Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Duktiga flickors bekännelser: En analys av kvinnors upplevelser av stereotypa förväntningar kopplade till könsrollen och chefsrollen.

Backman, Molly LU ; Elmteg, Hanna LU and Engholm Lestander, Lone LU (2021) FEKH49 20211
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Duktiga flickors bekännelser: En analys av kvinnors upplevelser av stereotypa förväntningar kopplade till könsrollen och chefsrollen.
Seminariedatum: 2 juni 2021
Kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 hp
Författare: Molly Backman, Hanna Elmteg, Lone Engholm
Handledare: Nadja Sörgärde
Fem nyckelord: Könsroll, chefsroll, double bind, Role Congruity Theory, kvinnor
Forskningsfråga: Hur upplever kvinnor att de kan vara i sin chefsroll?
Syfte: Studien syftar till att skapa djupare förståelse för hur kvinnor i chefsroll upplever stereotypa förväntningar kopplade till chefsrollen och könsrollen. Vidare ämnar vi att teoretiskt bidra till forskningen om double bind genom att, från ett... (More)
Examensarbetets titel: Duktiga flickors bekännelser: En analys av kvinnors upplevelser av stereotypa förväntningar kopplade till könsrollen och chefsrollen.
Seminariedatum: 2 juni 2021
Kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 hp
Författare: Molly Backman, Hanna Elmteg, Lone Engholm
Handledare: Nadja Sörgärde
Fem nyckelord: Könsroll, chefsroll, double bind, Role Congruity Theory, kvinnor
Forskningsfråga: Hur upplever kvinnor att de kan vara i sin chefsroll?
Syfte: Studien syftar till att skapa djupare förståelse för hur kvinnor i chefsroll upplever stereotypa förväntningar kopplade till chefsrollen och könsrollen. Vidare ämnar vi att teoretiskt bidra till forskningen om double bind genom att, från ett individperspektiv, undersöka upplevelser från kvinnor i chefsroll.
Metod: För att uppfylla syftet och svara på forskningsfrågan har en kvalitativ studie gjorts med semistrukturerade intervjuer av tolv kvinnor i chefsroll. Studiens ontologiska utgångspunkt är socialkonstruktionistisk med en abduktiv ansats.
Teoretiska perspektiv: I litteraturgenomgången presenteras tidigare forskning gällande chefskap och chefers arbete. Detta följs av genusforskning i relation till chefskap, för att förstå de sociala förväntningar som finns på kvinnor i chefsroll. Därefter presenteras Role Congruity Theory och double bind.
Empiri: Empirin presenterar de empiriska fynd som gjorts gällande kvinnornas upplevelser av deras situation som kvinna i chefsroll. Detta följs av en analys av hur kvinnornas upplevelser kan tolkas som att de förtrycker sig själva och förminskar sin situation för att nå ett visst ideal.
Slutsats: De intervjuade kvinnorna i chefsroll upplever ett double bind, men de omformulerar de stereotypa förväntningarna till ett ideal som de strävar efter att agera i linje med. (Less)
Abstract
Title: Confessions of a Good Girl: An Analysis of Women’s Experiences of the Stereotypical Expectations on the Gender Role and the Managerial Role.
Seminar date: June 2nd 2021
Course: FEKH49, Business Administration: Bachelor’s Degree Project in Organization, Undergraduate level, 15 credits
Authors: Molly Backman, Hanna Elmteg, Lone Engholm
Supervisor: Nadja Sörgärde
Five Keywords: Gender role, managerial role, double bind, Role Congruity Theory, women
Research Question: How do women perceive that they can be in their role as a manager?
Purpose: The purpose of the study is to create a deeper understanding of how women in management perceive stereotypical expectations on the managerial role and gender role. Furthermore we intend to... (More)
Title: Confessions of a Good Girl: An Analysis of Women’s Experiences of the Stereotypical Expectations on the Gender Role and the Managerial Role.
Seminar date: June 2nd 2021
Course: FEKH49, Business Administration: Bachelor’s Degree Project in Organization, Undergraduate level, 15 credits
Authors: Molly Backman, Hanna Elmteg, Lone Engholm
Supervisor: Nadja Sörgärde
Five Keywords: Gender role, managerial role, double bind, Role Congruity Theory, women
Research Question: How do women perceive that they can be in their role as a manager?
Purpose: The purpose of the study is to create a deeper understanding of how women in management perceive stereotypical expectations on the managerial role and gender role. Furthermore we intend to examine, through an individual perspective, experiences from women in managerial roles.
Methodology: In order to fulfill the purpose and answer the research question, a qualitative study has been done with semi-structured interviews with twelve female managers. The study’s ontological standpoint is social constructionistic with an abductive method.
Theoretical Perspective: The literature review presents previous research regarding management and managerial work. This is followed by research on gender in relation to management, in order to get an understanding of the social expectations of female managers. Thereafter, Role Congruity Theory and Double bind is presented.
Empirical Foundation: The empirical findings regarding the women’s experiences of their situation as a female manager is presented. This is followed by an analysis of how the women’s experiences can be interpreted as if they are oppressing themselves and devaluing their situation in order to reach a certain ideal.
Conclusion: The interviewed female managers are experiencing a double bind, but they reformulate the stereotypical expectations to an ideal to which they are striving to act according to. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Backman, Molly LU ; Elmteg, Hanna LU and Engholm Lestander, Lone LU
supervisor
organization
course
FEKH49 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Könsroll, chefsroll, double bind, Role Congruity Theory, kvinnor
language
Swedish
id
9059457
date added to LUP
2021-07-07 11:00:52
date last changed
2021-07-07 11:00:52
@misc{9059457,
 abstract   = {{Title: Confessions of a Good Girl: An Analysis of Women’s Experiences of the Stereotypical Expectations on the Gender Role and the Managerial Role.
Seminar date: June 2nd 2021
Course: FEKH49, Business Administration: Bachelor’s Degree Project in Organization, Undergraduate level, 15 credits
Authors: Molly Backman, Hanna Elmteg, Lone Engholm
Supervisor: Nadja Sörgärde
Five Keywords: Gender role, managerial role, double bind, Role Congruity Theory, women 
Research Question: How do women perceive that they can be in their role as a manager? 
Purpose: The purpose of the study is to create a deeper understanding of how women in management perceive stereotypical expectations on the managerial role and gender role. Furthermore we intend to examine, through an individual perspective, experiences from women in managerial roles.
Methodology: In order to fulfill the purpose and answer the research question, a qualitative study has been done with semi-structured interviews with twelve female managers. The study’s ontological standpoint is social constructionistic with an abductive method. 
Theoretical Perspective: The literature review presents previous research regarding management and managerial work. This is followed by research on gender in relation to management, in order to get an understanding of the social expectations of female managers. Thereafter, Role Congruity Theory and Double bind is presented.
Empirical Foundation: The empirical findings regarding the women’s experiences of their situation as a female manager is presented. This is followed by an analysis of how the women’s experiences can be interpreted as if they are oppressing themselves and devaluing their situation in order to reach a certain ideal.
Conclusion: The interviewed female managers are experiencing a double bind, but they reformulate the stereotypical expectations to an ideal to which they are striving to act according to.}},
 author    = {{Backman, Molly and Elmteg, Hanna and Engholm Lestander, Lone}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Duktiga flickors bekännelser: En analys av kvinnors upplevelser av stereotypa förväntningar kopplade till könsrollen och chefsrollen.}},
 year     = {{2021}},
}