningstillgångar samt att undersöka anledningarna till att konvergens med IASB ännu inte har uppnåtts inom området.
Metod: Metoden utgörs av en analyserande fallstudie vilken utgår ifrån en kvalitativ metod och ett abduktivt angreppssätt. Uppsatsen är en dokumentstudie vars analysmetod utgörs av en konventionell innehållsanalys. Empirin utgörs av 18 olika organisationsdokument från FASB och IASB sorterade under fyra huvudområden; Projektet med ett gemensamt konceptuellt ramverk, Kvalitativa egenskaper, Värdering inom det gemensamma konceptuella ramverket samt SFAS No. 157 - Fair Value Measurements, inkluderat comment letters relaterade till SECs studie Study on Mark-To-Market Accounting.
Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska perspektiv består av anglosaxisk kontra kontinental redovisningstradition, regelbaserad kontra principbaserad redovisning, policyprocessen (elitism kontra pluralism), politisk lobbying samt försiktighetsprincipen, vilka används för att analysera den insamlade empirin. 
Resultat: Den konventionella innehållsanalysen belyser en övervägande pluralistisk gemensam process inom projektet med att ta fram ett gemensamt konceptuellt ramverk med vissa tendenser till elitism från FASB. Vidare finns indikationer på både pluralism och elitism inom FASBs egna normgivning, inom vilken det även föreligger en implicit möjlighet till att politisk lobbying har förekommit. Därutöver framkommer en rädsla för inadekvat tillämpning av begreppet trovärdig representation och en önskan om att klargöra definitioner och termer, vilket indikerar den amerikanska varianten av anglosaxisk redovisningstradition. Därtill tydliggörs utövandet av en mer regelbaserad redovisning, vilken är mer i enlighet med legal form och ett transaktionsinriktat synsätt. Motståndet mot verkligt värde grundas i en stor osäkerhet i precision, partiskhet och pålitlighet varav valet av den försiktighet som trovärdig representation innebär framför relevans kan konstateras vara ett genomgående argument emot verkligt värde
Slutsatser: Studiens slutsats är att att FASB anser att anskaffningsvärde är det mest lämpliga valet av värderingsgrund vid värdering av materiella anläggningstillgångar till följd av ett förespråkande av trovärdig representation framför relevans. Detta grundas på tydliga indikationer på att FASB vidhåller historiska redovisningstraditioner som är regelbaserade och följer av ett anglosaxisk synsätt samt en stark tillämpning av försiktighetsprincipen. Slutsatsen förstärks av att termerna, vilka används för att uttrycka osäkerhet och motstånd mot verkligt värde, är helt kontrasterande mot innebörden av trovärdig representation. Gällande frågeställningen varför konvergens med IASB ännu inte har uppnåtts inom området dras en övergripande slutsats att detta beror på principiellt olika åsikter vilket försvårade en samsyn, samt valet av att avsluta projektet innan det hann färdigställas.}},
 author    = {{Borén, Matilda and Hillskär, Viktor and Åkesson, Mathilda}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{En amerikansk övertygelse om anskaffningsvärde - Kvalitativ studie av värderingsgrunder inom det gemensamma konceptuella ramverket}},
 year     = {{2021}},
}