Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

The sole trader's assets and liabilities - a tax law study on the importance of accounting to the demarcation of business activity

Nilsson, Peter LU (2011)
Abstract
Sweden is a typical small-business country and, based on the numbers, a clear majority of the companies operate as sole traders. Unlike limited companies and other legal entities, which classify all income as business income, the income or expenditures of private persons are classified as either business, service or capital income. The main objective of this thesis is to systematically examine the tax law rules demarcating which assets and liabilities are to be classified under business activity for a sole trader. This systematisation can identify whether, within the framework of the governing law, there are one or more guiding principles for how to solve the demarcation problem for various assets and liabilities.In... (More)
Sweden is a typical small-business country and, based on the numbers, a clear majority of the companies operate as sole traders. Unlike limited companies and other legal entities, which classify all income as business income, the income or expenditures of private persons are classified as either business, service or capital income. The main objective of this thesis is to systematically examine the tax law rules demarcating which assets and liabilities are to be classified under business activity for a sole trader. This systematisation can identify whether, within the framework of the governing law, there are one or more guiding principles for how to solve the demarcation problem for various assets and liabilities.In Sweden, there is a legal connection between accounting and calculating income under tax law. This thesis pays particular attention to the importance of accounting to the demarcation under tax law. Even if there is no legal connection in this respect, there may be a practical connection, i.e. co-ordination between the accounting and tax law rules.The core of this thesis is the demarcation problem in terms of assets and liabilities. Both the number of issues involved and the substance are extensive. The demarcation has been derived mainly from the areas which were addressed in the special demarcation rules for assets (receivables and similar assets, tangible assets consisting of personal property, Shares in cooperative associations and futures) and liabilities.

In my investigation, I have identified two main principles on which the demarcation of the sole trader’s assets and liabilities must be based: the asset’s use and benefit to the company and the underlying transaction. The latter demarcation rule contains two parameters. First, the item from which the receivable emanates must be classified as being within the sphere of business activity. Second, compensation -- for example in connection with the sale of the underlying asset -- must be taxed as business income. Some items, different kind of securities, fall outside the classification. The demarcation in these cases is made based on the character of the individual asset. (Less)
Abstract (Swedish)
Sverige är ett utpräglat småföretagarland och mätt i antal bedrivs en klart övervägande del av företagen som enskild näringsverksamhet. Till skillnad från aktiebolag och andra juridiska personer, som hänför alla inkomster till inkomstslaget näringsverksamhet, ska inkomster eller utgifter för fysiska personer hänföras till endera av inkomstslagen näringsverksamhet, tjänst eller kapital. Avhandlingens huvudsyfte är att systematiskt undersöka den skatterättsliga regleringen av avgränsningen av vilka tillgångar och skulder som ska räknas till näringsverksamheten för den enskilde näringsidkaren. Genom systematiseringen kan identifieras om det inom ramen för gällande rätt finns en eller flera övergripande principer för hur... (More)
Sverige är ett utpräglat småföretagarland och mätt i antal bedrivs en klart övervägande del av företagen som enskild näringsverksamhet. Till skillnad från aktiebolag och andra juridiska personer, som hänför alla inkomster till inkomstslaget näringsverksamhet, ska inkomster eller utgifter för fysiska personer hänföras till endera av inkomstslagen näringsverksamhet, tjänst eller kapital. Avhandlingens huvudsyfte är att systematiskt undersöka den skatterättsliga regleringen av avgränsningen av vilka tillgångar och skulder som ska räknas till näringsverksamheten för den enskilde näringsidkaren. Genom systematiseringen kan identifieras om det inom ramen för gällande rätt finns en eller flera övergripande principer för hur avgränsningsproblematiken är löst för olika tillgångar och skulder.I Sverige föreligger ett rättsligt samband mellan bokföringen och den skatterättsliga inkomstberäkningen. Särskilt intresse ägnas i avhandlingen åt bokföringens betydelse för den skatterättsliga avgränsningen. Även om det i denna del inte föreligger något rättsligt samband kan det föreligga ett praktiskt samband, dvs. en samordning mellan de bokföringsmässiga och skatterättsliga regleringarna.Avhandlingens kärna är avgränsningsproblematiken vad gäller tillgångar och skulder. Såväl antalet frågeställningar som materian är omfattande. Avgränsningen har skett främst utifrån vilka områden som tas upp i de särskilda avgränsningsreglerna för tillgångar (fordringar och liknande tillgångar, Materiella tillgångar av karaktären lös egendom, andelar i kooperativa föreningar och terminer) och skulder.I min undersökning har jag identifierat två huvudprinciper som avgränsningen av den enskilde näringsidkarens tillgångar och skulder sker utifrån, tillgångens användning och nytta för företaget respektive den bakomliggande transaktionen. Den sistnämnda avgränsningsregeln innehåller två parametrar. För det första ska den post varur fordran emanerar räknas till näringsverksamhetssfären. För det andra ska ersättningen vid exempelvis en avyttring av den bakomliggande tillgången beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Någon enstaka post faller utanför systematiken. Avgränsningen i dessa fall görs utifrån den enskilda tillgångens karaktärPopular Abstract in Swedish

På skatteområdet förekommer många olika avgränsningsproblem såsom avgränsningen av olika inkomstslag eller poster inom ramen för respektive inkomstslag. Vidare talas i Sverige om det rättsliga sambandet mellan bokföring och den skatterättsliga inkomstberäkningen. Det råder både osäkerhet kring och delade meningar om hur långt detta samband sträcker

sig. Är det avgörande för beskattningen om tillgångarna i bokföringen klassificeras som inventarier eller lager? Fordringar på kunder kan i bokföringen klassificeras som kundfordran eller övrig fordran, hur påverkar detta beskattningen? Även om bokföringen inte styr kan den vara ett bevismedel eller på annat sätt påverka den skatterättsliga bedömningen när företagens rörelse kapital ska bestämmas. En ytterligare dimension i avgränsnings- och klassificeringsproblematiken är vilken betydelse bokföringen har för den skatterättsliga avgränsningen av den enskilda näringsverksamheten.Dessa företagsbeskattningens kärnfrågor diskuteras i denna avhandling och tillämpas på den enskilde näringsidkaren. Frågorna som behandlas är inte sällan generella och en bestämning av företagens rörelsekapital berör även aktiebolag och andra företag som är skattskyldiga i inkomstslaget näringsverksamhet. Skatterättslig rättspraxis men framför allt normgivningen

inom redovisningsområdet utvecklas för närvarande och kommer att väsentligt påverka företagen. Detta behandlas i avhandlingen vilket gör att diskussionerna har stort nyhetsvärde inom såväl skatte- som redovisningsområdet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor of Tax Law Påhlsson, Robert, Department of Law, School of Business, Economics and Law
organization
alternative title
Den enskilde näringsidkarens tillgångar och skulder - en skatterättslig studie om bokföringens betydelse för avgränsningen av näringsverksamheten
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
allocation of assets and liabilities, företagsbeskattning accounting to the demarcation under tax law, god redovisningssed, bokföringsmässiga grunder, det rättsliga sambandet mellan bokföring och skatterättslig inkomstberäkning, allokering av tillgångar och skulder, income calculation method, legal standard of generally accepted accounting principles
pages
428 pages
publisher
Norstedts Juridik AB
defense location
EC2-101, Ole Römers väg 6, Lund
defense date
2011-09-16 10:00:00
ISBN
598-91-39-11197-9
language
English
LU publication?
yes
id
118f4de6-cbdf-4586-9fe9-a1632732acf2 (old id 2063433)
date added to LUP
2016-04-04 11:10:55
date last changed
2018-11-21 21:03:11
@phdthesis{118f4de6-cbdf-4586-9fe9-a1632732acf2,
 abstract   = {Sweden is a typical small-business country and, based on the numbers, a clear majority of the companies operate as sole traders. Unlike limited companies and other legal entities, which classify all income as business income, the income or expenditures of private persons are classified as either business, service or capital income. The main objective of this thesis is to systematically examine the tax law rules demarcating which assets and liabilities are to be classified under business activity for a sole trader. This systematisation can identify whether, within the framework of the governing law, there are one or more guiding principles for how to solve the demarcation problem for various assets and liabilities.<br/><br>
<br/><br>
In Sweden, there is a legal connection between accounting and calculating income under tax law. This thesis pays particular attention to the importance of accounting to the demarcation under tax law. Even if there is no legal connection in this respect, there may be a practical connection, i.e. co-ordination between the accounting and tax law rules.<br/><br>
<br/><br>
The core of this thesis is the demarcation problem in terms of assets and liabilities. Both the number of issues involved and the substance are extensive. The demarcation has been derived mainly from the areas which were addressed in the special demarcation rules for assets (receivables and similar assets, tangible assets consisting of personal property, Shares in cooperative associations and futures) and liabilities.<br/><br>
<br/><br>
<br/><br>
In my investigation, I have identified two main principles on which the demarcation of the sole trader’s assets and liabilities must be based: the asset’s use and benefit to the company and the underlying transaction. The latter demarcation rule contains two parameters. First, the item from which the receivable emanates must be classified as being within the sphere of business activity. Second, compensation -- for example in connection with the sale of the underlying asset -- must be taxed as business income. Some items, different kind of securities, fall outside the classification. The demarcation in these cases is made based on the character of the individual asset.},
 author    = {Nilsson, Peter},
 isbn     = {598-91-39-11197-9},
 language   = {eng},
 publisher  = {Norstedts Juridik AB},
 school    = {Lund University},
 title    = {The sole trader's assets and liabilities - a tax law study on the importance of accounting to the demarcation of business activity},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/5713321/2063501.pdf},
 year     = {2011},
}