Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Operatörens blick : om inplacering av IT-stöd i erfarenhetsöverföring inom en lokal praxis

Messeter, Jörn LU (2000) In Lund studies in information and computer sciences 15.
Abstract
Studies in process control automation show that manual control skills are important in handling situations where the automatic control system fails. The fact that these skills are particularly difficult to maintain and develop in automated production environments is usually described as one of the ironies of automation. This work explores new roles for computer support in developing and maintaining work knowledge in a local community of practice. A computer based tool has been designed to support collaborative learning among operators in a chemical plant, in order to improve their skills in handling production disturbances where manual operations are needed. The tool allows operators to create interactive problem scenarios based on... (More)
Studies in process control automation show that manual control skills are important in handling situations where the automatic control system fails. The fact that these skills are particularly difficult to maintain and develop in automated production environments is usually described as one of the ironies of automation. This work explores new roles for computer support in developing and maintaining work knowledge in a local community of practice. A computer based tool has been designed to support collaborative learning among operators in a chemical plant, in order to improve their skills in handling production disturbances where manual operations are needed. The tool allows operators to create interactive problem scenarios based on experienced problem situations in a model of the production environment. An information format for describing problem settings - thin interactive problem scenarios (TIPS) - has been developed that utilises the highly context specific work language developed in a local community of practice.In a series of meetings process operators have collaborated in designing interactive problem scenarios. The goal has been to establish the TIPS-tool as a component in an environment for continuous development of operator skills. Evaluation of the tool in use showed that experienced operators were successful in using their work knowledge to establish shared authentic experiences of modelled problem situations that went beyond the actual content of the scenario descriptions. Interaction among operators in constructing a shared understanding of the problem showed signs of learning in the form of collaborative sense-making, and also indicated discoveries of flaws in work practice. The results suggest that local work language can be an important resource in designing learning support for work settings - in this case allowing the use of thin interactive problem scenarios as a basis for creating learning experiences. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

I »operatörens blick« beskrivs ett projekt där möjligheter för IT-stöd i erfarenhetsöverföring undersökts inom ett område där konfrontationen mellan datorisering och yrkeskunnande är särskilt tydlig - operatörsarbete i processindustrin. Driftsstörningar av olika omfattning är ett kontinuerligt inslag i operatörsarbetet och snabba förändringar i risknivå är en central del av arbetets komplexitet. Datoriseringen minskar operatörernas möjligheter att upprätthålla och utveckla förmågan att hantera driftsstörningar som kräver manuella ingrepp vilket på sikt kan leda till en erosion av detta inslag i operatörernas yrkeskunnande.Ett IT-baserat verktyg har utvecklats och prövats som... (More)
Popular Abstract in Swedish

I »operatörens blick« beskrivs ett projekt där möjligheter för IT-stöd i erfarenhetsöverföring undersökts inom ett område där konfrontationen mellan datorisering och yrkeskunnande är särskilt tydlig - operatörsarbete i processindustrin. Driftsstörningar av olika omfattning är ett kontinuerligt inslag i operatörsarbetet och snabba förändringar i risknivå är en central del av arbetets komplexitet. Datoriseringen minskar operatörernas möjligheter att upprätthålla och utveckla förmågan att hantera driftsstörningar som kräver manuella ingrepp vilket på sikt kan leda till en erosion av detta inslag i operatörernas yrkeskunnande.Ett IT-baserat verktyg har utvecklats och prövats som ett inslag i operatörernas erfarenhetsöverföring i syfte att motverka de negativa konsekvenserna av en datorisering. Verktyget ger operatörerna möjlighet att modellera interaktiva problemscenarion i ett informationsformat - »Thin Interactive Problem Scenarios« (TIPS) - som utvecklats för ändamålet. I ett problemscenario presenteras en inträffad eller tänkt situation i produktionsmiljön som kräver operatörsingrepp vilka ofta utförs under tidspress. Problemscenarierna fungeras som stöd för diskussion och reflektion kring vad som är god praxis i hantering av driftsstörningar. En central fråga vid utvecklingen av IT-stödet har varit hur driftssituationer skall representeras. Efter att inledningsvis ha fokuserat på möjligheterna med naturliga medier såsom digitaliserade fotografier och videosekvenser försköts uppmärksamheten under fallstudiens gång mot möjligheterna i att utnyttja operatörernas egen väl utvecklade språkliga förmåga att beskriva olika driftssituationer i kortfattad form.IT-baserade verktyg som utvecklas inom området datorstött lärande baserat på olika former av simulering, t.ex. av naturvetenskapliga fenomen, reducerar ofta komplexiteten i ett kunskapsområde genom en hård avgränsning av det fenomen som studeras till principiella orsakssamband. Industriella produktionsmiljöer präglas dock av stor komplexitet och de inslag i yrkeskunnandet som tar längst tid att utveckla, och som baseras på förtrogenhet med produktionsmiljön och omdöme i handlande, kan inte separeras från den praxis där de tillämpas. Att utveckla ett IT-stöd för inplacering i operatörernas erfarenhetsöverföring kan synas omöjligt utan att riskera en dekontextualisering av yrkeskunnandet. Vid en första anblick förefaller det inte fruktbart att basera ett stöd för erfarenhetsöverföring på interaktiva problemscenarion som förenklade representationer av situationer ur operatörernas praxis. Studien visar dock att operatörerna som deltagare i en lokal praxis besitter en förmåga att utifrån språkliga beskrivningar utveckla en gemensam förståelse av en tänkt problemsituation som når bortom innehållet i beskrivningen och är väl förankrad i denna praxis. Den öppna karaktären hos interaktiva problemscenarion erbjuder också möjlighet att undersöka och reflektera kring olika möjliga handlingsstrategier i en problemsituation. Eftersom utformning och tolkning av problemscenarion kräver en väl utvecklad förtrogenhet med den lokala praxis där språket som används i beskrivningarna är förankrat, uppvisar dock oerfarna operatörer inte samma förmåga som de erfarna operatörerna att tolka problemscenarion. Det stöd från erfarna operatörer som är nödvändigt för de oerfarna operatörerna i arbetet med problemscenarion har dessutom varit svagt.I studien är det operatörernas språk som medger att förbindelsen till handlingskontexten för yrkeskunnandet kan upprätthållas i arbetet med interaktiva problemscenarion. Språkets djupa förankring i operatörernas praxis skapar förutsättningar för dem att konstruera en gemensam bild av en problemsituation utifrån den kondenserade beskrivning som ett interaktivt problemscenario utgör. Denna bild har tillräcklig autenticitet för att reflektion och diskussion kring situationen skall kunna få kunskapsutvecklande inslag. Det är följaktligen språkets kraft som skapar möjligheter till erfarenhetsöverföring i konstruktion och användning av interaktiva problemscenarion. På så sätt kan operatörer exponeras för kritiska situationer oftare än vad som sker i den dagliga verksamheten, men utan den verkliga situationens risker.Att använda språket i en lokal praxis som resurs i utveckling av IT-stöd för erfarenhetsöverföring mellan erfarna praxisdeltagare förefaller vara en fruktbar strategi och avhandlingsarbetet har väckt flera nya frågor som kan undersökas i framtida forskning. Tre områden kan här lyftas fram:- Överföring av konceptet till andra kontexter för erfarenhetsöverföring. Resultaten från avhandlingsprojektet har visat på en potential för utnyttjande av det lokala språket i en praxis i utformning av IT-stöd som kan inplaceras i erfarenhetsöverföring inom samma praxis. Denna potential kan undersökas ytterligare genom att pröva konceptet i andra kontexter, speciellt sådana där pågående verksamhetsförändringar påverkar möjligheterna till utveckling och upprätthållande av yrkeskunnandet hos deltagarna i verksamheten.- Hinder i erfarenhetsöverföring för mindre erfarna praxisdeltagare. Ett problem som framkommit är att mindre erfarna deltagare i en praxis utesluts från möjligheten att delta i erfarenhetsöverföring där beskrivningar av problemsituationer används som bygger på utnyttjande av ett lokalt språk i en praxis. Ytterligare studier bör göras av de faktorer som hindrar mindre erfarna praxisdeltagare att delta i erfarenhetsöverföring under de former som beskrivits i projektet.- Nya former för interventioner som stödjer parallell utveckling av lokalt språk. Ett relevant problem som är knutet till det föregående är behovet av nya former för intervention som stödjer ett tillgodogörande av det lokala språket i en praxis parallellt med erfarenhetsöverföring. I den aktuella kontexten kan ökade möjligheter för oerfarna operatörer att medverka i erfarenhetsöverföring sökas på olika sätt, exempelvis genom: utformning av problemscenarion i det befintliga beskrivningsformatet som anpassas till olika nivåer i erfarenhet; utformning av nya format för beskrivning av problemscenarion samt i utveckling av nya aktivitetsformer där interaktiva problemscenarion används och erfarna operatörer ger stöd till oerfarna för att träda in i periferin i erfarenhetsöverföringens praxis. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Prof. Helgeson, Bo, Department of Human Work Science, University of Karlskrona/Ronneby
organization
alternative title
Handling the unexpected - supporting collaborative learning in process control with »thin« interactive problem scenarios
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
systems theory, Informatics, skill development, tacit knowing, work language, Computer supported learning, work knowledge, Informatik, systemteori
in
Lund studies in information and computer sciences
volume
15
pages
295 pages
publisher
Jörn Messeter, Konst, Kultur & Kommunikation, Malmö Högskola, Beijerskajen 8, S-205 06, Malmö, Sweden,
defense location
Room 101 at Ekonomicentrum II, Ole Römers väg 6, Lund
defense date
2000-09-29 10:15:00
external identifiers
 • other:ISRN: LUSADG/SAIP--00/1001--SE
ISSN
0283-6386
language
Swedish
LU publication?
yes
id
024f47f9-9f25-4c74-9827-cbde6e2db5a1 (old id 19538)
date added to LUP
2016-04-01 16:06:35
date last changed
2019-05-21 19:58:17
@phdthesis{024f47f9-9f25-4c74-9827-cbde6e2db5a1,
 abstract   = {{Studies in process control automation show that manual control skills are important in handling situations where the automatic control system fails. The fact that these skills are particularly difficult to maintain and develop in automated production environments is usually described as one of the ironies of automation. This work explores new roles for computer support in developing and maintaining work knowledge in a local community of practice. A computer based tool has been designed to support collaborative learning among operators in a chemical plant, in order to improve their skills in handling production disturbances where manual operations are needed. The tool allows operators to create interactive problem scenarios based on experienced problem situations in a model of the production environment. An information format for describing problem settings - thin interactive problem scenarios (TIPS) - has been developed that utilises the highly context specific work language developed in a local community of practice.<br/><br>
<br/><br>
In a series of meetings process operators have collaborated in designing interactive problem scenarios. The goal has been to establish the TIPS-tool as a component in an environment for continuous development of operator skills. Evaluation of the tool in use showed that experienced operators were successful in using their work knowledge to establish shared authentic experiences of modelled problem situations that went beyond the actual content of the scenario descriptions. Interaction among operators in constructing a shared understanding of the problem showed signs of learning in the form of collaborative sense-making, and also indicated discoveries of flaws in work practice. The results suggest that local work language can be an important resource in designing learning support for work settings - in this case allowing the use of thin interactive problem scenarios as a basis for creating learning experiences.}},
 author    = {{Messeter, Jörn}},
 issn     = {{0283-6386}},
 keywords   = {{systems theory; Informatics; skill development; tacit knowing; work language; Computer supported learning; work knowledge; Informatik; systemteori}},
 language   = {{swe}},
 publisher  = {{Jörn Messeter, Konst, Kultur & Kommunikation, Malmö Högskola, Beijerskajen 8, S-205 06, Malmö, Sweden,}},
 school    = {{Lund University}},
 series    = {{Lund studies in information and computer sciences}},
 title    = {{Operatörens blick : om inplacering av IT-stöd i erfarenhetsöverföring inom en lokal praxis}},
 volume    = {{15}},
 year     = {{2000}},
}