Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Först när vi får ansikten: Ett flerkulturellt samtal om feminism, etik och teologi.

Sporre, Karin LU (1999) In Lund Studies in Ethics and Theology 9.
Abstract
In this thesis in ethics I study and analyze feminist theological texts from 1988–1997 by Katie G. Cannon, Chung Hyun Kyung and Mary C. Grey. A culturally diverse conversation is constructed, in which womanist issues, Asian women’s concerns, and feminist critique of the Western European philosophical and theological traditions are brought into dialogue with a Swedish context. The theories used are drawn also from the works by Donna J. Haraway, Iris M. Young and Seyla Benhabib.My analysis centers around four concepts: <i>oppression, moral agency, ethical knowledge and vision.</i> In addition to explicating the conceptual understanding of and theories behind these four concepts, my analysis focuses concretely... (More)
In this thesis in ethics I study and analyze feminist theological texts from 1988–1997 by Katie G. Cannon, Chung Hyun Kyung and Mary C. Grey. A culturally diverse conversation is constructed, in which womanist issues, Asian women’s concerns, and feminist critique of the Western European philosophical and theological traditions are brought into dialogue with a Swedish context. The theories used are drawn also from the works by Donna J. Haraway, Iris M. Young and Seyla Benhabib.My analysis centers around four concepts: <i>oppression, moral agency, ethical knowledge and vision.</i> In addition to explicating the conceptual understanding of and theories behind these four concepts, my analysis focuses concretely on what oppression is, who the actual moral agents are, and what ethical knowledge and vision are deemed necessary for them to resist their oppression according to the texts of Cannon, Chung and Grey. ”Women’s experiences” and ”epistemological privilege,” two crucial concepts within feminist theory, are also reviewed, discussed, and conceptually developed. The overall feminist discussion in the thesis is directed towards what constitutes a multiculturally open feminism.However manifested in different forms, Cannon, Chung and Grey agree that oppression is exerted through unequal relationships – personally, societally, internationally, and ecologically. Resisting oppression in various ways gives dignity back to those oppressed and challenges the inequalities of power. The authors also describe how oppression limits the freedom of acting for those subordinated in unequal relationships. Furthermore, differences like sex/gender, race or class can be used in detracting value and withholding of rights. Vision and values, different from those confirming status quo, are crucial to resist oppression. In concluding the thesis I discuss (among others) how the studied concepts reflect historic and cultural differences but also express commonalities across cultural boundaries, as well as how justice can be seen as processes of restoration. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Jag genomför i min avhandling en etisk analys av texter av tre samtida feministiska teologer: Chung Hyun Kyung, Sydkorea, Katie G. Cannon, USA och Mary C. Grey, Storbritannien. Genom valet av dessa tre teologer, verksamma i olika kulturella kontexter, iscensätter jag vad som kan kallas ett flerkulturellt samtal, där jag själv ingår som en part. I samtalet framträder bl a asiatiska kvinnors reflektion över lidande och smärta, svarta amerikanska kvinnors moraliska handlande under rasism och diskriminering samt feministisk kritik mot delar av den västerländska upplysningstraditionen. Förutom svensk (teologisk-)etisk metod och teori knyter jag an till teorier av Donna J. Haraway, Iris M. Young samt... (More)
Popular Abstract in Swedish

Jag genomför i min avhandling en etisk analys av texter av tre samtida feministiska teologer: Chung Hyun Kyung, Sydkorea, Katie G. Cannon, USA och Mary C. Grey, Storbritannien. Genom valet av dessa tre teologer, verksamma i olika kulturella kontexter, iscensätter jag vad som kan kallas ett flerkulturellt samtal, där jag själv ingår som en part. I samtalet framträder bl a asiatiska kvinnors reflektion över lidande och smärta, svarta amerikanska kvinnors moraliska handlande under rasism och diskriminering samt feministisk kritik mot delar av den västerländska upplysningstraditionen. Förutom svensk (teologisk-)etisk metod och teori knyter jag an till teorier av Donna J. Haraway, Iris M. Young samt Seyla Benhabib.Min analys av författarnas texter utgår från begreppen <i>förtryck, subjekt/moralisk agent, etisk kunskap och visioner.</i> Därigenom fokuseras människors möjligheter att handla under förtryck. I analysen studerar jag såväl teorier bakom de fyra begreppen hos författarna Chung, Cannon och Grey, som konkreta beskrivningar av förtryck och vem det handlande subjektet är. Frågor som också uppmärksammas är vilken etisk kunskap en förtryckt människa behöver för att handla samt vilken betydelse visioner om ett förändrat samhälle har. Jag tecknar en idéhistorisk bakgrund till två omdiskuterade begrepp inom feministisk teori, ”kvinnors erfarenhet/er” och ”epistemologiskt privilegium”, och utvecklar diskussion kring dem, bl a terminologiskt. Den övergripande feministiska teoridiskussion jag utvecklar strävar i riktning mot en mångkulturellt öppen feminism.Bland resultaten av min etiska analys kan märkas att även om de tre författarna beskriver förtryck på påtagligt olika sätt utifrån sina konkreta kontexter, så centreras deras beskrivningar kring att förtryck utövas genom ojämlika relationer – såväl personligt, som nationellt, internationellt som i människors relationer till naturen. Vidare hävdar Chung, Cannon och Grey att den som är förtryckt genom att bjuda förtryck motstånd erövar sin värdighet och utmanar en rådande ojämlikhet ifråga om makt i relationer. Därigenom kan förtryckta öka sin frihet och sitt handlingsutrymme, vilket förtryck å sin sida ständigt tenderar att reducera. I texterna beskrivs upprepat hur skillnader som kön, hudfärg, ekonomisk samhällsställning och sexuell läggning används för att tillskriva människor mindre värde och reducera deras rättigheter. För dem som vill stå emot förtryck är visioner om en annan framtid och värden, andra än de som förbinds med status quo, oundgängliga. Olika samhälleliga gemenskaper beskrivs som bärare av sådana alternativa värden. De tre teologerna förankrar på olika sätt sin etik i nyare utformningar av kristen tro, som öppet söker sig mot människor som omfattar andra religioner eller livsåskådningar. I avhandlingens avslutande kapitel diskuterar jag bl a hur etiken i de studerade texterna är såväl kontextuellt präglad som har allmängiltiga drag. Vidare skissar jag hur ett sätt att förstå rättvisa som processer som strävar efter att ställa till rätta det som var orätt, s k restorativ rättvisa, är adekvat i förhållande till kvinnors problem utifrån de studerade texterna.Avhandlingen bär titeln <i>Först när vi får ansikten - ett flerkulturellt samtal om feminism, etik och teologi</i>. Titeln syftar på att det är först då samhälleliga erfarenheter som tystats blir hörda och tagna på allvar genom en intensiv lyssnande uppmäksamhet, som ett fördjupat etiskt, demokratiskt och teologiskt samtal kan bli verklighet. De studerade texterna berättar om erfarenheter av lidande, kamp, motstånd och hopp, tillika med en djup glädje över och respekt inför det egna livet och andras liv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Grenholm, Carl-Henric, Uppsala University, UPPSALA, Sweden
organization
alternative title
First When We Have Faces: – A Crosscultural Conversation on Feminism, Ethics and Theology
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
universalism., moral agent, Oppression, subject, ethical knowledge, vision, Katie G. Cannon, Chung Hyun Kyung, Mary C. Grey, justice (restorative), feminist ethics, feminist theology, contexts, epistemological privilege, women’s experience, Theology, Teologi
in
Lund Studies in Ethics and Theology
volume
9
pages
561 pages
publisher
Bokförlaget Atlas
defense location
October 16th, 1999, 10.15 am, at Carolinasalen, LUND
defense date
1999-10-16 10:15:00
external identifiers
 • other:ISRN: LUREDN/REET–1999/1006–SE+561
ISSN
1102-769X
ISBN
91-89044-47-9
language
Swedish
LU publication?
yes
additional info
The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: Ethics (015017072)
id
a854f100-44c4-45dd-9b90-3aff625fba0d (old id 19007)
date added to LUP
2016-04-01 16:30:27
date last changed
2020-06-16 15:06:29
@phdthesis{a854f100-44c4-45dd-9b90-3aff625fba0d,
 abstract   = {{In this thesis in ethics I study and analyze feminist theological texts from 1988–1997 by Katie G. Cannon, Chung Hyun Kyung and Mary C. Grey. A culturally diverse conversation is constructed, in which womanist issues, Asian women’s concerns, and feminist critique of the Western European philosophical and theological traditions are brought into dialogue with a Swedish context. The theories used are drawn also from the works by Donna J. Haraway, Iris M. Young and Seyla Benhabib.<br/><br>
<br/><br>
My analysis centers around four concepts: &lt;i&gt;oppression, moral agency, ethical knowledge and vision.&lt;/i&gt; In addition to explicating the conceptual understanding of and theories behind these four concepts, my analysis focuses concretely on what oppression is, who the actual moral agents are, and what ethical knowledge and vision are deemed necessary for them to resist their oppression according to the texts of Cannon, Chung and Grey. ”Women’s experiences” and ”epistemological privilege,” two crucial concepts within feminist theory, are also reviewed, discussed, and conceptually developed. The overall feminist discussion in the thesis is directed towards what constitutes a multiculturally open feminism.<br/><br>
<br/><br>
However manifested in different forms, Cannon, Chung and Grey agree that oppression is exerted through unequal relationships – personally, societally, internationally, and ecologically. Resisting oppression in various ways gives dignity back to those oppressed and challenges the inequalities of power. The authors also describe how oppression limits the freedom of acting for those subordinated in unequal relationships. Furthermore, differences like sex/gender, race or class can be used in detracting value and withholding of rights. Vision and values, different from those confirming status quo, are crucial to resist oppression. In concluding the thesis I discuss (among others) how the studied concepts reflect historic and cultural differences but also express commonalities across cultural boundaries, as well as how justice can be seen as processes of restoration.}},
 author    = {{Sporre, Karin}},
 isbn     = {{91-89044-47-9}},
 issn     = {{1102-769X}},
 keywords   = {{universalism.; moral agent; Oppression; subject; ethical knowledge; vision; Katie G. Cannon; Chung Hyun Kyung; Mary C. Grey; justice (restorative); feminist ethics; feminist theology; contexts; epistemological privilege; women’s experience; Theology; Teologi}},
 language   = {{swe}},
 publisher  = {{Bokförlaget Atlas}},
 school    = {{Lund University}},
 series    = {{Lund Studies in Ethics and Theology}},
 title    = {{Först när vi får ansikten: Ett flerkulturellt samtal om feminism, etik och teologi.}},
 volume    = {{9}},
 year     = {{1999}},
}