Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Barriärer för hållbara investeringar

Benke, Julia LU ; Kjellberg, Filippa LU and Svensson, Ida LU (2021) FEKH29 20211
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Barriärer för hållbara investeringar
Seminariedatum: 2021-06-02
Kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Julia Benke, Filippa Kjellberg, Ida Svensson
Handledare: Peter Svensson
Nyckelord: Barriärer, Gap, Hållbarhet, Intention, Attityd, Beteende
Forskningsfråga: Vilka barriärer försvårar hållbara investeringar?
Syfte: Studien syftar till att bidra med ny kunskap som ämnar att identifiera och förklara potentiella barriärer som försvårar förverkligandet av individens intention att investera hållbart samt identifiera möjliga förklaringar till varför det finns ett gap mellan hur individen vill agera och hur individen faktiskt agerar.
Metod: Studien som är av... (More)
Examensarbetets titel: Barriärer för hållbara investeringar
Seminariedatum: 2021-06-02
Kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Julia Benke, Filippa Kjellberg, Ida Svensson
Handledare: Peter Svensson
Nyckelord: Barriärer, Gap, Hållbarhet, Intention, Attityd, Beteende
Forskningsfråga: Vilka barriärer försvårar hållbara investeringar?
Syfte: Studien syftar till att bidra med ny kunskap som ämnar att identifiera och förklara potentiella barriärer som försvårar förverkligandet av individens intention att investera hållbart samt identifiera möjliga förklaringar till varför det finns ett gap mellan hur individen vill agera och hur individen faktiskt agerar.
Metod: Studien som är av kvalitativ karaktär har en abduktiv ansats. För analysen har en process av tematisk analys applicerats.
Teoretiska perspektiv: Studien baseras på Theory of planned behavior och modellen Attitude-behavior gap för att undersöka konsumentbeteende. Modellerna kompletteras av teorier kring Self-identity och Value-action gap för att fördjupa förståelsen av rådande gap och barriärer.
Resultat: Analysen bekräftar tesen som bedrivs i samtliga teoretiska ramverk som studien tillämpar och indikerar därmed på att trots att det finns en intention att utföra ett visst beteende försvårar eller omöjliggör omständigheter och barriärer ett faktiskt utförande av beteendet. Dessa barriärer upplevs både i relation till vardaglig konsumtion men även i relation till investeringar vilket indikerar på att barriärerna utgör ett i huvudsak betydelsefullt underlag för att förstå gapet mellan attityd och beteende.
Slutsats: Slutsatsen av studien är att genom att identifiera och skapa förståelse för de barriärer som unga investerare upplever försvårar möjligheterna till hållbara investeringar kan vi skapa förståelse för vilka förändringar som krävs för att överkomma barriärerna både från individen själv och från företagen. (Less)
Abstract
Title: Barriers to Sustainable Investing
Seminar date: 2021-06-02
Course: FEKH29, Bachelor Degree Project in Marketing Undergraduate Level, 15 ECTS
Authors: Julia Benke, Filippa Kjellberg, Ida Svensson
Advisor: Peter Svensson
Key words: Barriers, Gaps, Sustainability, Intention, Attitude, Behavior
Research question: Which barriers obstruct sustainable investing?
Purpose: The study aims to contribute with new knowledge that seeks to identify and explain potential barriers that complicates the implementation of the individuals intention to invest sustainably and identify possible explanations to why there is a gap between how the individual wants to act and how the individual acts in reality.
Methodology: The study holds a... (More)
Title: Barriers to Sustainable Investing
Seminar date: 2021-06-02
Course: FEKH29, Bachelor Degree Project in Marketing Undergraduate Level, 15 ECTS
Authors: Julia Benke, Filippa Kjellberg, Ida Svensson
Advisor: Peter Svensson
Key words: Barriers, Gaps, Sustainability, Intention, Attitude, Behavior
Research question: Which barriers obstruct sustainable investing?
Purpose: The study aims to contribute with new knowledge that seeks to identify and explain potential barriers that complicates the implementation of the individuals intention to invest sustainably and identify possible explanations to why there is a gap between how the individual wants to act and how the individual acts in reality.
Methodology: The study holds a qualitative scientific method and implements an abductive approach. For the analysis a process of thematic analysis has been applied.
Theoretical perspectives: Theory of planned behavior and Attitude-behavior gap has been used to examine consumer behavior and the study also implements the theories of Self-identity and Value-action gap to gain further understanding for the existing gaps and barriers.
Result: The analysis confirms the thesis that is conducted in the theoretical frameworks the study implements and thereby indicates that even though there is an intention from the individual to perform a certain behavior practical circumstances complicates or makes the desired behavior impossible to perform. These barriers are experienced by the individual's daily consumption but also in regards to investing which indicates that these barriers constitute an essential basis to understand the gap between attitude and behavior.
Conclusions: The study concludes that by identifying and creating an understanding for the barriers that young investors experience complicates the possibilities of sustainable investing we can establish an understanding for which changes are essential in order to overcome these barriers both from the individual and the corporations. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Benke, Julia LU ; Kjellberg, Filippa LU and Svensson, Ida LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie om de barriärer som försvårar hållbara investeringar
course
FEKH29 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Barriärer, Gap, Hållbarhet, Intention, Attityd, Beteende
language
Swedish
id
9058480
date added to LUP
2021-07-01 15:02:19
date last changed
2021-07-01 15:02:19
@misc{9058480,
 abstract   = {{Title: Barriers to Sustainable Investing
Seminar date: 2021-06-02
Course: FEKH29, Bachelor Degree Project in Marketing Undergraduate Level, 15 ECTS 
Authors: Julia Benke, Filippa Kjellberg, Ida Svensson
Advisor: Peter Svensson
Key words: Barriers, Gaps, Sustainability, Intention, Attitude, Behavior
Research question: Which barriers obstruct sustainable investing?
Purpose: The study aims to contribute with new knowledge that seeks to identify and explain potential barriers that complicates the implementation of the individuals intention to invest sustainably and identify possible explanations to why there is a gap between how the individual wants to act and how the individual acts in reality.
Methodology: The study holds a qualitative scientific method and implements an abductive approach. For the analysis a process of thematic analysis has been applied.
Theoretical perspectives: Theory of planned behavior and Attitude-behavior gap has been used to examine consumer behavior and the study also implements the theories of Self-identity and Value-action gap to gain further understanding for the existing gaps and barriers.
Result: The analysis confirms the thesis that is conducted in the theoretical frameworks the study implements and thereby indicates that even though there is an intention from the individual to perform a certain behavior practical circumstances complicates or makes the desired behavior impossible to perform. These barriers are experienced by the individual's daily consumption but also in regards to investing which indicates that these barriers constitute an essential basis to understand the gap between attitude and behavior.
Conclusions: The study concludes that by identifying and creating an understanding for the barriers that young investors experience complicates the possibilities of sustainable investing we can establish an understanding for which changes are essential in order to overcome these barriers both from the individual and the corporations.}},
 author    = {{Benke, Julia and Kjellberg, Filippa and Svensson, Ida}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Barriärer för hållbara investeringar}},
 year     = {{2021}},
}