Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Transactional Analysis Psychotherapy : Three Methods Describing a Transactional Analysis Group Therapy

Johnsson, Roland LU (2011)
Abstract
Transactional Analysis Psychotherapy - Three Methods Describing a Transactional Analysis Group TherapyThe overall aim of the present thesis was to enhance and revive the practical understanding of the active ingredients in Transactional Analysis Psychotherapy (TA) and to define and lay down elements of TA, which makes it a distinct and replicable method of treatment.

The thesis includes three empirical studies of a videotaped one-year long TA Group Therapy with 10 clients. Three different key areas of Transactional Analysis have been investigated with support of three different approaches. These are: Diagnosis/ Client assessment with TA´s Script Analysis made as a reliability study (Study I), Identification of... (More)
Transactional Analysis Psychotherapy - Three Methods Describing a Transactional Analysis Group TherapyThe overall aim of the present thesis was to enhance and revive the practical understanding of the active ingredients in Transactional Analysis Psychotherapy (TA) and to define and lay down elements of TA, which makes it a distinct and replicable method of treatment.

The thesis includes three empirical studies of a videotaped one-year long TA Group Therapy with 10 clients. Three different key areas of Transactional Analysis have been investigated with support of three different approaches. These are: Diagnosis/ Client assessment with TA´s Script Analysis made as a reliability study (Study I), Identification of different components in TA´s psychotherapy method with the use of Discourse Analysis (Study II) and the Therapeutic Alliance studied with a psychodynamic approach, using the CCRT method (Luborsky, 1990, 1998) and the Plan – Diagnosis method (Weiss and Sampson, 1986) (Study III).

The average result in Study I shows a ”moderate” reliability in analysing central conflict motives (the overall Script) in the client’s life situation. More specific Script components were given a “fair” reliability, like “primary injunction from father”, “racket feeling”, “escape-hatch”, “driver from father” and “driver from mother”. Conflictual motives with fixed alternatives showed higher reliability than those formulated freely by the assessors. There was no clear stability over time.

The results in Study II indicate that with ”certain” reliability the studied therapy contains the categories that have been identified as parts of TA psychotherapy. In ranking the seven main categories you can find “moderate” reliability for the two categories “feeling contact” and “contract”. Six of the 42 sub-categories gave similar result where the techniques “talk to the parent projection” and “active use of TA terminology” has the highest value. The other four were “making feeling statements”, “mutual negotiation”, “refer to contract” and “discrepancy in body language”. One intervention, “mutual negotiation”, with moderate reliability could be identified as “TA typical”

The result in Study III showed, both through quantitative and qualitative analysis that the affective dimension was given larger space than you can expect from what the TA method prescribes, where contract and other rational techniques and attitudes are stressed. (Less)
Abstract (Swedish)
Transaktionsanalytisk psykoterapi - Tre metoder som beskriver en transaktionsanalytisk gruppterapiAvhandlingen är baserad på en ett årig Transaktionsanalytisk gruppterapi. Transaktionsana-lysen (TA) är en integrerad, relationell psykodynamisk terapi med rötter i den humanistiska psykologin. Den beskrivs i den internationella TA föreningen, ITAA:s utbildningsmanual (ITAA hemsida, 2011) som "en personlighetsteori, en teori om socialt beteende och en syste-matisk psykoterapimetod."

TA introducerades i slutet av 50-talet av den kanadensisk/amerikanska psykiatern Eric Berne (1910-1970), som lade grunden för TA:s teori och praktik. Baserat på Berns begrepps-bildning och terapeutiska metod har TA utvecklats och... (More)
Transaktionsanalytisk psykoterapi - Tre metoder som beskriver en transaktionsanalytisk gruppterapiAvhandlingen är baserad på en ett årig Transaktionsanalytisk gruppterapi. Transaktionsana-lysen (TA) är en integrerad, relationell psykodynamisk terapi med rötter i den humanistiska psykologin. Den beskrivs i den internationella TA föreningen, ITAA:s utbildningsmanual (ITAA hemsida, 2011) som "en personlighetsteori, en teori om socialt beteende och en syste-matisk psykoterapimetod."

TA introducerades i slutet av 50-talet av den kanadensisk/amerikanska psykiatern Eric Berne (1910-1970), som lade grunden för TA:s teori och praktik. Baserat på Berns begrepps-bildning och terapeutiska metod har TA utvecklats och förändrats i olika riktningar. En riktning, som är den viktigaste referensen i denna studie, är Nybeslutsterapin (Redecision Therapy), utvecklad av Bob och Mary Goulding (1976, 1979) De assimilerade idéer från gestaltterapin (Perls, 1969,1973) som integrerades med TA.

I studien används tre olika metoder för att undersöka tre olika delar av Transaktions-analysen. Dessa områden är:

• Diagnos / klientbedömning (Studie I). Bedömningen av de 10 klienterna i gruppterapin har gjorts med ett TA diagnostiskt tillvägagångssätt (Skriptanalys). Tre oberoende be-dömare har utfört dessa analyser vid två tillfällen, baserat på ett Skriptfrågeformulär. Analyser har jämförts i en reliabilitetsstudie. Syftet har varit att undersöka reliabiliteten i klientbedömningarna, genom att göra diagnostiska Skriptanalyser utifrån Skriptfråge-formulär. Det genomsnittliga kapparesultatet (κ = 0.48) visar på en ”moderat” tillför-litlighet (Landis & Koch, 1977) i bedömarnas analyser av de centrala konfliktmotiven i klientens livssituation (det totala Skriptet). Mer specifika Skript komponenter fick inte lika hög reliabilitet, utom ”primärt förbud från far”, ”favoritkänsla”, ”destruktiv flykt-väg”, ”pådrivare från far” och ”pådrivare från mor” som hade ”moderat” reliabilitet. Konfliktmotiv med fasta alternativ visade högre tillförlitlighet än de som formulerats fritt av bedömarna. Det fanns ingen tydlig stabilitet över tiden.

• Psykoterapimetoden (Studie II). Det gjordes en kategorisering och identifiering av TA som psyko¬terapimetod, där undersökningsmetoden som användes var en modifierad diskursanalytisk ansats, i kombination med reliabilitetstestning. Syftet var att undersöka om den terapi som bedrivs är i enlighet med vad TA-metoden föreskriver. Resultatet visar enligt Landis och Koch (1977) att med ”fair” tillförlitlighet (κ = 0.32) innehåller den studerade terapin de kategorier som har identifierats som delar av TA psykoterapi. I en rangordning av de sju huvudkategorierna finns en ”moderate” tillförlitlighet för de två kategorierna ”känslokontakt” och ”kontrakt”. Sex av de 42 underkategorier gav liknande resultat där teknikerna ”tala till förälderprojektion” och ”aktiv användning av TA terminologi” har det högsta värdet. De övriga fyra var ”göra känslouttalanden”, ”ömsesidig förhandling”, ”referera till kontrakt” och ”diskrepans i kroppsspråk”. Resul-taten visade också att vissa kategorier med hög frekvens kunde identifieras som ”TA- specifika”. En sådan intervention med ”moderat” tillförlitlighet var ”ömsesidig för-handling”.

• Den terapeutiska alliansen (studie III). Den affektiva dimensionen av terapeutisk allians undersöktes, där CCRT metoden (Luborsky & Crits-Christoph, 1998) och Plan-Diagnos metoden (Weiss & Sampson, 1986) användes. Syftet var att utveckla TA-metoden genom att undersöka den affektiva dimensionen av terapeutisk allians. Re-sultatet visade, både genom kvantitativa och kvalitativa analyser att den affektiva dimensionen gavs större utrymme än man kan förvänta sig från vad TA-metoden före-skriver, där kontrakt och andra rationella metoder och attityder är betonade.

Dessa tre projekt behandlar de viktiga terapiområdena diagnos, behandlingsmetod och terapeutisk relation och tillsammans ger de en övergripande bild av TA: s innehåll, metod och form. Baserat på teoretiska TA begrepp, har syftet varit att öka den praktisk för-ståelse av de aktiva ingredienserna i TA och att definiera och fastställa element i TA, som gör den till en distinkt och reproducerbara behandlingsmetod. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • professor Fahlke, Claudia, Department of Psychology, Göteborg University
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
transactional analysis psychotherapy, TA, diagnosis, psychotherapy method, alliance
pages
126 pages
publisher
Department of Psychology, Lund University
defense location
Palaestra övre sal, Paradisgatan 4, Lund
defense date
2011-11-18 13:15:00
ISBN
978-91-7473-185-9
language
English
LU publication?
yes
additional info
The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: Department of Psychology (012010000), Psychiatry/Primary Care/Public Health (013240500)
id
208bffd3-66fb-4ddb-a5ae-d4cd8649f9bc (old id 2175324)
date added to LUP
2016-04-04 10:29:06
date last changed
2021-03-08 11:51:19
@phdthesis{208bffd3-66fb-4ddb-a5ae-d4cd8649f9bc,
 abstract   = {Transactional Analysis Psychotherapy - Three Methods Describing a Transactional Analysis Group Therapy<br/><br>
<br/><br>
The overall aim of the present thesis was to enhance and revive the practical understanding of the active ingredients in Transactional Analysis Psychotherapy (TA) and to define and lay down elements of TA, which makes it a distinct and replicable method of treatment.<br/><br>
The thesis includes three empirical studies of a videotaped one-year long TA Group Therapy with 10 clients. Three different key areas of Transactional Analysis have been investigated with support of three different approaches. These are: Diagnosis/ Client assessment with TA´s Script Analysis made as a reliability study (Study I), Identification of different components in TA´s psychotherapy method with the use of Discourse Analysis (Study II) and the Therapeutic Alliance studied with a psychodynamic approach, using the CCRT method (Luborsky, 1990, 1998) and the Plan – Diagnosis method (Weiss and Sampson, 1986) (Study III). <br/><br>
The average result in Study I shows a ”moderate” reliability in analysing central conflict motives (the overall Script) in the client’s life situation. More specific Script components were given a “fair” reliability, like “primary injunction from father”, “racket feeling”, “escape-hatch”, “driver from father” and “driver from mother”. Conflictual motives with fixed alternatives showed higher reliability than those formulated freely by the assessors. There was no clear stability over time. <br/><br>
The results in Study II indicate that with ”certain” reliability the studied therapy contains the categories that have been identified as parts of TA psychotherapy. In ranking the seven main categories you can find “moderate” reliability for the two categories “feeling contact” and “contract”. Six of the 42 sub-categories gave similar result where the techniques “talk to the parent projection” and “active use of TA terminology” has the highest value. The other four were “making feeling statements”, “mutual negotiation”, “refer to contract” and “discrepancy in body language”. One intervention, “mutual negotiation”, with moderate reliability could be identified as “TA typical”<br/><br>
The result in Study III showed, both through quantitative and qualitative analysis that the affective dimension was given larger space than you can expect from what the TA method prescribes, where contract and other rational techniques and attitudes are stressed.},
 author    = {Johnsson, Roland},
 isbn     = {978-91-7473-185-9},
 language   = {eng},
 publisher  = {Department of Psychology, Lund University},
 school    = {Lund University},
 title    = {Transactional Analysis Psychotherapy : Three Methods Describing a Transactional Analysis Group Therapy},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/5550007/2175330.pdf},
 year     = {2011},
}