Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Neurocognitive function following out-of-hospital cardiac arrest

Blennow Nordström, Erik LU orcid (2022) In Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series
Abstract
Background: The brain is susceptible to hypoxic-ischemic brain injury in conjuction with out-of-hospital cardiac arrest (OHCA). Cognitive impairments are documented in about half of all OHCA survivors, however with a pronounced heterogeneity in measurements and findings. More detailed studies and instruments that are sensitive to OHCA-related cognitive impairment, including predictive models to identify individuals at risk, are needed. It is also unclear how different neurocognitive outcome methods are related to each other, to the brain injury, and to associated factors.
Aims: The overall aim of this thesis was to explore the extent of neurocognitive impairment following OHCA in the late recovery phase. Specific aims per... (More)
Background: The brain is susceptible to hypoxic-ischemic brain injury in conjuction with out-of-hospital cardiac arrest (OHCA). Cognitive impairments are documented in about half of all OHCA survivors, however with a pronounced heterogeneity in measurements and findings. More detailed studies and instruments that are sensitive to OHCA-related cognitive impairment, including predictive models to identify individuals at risk, are needed. It is also unclear how different neurocognitive outcome methods are related to each other, to the brain injury, and to associated factors.
Aims: The overall aim of this thesis was to explore the extent of neurocognitive impairment following OHCA in the late recovery phase. Specific aims per papers included in this thesis were: I) To examine the psychometric properties of an observer-reported questionnaire modified for usage after cardiac arrest, the Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly-Cardiac Arrest (IQCODE-CA). II) To explore associations between four neurocognitive outcome methods administered in the late recovery phase and early hypoxic-ischemic brain injury assessed by the biomarker serum neurofilament light (NFL), and to compare the agreement for the four outcome methods. III) To describe the rationale and, IV) report initial results of detailed assessment of neurocognitive impairment in OHCA survivors, compare the cognitive performance to a cohort of participants following acute myocardial infarction (MI), and investigate the relationship between cognitive performance and the associated factors of emotional problems, fatigue, insomnia, and cardiovascular risk factors.
Methods: I & II) Post-hoc analyses of surviving participants of the international multicenter Target temperature management 33 °C versus 36 °C after out-of-hospital cardiac arrest trial (TTM-trial), its biobank, and its cognitive sub-study, with a follow-up at 6 months post-arrest. III & IV) Prospective inclusion of surviving participants of the international multicenter Targeted hypothermia versus targeted normothermia after out-of-hospital cardiac arrest trial (TTM2-trial) at neuropsychological sub-study sites, recruitment of a matched non-arrest control group with acute MI, and an extensive neuropsychological assessment at approximately 7 months post-cardiac event.
Results: I) The IQCODE-CA had acceptable psychometric properties and may be used alongside with performance-based measures when screening for post-arrest cognitive impairment. II) The clinician-report Cerebral Performance Category was mostly related to brain injury according to NFL, but with a ceiling effect. Although associations between patient-reports and performance-based measures were weak, all four outcome methods correlated significantly with each other. III & IV) Cognitive impairment on neuropsychological tests was generally mild among OHCA survivors (29% had at least borderline–mild impairment in ≥ 2 cognitive domains, and 14% had major impairment in ≥ 1 cognitive domain), but most pronounced in episodic memory, executive functions, and processing speed. OHCA survivors performed worse than MI controls. Diabetes and symptoms of anxiety, depression, and fatigue were associated with worse cognitive performance among the OHCA survivors.
Conclusions: Cognitive impairment following OHCA is common. A post-OHCA follow-up service should screen for cognitive impairment using different neurocognitive outcome methods with acceptable psychometric properties. Since cognitive impairment is interrelated with emotional problems and fatigue, these areas should also be covered within routine screening. Patients with signs of impairment could be referred to neuropsychological assessment or team-based cognitive rehabilitation programs to optimize their recovery and long-term outcome. (Less)
Abstract (Swedish)
Hjärtstopp inträffar när hjärtat plötsligt slutar slå och är ett livshotande tillstånd. Av personer som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus överlever endast en av tio fram till utskrivning från sjukhuset. Hjärnan har en hög ämnesomsättning och små energidepåer. Därför är hjärnan extra känslig för effekterna av ett hjärtstopp. När hjärtat slutar slå och blodet inte kan cirkulera i kroppen riskerar en hjärnskada att uppstå, till följd av syrebrist.
Många personer som överlever ett hjärtstopp kan uppleva svårigheter med att komma ihåg nya saker eller att lösa problem. Det är förenat med hjärnskadan efter hjärtstoppet. Forskning som gjorts tidigare visar att ungefär hälften av de som överlever hjärtstopp utanför sjukhus har liknande... (More)
Hjärtstopp inträffar när hjärtat plötsligt slutar slå och är ett livshotande tillstånd. Av personer som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus överlever endast en av tio fram till utskrivning från sjukhuset. Hjärnan har en hög ämnesomsättning och små energidepåer. Därför är hjärnan extra känslig för effekterna av ett hjärtstopp. När hjärtat slutar slå och blodet inte kan cirkulera i kroppen riskerar en hjärnskada att uppstå, till följd av syrebrist.
Många personer som överlever ett hjärtstopp kan uppleva svårigheter med att komma ihåg nya saker eller att lösa problem. Det är förenat med hjärnskadan efter hjärtstoppet. Forskning som gjorts tidigare visar att ungefär hälften av de som överlever hjärtstopp utanför sjukhus har liknande kognitiva svårigheter, det vill säga försämrad förmåga att uppfatta, komma ihåg, tänka och förstå. Svårigheterna är ofta lindriga och kan därför inte alltid omedelbart upptäckas hos de som drabbats. Kognitiva svårigheter efter hjärtstopp är associerat med nedsatt livskvalitet, minskad delaktighet i samhället inklusive minskad återgång i arbete, depression och ångest samt en ökad belastning för närstående.
Tidigare studier som undersökt kognitiva svårigheter efter hjärtstopp har använt sig av många olika mätinstrument med varierande känslighet för kognitiv nedsättning, har ofta inkluderat ett fåtal deltagare och visat på spridda resultat kring hjärtstoppsöverlevarnas kognitiva förmåga. Resultaten har därför varit svåra att tolka. Det behövs fler detaljerade studier samt fler utprövade och hjärtstoppsanpassade mätinstrument som är känsliga för kognitiv nedsättning. Dessutom finns olika metoder för att utvärdera kognition efter hjärtstopp. Det är oklart hur dessa metoder relaterar till varandra, till hjärnskadan och till andra faktorer som ofta existerar samtidigt med kognitiv nedsättning efter hjärtstopp. Till exempel är det inte undersökt genom detaljerad testning i vilken mån effekterna av hjärnskada efter hjärtstopp kan separeras från en kronisk kognitiv påverkan till följd av underliggande hjärt-kärlsjukdom. Detta beror på att hjärtstoppet kommer plötsligt och att vi inte vet hur de drabbade fungerade före hjärtstoppet.
Det övergripande målet med den här avhandlingen i ämnet klinisk medicin med inriktning neuropsykologi är att utforska förekomsten av kognitiv nedsättning efter hjärtstopp utanför sjukhus. Avhandlingens första studie bygger på redan insamlade data från uppföljningar som genomfördes ett halvår efter hjärtstopp. De 268 individerna deltog i en kognitiv sub-studie till en stor internationell hjärtstoppsstudie, TTM-studien. Den andra studien bygger på redan insamlat material från 457 personer som deltog i TTM-studien och dess biobank. Avhandlingens tredje publikation är en analysplan för vad som skulle genomföras i den fjärde och sista studien drygt sju månader efter hjärtstopp. Här samlade vi in material i en neuropsykologisk sub-studie inom ramen för en ny stor internationell hjärtstoppsstudie, TTM2-studien. Det deltog 108 hjärtstoppsöverlevare, liksom en kontrollgrupp. Kontrollgruppen hade en liknande risk för hjärt-kärlsjukdom som hjärtstoppsöverlevarna, men hade inte drabbats av hjärtstopp och riskerade därmed inte hjärtstoppsrelaterad hjärnskada. Till kontrollgruppen rekryterades 92 personer som genomgått hjärtinfarkt.
I den första studien undersöktes ett formulär som är avsett för närstående till hjärtstoppsöverlevare. Formuläret har tidigare använts för att identifiera kognitiv nedsättning i samband med kognitiva sjukdomar (demenssjukdomar). Vi fann att formuläret med en mindre modifiering också fungerar bra för att upptäcka misstänkt kognitiv svikt efter hjärtstopp, helst i kombination med kognitiva screeningtester.
Avhandlingens andra studie använde sig av fyra olika metoder eller informationskällor om kognition efter hjärtstopp: ett kognitivt screeningtest, en klinisk skattningsskala ifylld av hälso- och sjukvårdspersonal, ett formulär för hjärtstoppsöverlevare och ett formulär för närstående. Vi utforskade hur informationskällorna relaterade till ett kvantitativt mått på hjärnskada, biomarkören NFL, och till varandra. Något överraskande visade det sig att den starkaste kopplingen fanns mellan den kliniska skattningsskalan och måttet på hjärnskadan. Det kan bero på att hälso- och sjukvårdspersonalen i sin skattning har tillgång till de andra informationskällorna samt kan ta ställning till om dessa resultat beror på nytillkommen hjärnskada eller andra faktorer som tidigare hjärt-kärlsjukdom och psykiatrisk samsjuklighet. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att den kliniska skattningsskalan är relativt trubbig. Den har begränsad användbarhet om syftet är att detaljerat beskriva kognition samt andra vanligt förekommande faktorer som psykisk ohälsa och trötthet. Vi visade också att de fyra informationskällorna var svagt till måttligt relaterade till varandra. Eftersom de inte helt överlappar med varandra skulle de kunna användas tillsammans för att öka känsligheten i en screening för kognitiv nedsättning efter hjärtstopp.
I de tredje och fjärde arbetena fick deltagarna genomgå en omfattande neuropsykologisk undersökning. De genomförde detaljerade kognitiva tester, fyllde i skattningsskalor om psykisk hälsa, trötthet och sömnsvårigheter samt svarade på frågor om blodtryck och diabetes. Studien bekräftar det man sett i screeningstudier – kognitiva svårigheter hos hjärtstoppsöverlevarna var vanliga, 29% var drabbade cirka sju månader efter hjärtstoppet. Grav kognitiv nedsättning förekom i 14% av fallen. De individer som hade kognitiva svårigheter hade oftast problem med episodiskt minne (att koda in och återge saker man hört eller sett förut), exekutiva funktioner (att planera, påbörja och genomföra handlingar som kan kräva uppmärksamhet och tankemässig flexibilitet) samt processhastighet (att snabbt och korrekt bearbeta sinnesintryck, information och problem). Hjärtstoppsöverlevarna presterade sämre än hjärtinfarktskontrollerna. Förekomst av diabetes samt symtom på ångest, depression och trötthet var associerat med lägre resultat på de kognitiva testerna.
Sammanfattningsvis har denna avhandling visat att kognitiv nedsättning efter hjärtstopp utanför sjukhus är vanligt. Avhandlingen bidrar med ett praktiskt och lättanvänt formulär som närstående får fylla i för att identifiera kognitiva problem, information om hur kognitiva problem enligt fyra olika informationskällor är relaterade till varandra och till ett objektivt mått på hjärnskada tidigt i förloppet, samt med den hittills mest omfattande och detaljerade kartläggningen av vilka neuropsykologiska svårigheter som ses efter hjärtstopp.
Den kliniska innebörden av avhandlingens resultat är att patienter som överlevt hjärtstopp behöver följas även efter lyckad hjärt-lungräddning, både med kardiella och neurologiska glasögon. Störst kognitiv återhämtning sker runt de första tre månaderna efter hjärtstopp. Baserat på tidigare studier är det därför viktigt att vara medveten om att graden av kognitiv påverkan hade varit högre om vi genomfört studierna tidsmässigt närmare insjuknandet i hjärtstopp. I ljuset av detta är det nödvändigt att alla hjärtstoppsöverlevare relativt tidigt efter hjärtstoppet genomgår en screening av kognitiva svårigheter. Denna kortare screening bör bestå av flera olika informationskällor och mätinstrumenten måste vara känsliga för att indikera kognitiv nedsättning efter hjärtstopp. Eftersom kognitiv svikt är relaterat till ångest- och depressionssymtom samt trötthet behöver dessa områden också vara en fast beståndsdel i den rutinmässiga screeningen. Det är i linje med rådande svenska och europeiska riktlinjer. Först genom en screening kan osynliga kognitiva svårigheter indikeras. Det är en förutsättning för en fördjupad neuropsykologisk utredning, skräddarsydd information till patient och närstående eller teambaserad patientcentrerad kognitiv rehabilitering, där det behövs. Insatser som dessa erbjuds relativt sällan inom ramen för ordinarie hälso- och sjukvård. Vid tecken på svårigheter är de dock viktiga för att optimera den långsiktiga återhämtningen efter hjärtstopp samt underlätta för överlevaren och överlevarens närstående att återgå till ett så normalt liv som möjligt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • professor van Heugten, Caroline, Maastricht University, The Netherlands
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
hypoxic-ischemic encephalopathy, heart arrest, cognitive impairment, outcome
in
Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series
issue
2022:146
pages
105 pages
publisher
Lund University, Faculty of Medicine
defense location
Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund. Join by Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/67979311252
defense date
2022-11-11 09:00:00
ISSN
1652-8220
ISBN
978-91-8021-308-0
project
Neurocognitive function following out-of-hospital arrest
language
English
LU publication?
yes
id
0413aa0a-53fe-4db7-8add-3b042c9d162c
date added to LUP
2022-09-19 13:36:29
date last changed
2024-04-04 12:43:18
@phdthesis{0413aa0a-53fe-4db7-8add-3b042c9d162c,
 abstract   = {{<b>Background: </b>The brain is susceptible to hypoxic-ischemic brain injury in conjuction with out-of-hospital cardiac arrest (OHCA). Cognitive impairments are documented in about half of all OHCA survivors, however with a pronounced heterogeneity in measurements and findings. More detailed studies and instruments that are sensitive to OHCA-related cognitive impairment, including predictive models to identify individuals at risk, are needed. It is also unclear how different neurocognitive outcome methods are related to each other, to the brain injury, and to associated factors.<br/><b>Aims:</b> The overall aim of this thesis was to explore the extent of neurocognitive impairment following OHCA in the late recovery phase. Specific aims per papers included in this thesis were: <b>I)</b> To examine the psychometric properties of an observer-reported questionnaire modified for usage after cardiac arrest, the Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly-Cardiac Arrest (IQCODE-CA). <b>II) </b>To explore associations between four neurocognitive outcome methods administered in the late recovery phase and early hypoxic-ischemic brain injury assessed by the biomarker serum neurofilament light (NFL), and to compare the agreement for the four outcome methods. <b>III)</b> To describe the rationale and, <b>IV) </b>report initial results of detailed assessment of neurocognitive impairment in OHCA survivors, compare the cognitive performance to a cohort of participants following acute myocardial infarction (MI), and investigate the relationship between cognitive performance and the associated factors of emotional problems, fatigue, insomnia, and cardiovascular risk factors.<br/><b>Methods: I &amp; II)</b> Post-hoc analyses of surviving participants of the international multicenter Target temperature management 33 °C versus 36 °C after out-of-hospital cardiac arrest trial (TTM-trial), its biobank, and its cognitive sub-study, with a follow-up at 6 months post-arrest. <b>III &amp; IV) </b>Prospective inclusion of surviving participants of the international multicenter Targeted hypothermia versus targeted normothermia after out-of-hospital cardiac arrest trial (TTM2-trial) at neuropsychological sub-study sites, recruitment of a matched non-arrest control group with acute MI, and an extensive neuropsychological assessment at approximately 7 months post-cardiac event.<br/><b>Results: I)</b> The IQCODE-CA had acceptable psychometric properties and may be used alongside with performance-based measures when screening for post-arrest cognitive impairment. <b>II) </b>The clinician-report Cerebral Performance Category was mostly related to brain injury according to NFL, but with a ceiling effect. Although associations between patient-reports and performance-based measures were weak, all four outcome methods correlated significantly with each other. <b>III &amp; IV)</b> Cognitive impairment on neuropsychological tests was generally mild among OHCA survivors (29% had at least borderline–mild impairment in ≥ 2 cognitive domains, and 14% had major impairment in ≥ 1 cognitive domain), but most pronounced in episodic memory, executive functions, and processing speed. OHCA survivors performed worse than MI controls. Diabetes and symptoms of anxiety, depression, and fatigue were associated with worse cognitive performance among the OHCA survivors.<br/><b>Conclusions:</b> Cognitive impairment following OHCA is common. A post-OHCA follow-up service should screen for cognitive impairment using different neurocognitive outcome methods with acceptable psychometric properties. Since cognitive impairment is interrelated with emotional problems and fatigue, these areas should also be covered within routine screening. Patients with signs of impairment could be referred to neuropsychological assessment or team-based cognitive rehabilitation programs to optimize their recovery and long-term outcome.}},
 author    = {{Blennow Nordström, Erik}},
 isbn     = {{978-91-8021-308-0}},
 issn     = {{1652-8220}},
 keywords   = {{hypoxic-ischemic encephalopathy; heart arrest; cognitive impairment; outcome}},
 language   = {{eng}},
 number    = {{2022:146}},
 publisher  = {{Lund University, Faculty of Medicine}},
 school    = {{Lund University}},
 series    = {{Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series}},
 title    = {{Neurocognitive function following out-of-hospital cardiac arrest}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/178662786/Avhandling_Erik_Blennow_Nordstr_m_WEB.pdf}},
 year     = {{2022}},
}