Advanced

Medical students in general practice: students' learning experiences and perspectives from supervisors and patients

Haffling, Ann-Christin LU (2011) In Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 2011:7.
Abstract
During the last decades considerably more of medical students’ clinical training has shifted into general practice. The aim of this thesis was to study medical students’ learning experiences in general practice, work-based assessment, and the perspectives of GP supervisors and patients.
Results
Senior students’ learning in a portfolio pilot was mainly on patient-centred communication, clinical reasoning and professional development. Junior students appreciated contact with good role models.
Long-term use of a work-based assessment tool for senior students significantly increased the proportion of specific goals and feedback to students, supervisors’ stringency of the assessment, and their satisfaction with the tool. The work-based... (More)
During the last decades considerably more of medical students’ clinical training has shifted into general practice. The aim of this thesis was to study medical students’ learning experiences in general practice, work-based assessment, and the perspectives of GP supervisors and patients.
Results
Senior students’ learning in a portfolio pilot was mainly on patient-centred communication, clinical reasoning and professional development. Junior students appreciated contact with good role models.
Long-term use of a work-based assessment tool for senior students significantly increased the proportion of specific goals and feedback to students, supervisors’ stringency of the assessment, and their satisfaction with the tool. The work-based assessment and the portfolio assessment had acceptable reliability, validity and educational impact.
GPs were highly motivated teachers and took pride in their discipline. In their teaching of junior students, their main reward was improved quality of own work. Their predominant problem was lack of time for teaching, but relationship to patients and provision of feedback were other concerns. Teacher training was required.
The vast majority of patients were satisfied with both senior and junior student encounters, even though caution was recommended when patients attend for sensitive matters. Patients perceived their teaching role mainly as facilitators of students’ development of professional skills. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Vårdcentralspraktik är viktig för blivande läkare
När du som patient besöker din vårdcentral, kan det hända att du erbjuds att få prata med och att få bli undersökt av en läkarkandidat, innan du träffar din läkare. Naturligtvis kan du tacka nej, men nästan alla patienter tycker att det är en positiv upplevelse. De flesta distriktsläkare är entusiastiska och duktiga handledare och läkarkandidaterna får en god utbildning under sin vårdcentralspraktik.
Den del av läkarutbildningen, då kandidaterna träffar patienter, har förr nästan enbart varit förlagd till universitetssjukhus. Nu kommer alltfler läkarkandidater ut till vårdcentralerna för olika praktikperioder. Vi vet väldigt lite om vad de läkarstuderande lär sig och får för erfarenheter... (More)
Vårdcentralspraktik är viktig för blivande läkare
När du som patient besöker din vårdcentral, kan det hända att du erbjuds att få prata med och att få bli undersökt av en läkarkandidat, innan du träffar din läkare. Naturligtvis kan du tacka nej, men nästan alla patienter tycker att det är en positiv upplevelse. De flesta distriktsläkare är entusiastiska och duktiga handledare och läkarkandidaterna får en god utbildning under sin vårdcentralspraktik.
Den del av läkarutbildningen, då kandidaterna träffar patienter, har förr nästan enbart varit förlagd till universitetssjukhus. Nu kommer alltfler läkarkandidater ut till vårdcentralerna för olika praktikperioder. Vi vet väldigt lite om vad de läkarstuderande lär sig och får för erfarenheter av denna praktik, och vi vet inte heller så mycket om hur praktiken uppfattas av distriktsläkarna och deras patienter. I denna avhandling undersöker jag dessa frågor i fyra olika studier.
Vad tycker patienterna?
Jag använde mig av enkäter för att ta reda på patienternas uppfattning om hur det kändes att prata med och/eller att bli undersökt av en läkarkandidat. När det gällde kandidater tidigt i utbildningen, var nästan alla patienter neutrala eller positiva till att ha en kandidat närvarande. De flesta skulle utan vidare göra om det, och de patienter, som hade tillfrågats innan de träffade kandidaten, var extra positiva (Studie I). Jag undersökte också vad patienterna tyckte om att samtala med och bli undersökta av en kandidat som gick sista året på sin utbildning, innan de fick träffa sin läkare. Det visade sig att nästan alla var nöjda, dels för att de hade blivit noggrant undersökta, men också för att det kändes bra att ha fått göra nytta för läkarutbildningen. Några tyckte att kandidaten verkade osäker eller att besöket tog för lång tid. Flera patienter menade att det var viktigt att också få prata med sin läkare ensam. De flesta patienterna skulle utan vidare delta igen, men om de behövde söka för personliga problem eller genomgå intima undersökningar, var en del mer tveksamma. Jag frågade också om patienterna tyckte de kunde lära kandidaterna något. Den uppgift de tyckte var extra viktig var att bidra med råd i kandidaternas utveckling av attityder och kommunikationsfärdigheter, men en del patienter uppfattade sig även som experter på eller som exempel på sin sjukdom, eller som en ”del i en verklighet” (Studie IV).
Vilka erfarenheter får läkarkandidaterna?
I den första studien ingick även en undersökning av läkarkandidaternas skrivna synpunkter på tre dagars praktik på vårdcentral. Den viktigaste erfarenheten var möten med goda ”rollmodeller” för läkaryrket, men kandidaterna upplevde också en ökad motivation för sina fortsatta studier, när de kunde koppla ihop sina teoretiska kunskaper med patienternas sjukdomssymtom. Flera hade också god nytta av de många möjligheter de fick på vårdcentralen för samtal med och kroppsundersökning av patienter (Studie I).
De läkarstuderande, som går sista året av sin utbildning, praktiserar sammanlagt sexton dagar på vårdcentral. De har en personlig handledare, som ofta är med dem i patientarbetet. Jag utvecklade ett strukturerat bedömningsformulär, som kunde användas för både kandidaternas självvärdering och för handledarnas synpunkter på kandidaternas styrkor och svagheter i patientarbetet. Det används efter halva praktiken, då man kommer överens om mål för fortsättningen, samt vid praktikens avslutning. Jag ville undersöka hur detta fungerade under en längre tidsperiod, och samlade in samliga formulär under sex terminer. Det visade sig att nästan alla kandidater fick specifika mål vid första bedömningstillfället, men att bara drygt hälften fick specifika synpunkter vid praktikens avslutning. Handledarna och kandidaterna enades ofta om mål, som rörde patientsamtalets struktur och ”patientcentrering”, trots att man var eniga om att de största svagheterna oftast var att ställa diagnos och föreslå behandling. Med ökad erfarenhet av formuläret blev handledarna lite strängare i sina bedömningar och alltmer nöjda med formuläret. Med tiden ökade andelen specifika mål och specifika synpunkter, delvis genom en förbättrad ”feedbackkultur” på vårdcentralen. Läkarkandidaterna själva var till övervägande del nöjda med de mål och de synpunkter de fick (Studie II).
Praktiken under utbildningens sista år ska inte bara ge kandidaterna möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter, utan även bidra till deras professionella utveckling med ökad självkännedom och förmåga till eftertanke. Detta kan inte bedömas genom vanliga skrivningsfrågor, utan en tilläggstentamen krävs. Vi gjorde därför ett försök med 35 frivilliga läkarkandidater, som samlade dokument från praktiken i en ”kursportfölj” och kompletterade med skrivna funderingar över vad de lärt sig under praktikperioden. Portföljen blev sedan utgångspunkten för en tentamen, där kandidaten fick diskutera och fördjupa sina tankar tillsammans med en lärare. Innehållet i de skrivna ”uppsatserna” undersöktes och visade sig vara av hög kvalitet. Det berörde flera olika delar av kandidaternas professionella utveckling med tankar kring kommunikation, attityder, empati och etik i möten med patienter. Fyra olika lärare läste och betygsatte senare alla uppsatser, och beräkningar visade att tentamensformen kunde betraktas som rättvis. Kandidaterna var nöjda och rekommenderade att kursportföljen infördes som en tilläggstentamen för samtliga kandidater, vilket också skedde (Studie III).
Vad tycker handledarna?
Jag intervjuade trettio handledande distriktsläkare vid lika många vårdcentraler om deras då helt nya uppgift att undervisa läkarkandidater i patientsamtal och kroppsundersökning under den tidiga delen av utbildningen. De flesta handledarna var positiva, och deras viktigaste drivkraft var att få visa hur viktigt arbetet på vårdcentralen var. För handledarna fanns flera vinster med undervisningen, där den viktigaste var att kvaliteten på deras eget arbete förbättrades. Handledarna tyckte också att arbetet blev trevligare genom kontakten med de motiverade och entusiastiska kandidaterna. Det största problemet var stress och tidsbrist, men flera var också oroliga över sin kontakt med patienterna eller hade svårt att ge utvecklande synpunkter på kandidaternas prestationer. Vi uppmärksammade också ett stort behov av handledarutbildning (Studie I). (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • professor Cecilia Björkelund, Enheten för Allmänmedicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet
organization
year
type
Dissertation (Composite)
subject
keywords
medical education, general practice, feedback, self-assessment, patients, work-based assessment, portfolio, reflection SoTL, clinical reasoning, undergraduate, communication skills
categories
Higher Education
in
Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series
volume
2011:7
pages
164 pages
publisher
Lund University
defense location
Aulan, CRC, entrace 72, SUS Malmö
defense date
2011-01-28 13:15
ISSN
1652-8220
ISBN
978-91-86671-55-6
language
English
LU publication?
yes
id
1748850
references
Aagard E, Teherani A, Irby DM. 2004. Effectiveness of the one-minute preceptor model for diagnosing the patient and the learner: proof of concept. Academic Medicine 79:42-9.
(More)
Aagard E, Teherani A, Irby DM. 2004. Effectiveness of the one-minute preceptor model for diagnosing the patient and the learner: proof of concept. Academic Medicine 79:42-9.
Amsellem-Quazana D, van Pee D, Godin V. 2006. Use of portfolios as a learning and assessment tool in a surgical practical session of urology during undergraduate medical training. Medical Teacher 28:356–9.
Archer JC. 2010. State of the science in health professional education: effective feedback. Medical Education 44:101-8.
Aspegren K. 1999. BEME Guide No.2: Teaching and learning communication skills in medicine – a review with quality grading of articles. Medical Teacher 21:563-70.
Aspegren K & Lønberg-Madsen P. 2005. Which basic communication skills in medicine are learnt spontaneously and which need to be taught and trained? Medical Teacher 27:539-43.
Baldor RA, Brooks WB, Erickson Warfield M, O’Shea K. 2001. A survey of primary care physicians’ perceptions and needs regarding the precepting of medical students in their offices. Medical Education 35:789-95.
Benson J, Quince T, Hibble A, Fanshawe T, Emery J. 2005. Impact on patients of expanded, general practice based, student teaching: observational and qualitative study. British Medical Journal 331:89-92.
Bentham J, Burke J, Clark J, Svoboda C, Vallance G, Yeow M. 1999. Students conducting consultations in general practice and the acceptability to patients. Medical Education 33:686-7.
Birgegård G, Sandler S, Bergsten J, Nilsson O. 2008. Den nya läkarutbildningen i Uppsala. Fallbaserad, integrerad och med tidig patientkontakt. Läkartidningen 105:3724-8.
Bradly P. 2001. Community learning: the good, the bad and the way to be beautiful. Medical Education 35:822-3.
Braend AM, Frandsen Gran S, Frich JC, Lindbaek M. 2010. Medical students’ clinical performance in general practice: triangulating assessments from patients, teachers and students. Medical Teacher 32:333-9.
Buckley S et al. 2009. The educational effects of portfolios on undergraduate student learning: A Best Evidence Medical Education (BEME) systematic review. BEME Guide No. 11. Medical Teacher 31:282–98.
Burch VC, Seggie JL, Gary NE. 2006. Formative assessment promotes learning in undergraduate clinical clerkships. South African Medical Journal 96:430-3.
Burch VC & Seggie JL. 2008. Use of a structured interview to assess portfolio-based learning. Medical Education 42:894–900.
Cantillon P, Sargeant J. 2008. Giving feedback in clinical settings. British Medical Journal 337:1292-4.
Challis M. 1999. AMEE Medical Education Guide No. 11 (revised): Portfolio-based learning and assessment in medical education. Medical Teacher 21:370–86.
Charlin B, Tardif J, Boshuizen HPA. 2000. Scripts and medical diagnostic knowledge: theory and applications for clinical reasoning instruction and research. Academic Medicine 75:182-90.
Chipp E, Stonely S, Cooper K. 2004. Clinical placements for medical students: factors affecting patients’ involvement in medical education. Medical Teacher 26:114-9.
Choudhury TR, Moosa AA, Cushing A, Bestwick J. 2006. Patients’ attitudes towards the presence of medical students during consultations. Medical Teacher 28:e198-e203.
Coderre S, Mandin H, Harsym PH, Fick GH. 2003. Diagnostic reasoning strategies and diagnostic success. Medical Education 37:695-703.
Cohen JJ. 2006. Professionalism in medical education, an American perspective: from evidence to accountability. Medical Education 40:607-17.
Collins A, Brown JS, Holum A. 1991. Cognitive Apprenticeship: making thinking visible. American Educator 15:6-11, 38-46.
Coleman K & Murray E. 2002. Patients’ views and feelings on the community-based teaching of undergraduate medical students: a qualitative study. Family Practice 19:183-8.
Colthart I, Bagnall G, Evans A, Allbutt H, Haig A, Illing J, McKinstry B. 2008. The effectiveness of self-assessment on the identification of learner needs, learner activity, and impact on clinical practice: BEME Guide no. 10. Medical Teacher 30:124-45.
Cook DA & Beckman TJ. 2006. Current concepts in validity and reliability for psychometric instruments: theory and application. The American Journal of Medicine 119:166.e7-166.e16.
Cook DA, Dupras DM, Beckman TJ, Thomas KG, Pankratz S. 2008. Effect of rater training on reliability and accuracy of Mini-CEX scores: a randomised, controlled trial. Journal of General Internal Medicine 24:74-9.
Cooke F, Galasko G, Ramrakha V, Richards D, Rose A, Watkins J. 1996. Medical students in general practice: How do patients feel? British Journal of General Practice 46:361-2.
Cooper CW. 1992. Medical students’ perceptions of an undergraduate general practice preceptorship. Family Practice 9:323-9.
Crabtree BF, Miller WL (eds.) 1999. Doing qualitative research. 2nd ed. Thousand Oaks, California. Sage publications.
Croskerry P. 2009. A universal model of diagnostic reasoning. Academic Medicine 84:1022-8.
Cruess SR, Cruess RL, Steinert Y. 2008. Role modelling – making the most of a powerful teaching strategy. British Medical Journal 336:718-21.
Daelmans HEM, Hoogenboom RJI, Donker AJM, Scherpbier AJJA, Stehouwer CDA, van der Vleuten CPM. 2004. Effectiveness of clinical rotations as a learning environment for achieving competences. Medical Teacher 26:305-12.
Daelmans HEM, Overmeer RM, van der Hem-Stokroos HH, Scherpbier AJJA, Stehouwer CDA, van der Vleuten CPM. 2006. In-training assessment: qualitative study of effects on supervision and feedback in an undergraduate clinical rotation. Medical Education 40:51-8.
Davis MH, Friedman Ben-David M, Harden RM, Howie P, Ker J, McGhee C, Pippard MJ, Snadden D. 2001. Portfolio assessment in medical students’ final examinations. Medical Teacher 23:357–66.
Del Mar C & Isaacs G. 1992. Teaching consultation skills by videotaping interviews: a study of student opinion. Medical Teacher 14:53-8.
Dornan T & Bundy C. 2004. What can experience add to early medical education? Consensus Survey. British Medical Journal 329 (7470):834.
Dornan T, Littlewood S, Margolis SA, Scherpbier A, Spencer J, Ypinazar V. 2006. How can experience in clinical and community settings contribute to early medical education? A BEME systematic review. Medical Teacher 28:3-18.
Downing SM. 2003. Validity: on the meaningful interpretation of assessment data. Medical Education 37:830-7.
Downing SM. 2004. Reliability: on the reproducibility of assessment data. Medical Education 38:1006-12.
Driessen EW, van Tartwijk J, Vermunt JD, van der Vleuten CPM. 2003. Use of portfolios in early undergraduate medical training. Medical Teacher 25:18–23.
Driessen E, van der Vleuten C, Schuwirth L, van Tartwijk J, Vermunt J. 2005. The use of qualitative research criteria for portfolio assessment as an alternative to reliability evaluation: a case study. Medical Education 39:214–20.
Driessen E, van Tartwijk J, van der Vleuten C, Wass V. 2007. Portfolios in medical education: why do they meet with mixed success? A systematic review. Medical Education 41:1224–33.
Elstein AS & Schwarz A. 2002. Clinical problem solving and diagnostic decision making: selective review of the cognitive literature. British Medical Journal 324:729-32.
Ende J. 1983. Feedback in clinical medical education. JAMA 250:777-81.
Epstein RM & Hundert EM. 2002. Defining and assessing professional competence. JAMA 287:226-35.
Epstein RM, Franks P, Fiscella K, Shields CG, Meldrum SC, Kravitz RL, Duberstein PR. 2005. Measuring patient-centred communication in patient-physician consultations: theoretical and practical issues. Social Science & Medicine 61:1516-28.
Epstein RM. 2007. Assessment in Medical Education. New England Journal of Medicine 356:387-96.
Egnew TR, Mauksch LB, Greer T, Farber SJ. 2004. Integrating communication training into a required family medicine clerkship. Academic Medicine 79:737-43.
Egnew TR & Wilson HJ. 2010. Faculty and medical students’ perceptions of teaching and learning about the doctor-patient relationship. Patient Education and Counselling 79:199-206.
Eva KW. 2004. What every teacher needs to know about clinical reasoning. Medical Education 39:98-106.
Eva KW, Regehr G. 2005. Self assessment in the health professions: a reformulation and research agenda. Academic Medicine 80:S46-S54.
Evans RG, Edwards A, Evans S, Elwyn B, Elwyn G. 2007. Assessing the practising physician using patient surveys: a systematic review of instruments and feedback methods. Family Practice 24:117-27.
Fernald DH, Staudenmaier AC, Tressler CJ, Main DS, O’Brien-Gonzales A, Barley GE. 2001. Student perspective on primary care preceptorships: enhancing the medical student preceptorship learning environment. Teaching and Learning in Medicine 13:13-20.
Fernando N, Cleland J, McKenzie H, Cassar K. 2008. Identifying the factors that determine feedback given to undergraduate medical students following formative mini-CEX assessments. Medical Education 42:89-95.
Fine B & Seabrook M. 1996. GP’s attitudes towards increased medical education in the community. Education for General Practice 7:42-7.
Finlay IG, Maughan TS, Webster DJT. 1998. A randomized controlled study of portfolio learning in undergraduate cancer education. Medical Education 32:172–6.
Foldevi M. 1995. Implementation and evaluation of problem-based learning in general practice. Dissertation. Linköping: Linköping University.
Frank SH, Stange KC, Langa D, Workings M. 1997. Direct observation of community-based ambulatory encounters involving medical students. JAMA 278:712-6.
Fraser RC. 1991. Undergraduate medical education: present state and future needs. British Medical Journal 303:41-3.
Friedman Ben David M, Davis MH, Harden RM, Howie PW, Ker J, Pippard MJ. 2001. AMEE Medical Education Guide No. 24: Portfolios as a method of student assessment. Medical Teacher 23:535–51.
Fromme HB, Karani R, Downing SM. 2009. Direct observation in medical education: review of the literature and evidence for validity. Mount Sinai Journal of Medicine 76:365-71.
Gask L, Usherwood T. 2002. ABC of psychological medicine: The consultation. British Medical Journal 324:1567-9.
General Medical Council. 1993. Tomorrows’ doctors: recommendations on undergraduate medical education. London: General Medical Council.
General Medical Council. 2009. Tomorrow’s doctors: outcomes and standards for undergraduate medical education. London: General Medical Council.
Goldie J, Dowie A, Cotton P, Morrison J. 2007. Teaching professionalism in the early years of a medical curriculum: a qualitative study. Medical Education 41:610-7.
Gordon J. 2003. Assessing students’ personal and professional development using portfolios and interviews. Medical Education 37:335–340.
Grant J, Ramsay A, Bain J. 1997. Community hospitals and general practice: extended attachments for medical students. Medical Education 31:364-8.
Grant AJ, Vermunt JD, Kinnersley P, Houston H. 2007. Exploring students’ perceptions on the use of significant event analysis, as part of a portfolio assessment process in general practice, as a tool for learning how to use reflection in learning. BMC Medical Education 7:5.
Grant A, Prout H, Hawthorne K, Tapper Jones L, Houston H. 2010. Some effects of teaching undergraduate medical students on general practitioner thinking and learning. Education for Primary Care 21:97-104.
Gray J & Fine B. 1997. General practitioner teaching in the community: a study of their teaching experience and interest in undergraduate teaching in the future. British Journal of General Practice 47:623-6.
Grayson MS, Klein M, Lugo J, Visintainer P. 1998. Benefits and costs to community-based physicians teaching primary care to medical students. Journal of Internal Medicine 13:485-8.
Grol R et al. 2000. Patients in Europe evaluate general practice care: an international comparison. British Journal of General Practice 50:882-7.
Hajioff D & Birchall M. 1999. Medical students in ENT outpatient clinics: appointment times, patient satisfaction and student satisfaction. Medical Education 33:669-73.
Hampshire AJ. 1998. Providing early clinical experience in primary care. Medical Education 32:495-501.
Harden, RM, Sowden S, Dunn WR. 1984. Educational strategies in curriculum development: the SPICES model. Medical Education 18:284-97.
Harden RM, Crosby JR, Davis MH.1999. AMEE Guide No. 14: Outcome-based education: Part 1 – An introduction to outcome-based education. Medical Teacher 21:7-14.
Hartley S, Macfarlane F, Gantley M, Murray E. 1999. Influence on general practitioners of teaching undergraduates: qualitative study of London general practitioner teachers. British Medical Journal 319:1168-71.
Hartz MB & Beal JR. 2000. Patients’ attitudes and comfort levels regarding medical students’ involvement in obstetrics-gynaecology outpatient clinics. Academic Medicine 75:1010-4.
Hastings AM, McKinley RK, Fraser RC. 2006. Strengths and weaknesses in the consultation skills of senior medical students: identification, enhancement and curricular change. Medical Education 40:437-43.
Hattie J, Timperley H. 2007. The power of feedback. Review of Educational Research 77:81-112.
Hauer KE. 2000. Enhancing feedback to students using the Mini-CEX (Clinical Evaluation Exercise). Academic Medicine 75:524.
Hays R. 2009. Assessing learning in primary care. Education for primary care 20:4-7.
Hellquist G, Rödjer S, von Below B, Sveinsdottir G, Björkelund C. 2005. Tidig yrkeskontakt stärker studenternas professionella utveckling. TYK – en ny kurs i läkarutbildningen i Göteborg. Läkartidningen 102:2646-51.
Hewson MG, Little ML. Giving feedback in medical education. 1998. Journal of General Internal Medicine 13:111-16.
Heyrman J. (ed.) 2005. EURACT Educational Agenda, European Academy of Teachers in General Practice EURACT, Leuven. www.euract.org
Hojat M, Vergare MJ, Maxwell K, Brainard G, Herrine SK, Isenberg GA, Veloski J, Gonnella JS. 2009. The devil is the third year: a longitudinal study of erosion of empathy in medical school. Academic Medicine 84:1182-91.
Holmboe ES. 2004. Faculty and the observation of trainees’ clinical skills: problems and opportunities. Academic Medicine 79:16-22.
Holmboe ES, Yepes M, Williams F, Huot SJ. 2004. Feedback and the Mini Clinical Evaluation Exercise. Journal of General Internal Medicine 19:558-61
Hopayian K, Howe A, Dagley V. 2007. A survey of UK medical schools’ arrangements for early patient contact. Medical Teacher 29:806-13.
Howe A. 2000. Teaching in practice: a qualitative factor analysis of community-based teaching. Medical Education 34:762-8.
Howe A. 2001. Patient-centred medicine through student-centred teaching: a student perspective on the key impacts of community-based learning in undergraduate medical education. Medical Education 35:666-72.
Howe A. 2003. Twelve tips for developing professional attitudes in training. Medical Teacher 25:485-7.
Howe A & Anderson J. 2003. Involving patients in medical education. British Medical Journal 327:326-8.
Howe A, Dagley V, Hopayian K, Lillicrap M. 2007. Patient contact in the first year of basic medical training – Feasible, education, acceptable? Medical Teacher 29:237-45.
Howley LD & Wilson WG. 2004. Direct observation of students during clerkship rotations: a multiyear descriptive study. Academic Medicine 79:276-80.
Hudson JN, Weston KM, Farmer EE, Ivers RG, Pearson RW. 2010. Are patients willing participants in the new wave of community-based medical education in regional and rural Australia? Medical Journal of Australia 192:150-3.
Huygen FJA, Mokkink HGA, Smits AJA, van Son JAJ, Meyboom WA, van Eyk JThM. 1992. Relationship between the working styles of general practitioners and the health status of their patients. British Journal of General Practice 42:141-4.
Högskoleverket (National Agency for Higher Education). 1997. Läkarutbildningen i Sverige - hur bra är den? Stockholm: Högskoleverket, Rapport 1997: 27R.
Iliffe S. 1992. All that is solid melts into air – the implications of community based undergraduate medical education. British Journal of General Practice 42:390-3.
Irby DM. 1995. Teaching and learning in ambulatory care settings: a thematic review of the literature. Academic Medicine 70:898-931.
Irby DM, Wilkerson L. 2008. Teaching when time is limited. British Medical Journal 336:384-7.
Jha V, Quinton ND, Bekker HL, Roberts TE. 2009. Strategies and interventions for the involvement of real patients in medical education: a systematic review. Medical Education 43:10-20.
Jones R, Higgs R, de Angelis C, Prideaux D. 2001. Changing face of medical curricula. Lancet 357:699-703.
Jones S, Oswald N, Date J, Hinds D. 1996. Attitudes of patients to medical student participation: general practice consultations on the Cambridge Community-Based Clinical Course. Medical Education 30:14-7.
Karlberg L & Lindgren C. 2004. Att kunna samtala med patienten – aktuellt examensämne för läkarstudent. En utbildningsinvestering som lönar sig. Läkartidningen 101:3072-6.
Kaufman A et al. 1989. The New Mexico Experiment: Educational Innovation and Institutional Change. Academic Medicine 64:285-94.
Kendrick T & Freeling P. 1993. A communication skills course for preclinical students: evaluation of general practice based teaching using group methods. Medical Education 27:211-7.
Kidd J, Patel V, Peile E, Carter Y. 2005. Clinical and communication skills need to be learnt side by side. British Medical Journal 330:374-5.
Kirkpatrick D.1996. Revisiting Kirkpatrick’s four-level model. Training and development 50:54-9.
Kirkwood BR & Sterne JAC. 2003. Essential Medical Statistics.2nd ed. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
Kljakovic M & Parkin C. 2002. The presence of medical students in practice consultations. Rates of patient consent. Australian Family Physician 31:487-9.
Kogan JR, Bellini LM, Shea JA. 2002. Implementation of the Mini-CEX to evaluate medical students’ clinical skills. Academic Medicine 77:1156-7.
Kogan JR, Hauer KE. 2006. Brief report: use of the Mini-Clinical Evaluation Exercise in Internal Medicine Core Clerkships. Journal of General Internal Medicine 21:501-2.
Kogan JR & Shea JA. 2008. Implementing feedback cards in core clerkships. Medical Education 42:1071-9.
Kogan JR, Holmboe ES, Hauer, KE. 2009. Tools for direct observation and assessment of clinical skills of medical trainees. A systematic review. JAMA 302:1316-26.
Kolb DA. 1984. Experiential Learning: experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Kuper A, Lingard L, Levinson W. 2008. An introduction to reading and appraising qualitative research. British Medical Journal 337:687-9.
Kurtz S, Silverman J, Benson J, Draper J. 2003. Marrying content and process in clinical method teaching: enhancing the Calgary-Cambridge Guides. Academic Medicine 78:802-9.
Lane JL & Gottlieb RP. 2000. Structured clinical observations: a method to teach clinical skills with limited time and financial resources. Pediatrics 105:973-7.
Larsen J-H, Risør O, Putnam S.1997. P-R-A-C-T-I-C-A-L: a step by step model for conducting the consultation in general practice. Family Practice 14:295-301.
LeBreton JM & Senter JL. 2008. Answers to 20 questions about inter-rater reliability and inter-rater agreement. Organizational Research Methods 11:815–52.
Leinster S. 2004. Of course you don’t mind being seen by the students. Medical Education 38:1024-5.
Lindgren S, Danielsen N. 2007. Från ämnesbaserad linje till resultatstyrt program. Läkartidningen 104:2693-7.
Lindström U, Johansson EE, Bodlund O, Hamberg K. 2008. Professionell utveckling. Så förs ämnet stegvis in i läkarutbildningen i Umeå. Läkartidningen 105:909-13.
Little P, Everitt H, Williamson I, Warner G, Moore M, Gould C, Ferrier K, Payne S. 2001. Observational study of effect of patient centeredness and positive approach on outcomes of general practice consultations. British Medical Journal 323:908-11.
Littlewood S, Ypinazar V, Margolis SA, Scherpbier A, Spencer J, Dornan T. 2005. Early practical experience and the social responsiveness of clinical education: systematic review. British Medical Journal 331:387-91.
Lonka K, Slotte V, Halttunen M, Kurki T, Tiininen A, Vaara L, Paavonen J. 2001. Portfolios as a learning tool in obstetrics and gynaecology undergraduate training. Medical Education 35:1125–30.
Lublin JR. 1992. Role modelling: a case study in general practice. Medical Education 26:116-22.
Löfdahl T, Nilsson E, Haffling A-C, Håkansson A. 2005. Undervisning i konsultationsmetodik behövs i läkarutbildningen. Läkartidningen 102:1239-44.
Maas CJM & Snijders TAB. 2003. The Multilevel Approach to Repeated Measures for Complete and Incomplete Data. Quality and Quantity 37(1):71-89.
Maguire P. 1989. Assessing clinical competence. Need for improvement. British Medical Journal 298:4-5.
Maguire P & Pitceathly C. 2002. Key communication skills and how to acquire them. British Medical Journal 325:697-700.
Makoul G & Schofield T. 1999. Communication teaching and assessment in medical education: an international consensus statement. Patient Education and Counselling 37:191-5.
Malhotra A, Gregory I, Darvill E, Goble E, Pryce-Roberts A, Lundberg K, Konradsen S, Hafstad H. 2009. Mind the gap: Learners’ perspectives on what they learn in communication compared to how they and others behave in the real world. Patient Education and Counselling 76:385-90.
Malterud K. 1996. Kvalitative metoder i medisinsk forskning. En innføring. Aurskog: Tano Aschehoug AS.
Mann KV, Holmes DB, Hayes VM, Burge FI, Weld Viscount P. 2001. Community family medicine teachers’ perceptions of their teaching role. Medical Education 35:278-85.
Mann K, Gordon J, MacLeod A. 2009. Reflection and reflective practice in health professions education: a systematic review. Advances in Health Science Education 14:595–621.
Manyon A, Shipengrover J, McGuigan D, Haggerty M, James P, Danzo A. 2003.Difining differences in the instructional styles of community preceptors. Family Medicine 35:181-6.
Martens FMJG & op’t Root JMH. 1992. Practical medical education in general practice. Medical Education 26:213-7.
Mattsson B, Freeman GK, Coles CR, Schmedlin J. General practice in the undergraduate curriculum: 20 interviews with Southampton final-year students. Medical Education 25:144-50.
Mavis B, Vasilenko P, Schnuth R, Marshal J, Colavito Jeffs M. 2006. Medical students’ involvement in outpatient clinical encounters: a survey of patients and their obstetricians-gynaecologists. Academic Medicine 81:290-6.
Mays N & Pope N. 2000. Assessing quality in qualitative research. British Medical Journal 320:50-2.
Mc Aleer S. Formative and summative assessment. 2001. In Dent JA, Harden RM (eds.) A practical guide for medical teachers. London: Harcourt Publishers Limited. (p.293-302)
McKinley RK, Fraser RC, van der Vleuten C, Hastings AM. 2000. Formative assessment of the consultation performance of medical students in the setting of general practice using a modified version of the Leicester Assessment Package. Medical Education 34:573-9.
McManus IC. 1991. How will medical education change? Lancet 337: 1519-21.
Mead N & Bower P. 2000. Patient-centeredness: a conceptual framework and review of the empirical literature. Social Science & Medicine 51:1087-110.
Mead N, Bower P, Hann M. 2002. The impact of general practitioners’ patient-centeredness on patients’ post-consultation satisfaction and enablement. Social Science & Medicine 55:283-99.
Miller GE. 1990. The assessment of clinical skills/competence/performance. Academic Medicine 65: S63-S67.
Mowat DHR & Hudson HM. 1996. Early patient contact for medical students: an exploration of GP teachers’ perceptions. Medical Teacher 18:304-8.
Murray E, Todd C, Modell M. 1997a. Can general internal medicine be taught in general practice? An evaluation of the University College London model. Medical Education 31:369-74.
Murray E, Jolly B, Modell M. 1997 b. Can students learn clinical method in general practice? British Medical Journal 315:920-3.
Murray E, Jolly B, Modell M. 1999. A comparison of the educational opportunities on junior medical attachments in general practice and in a teaching hospital: a questionnaire survey. Medical Education 33:170-6.
Newble DI & Jaeger K. 1983.The effect of assessments and examinations on the learning of medical students. Medical Education 17:165-71.
Newble DI. 1992. Assessing clinical competence at the undergraduate level. Medical Education 26:504-11.
Nilsen S, Baerheim A. 2005. Feedback on video recorded consultations in medical teaching: why students loathe and love it – a focus-group based qualitative study. BMC Medical Education 5:28.
Norcini JJ, Blank LL, Arnold GK, Kimball HR. The Mini-CEX (clinical evaluation exercise): a preliminary investigation. Annals of Internal Medicine 123:795-9.
Norcini J & Burch V. 2007. Workplace-based assessment as an educational tool: AMEE Guide No. 31. Medical Teacher 29:855-71.
Norman G. 2005. Research in clinical reasoning: past history and current trends. Medical Education 39:418-27.
Norman G. 2008. Are learning portfolios worth the effort? No. British Medical Journal 337:321.
Norman GR & Eva KW. 2010. Diagnostic error and clinical reasoning. Medical Education 44:94-100.
O’Flynn N, Spencer J, Jones R. 1997. Consent and confidentiality in teaching in general practice: survey of patients’ views on presence of students. British Medical Journal 315:1142.
O’Flynn N, Spencer J, Jones R. 1999. Does teaching during general practice consultation affect patient care? British Journal of General Practice 49:7-9.
O’Flynn N & Rymer J. 2002. Women’s attitude to the sex of medical students in a gynaecology clinic: cross sectional survey. British Medical Journal 325:683-4.
O’Malley PG, Omori DM, Landry FJ, Jackson J, Kroenke K. 1997. A prospective study to assess the effect of ambulatory teaching on patient satisfaction. Academic Medicine 72:1015-7.
O’Sullivan M, Martin J, Murray E. 2000. Students’ perceptions of the relative advantages and disadvantages of community-based and hospital-based teaching: a qualitative study. Medical Education 34:648-55.
Oswald N. 1989. Why not base clinical education in general practice? Lancet 303:148-9.
Oswald N. 1991. Where should we train doctors in the future? British Medical Journal 303:71.
Oswald N, Jones S, Date J, Hinds D. 1995. Long-term community-based attachments: the Cambridge course. Medical Education 29:72-6.
Oswald N, Alderson T, Jones S. 2001. Evaluating primary care as a base for medical education: the report of the Cambridge Community-based Clinical Course. Medical Education 35:782-8.
Ottenheijm RPG, Zwietering PJ, Scherpbier AJJA, Metsemakers JFM. 2008. Early student-patient contacts in general practice: an approach based on educational principles. Medical Teacher 30:802-8.
Parle J, Greenfield S, Thomas C, Ross N, Lester H, Skelton J, Hobbs R. 1999. Community-based clinical education at the University of Birmingham Medical School. Academic Medicine 74:248-53.
Passaperuma K, Higgins J, Power S, Taylor T. 2008. Do patients’ comfort levels and attitudes regarding medical student involvement vary across specialities? Medical Teacher 30:48-54.
Passi V, Doug M, Peile E, Thislethwaite J, Johnson N. 2010. Developing medical professionalism in future doctors: a systematic review. International Journal of Medical Education 1:19-29.
Paukert JL, Richards ML, Olney C. 2002. An encounter card system for increasing feedback to students. The American Journal of Surgery 183:300-304.
Pendleton D, Schofield T, Tate P, Havelock P. 1984. The consultation: an approach to learning and teaching. Oxford: Oxford University Press.
Pierson Bruner L, Goebel Jones B, Trotter DRM. 2010. Influence of community preceptor speciality and method of assignment in an early clinical experience course. Family Medicine 42:173-9.
Powell HS, Bridge J, Eskesen S, Estrada F, Laya M. 2006. Medical students’ self-reported experiences performing pelvic, breast and male genital examinations and the influence of student gender and physician supervision. Academic Medicine 81:286-9.
Price DA, Miflin BM, Mudge PR, Jackson CL. 1994. The quality of medical teaching and learning in rural settings: the learner’s perspective. Medical Education 28:239-51.
Price R, Spencer J, Walker J. 2008. Does the presence of medical students affect quality in general practice consultations? Medical Education 42:374-81.
Prislin MD, Morison E, Giglio M, Truong P, Radecki S. 2001. Patients’ perceptions of medical students in a longitudinal family medicine clerkship. Family Medicine 33:187-91.
Pulito AR, Donelly MB, Plymale M, Mentzer, RM. 2006. What do faculty observe of medical students’ clinical performance? Teaching and Learning in Medicine 18:99-104.
Quene H & van den Bergh H. 2004. On multi-level modelling of data from repeated measures designs: a tutorial. Speech Communication 43(1-2):103-21.
Rasbash J, Charlton C, Browne WJ, Healy M, Cameron B. 2009. MLwiN. 2nd ed. Centre for Multilevel Modelling, University of Bristol.
Rees CE & Sheard CE. 2004. The reliability of assessment criteria for undergraduate medical students’ communication skills portfolios: the Nottingham experience. Medical Education 38: 138–44.
Rees C, Sheard C, McPherson A. 2004. Medical students’ views and experiences of methods of teaching and learning communication skills. Patient Education and Counselling 54:119-21.
Rees C & Knight LV. 2008. Thinking ‘no’ but saying ‘yes’ to student presence in general practice consultations: politeness theory insights. Medical Education 42:1152-4.
Riesenberg LA, Biddle WB, Erney SL. 2001. Medical student and faculty perceptions of desirable primary care teaching site characteristics. Medical Education 35:660-5.
Roberts C, Newble DI, O’Rourke AJ. 2002. Portfolio-based assessments in medical education: are they valid and reliable for summative purposes? Medical Education 36:899-900.
Robinson LA, Spencer JA, Jones RH. 1994. Contribution of academic departments of general practice to undergraduate teaching, and their plans for curriculum development. British Journal of General Practice. 44:489-91.
Rohrer JE, Wilshusen L, Adamson SC, Merry S. 2008. Patient-centeredness, self-rated health, and patient empowerment: should providers spend more time communicating with their patients? Journal of Evaluation in Clinical Practice 14:548-51.
Salerno SM, Jackson JL, O’Malley PG. 2003. Interactive faculty development seminars improve the quality of written feedback in ambulatory settings. Journal of Internal Medicine 18:831-4.
Salisbury K, Farmer E.A, Vnuk A. 2004. Patients’ views on the training of medical students in Australian general practice settings. Australian Family Physician 33: 281-3.
Sandars J. 2009. The use of reflection in medical education: AMEE Guide No. 44. Medical Teacher 31:685–95.
Sargeant JM, Mann KV, van der Vleuten CP, Metsemakers JF. 2009. Reflection: a link between receiving and using assessment feedback. Advances in Health Science Education 14: 399-410.
Sargeant J, Armson H, Chesluk B, Dornan T; Eva K, Holmboe E, Lockyer J, Loney E, Mann K, van der Vleuten C. 2010. The processes and dimensions of informed self-assessment: a conceptual model. Academic Medicine 85:1212-20.
Sen Gupta T & Spencer J. 2001. Why not teach where the patients are? Medical Education 35:714-5.
Shumway JM & Harden RM. 2003. AMEE Guide No. 25: The assessment of learning outcomes for the competent and reflective physician. Medical Teacher 25:569-84.
Silverman J, Kurtz S, Draper J. 2004. Skills for communicating with patients. 2nd edition. Abingdon, Oxfordshire: Radcliffe Medical Press Ltd.
Silverstone Z, Whitehouse C, Willis S, McArdle P, Jones A, O’Neill PA. 2001. Students’ conceptual model of a good community attachment. Medical Education 35:946-56.
Simon SR, Davis D, Peters AS, Skeff KM, Fletcher RH. 2003. How do precepting physicians select patients for teaching medical students in the ambulatory primary care setting? Journal of Internal Medicine 18:730-5.
Snadden D, Thomas M. 1998. The use of portfolio learning in medical education. Medical Teacher 20:192–200.
Snadden D. 1999. Portfolios – attempting to measure the unmeasurable? Medical Education 33:478-9.
Snijders T & Bosker R. 1999. Multilevel analysis - An introduction to basic and advanced multilevel modeling. Wiltshire: SAGE Publications.
Spencer J. 2004. Patients in medical education. Lancet 363:1480.
Spencer, J., Blackmore, D., Heard, S., McCrorie, P., McHaffie, D, Scherpbier, A., Sen Gupka, T., Singh, K. & Southgate, L. 2000. Patient-oriented learning: a review of the role of the patient in the education of medical students. Medical Education 34: 851-7.
Stacy R & Spencer J. 1999. Patients as teachers: a qualitative study of patients’ views on their role in a community-based undergraduate project. Medical Education 33:688-94.
Starr S, Fergusin WJ, Haley H-L, Quirk M. 2003. Community preceptors’ views of their identities as teachers. Academic Medicine 78:820-5.
Stemler SE. 2004. A comparison of consensus, consistency and measurement approaches to estimating inter-rater reliability. Practical Assessment, Research and Evaluation 9 (4).
Stephenson A, Higgs R, Sugarman J. 2001. Teaching professional development in medical schools. Lancet 357:867-70.
Stewart M, Belle Brown J, Donner A, McWhinney IR, Oates J, Weston WW, Jordan J. 2000. The impact of patient-centred care on outcomes. Family Practice 49:796-804.
Švab I, Šipr K, Crebolder H. 2001. General Practice teaching and basic medical education in Europe. European Journal of General Practice 7:112-4.
Thislethwaite JE & Jordan JJ. 1999. Patient-centred consultations: a comparison of student experience and understanding in two clinical environments. Medical Education 33:678-85.
Thistlethwaite J. 2000. Introducing community-based teaching of third year medical students: outcomes of a pilot project one year later and implications for managing change. Education for health 13:53-62.
Ullian JA, Shore WB, First LR. 2001. What did we learn about the impact on community-based faculty? Recommendations for recruitment, retention and rewards. Academic Medicine 76(4 suppl):S78-S85.
Usatine RP, Tremoulet PT, Irby D. 2000. Time-efficient preceptors in ambulatory care settings. Academic Medicine 75:639-42.
Usherwood T, Joesbury H, Hannay D. 1991. Student-directed problem-based learning in general practice and public health medicine. Medical Education 25:421-9.
Usherwood T. 1993. Subjective and behavioural evaluation of the teaching of patient interviewing skills. Medical Education 27:41-7.
Wahlqvist M, Skott A, Björkelund C, Gause-Nilsson I, Dahlin B, Mattsson B. 2001. Konsultationen lärs bäst genom handledning i ett kliniskt sammanhang. Läkartidningen 98:3238-44.
Wahlqvist M, Mattsson B, Dahlgren G, Hartwig-Ericsson M, Henriques B, Hamark B, Hösterey-Ugander U. 2005. Instrumental strategy: A stage in students’ consultations skills training? Scandinavian Journal of Primary Health Care 23:164-70.
Walters K, Buszewicz M, Russell J, Humphrey C. 2003. Teaching as therapy: cross sectional and qualitative evaluation of patients’ experience of undergraduate psychiatry teaching in the community. British Medical Journal 326:740-3.
Walters L, Worley P, Prideaux D, Lange K. 2008. Do consultations in rural general practice take more time when practitioners are precepting medical students? Medical Education 42:69-73.
Van der Vleuten CPM. 1996. The assessment of professional competence: developments, research and practical applications. Advances in Health Science Education 1:41-67.
Van der Vleuten CPM; Schuwirth LWT. 2005. Assessing professional competence: form methods to programmes. Medical Education 39:309-17.
Van der Zwet J, Hanssen VGA, Zwietering PJ, Muijtjens AMM, van der Vleuten CPM, Metsemakers JFM, Scherpbier AJJA. 2010. Workplace learning in general practice: supervision, patient mix and independence emerge from the black box again. Medical Teacher 32:e294-e299.
Van Tartwijk J, Driessen EW. 2009. Portfolios for assessment and learning: AMEE Guide No. 45. Medical Teacher 31:790–801.
Wass V, van der Vleuten C, Shatzer J, Jones R. 2001. Assessment of clinical competence. Lancet 357:945-9.
Waterbury JT. 2001. Refuting patients’ obligations to clinical training: a critical analysis of the arguments for an obligation of patients to participate in the clinical education of medical students. Medical Education 35:286-94.
Webb C, Endacott R, Gray MA, Jasper MA, McMullen M, Scholes J. 2003. Evaluating portfolio assessment systems: what are the appropriate criteria? Nurse Education Today 23:600–9.
Verby JE. 1988. The Minnesota rural physician associate program for medical students. Journal of Medical Education 63:427-37.
Westberg K, Lynøe N, Lolos A, Löfgren M, Sandlund M. 2001. Getting informed consent from patients to take part in the clinical training of students: randomised trial of two strategies. British Medical Journal 323:488.
Westberg K, Sandlund M, Lynøe N. 2005. The effect of giving information in advance on the clinical training of medical students. Medical Education 39:1021-6.
Williamson C & Wilkie P. 1997. Teaching medical students in general practice: respecting patients’ rights. British Medical Journal 315:1108-9.
Wilson A, Fraser R, McKinley RK, Preston-Whyte E, Wynn A. 1996. Undergraduate teaching in the community: can general practice deliver? British Journal of General Practice 46:457-60.
Windish DM, Price EG, Clever SL, Magaziner JL, Thomas PA. 2005. Teaching medical students the important connection between communication and clinical reasoning. Journal of General Internal Medicine 20:1108-13.
Wingren M, Haffling A-C, Beckman A, Håkansson A. 2007. Utbildningen av handledare fördjupar undervisningen i samtalsmetodik. Läkartidningen 104:1230-3.
Woloschuk W, Harasym PH, Temple W. 2004. Attitude change during medical school: a cohort study. Medical Education 38:522-34.
Wolpaw TM, Wolpaw DR, Papp KK. 2002. SNAPPS: A learner-centred model for outpatient education. Academic Medicine 78:893-8.
Von Below B, Hellquist G, Rödjer S, Gunnarsson R, Björkelund C, Wahlqvist M. 2008. Medical students’ and facilitators’ experiences of an early professional contact course: active and motivated students, strained facilitators. BMC Medical Education 8:56.
Woolliscroft JO. 2002. Medical student clinical education. In Norman GR, van der Vleuten CPM, Newble DI (eds.) International handbook of research in medical education. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. (p. 365-79)
Worley P, Silagy C, Prideaux D, Newble D, Jones A. 2000. The Parallel Rural Community Curriculum: an integrated clinical curriculum based in rural general practice. Medical Education 34:558-65.
Worley P, Esterman A, Prideaux D. 2004. Cohort study of examination performance of undergraduate medical students learning in community settings. British Medical Journal 328:207-9.
WONCA Europe. 2005. http://www.woncaeurope.org/Web%20documents/European%20Definition%20of%20family%20medicine/Definition%20EURACTshort%20version.pdf
Wright SM, Kern DE, Kolodner K, Howard DM, Brancati FL. 1998. Attributes of excellent attending-physician role models. New England Journal of Medicine 339:1986-93.
Wykurz G. 1999. Patients in medical education: from passive participants to active partners. Medical Education 33:634-6.
Wykurz G & Kelly D. 2002. Developing the role of patients as teachers: literature review. British Medical Journal 325:818-21.
Yedidia MJ, Gillespie CC, Kachur E, Schwartz MD, Ockene J, Chepaitis AE, Snyder CW, Lazare A, Lipkin M. 2003. Effect of communications training on medical student performance. JAMA 290:1157-65. (Less)
date added to LUP
2011-01-04 15:02:11
date last changed
2015-06-15 16:58:19
@phdthesis{1748850,
 abstract   = {During the last decades considerably more of medical students’ clinical training has shifted into general practice. The aim of this thesis was to study medical students’ learning experiences in general practice, work-based assessment, and the perspectives of GP supervisors and patients.   
Results
Senior students’ learning in a portfolio pilot was mainly on patient-centred communication, clinical reasoning and professional development. Junior students appreciated contact with good role models. 
Long-term use of a work-based assessment tool for senior students significantly increased the proportion of specific goals and feedback to students, supervisors’ stringency of the assessment, and their satisfaction with the tool. The work-based assessment and the portfolio assessment had acceptable reliability, validity and educational impact. 
GPs were highly motivated teachers and took pride in their discipline. In their teaching of junior students, their main reward was improved quality of own work. Their predominant problem was lack of time for teaching, but relationship to patients and provision of feedback were other concerns. Teacher training was required.
The vast majority of patients were satisfied with both senior and junior student encounters, even though caution was recommended when patients attend for sensitive matters. Patients perceived their teaching role mainly as facilitators of students’ development of professional skills.},
 author    = {Haffling, Ann-Christin},
 isbn     = {978-91-86671-55-6},
 issn     = {1652-8220},
 keyword   = {medical education,general practice,feedback,self-assessment,patients,work-based assessment,portfolio,reflection
SoTL,clinical reasoning,undergraduate,communication skills},
 language   = {eng},
 pages    = {164},
 publisher  = {Lund University},
 school    = {Lund University},
 series    = {Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series},
 title    = {Medical students in general practice: students' learning experiences and perspectives from supervisors and patients},
 volume    = {2011:7},
 year     = {2011},
}