Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sveriges nya kontaktledningssystem - En jämförelsestudie av äldre kontaktledningssystem, det nya svenska systemet och befintliga system i Europa.

Appelholm, Micael LU and Larsson, Gustaf LU (2021) VTVL01 20211
Transport and Roads
Abstract (Swedish)
I Sverige planeras det för höghastighetsjärnvägar, med högre hastigheter än vad som används idag, för att binda samman landets tre storstadsregioner. I samband med detta krävs ett utvecklingsarbete av olika järnvägstekniska lösningar där kontaktledning är ett av områdena som utvecklas för att möta högre hastighetskrav. Detta examensarbete syftar på att analysera och jämföra olika kontaktledningssystem mot varandra samt belysa vilka aspekter som är viktiga vid framtagande av ett kontaktledningssystem. Arbetet har utgått från följande frågeställningar:

• Vilka krav har Trafikverket haft för ett nytt kontaktledningssystem?
• Vilka likheter samt för- och nackdelar har Trafikverkets nya system kontra andra, internationella system?
• Vilka... (More)
I Sverige planeras det för höghastighetsjärnvägar, med högre hastigheter än vad som används idag, för att binda samman landets tre storstadsregioner. I samband med detta krävs ett utvecklingsarbete av olika järnvägstekniska lösningar där kontaktledning är ett av områdena som utvecklas för att möta högre hastighetskrav. Detta examensarbete syftar på att analysera och jämföra olika kontaktledningssystem mot varandra samt belysa vilka aspekter som är viktiga vid framtagande av ett kontaktledningssystem. Arbetet har utgått från följande frågeställningar:

• Vilka krav har Trafikverket haft för ett nytt kontaktledningssystem?
• Vilka likheter samt för- och nackdelar har Trafikverkets nya system kontra andra, internationella system?
• Vilka motiv har Trafikverket haft för att välja att göra ett eget system?
• Vad är det som gör att det befintliga SYT 15/15-systemet inte räcker för att nå målhastigheten för Sveriges planerade höghastighetsbanor?
• Vilka tekniska begränsningar, avseende på största tillåtna hastighet, finns i ett kontaktledningssystem?

Datainsamlingen för den utförda studien har skett genom en litteraturstudie samt genom intervjuer. Litteraturstudien bestod av olika aktörers systembeskrivningar tillsammans med utbildningsmaterial på området, handböcker, föreskrifter, standarder samt nationella och internationella krav. Respondenterna till intervjuerna är yrkesverksamma inom förvaltning, utveckling samt projektering av kontaktledning och besitter stor kunskap på området. Den utförda litteraturstudien har sedan vävts samman med respondenternas svar för att ge underlag till examensarbetets analys och slutligen författarnas slutsats.

Arbetet visar att en rad olika parametrar spelar in på hur ett kontaktledningssystem beter sig i högre hastigheter och att det i och med detta blir en balansgång kring materialval för systemen. Studien visar även på fördelar med Trafikverkets val att utveckla ett eget kontaktledningssystem istället för att köpa in ett redan färdigt system. Vid framtagandet har andra internationella system fungerat som inspirationskälla. Att ta fram ett eget system gör att man äger systemet och därigenom ställa egna krav på vad systemet ska klara av. Studien visar att de tekniska begränsningar som finns i ett kontaktledningssystem bygger på en komplex blandning av olika parametrar. (Less)
Abstract
Sweden is planning for highspeed railway with higher speed than used today between the country's three large metropolitan regions: Stockholm, Gothenburg and Malmö. In connection with this, various technical solutions, where the overhead catenary system is one area, must be developed further to meet higher speed requirements. This thesis aims to analyse and compare different catenary systems against each other and investigate which aspects are important in the development of a catenary system. The work has been based on the following research questions:

• What requirements has the Swedish Transport Administration had for a new catenary system?
• What are the similarities and advantages and disadvantages of the Swedish Transport... (More)
Sweden is planning for highspeed railway with higher speed than used today between the country's three large metropolitan regions: Stockholm, Gothenburg and Malmö. In connection with this, various technical solutions, where the overhead catenary system is one area, must be developed further to meet higher speed requirements. This thesis aims to analyse and compare different catenary systems against each other and investigate which aspects are important in the development of a catenary system. The work has been based on the following research questions:

• What requirements has the Swedish Transport Administration had for a new catenary system?
• What are the similarities and advantages and disadvantages of the Swedish Transport Administration's new system compared to other, international systems?
• What motives has the Swedish Transport Administration had for choosing to make their own system?
• What in the existing SYT 15/15 system is not good enough to reach the target speed for Sweden’s planned high-speed lines?
• What are the technical limitations regarding maximum allowed speed in a catenary system?

The data collection for the study was done through a literature study and through interviews. The literature study consisted of various manufacturers system descriptions together with educational materials in the field, manuals, regulations, standards as well as national and international requirements. The respondents to the interviews are professionals in management, development and design of catenary systems and have extensive knowledge in the field. The literature study performed has then been woven together with the respondents’ answers to provide a basis for the degree project's analysis and finally the authors' conclusion.

This study shows that several different parameters affect how a catenary system behaves at higher speeds and that this in turn becomes a balancing act around the choice of material for the systems. The study also shows the advantages of the Swedish Transport Administration's choice to develop its own catenary system instead of purchasing an already developed system. During the development, other international systems have served as a source of inspiration. Developing your own system means that you own the system and thereby set your own requirements for what the system is supposed to handle. The study shows that the technical limitations that exist in a catenary system are based on a complex mixture of different parameters. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Appelholm, Micael LU and Larsson, Gustaf LU
supervisor
organization
course
VTVL01 20211
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
Kontaktledning, kontaktledningssystem, höghastighetsjärnväg, catenary, catenary system, highspeed railway
language
Swedish
id
9061104
date added to LUP
2021-07-07 09:41:12
date last changed
2021-07-07 09:41:12
@misc{9061104,
 abstract   = {{Sweden is planning for highspeed railway with higher speed than used today between the country's three large metropolitan regions: Stockholm, Gothenburg and Malmö. In connection with this, various technical solutions, where the overhead catenary system is one area, must be developed further to meet higher speed requirements. This thesis aims to analyse and compare different catenary systems against each other and investigate which aspects are important in the development of a catenary system. The work has been based on the following research questions:

•	What requirements has the Swedish Transport Administration had for a new catenary system?
•	What are the similarities and advantages and disadvantages of the Swedish Transport Administration's new system compared to other, international systems?
•	What motives has the Swedish Transport Administration had for choosing to make their own system?
•	What in the existing SYT 15/15 system is not good enough to reach the target speed for Sweden’s planned high-speed lines?
•	What are the technical limitations regarding maximum allowed speed in a catenary system?

The data collection for the study was done through a literature study and through interviews. The literature study consisted of various manufacturers system descriptions together with educational materials in the field, manuals, regulations, standards as well as national and international requirements. The respondents to the interviews are professionals in management, development and design of catenary systems and have extensive knowledge in the field. The literature study performed has then been woven together with the respondents’ answers to provide a basis for the degree project's analysis and finally the authors' conclusion.

This study shows that several different parameters affect how a catenary system behaves at higher speeds and that this in turn becomes a balancing act around the choice of material for the systems. The study also shows the advantages of the Swedish Transport Administration's choice to develop its own catenary system instead of purchasing an already developed system. During the development, other international systems have served as a source of inspiration. Developing your own system means that you own the system and thereby set your own requirements for what the system is supposed to handle. The study shows that the technical limitations that exist in a catenary system are based on a complex mixture of different parameters.}},
 author    = {{Appelholm, Micael and Larsson, Gustaf}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Sveriges nya kontaktledningssystem - En jämförelsestudie av äldre kontaktledningssystem, det nya svenska systemet och befintliga system i Europa.}},
 year     = {{2021}},
}