Advanced

Klimatomställningens förenlighet med de svenska miljömålen

Johansson, Bengt LU (2012) In Rapport 75.
Abstract (Swedish)
I denna rapport studeras i vilken grad framtida energi- och transportsystem med låga utsläpp av växthusga¬ser är förenliga med övriga svenska miljömål. Utgångspunkt tas i de scenarier som tagits fram i forsk¬ningsprogrammet LETS. Ibland uppkommer synergier som innebär att minskningar av utsläppen av växt¬husgaser samtidigt leder till att det blir lättare att uppnå andra miljömål. I andra fall uppkommer konflikter där klimatåtgärden försvårar uppfyllandet av andra miljömål. I många fall beror konsekvenserna på hur i detalj åtgärderna genomförs.

Påverkan på olika miljömål är av olika karaktär. En del påverkan beror av utsläpp vid slutlig användning, en del påverkan på markanvändningen som en följd av direkt utnyttjande av... (More)
I denna rapport studeras i vilken grad framtida energi- och transportsystem med låga utsläpp av växthusga¬ser är förenliga med övriga svenska miljömål. Utgångspunkt tas i de scenarier som tagits fram i forsk¬ningsprogrammet LETS. Ibland uppkommer synergier som innebär att minskningar av utsläppen av växt¬husgaser samtidigt leder till att det blir lättare att uppnå andra miljömål. I andra fall uppkommer konflikter där klimatåtgärden försvårar uppfyllandet av andra miljömål. I många fall beror konsekvenserna på hur i detalj åtgärderna genomförs.

Påverkan på olika miljömål är av olika karaktär. En del påverkan beror av utsläpp vid slutlig användning, en del påverkan på markanvändningen som en följd av direkt utnyttjande av energiresurser. Indirekta ef¬fekter följer även av utvinning av material för byggnation av energianläggningar och transportinfrastruktur. Effekterna kan uppkomma nationellt men även i andra länder.

Av de lösningar som studerats är bioenergi det alternativ som ökar mest i scenarierna men också det alternativ som leder till störst potentiella konflikter med övriga miljömål, främst Levande skogar, Ingen övergödning och Ett rikt djur och växtliv. För att det ska vara möjligt med en kraftig ökning av bioenergin är det viktigt hur denna ökning går till i detalj och kompletterande styrmedel som styr markanvändningen specifikt kommer att vara nödvändiga. De kvantiteter av vindkraft som studeras i scenarierna torde vara möjliga att lokalisera utan att miljömålen hotas. Den totala fysiska potentialen är mycket stor och även om flera potentiella områden inte kommer att kunna utnyttjas för vindkraftsproduktion på grund av buller, hot mot fauna (fågel, fladdermöss, fiskar) samt visuella effekter på landskapsbilden, bör det vara möjligt att lokalisera de 15-30 TWh/år som inkluderats i scenarierna utan större problem. Strategier som minskar ener¬gianvändning och transportarbete leder generellt till mindre konflikter med andra miljömål och ger ökade förutsättningar för att samtliga mål ska kunna nås samtidigt.

Det är idag omöjligt att säga säkert om de inom LETS presenterade scenarierna är förenliga med övriga miljömål eftersom det beror av vilka metoder som används vid energiutvinning, energiomvandling och energianvändning, hur framgångsrik teknikutvecklingen är och hur utvecklingen inom andra områden så¬som livsmedelsförsörjningen ser ut. Av vikt torde därför vara att man skapar styrningssystem som verkar på rätt nivåer (i allmänhet så nära den direkta miljöpåverkan som möjligt) och som sätter ramar för energi- och transportsystemen (och andra systems möjliga utveckling). Dessa styrningssystem behöver vara tillräckligt flexibla för att kunna reagera på ny kunskap och nya prioriteringar i samhället. (Less)
Abstract
In this report potential synergies and conflicts between greenhouse gas mitigation and other environmental objectives (EOs) are studied. A starting point is taken in energy scenarios developed within the research programme LETS (www.lets2050.se). Environmental impacts appear in all steps of the energy chain, from land-use effects (both direct and indirect) of renewable energy extraction to emissions at end-use energy conversion. Of the studied energy alternatives, the greatest potential conflicts with other environmental objectives come from the utilisation of bioenergy. The conflict depends, however, on both the magnitude of the future expansion and the methods used for biomass production. Therefore, to allow a large scale expansion of... (More)
In this report potential synergies and conflicts between greenhouse gas mitigation and other environmental objectives (EOs) are studied. A starting point is taken in energy scenarios developed within the research programme LETS (www.lets2050.se). Environmental impacts appear in all steps of the energy chain, from land-use effects (both direct and indirect) of renewable energy extraction to emissions at end-use energy conversion. Of the studied energy alternatives, the greatest potential conflicts with other environmental objectives come from the utilisation of bioenergy. The conflict depends, however, on both the magnitude of the future expansion and the methods used for biomass production. Therefore, to allow a large scale expansion of biomass, the development of adequate policy instruments that govern land-use both nationally and globally will be essential. For wind power on the other hand, there seem to be no fundamental obstacles from the EO perspective to allow the amounts assumed in the studied scenarios although conflicts may be significant locally. Strategies for reducing energy use and transportation demand generally leads to less conflict with other EOs and give improved conditions for achieving all of them.

It is not possible today to guarantee that the presented mitigation scenarios are compatible with reaching other EOs as it depends on what methods and technologies that are used, the successful development of new technologies and the development in other sectors of society such as the food sector. It seems important that systems of governance are implemented on the adequate level (as close to the environmental impact as possible) in order to keep the development of the transport and energy systems within sustainable borders. These systems of governance have to be flexible enough to be able to react on new knowledge and new priorities within society. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Klimatomställning, miljömål, målkonflikter, styrningsutmaningar
in
Rapport
volume
75
pages
41 pages
publisher
Miljö- och energisystem, LTH, Lunds universitet
ISBN
978-91-86961-01-5
project
Governing transitions towards Low-Carbon Energy and Transport Systems for 2050
language
Swedish
LU publication?
yes
id
9000023f-fd0a-4f1a-8738-0fdb4b96a8b2 (old id 2797105)
date added to LUP
2012-06-20 14:36:27
date last changed
2016-04-16 07:15:13
@techreport{9000023f-fd0a-4f1a-8738-0fdb4b96a8b2,
 abstract   = {In this report potential synergies and conflicts between greenhouse gas mitigation and other environmental objectives (EOs) are studied. A starting point is taken in energy scenarios developed within the research programme LETS (www.lets2050.se). Environmental impacts appear in all steps of the energy chain, from land-use effects (both direct and indirect) of renewable energy extraction to emissions at end-use energy conversion. Of the studied energy alternatives, the greatest potential conflicts with other environmental objectives come from the utilisation of bioenergy. The conflict depends, however, on both the magnitude of the future expansion and the methods used for biomass production. Therefore, to allow a large scale expansion of biomass, the development of adequate policy instruments that govern land-use both nationally and globally will be essential. For wind power on the other hand, there seem to be no fundamental obstacles from the EO perspective to allow the amounts assumed in the studied scenarios although conflicts may be significant locally. Strategies for reducing energy use and transportation demand generally leads to less conflict with other EOs and give improved conditions for achieving all of them.<br/><br>
It is not possible today to guarantee that the presented mitigation scenarios are compatible with reaching other EOs as it depends on what methods and technologies that are used, the successful development of new technologies and the development in other sectors of society such as the food sector. It seems important that systems of governance are implemented on the adequate level (as close to the environmental impact as possible) in order to keep the development of the transport and energy systems within sustainable borders. These systems of governance have to be flexible enough to be able to react on new knowledge and new priorities within society.},
 author    = {Johansson, Bengt},
 institution = {Miljö- och energisystem, LTH, Lunds universitet},
 isbn     = {978-91-86961-01-5},
 keyword   = {Klimatomställning,miljömål,målkonflikter,styrningsutmaningar},
 language   = {swe},
 pages    = {41},
 series    = {Rapport},
 title    = {Klimatomställningens förenlighet med de svenska miljömålen},
 volume    = {75},
 year     = {2012},
}