Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Med samarbete i sikte - Om samordnade insatser och samlokaliserade familjecentraler

Hjortsjö, Maria LU (2006) In Lund Dissertations in Social Work 22.
Abstract
Co-operation is highly valued in Swedish welfare work and joint efforts within and between healthcare and welfare organizations is not new in Sweden. For decades the authorities have been trying to organize and coordinate various social and medical efforts in the public sector at a central level. This thesis is focusing on the meaning of co-operation between professionals belonging to different organizations working together in coordinated services under one roof, in a so called family centre. The family centre is established to serve families with children and the personnel usually consist of units of social workers, preschool staff, midwives, paediatric nurses and administrative staff, with part-time access to doctors, psychologists and... (More)
Co-operation is highly valued in Swedish welfare work and joint efforts within and between healthcare and welfare organizations is not new in Sweden. For decades the authorities have been trying to organize and coordinate various social and medical efforts in the public sector at a central level. This thesis is focusing on the meaning of co-operation between professionals belonging to different organizations working together in coordinated services under one roof, in a so called family centre. The family centre is established to serve families with children and the personnel usually consist of units of social workers, preschool staff, midwives, paediatric nurses and administrative staff, with part-time access to doctors, psychologists and family counsellors. The thesis is based on a case study method and the main material is records and documents from the family centre and its units, field notes from observations, photographs taken during observations and semi-structured interviews. The theoretical framework refers to organizational theory, and various aspects of cooperative and group psychology.One of the main findings in the thesis is that the need for the units to manage an uncertain environment is a strong driving force for collaboration. In this study such uncertainties are the future existence of a unit, eliminating problematic tasks and gaining knowledge of a problem at an early stage. The dominating types of collaboration indicate that the actors are tied to their respective mother organizations and the tasks that they set. Co-operation is therefore considered an integrating tactic in that the professions in a coordinating service under one roof get close to each other in their day-to-day work. By remaining with one foot in the mother organization, the professionals "protect" their own competence and professional identity. At the same time the collaboration also shows the differences between diverse disciplines and the cooperation is therefore also a divisive strategy. My study shows that boundaries between the professions disappear where the staff can become more intimate, for example in the lunchroom or when there are tasks which everybody, regardless of profession, can perform. What causes these boundaries to break down is empathy. Personal emotions show up when there are problems within the units. The units then relinquish their freedom of action and subject themselves to practical help. However this help is very sporadic, which means that a diminished freedom of action is only temporary. There are clear signs that the actors in the family centre are professionally segregated, but personally integrated. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Samarbete är ett värdeladdat ord i svenskt välfärdsarbete och inom socialt arbete förespråkas samarbete ofta som något värdefullt och nödvändigt. Idag finns det en stor, om än fragmenterad, vardagskunskap om samarbete och samverkan. Vetandet präglas dock av ett okritiskt accepterande av samarbetets fördelar, samtidigt som många verksamheter visar att resultaten av samarbetet inte alltid blivit så som förväntat.Avhandlingens syfte är att förstå innebörden av samarbete mellan personal med olika organisationstillhörighet i allmänhet och inom en samlokaliserad verksamhet i synnerhet. Jag har tagit avstamp i historiska och institutionella föreställningar om samarbete i offentlig... (More)
Popular Abstract in Swedish

Samarbete är ett värdeladdat ord i svenskt välfärdsarbete och inom socialt arbete förespråkas samarbete ofta som något värdefullt och nödvändigt. Idag finns det en stor, om än fragmenterad, vardagskunskap om samarbete och samverkan. Vetandet präglas dock av ett okritiskt accepterande av samarbetets fördelar, samtidigt som många verksamheter visar att resultaten av samarbetet inte alltid blivit så som förväntat.Avhandlingens syfte är att förstå innebörden av samarbete mellan personal med olika organisationstillhörighet i allmänhet och inom en samlokaliserad verksamhet i synnerhet. Jag har tagit avstamp i historiska och institutionella föreställningar om samarbete i offentlig sektor och undersöker även förhållandet mellan organiserat samarbete och interpersonella relationer.I avhandlingen utgör en familjecentral det illustrativa exemplet, där samarbete är en bärande del i den samlokaliserade verksamheten. Familjecentralen har barnfamiljer som sin målgrupp och personalen utgörs av barnmorskor, barnsjuksköterskor, förskolepersonal, socionomer och administrativ personal och har tillgång till läkare, psykologer och familjerådgivare. Syftet med verksamheten är att främja god hälsa hos barn och föräldrar samt erbjuda lättillgängligt stöd och tidiga professionella insatser. Organisatoriskt har socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens personal kvar sina respektive huvudmän. Således delar de enskilda enheterna sin vardag med varandra, samtidigt som de genom organisationsstrukturen är förbundna med sina moderorganisationer.Då avhandlingen fokuserar samarbete i en samlokaliserad verksamhet, har jag valt att anknyta till nyinstitutionell teoribildning och den amerikanske organisationssociologen James Thompsons resonemang. I min tolkning av samarbetet inom familjecentralen använder jag Bengt Berggrens begreppsmässiga uppdelning av samarbete: koordination, kollaboration, konsultation och integration. Denna uppräkning utgår ifrån hur mycket en aktör låter sig involveras i samarbete, med koordination som den "enklaste" formen och integration som den mest "avancerade". William Schutz' teori om interpersonellt beteende fångar individers förhållande till andra individer i grupper och används därför för att förstå samarbetets villkor på en tvärdisciplinär arbetsplats.Empiriinsamlingen har utgått ifrån en genomgång av familjecentralens skriftliga material, observationer av samspel, egna fotografier, fältanteckningar av upplevelser och intryck, samt semistrukturerade intervjuer och samtal med de anställda. Bearbetningen av det insamlade materialet har utgått ifrån en identifiering av olika centrala teman med fokus på samarbete och samlokalisering. Jag har slutligen tolkat empirin utifrån de teoretiska infallsvinklar som tidigare har tagits upp.I min studie framkommer att en stark drivkraft för samarbete är de ingående enheternas behov av att hantera en osäker omgivning. Det har bland annat utgått från en enhets fortsatta existens, en annan enhets behov av att bli av med problematiska arbetsuppgifter och en tredje enhets möjlighet att få kännedom om komplicerade problem i ett tidigt skede.De dominerande samarbetsformerna, koordinering och konsultation, tyder på att personalens anknytning till de egna moderorganisationerna och dess regelverk är stark och en samlokalisering förändrar inte detta faktum. Genom att de professionella står kvar med ena foten hos moderorganisationen "skyddar" de även sin egen kompetens och yrkesidentitet. Samarbete ses som en integrerande taktik genom att samlokaliserade yrkesgrupper närmar sig varandra i det gemensamma arbetet. Samtidigt påvisar samarbete de olikheter som finns mellan skilda discipliner och samarbete är därmed också en särskiljande strategi. Att samarbete är både integrerande och särskiljande kan förklara varför det åskådliggjorda samarbetet är att betrakta som tämligen "enkelt" och håller sig till den koordinerade och konsulterande nivån.I familjecentralen kan gränser mellan professioner brytas ned när det finns arbetsuppgifter som alla, oavsett yrke, kan utföra. Detta sker när personal blir känslomässigt berörda eller där de anställda kan vara mer personliga, så som i lunchrummet. Det personliga visar sig exempelvis när problem uppstått i en enhet inom familjecentralen. Enheterna släpper där på sitt handlingsutrymme och underordnar sig en faktisk hjälpinsats. Samtidigt är dessa hjälpande insatser mycket tillfälliga, vilket gör att ett inskränkt/utökat handlingsutrymme endast är temporärt. Det finns klara tecken på att aktörerna i familjecentralen är segregerade professionellt, integrerade personellt. Personliga relationer underlättar ett samarbete som inte så lätt låter sig formaliseras. Som samarbetsorganisation möjliggör familjecentralen, rent funktionellt, olika former av samarbete och förebyggande arbete som hade varit svårt att utföra om de olika enheterna hade varit lokaliserade på skilda håll. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Hessle, Sven, Stockholms Universitet, Socialhögskolan
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Social problems and welfare, coordinated services under one roof family centres, prevention, collaboration, co-operation, child-care, human service organizations, healthcare, Social work, national insurance, Sociala problem, social välfärd, socialförsäkring
in
Lund Dissertations in Social Work
volume
22
pages
230 pages
publisher
Lund University School of Social Work
defense location
Edebalksalen, Socialhögskolan Bredgatan 26, Lund
defense date
2006-01-20 10:15:00
ISSN
1650-3872
ISBN
91-89604-29-6
language
Swedish
LU publication?
yes
id
f03866e3-9071-455d-bcc8-752e7291e8cd (old id 24380)
date added to LUP
2016-04-01 17:01:35
date last changed
2019-05-21 15:25:59
@phdthesis{f03866e3-9071-455d-bcc8-752e7291e8cd,
 abstract   = {Co-operation is highly valued in Swedish welfare work and joint efforts within and between healthcare and welfare organizations is not new in Sweden. For decades the authorities have been trying to organize and coordinate various social and medical efforts in the public sector at a central level. This thesis is focusing on the meaning of co-operation between professionals belonging to different organizations working together in coordinated services under one roof, in a so called family centre. The family centre is established to serve families with children and the personnel usually consist of units of social workers, preschool staff, midwives, paediatric nurses and administrative staff, with part-time access to doctors, psychologists and family counsellors. The thesis is based on a case study method and the main material is records and documents from the family centre and its units, field notes from observations, photographs taken during observations and semi-structured interviews. The theoretical framework refers to organizational theory, and various aspects of cooperative and group psychology.One of the main findings in the thesis is that the need for the units to manage an uncertain environment is a strong driving force for collaboration. In this study such uncertainties are the future existence of a unit, eliminating problematic tasks and gaining knowledge of a problem at an early stage. The dominating types of collaboration indicate that the actors are tied to their respective mother organizations and the tasks that they set. Co-operation is therefore considered an integrating tactic in that the professions in a coordinating service under one roof get close to each other in their day-to-day work. By remaining with one foot in the mother organization, the professionals "protect" their own competence and professional identity. At the same time the collaboration also shows the differences between diverse disciplines and the cooperation is therefore also a divisive strategy. My study shows that boundaries between the professions disappear where the staff can become more intimate, for example in the lunchroom or when there are tasks which everybody, regardless of profession, can perform. What causes these boundaries to break down is empathy. Personal emotions show up when there are problems within the units. The units then relinquish their freedom of action and subject themselves to practical help. However this help is very sporadic, which means that a diminished freedom of action is only temporary. There are clear signs that the actors in the family centre are professionally segregated, but personally integrated.},
 author    = {Hjortsjö, Maria},
 isbn     = {91-89604-29-6},
 issn     = {1650-3872},
 language   = {swe},
 publisher  = {Lund University School of Social Work},
 school    = {Lund University},
 series    = {Lund Dissertations in Social Work},
 title    = {Med samarbete i sikte - Om samordnade insatser och samlokaliserade familjecentraler},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/4850756/26621.pdf},
 volume    = {22},
 year     = {2006},
}