Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Consequences of Traffic Casualties in Relation to Traffic-Engineering Factors - An Analysis in Short-term and Long-term Perspectives

Berntman, Monica LU (2003)
Abstract
The over-arching objectives of this thesis were to formulate a method to describe the consequences of traffic casualties, and to explain the influence of different traffic engineering factors on these consequences for society and individuals over time. A more detailed objective was to examine whether available short-term indicators can be used to predict consequences in a long-term perspective. Other objectives were to create a better understanding of the multidimensional nature of traffic safety problems, to find out how to allocate resources and traffic safety measures, and to identify changes in traffic safety problems over time.The study was based on one year of traffic casualties, 1991/92, in the admittance areas... (More)
The over-arching objectives of this thesis were to formulate a method to describe the consequences of traffic casualties, and to explain the influence of different traffic engineering factors on these consequences for society and individuals over time. A more detailed objective was to examine whether available short-term indicators can be used to predict consequences in a long-term perspective. Other objectives were to create a better understanding of the multidimensional nature of traffic safety problems, to find out how to allocate resources and traffic safety measures, and to identify changes in traffic safety problems over time.The study was based on one year of traffic casualties, 1991/92, in the admittance areas of five hospitals, in Karlshamn, Karlskrona, Lidköping, Lund and Umeå. The hospital data set held 2,915 casualties, while the police reported 1,722 killed and injured. Data were collected with an incidence approach, and in a public health perspective, i.e. including pedestrians injured in single accidents. On several occasions up to three years and five months after the accident, the injured answered postal questionnaires about the health situation and their care received.All analyses involved both the police and the hospital data sets. The traffic safety problems were expressed in following indicators: killed and injured, hospital care, ISS (Injury Severity Score), length of hospital stay, and visits to a doctor or physiotherapist/nurse, length of sick leave and health loss (Rosser Index), and described in terms of average severities, total consequences, and distributions of total consequences. The effects of six selected traffic-engineering factors on these indicators of consequences were thoroughly analysed in short-term and long-term perspectives. Moreover, the potential of four traffic safety measures were examined. Among the available short–term indicators, the ISS and length of hospital stay within one month after the accident performed the best, although not very well in predicting the long-term consequences of traffic injuries. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Nollvisionen antagen av Sveriges riksdag fastlägger att ingen skall behöva dödas eller skadas svårt i trafiken i Sverige. Införande av detta begrepp förskjuter fokus från trafikolyckorna till konsekvenserna av trafikolyckorna och härmed skapas förutsättningar för ett paradigmskifte i trafiksäkerhetsarbetet. För att åstadkomma önskade förändringar är det nödvändigt och brådskande att uppdatera informationen om trafikskador och dess konsekvenser. Vissa problem uppkommer då polisen har svårigheter att bedöma skadans allvarlighet, täckningsgraden i rapporteringen av de skadade är låg och varierar, samt att uppgifter saknas om de platser där de icke-rapporterade skadade har varit inblandade i olyckor.... (More)
Popular Abstract in Swedish

Nollvisionen antagen av Sveriges riksdag fastlägger att ingen skall behöva dödas eller skadas svårt i trafiken i Sverige. Införande av detta begrepp förskjuter fokus från trafikolyckorna till konsekvenserna av trafikolyckorna och härmed skapas förutsättningar för ett paradigmskifte i trafiksäkerhetsarbetet. För att åstadkomma önskade förändringar är det nödvändigt och brådskande att uppdatera informationen om trafikskador och dess konsekvenser. Vissa problem uppkommer då polisen har svårigheter att bedöma skadans allvarlighet, täckningsgraden i rapporteringen av de skadade är låg och varierar, samt att uppgifter saknas om de platser där de icke-rapporterade skadade har varit inblandade i olyckor. Detta understryker betydelsen av nya tillvägagångssätt samt behovet av indikatorer för studier av både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenserna av trafikskador.De övergripande syftena med denna avhandling är därför att ta fram en metod som kan beskriva konsekvenserna av skador som uppkommer i trafiken samt att förklara hur olika trafiktekniska faktorer påverkar konsekvenserna för samhället och individen över tid. Ett mer detaljerat syfte är att undersöka om någon av de kortsiktiga indikatorerna kan användas för att förutsäga trafikskadornas mer långsiktiga konsekvenser.Målet är att skapa en bättre förståelse för det mångfasetterade problemet som bristerna i trafiksäkerhet utgör. Detta är en förutsättning för att kunna besluta om hur resurser skall fördelas och hur åtgärder skall väljas samt att kunna identifiera förändringar i trafiksäkerhetsläget över tid.Studien har avgränsats till ett års olycksfall i trafiken, 1991/92, som sökt vård på fem sjukhus i Karlshamn, Karlskrona, Lidköping, Lund och Umeå. Datamaterialet från sjukhusen omfattade sammanlagt 2 915 skadade, medan polisen rapporterade totalt 1 722 dödade och skadade. Datainsamlingen har haft en incidensansats (att fånga nytillkomna skadade under året) samt ett folkhälsoperspektiv (att inkludera fotgängare som skadats i fallolyckor). Uppgifter om den skadade, olyckshändelsen och olycksplatsen, insamlades vid en intervju med den skadade av personalen på akutmottagningen. Utvalda medicinska uppgifter inhämtas om t. ex. skadans allvarlighet, diagnoser och vård. Vid flera tillfällen under mer än tre år efter olyckan besvarar de skadade en hälsouppföljning om hälsotillståndet samt vård och omsorg från samhället.Analyserna omfattar uppgifter från både polis och sjukhus. Trafiksäkerhetsproblemet uttrycks i följande indikatorer: antal dödade och skadade, typ av sjukhusvård, ISS (Injury Severity Score), längd på sjukhusvård, antal besök hos läkare och sjukgymnast/sjuksköterska, längd på sjukskrivning och hälsoförlust (enligt Rosser Index). Konsekvenserna beskrivs som genomsnittliga, sammanlagda samt fördelning av total allvarligheten i några utvalda kortsiktiga (omedelbart efter olyckan respektive inom en månad efter olyckan) och mer långsiktiga tidsperspektiv (inom sex månader och längre efter olyckan). Påverkan av sex utvalda trafiktekniska faktorer på de här använda indikatorerna har analyserats ingående. Tillika, har potentialen hos fyra områden för trafiksäkerhetshöjande åtgärder studerats. Bland de kortsiktiga indikatorerna, fungerade ISS och längd på sjukhusvård inom en månad efter olyckan, bäst att förutsäga de mer långsiktiga konsekvenserna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Prof Johannessen, Stei, NTH, Samferdselsteknikk, Trondheim, Norway
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Police and Hospital Data, Traffic Casualties, Consequences for Society and Individulas, in Short-term and Long-term Perspectives, Health Index, Traffic-Engineering Factors, ISS, Potential Traffic Safety Measures, Predictors, Road transport technology, Vägtransportteknik
pages
376 pages
publisher
Department of Technology and Society, Lund University
defense location
Dept of Ecology, Sölvegatan 37, Red room
defense date
2003-02-28 10:15:00
external identifiers
 • other:ISRN: LUTVDG/(TVTT-1026)1-376/2003
ISBN
91-88292-03-4
language
English
LU publication?
yes
id
2f34beda-2b1d-4beb-bce6-3e3042dd4e3a (old id 21026)
date added to LUP
2016-04-01 15:48:26
date last changed
2018-11-21 20:36:31
@phdthesis{2f34beda-2b1d-4beb-bce6-3e3042dd4e3a,
 abstract   = {The over-arching objectives of this thesis were to formulate a method to describe the consequences of traffic casualties, and to explain the influence of different traffic engineering factors on these consequences for society and individuals over time. A more detailed objective was to examine whether available short-term indicators can be used to predict consequences in a long-term perspective. Other objectives were to create a better understanding of the multidimensional nature of traffic safety problems, to find out how to allocate resources and traffic safety measures, and to identify changes in traffic safety problems over time.<br/><br>
<br/><br>
The study was based on one year of traffic casualties, 1991/92, in the admittance areas of five hospitals, in Karlshamn, Karlskrona, Lidköping, Lund and Umeå. The hospital data set held 2,915 casualties, while the police reported 1,722 killed and injured. Data were collected with an incidence approach, and in a public health perspective, i.e. including pedestrians injured in single accidents. On several occasions up to three years and five months after the accident, the injured answered postal questionnaires about the health situation and their care received.<br/><br>
<br/><br>
All analyses involved both the police and the hospital data sets. The traffic safety problems were expressed in following indicators: killed and injured, hospital care, ISS (Injury Severity Score), length of hospital stay, and visits to a doctor or physiotherapist/nurse, length of sick leave and health loss (Rosser Index), and described in terms of average severities, total consequences, and distributions of total consequences. The effects of six selected traffic-engineering factors on these indicators of consequences were thoroughly analysed in short-term and long-term perspectives. Moreover, the potential of four traffic safety measures were examined. Among the available short–term indicators, the ISS and length of hospital stay within one month after the accident performed the best, although not very well in predicting the long-term consequences of traffic injuries.},
 author    = {Berntman, Monica},
 isbn     = {91-88292-03-4},
 language   = {eng},
 publisher  = {Department of Technology and Society, Lund University},
 school    = {Lund University},
 title    = {Consequences of Traffic Casualties in Relation to Traffic-Engineering Factors - An Analysis in Short-term and Long-term Perspectives},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/4477998/745535.pdf},
 year     = {2003},
}