Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Rollerna bortom kontraktet

Larsson, Alexandra LU ; Eguren, Hanna LU and Pettersson, Matilda LU (2021) FEKH49 20211
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Rollerna bortom kontraktet

Seminariedatum: 2 juni 2021

Ämne/kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Hanna Eguren, Alexandra Larsson, Matilda Pettersson

Handledare: Sverre Spoelstra

Fem nyckelord: Franchise, franchisegivare, roll, agentteorin, kontrakt

Forskningsfråga: Hur ser franchisegivare på sin roll i relationen med sina franchisetagare?

Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för franchisegivarens roll i relationen med franchisetagaren. Genom att göra en fallstudie på Sombro Mäklarbyrå ämnar studien mer specifikt att utveckla redan existerande teori kring franchisegivarens roll i franchiserelationen.

Metod: För att besvara... (More)
Examensarbetets titel: Rollerna bortom kontraktet

Seminariedatum: 2 juni 2021

Ämne/kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Hanna Eguren, Alexandra Larsson, Matilda Pettersson

Handledare: Sverre Spoelstra

Fem nyckelord: Franchise, franchisegivare, roll, agentteorin, kontrakt

Forskningsfråga: Hur ser franchisegivare på sin roll i relationen med sina franchisetagare?

Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för franchisegivarens roll i relationen med franchisetagaren. Genom att göra en fallstudie på Sombro Mäklarbyrå ämnar studien mer specifikt att utveckla redan existerande teori kring franchisegivarens roll i franchiserelationen.

Metod: För att besvara studiens frågeställning och uppnå dess syfte har en kvalitativ fallstudie genomförts i form av semistrukturerade intervjuer. Studiens utgångspunkt är socialkonstruktionistisk, där en abduktiv ansats har tillämpats.

Teoretiska perspektiv: Studien lyfter tidigare forskning kring franchising,
franchisepartnerskapet samt franchisegivarens roll i relationen med franchisetagaren. Vidare tar studien ett teoretiskt avstamp i agentteorin och dess applicerbarhet på franchiserelationen, där agentteorin tydligt beskriver vikten av kontraktet i relationen.

Resultat: Det empiriska resultatet indikerar att de intervjuade franchisegivarna anser sig anta fem olika roller i relationen med sina franchisetagare. De fem identifierade rollerna är informationsspridare, vägledare, övervakare, kulturbärare och motivatör.

Slutsats: Studien visar att det finns explicita roller som franchisegivaren tar utifrån vad som anges i kontraktet. Vidare har implicita roller identifierats som de tar trots att dessa går bortom de skyldigheter som definieras i kontraktet. De implicita rollerna antas i syfte att uppnå enhetlighet i franchisekedjan. Agentteorin beaktar inte de implicita rollerna och därav har vi utvecklat teorin i syfte att ge en ökad förståelse för franchisegivarens roll i relationen. (Less)
Abstract
Title: The Roles Beyond the Contract

Seminar date: June 2nd 2021

Course: FEKH49, Business Administration: Bachelor Degree Project in Organization, Undergraduate Level, 15 credits

Authors: Hanna Eguren, Alexandra Larsson, Matilda Pettersson

Advisor: Sverre Spoelstra

Key words: Franchise, franchisor, role, agency theory, contract

Research question: How do franchisors view their role in the relationship with their franchisees?

Purpose: The purpose of this study is to give a deeper understanding of the franchisor’s role in the relationship with its franchisees. More specifically, by doing a case study at Sombro Mäklarbyrå the study aims to develop already existing theory about the franchisor’s role in the franchise... (More)
Title: The Roles Beyond the Contract

Seminar date: June 2nd 2021

Course: FEKH49, Business Administration: Bachelor Degree Project in Organization, Undergraduate Level, 15 credits

Authors: Hanna Eguren, Alexandra Larsson, Matilda Pettersson

Advisor: Sverre Spoelstra

Key words: Franchise, franchisor, role, agency theory, contract

Research question: How do franchisors view their role in the relationship with their franchisees?

Purpose: The purpose of this study is to give a deeper understanding of the franchisor’s role in the relationship with its franchisees. More specifically, by doing a case study at Sombro Mäklarbyrå the study aims to develop already existing theory about the franchisor’s role in the franchise relationship.

Methodology: In order to answer the study’s research question and achieve its purpose a qualitative case study has been made in the form of semi structured interviews. The study is based on social constructivism, where an abductive approach has been used.

Theoretical perspectives: The study takes up previous research about franchising, the franchise partnership and the franchisors role in the relationship with the franchisees. Furthermore, the study uses the agency theory and explores its applicability on the franchising relationship as a theoretical basis, where the agency theory describes the importance of the
contract in the relationship.

Result: The empirical result indicates that the interviewed franchisors consider themselves adopting five roles in their relationship with their franchisees. The five roles are information disseminator, guide, supervisor, culture carrier and motivator.

Conclusions: The study shows that there are explicit roles that the franchisor takes on from what is being defined in the contract. Furthermore, implicit roles have been identified which they adopt despite that these roles go beyond the defined obligations in the contract. The implicit roles are taken on in purpose to create uniformity in the franchise chain. The agency theory does not pay regard to the implicit roles and therefore we have developed the theory in order to provide a better understanding of the franchisor's role in the relationship. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Alexandra LU ; Eguren, Hanna LU and Pettersson, Matilda LU
supervisor
organization
course
FEKH49 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Franchise, franchisegivare, roll, agentteorin, kontrakt
language
Swedish
id
9058452
date added to LUP
2021-06-26 12:52:26
date last changed
2021-06-26 12:52:26
@misc{9058452,
 abstract   = {{Title: The Roles Beyond the Contract

Seminar date: June 2nd 2021

Course: FEKH49, Business Administration: Bachelor Degree Project in Organization, Undergraduate Level, 15 credits

Authors: Hanna Eguren, Alexandra Larsson, Matilda Pettersson

Advisor: Sverre Spoelstra

Key words: Franchise, franchisor, role, agency theory, contract

Research question: How do franchisors view their role in the relationship with their franchisees?

Purpose: The purpose of this study is to give a deeper understanding of the franchisor’s role in the relationship with its franchisees. More specifically, by doing a case study at Sombro Mäklarbyrå the study aims to develop already existing theory about the franchisor’s role in the franchise relationship.

Methodology: In order to answer the study’s research question and achieve its purpose a qualitative case study has been made in the form of semi structured interviews. The study is based on social constructivism, where an abductive approach has been used.

Theoretical perspectives: The study takes up previous research about franchising, the franchise partnership and the franchisors role in the relationship with the franchisees. Furthermore, the study uses the agency theory and explores its applicability on the franchising relationship as a theoretical basis, where the agency theory describes the importance of the
contract in the relationship.

Result: The empirical result indicates that the interviewed franchisors consider themselves adopting five roles in their relationship with their franchisees. The five roles are information disseminator, guide, supervisor, culture carrier and motivator.

Conclusions: The study shows that there are explicit roles that the franchisor takes on from what is being defined in the contract. Furthermore, implicit roles have been identified which they adopt despite that these roles go beyond the defined obligations in the contract. The implicit roles are taken on in purpose to create uniformity in the franchise chain. The agency theory does not pay regard to the implicit roles and therefore we have developed the theory in order to provide a better understanding of the franchisor's role in the relationship.}},
 author    = {{Larsson, Alexandra and Eguren, Hanna and Pettersson, Matilda}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Rollerna bortom kontraktet}},
 year     = {{2021}},
}