Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Temporal Distance and Morality: Moral Concerns Loom Larger in the Distant Future

Agerström, Jens LU (2009)
Abstract
The aim of this dissertation was to examine whether the temporal distance of moral events affects the moral judgments and decisions people make in response to those events. Drawing upon Construal Level Theory (CLT; Trope & Liberman, 2003) which posits that the distant future is represented at a higher, more abstract level of mental construal than the near future, and that high-level mental construals shift attention to core values and higher-order principles, the main proposition of this dissertation was that people would show greater moral concerns in response to distant future events than near future events. Additionally, based on the assumption that certain moral values (e.g., justice) are more abstractly construed than others... (More)
The aim of this dissertation was to examine whether the temporal distance of moral events affects the moral judgments and decisions people make in response to those events. Drawing upon Construal Level Theory (CLT; Trope & Liberman, 2003) which posits that the distant future is represented at a higher, more abstract level of mental construal than the near future, and that high-level mental construals shift attention to core values and higher-order principles, the main proposition of this dissertation was that people would show greater moral concerns in response to distant future events than near future events. Additionally, based on the assumption that certain moral values (e.g., justice) are more abstractly construed than others (e.g., care), it was predicted that more abstract moral principles should receive more weight with greater temporal distance from moral dilemmas. Study I examined whether people’s mental representations and resolutions of moral dilemmas are increasingly based on abstract principles of fairness, and rights (justice morality) than on human relations, responsibilities, and context dependent factors (care morality) when the same dilemmas are framed in a distant as compared to near future time perspective. On a general level, this prediction was not supported since only females, and not males, showed the anticipated increase in justice-oriented moral judgments and reasoning when contemplating distant vs. near future dilemmas, raising the question whether the notions of justice and care are construed at different levels of abstraction by the genders. In Study II the main goal was to test the prediction that people would react more negatively to and thus attribute greater moral blame to other individuals who fail to act altruistically in the distant vs. near future. The results from several experiments using different scenarios and manipulations of temporal distance supported this conjecture. Furthermore, consistent with CLT, temporally distant actions were found to be increasingly attributed to abstract, dispositional causes relative to concrete, situational causes, and this partially accounted for the greater moral blame attributed to distant future actions. Extending this logic, it was further predicted that distant future altruistic behavior would be perceived as more praiseworthy than near future altruistic behavior. This prediction was also supported (Experiment 4). Study III examined the effect of temporal distance on moral concerns in situations where selfish motives clash with altruistic concerns. As predicted, the results from five experiments showed that people indicated they would be more prone to choose altruistic over selfish behaviors, reported they would feel more guilty about engaging in selfish behavior, thought acting selfishly would be more immoral, and were more likely to actually commit to altruistic behavior when thinking about distant vs. near future events. Moreover, as predicted, temporal distance primarily enhanced moral concerns among individuals high in moral value strength. Support was further obtained in favor of the CLT-derived assumption that moral value salience would be responsible for the temporal distance effect on moral concerns. Practical and theoretical implications of the present dissertation are discussed. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Det övergripande syftet med denna avhandling var att undersöka om det tidsmässiga avståndet till olika handlingar och situationer påverkar människors moralbedömningar och etiska beslutsfattanden. Construal Level Theory (CLT; Trope & Liberman, 2003) postulerar att temporalt avlägsna händelser representeras på en mer abstrakt nivå än temporalt nära händelser. Denna föreställningnivå gör att grundläggande värderingar och överordnade principer, framstår som mer centrala än underordnade värderingar och praktiska överväganden. Således var huvudhypotesen i denna avhandling att människor skulle uppvisa starkare moraliska reaktioner för händelser som utspelar sig i en avlägsen framtid jämfört med i en... (More)
Popular Abstract in Swedish

Det övergripande syftet med denna avhandling var att undersöka om det tidsmässiga avståndet till olika handlingar och situationer påverkar människors moralbedömningar och etiska beslutsfattanden. Construal Level Theory (CLT; Trope & Liberman, 2003) postulerar att temporalt avlägsna händelser representeras på en mer abstrakt nivå än temporalt nära händelser. Denna föreställningnivå gör att grundläggande värderingar och överordnade principer, framstår som mer centrala än underordnade värderingar och praktiska överväganden. Således var huvudhypotesen i denna avhandling att människor skulle uppvisa starkare moraliska reaktioner för händelser som utspelar sig i en avlägsen framtid jämfört med i en nära framtid. Utifrån föreställningen att vissa moraliska värderingar (t ex rättvisa) är mer abstrakta i sin karaktär än andra (t ex omsorg) gjordes dessutom antagandet att mer abstrakta moraliska värderingar skulle få större vikt när det moraliska dilemmat är tidsmässigt avlägset jämfört med tidsmässigt nära.

Studie I undersökte om människors mentala representation och lösning av olika moraldilemman, baseras mer på abstrakta principer, såsom rättvisa och rättigheter (rättvisemoral), än på mänskliga relationer, ansvar för andra samt kontextuella faktorer (omsorgsmoral), när samma moraliska dilemma utspelar sig i en avlägsen framtid jämfört med i en nära framtid. Sammantaget fick detta antagande inte något stöd eftersom det endast visade sig gälla för kvinnor och inte för män. En möjlig förklaring till detta oväntade fynd kan vara att män och kvinnor representerar rättvisemoral och omsorgsmoral olika i termer av abstraktionsnivå.

Det huvudsakliga syftet med Studie II var att testa prediktionen att människor reagerar mer negativt, och i större utsträckning fördömer individer, som inte agerar altruistiskt, när detta agerande sker i en avlägsen framtid jämfört med i en nära framtid. Resultaten från tre experiment, vilka innehöll flera olika situationer och manipulationer av tidsmässigt avstånd, gav stöd åt denna hypotes. Stöd erhölls även för antagandet att tidsmässigt avlägsna moraliskt tvivelaktiga beteenden i större utsträckning attribueras till abstrakta, personlighetsbaserade orsaker än till konkreta, situationsbaserade orsaker. Denna attributionsasymmetri visade sig delvis förklara varför moraliskt tvivelaktiga beteenden fördöms mer när dessa är tidsmässigt avlägsna. Utifrån föreställningen att tidsmässigt avstånd leder till ett starkare fördömande av andra individers moraliskt tvivelaktiga handlingar följer logiskt att altruistiska handlingar borde bedömas som mer beundransvärda när de utspelar sig i en avlägsen jämfört med i en nära framtid. Detta visade sig också vara fallet (Experiment 4).

Studie III undersökte effekten av tidsmässigt avstånd på moraliska intentioner och beslut, i situationer där själviska motiv stod i konflikt med altruistiska motiv. Resultaten från fem experiment visade att när människor betraktade tidsmässigt avlägsna jämfört med tidsmässigt nära situationer, trodde de sig vara mer benägna att handla altruistiskt än själviskt, bedömde de att de skulle uppleva mer skuldkänslor om de handlade själviskt, ansåg de att själviskt handlande skulle vara mer omoraliskt, samt var de i själva verket mer benägna att förpliktiga sig till moraliskt handlande. Stöd erhölls även för antagandet att tidsmässigt avstånd huvudsakligen skulle leda till starkare altruistiska intentioner bland individer som anser att moraliska värderingar är viktigare än hedonistiska motiv. Slutligen visade studien att moraliska värderingar tenderar att vara kognitivt tillgängliga i högre grad när personer betraktar tidsmässigt avlägsna jämfört med tidsmässigt nära händelser, och att denna ökade tillgänglighet låg bakom effekten av tidsmässigt avstånd på altruistiska intentioner. Resultaten som presenteras i denna avhandling har direkta praktiska implikationer för såväl hjälporganisationer som rättsväsendet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor McFarland, Sam G., Department of Psychology, Western Kentucky University
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
moral concerns, morality, moral judgment, Construal Level Theory, temporal distance, moral reasoning
pages
138 pages
publisher
Department of Psychology, Lund University
defense location
Sal Paln, Palaestra, Paradisgatan, Lund
defense date
2009-01-16 10:00:00
ISBN
978-91-628-7642-5
language
English
LU publication?
yes
id
f177ea7b-9186-4116-9891-00fd569c0e33 (old id 1272572)
date added to LUP
2016-04-04 10:22:43
date last changed
2018-11-21 20:58:24
@phdthesis{f177ea7b-9186-4116-9891-00fd569c0e33,
 abstract   = {The aim of this dissertation was to examine whether the temporal distance of moral events affects the moral judgments and decisions people make in response to those events. Drawing upon Construal Level Theory (CLT; Trope & Liberman, 2003) which posits that the distant future is represented at a higher, more abstract level of mental construal than the near future, and that high-level mental construals shift attention to core values and higher-order principles, the main proposition of this dissertation was that people would show greater moral concerns in response to distant future events than near future events. Additionally, based on the assumption that certain moral values (e.g., justice) are more abstractly construed than others (e.g., care), it was predicted that more abstract moral principles should receive more weight with greater temporal distance from moral dilemmas. Study I examined whether people’s mental representations and resolutions of moral dilemmas are increasingly based on abstract principles of fairness, and rights (justice morality) than on human relations, responsibilities, and context dependent factors (care morality) when the same dilemmas are framed in a distant as compared to near future time perspective. On a general level, this prediction was not supported since only females, and not males, showed the anticipated increase in justice-oriented moral judgments and reasoning when contemplating distant vs. near future dilemmas, raising the question whether the notions of justice and care are construed at different levels of abstraction by the genders. In Study II the main goal was to test the prediction that people would react more negatively to and thus attribute greater moral blame to other individuals who fail to act altruistically in the distant vs. near future. The results from several experiments using different scenarios and manipulations of temporal distance supported this conjecture. Furthermore, consistent with CLT, temporally distant actions were found to be increasingly attributed to abstract, dispositional causes relative to concrete, situational causes, and this partially accounted for the greater moral blame attributed to distant future actions. Extending this logic, it was further predicted that distant future altruistic behavior would be perceived as more praiseworthy than near future altruistic behavior. This prediction was also supported (Experiment 4). Study III examined the effect of temporal distance on moral concerns in situations where selfish motives clash with altruistic concerns. As predicted, the results from five experiments showed that people indicated they would be more prone to choose altruistic over selfish behaviors, reported they would feel more guilty about engaging in selfish behavior, thought acting selfishly would be more immoral, and were more likely to actually commit to altruistic behavior when thinking about distant vs. near future events. Moreover, as predicted, temporal distance primarily enhanced moral concerns among individuals high in moral value strength. Support was further obtained in favor of the CLT-derived assumption that moral value salience would be responsible for the temporal distance effect on moral concerns. Practical and theoretical implications of the present dissertation are discussed.},
 author    = {Agerström, Jens},
 isbn     = {978-91-628-7642-5},
 language   = {eng},
 publisher  = {Department of Psychology, Lund University},
 school    = {Lund University},
 title    = {Temporal Distance and Morality: Moral Concerns Loom Larger in the Distant Future},
 year     = {2009},
}