Advanced

Measurements of Function in Children with Cerebral Palsy

Nordmark, Eva LU (2000)
Abstract
Cerebral palsy (CP) is a term for a group of conditions associated with motor disabilities, that are very heterogeneous, i.e. symptoms, severity, associated impairments, functional outcome and needs. The overall purpose of this thesis was to study the prevalence and gross motor function and to evaluate and adapt measurements in children with CP. The prevalence in Southern Sweden was 2.4 per 1000 children. Children born abroad had a three times higher prevalence and were more often severely disabled. All 167 children were classified with the Gross Motor Function Classification System (GMFCS). This showed that 59% of the children were mildly disabled (levels I and II), 14% moderately disabled (level III) and 27% severely disabled (levels IV... (More)
Cerebral palsy (CP) is a term for a group of conditions associated with motor disabilities, that are very heterogeneous, i.e. symptoms, severity, associated impairments, functional outcome and needs. The overall purpose of this thesis was to study the prevalence and gross motor function and to evaluate and adapt measurements in children with CP. The prevalence in Southern Sweden was 2.4 per 1000 children. Children born abroad had a three times higher prevalence and were more often severely disabled. All 167 children were classified with the Gross Motor Function Classification System (GMFCS). This showed that 59% of the children were mildly disabled (levels I and II), 14% moderately disabled (level III) and 27% severely disabled (levels IV and V). Significant differences between GMFCS levels and subgroups of diagnosis, aetiology, intellectual capacity, epilepsy and visual impairment were found. Severe motor disability was often combined with associated impairments such as mental retardation, epilepsy and visual impairment. Inter- and intra-rater reliability of the Gross Motor Function Measure (GMFM) was found to be satisfying, even with untrained testers. The Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) was investigated to ascertain the content, relevance and applicability in Sweden. A strong correlation between the PEDI results obtained for non-disabled Swedish children and the corresponding American data was found. This suggests that the American normative data are appropriate for reference purposes in Sweden. The GMFM and PEDI were compared regarding responsiveness in children with CP after Selective Dorsal Rhizotomy (SDR). Both GMFM and PEDI were sensitive to changes in function over time, for the series as a whole and in the group with mild to moderate disability, although the PEDI detected significant changes earlier. In the group with more severe disability, changes were detected only with the PEDI, not with the GMFM. The GMFM and PEDI are considered to be complementary tools as they measure different aspects of function. The usefulness of the Wartenberg pendulum test was investigated in very young children with spastic diplegia undergoing SDR.The pendulum test, combined with EMG, was shown to be an objective and sensitive method for quantifying spasticity in knee extensor muscles at ages down to 2.5 years. Children with spasticity displayed significantly lower values than healthy children. All the pendulum parameters improved after SDR and became similar to those of the healthy children. Swing time was the most reliable and sensitive variable. The R2 ratio showed a correlation with the quadriceps reflex. The relative swing time was the only parameter showing a correlation with measurements for function. Standardised measurements should be used as a part of the clinical decision-making process and for evaluation. They have to be multidimensional to address the variation of dysfunction at each level of the disablement process. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Cerebral pares (CP) drabbar drygt 2 barn per 1000 födda och är den vanligaste orsaken till rörelsehinder hos barn och ungdomar. På latin betyder CP "förlamning från hjärnan" och är ett samlingsnamn för ett följdtillstånd efter en skada i den omogna hjärnan under dess utveckling från fosterstadiet t o m 2-års ålder. Skadan är av engångskaraktär men de olika symtomen förändras under barnets uppväxttid. Det motoriska funktionshindret varierar mycket i svårighetsgrad och kan vara kombinerat med andra funtionsstörningar såsom förståndshandikapp, kramper och synnedsättning. Dessa barn och deras familjer har därmed också mycket olika behov. För att kartlägga behov, prioritera åtgärder, planera,... (More)
Popular Abstract in Swedish

Cerebral pares (CP) drabbar drygt 2 barn per 1000 födda och är den vanligaste orsaken till rörelsehinder hos barn och ungdomar. På latin betyder CP "förlamning från hjärnan" och är ett samlingsnamn för ett följdtillstånd efter en skada i den omogna hjärnan under dess utveckling från fosterstadiet t o m 2-års ålder. Skadan är av engångskaraktär men de olika symtomen förändras under barnets uppväxttid. Det motoriska funktionshindret varierar mycket i svårighetsgrad och kan vara kombinerat med andra funtionsstörningar såsom förståndshandikapp, kramper och synnedsättning. Dessa barn och deras familjer har därmed också mycket olika behov. För att kartlägga behov, prioritera åtgärder, planera, utvärdera och dokumentera insatser behövs tillförlitliga och kliniskt användbara mätinstrument. Avhandlingens övergripande syfte var att studera förekomsten av CP och olika aspekter av motorisk funktion samt utvärdera olika mätmetoder för funktion hos barn med CP. Avhandlingen grundar sig på fem vetenskapliga uppsatser. I det första delarbetet undersöktes förekomsten av samtliga barn med CP i Skåne och Blekinge födda 1990-1993. Den 1 januari 1998 fanns det 167 barn med CP födda 1990-1993 i regionen. CP-frekvensen var 2.4 per 1000 barn. För de barn som var födda utomlands var CP-frekvensen tre gånger så hög och dessa barn var ofta svårt funktionshindrade. Barnens medicinska diagnos, födelsekarateristika och andra funktionsstörningar och grovmotoriska funktionsförmåga vid sex års ålder bedömdes enligt det grovmotoriska klassifikationssytemet (GMFCS). Diagnos, tidpunkt för hjärnskadan och andra funktionsstörningar (förståndshandikapp, kramper, synnedsättning) avgjorde graden av funktionshinder. Två tredjedelar av barnen kunde gå utan gånghjälpmedel och hade lättare grovmotoriska funktionshinder. Fjorton procent var beroende av gånghjälpmedel. En tredjedel av barnen hade mycket svåra grovmotoriska funktionshinder. I andra delarbetet utvärderades samstämmigheten mellan bedömare av ett grovmotoriskt mätinstrument (GMFM) som var på väg att introduceras i Skandinavien. Detta instrument består av 88 grovmotoriska uppgifter, där utvärderaren avgör om barnet i en testsituation klarar respektive uppgift. Testet är utvecklat för att mäta förändring av grovmotorisk funktion hos barn med CP. Femton sjukgymnaster inom habiliteringen, utan tidigare erfarenhet av GMFM, fick studera en videofilm med tre barn med CP och bedöma barnens funktion med GMFM. Sex månader senare upprepades proceduren. Både samstämmigheten mellan sjukgymnasterna (inter-bedömar reliabilitet) och respektive sjukgymnasts bedömning vid de två tillfällena (intra-bedömar reliabilitet) var hög, talande för att GMFM är ett tillförlitligt och användbart utvärderingsinstrument även hos icke tränade bedömare. I tredje delarbetet utvärderades det tvärvetenskapliga kartläggningsinstrumentet PEDI. Avsikten med detta instrument är att mäta barnets funktionsförmåga och hjälpbehov samt grad av anpassning i miljön. PEDI består av över 200 frågor och används som enkät- och/eller intervju av förälder eller terapeut. PEDI bedömer vad barnet vanligtvis gör i vardagliga situationer och inte vad barnet gör i en specifik testsituation. PEDI översattes till svenska och därefter intervjuades föräldrar till 52 icke funktionshindrade barn. Resultaten jämfördes med det amerikanska normalmaterialet och visade sig ha god samstämmighet inom samtliga områden. De kulturella skillnaderna var få. Resultaten talar för att PEDI är användbart i Sverige och att amerikanska normal data kan användas. I fjärde delarbetet jämfördes hur funktionsförmågan mätt med GMFM och PEDI förändrades över tid hos barn med CP som genomgått en neurokirurgisk operation (sk rhizotomi), för att minska graden av muskelspänning (spasticitet). 18 barn med spastisk diplegi, dvs där benen är mest drabbade, analyserades före operation, och 6 respekktive 12 månader efter operation. Båda testerna registrerade förändringar i funktion, men förändringarna sågs tidigare med PEDI. För de svårast skadade barnen sågs förändringar i funktion endast med PEDI, ej med GMFM. De båda mätinstrumenten kompletterar varandra eftersom de mäter olika aspekter av funktion, GMFM "att kunna" i en specifik testsituation och PEDI att "vanligtvis göra" i vardagen. I det femte delarbetet utvärderades om Wartenbergs pendeltest kan användas för att på ett enkelt sätt mäta graden av spasticitet hos små barn med CP. 14 friska barn och 20 barn med CP i åldern 2,5-6,3 år som genomgick rhizotomi operation studerades både före och 6 månader efter operation. Vid utförandet av Wartenbergs pendeltest satt barnet bekvämt på en brits med stöd för låren medan underbenen hängde fritt. Från ett horisontalt utgångsläge släpptes sedan benet så att underbenet kan pendla fritt. Vid spasticitet motverkas pendlingen och graden av pendling registreras och överförs till ett datorprogram för analys. Resultaten visade att samtliga mätvärden hade en god samstämmighet från ett mättillfälle till ett annat hos friska barn. Resultaten kunde också skilja mellan friska barn och barn med CP före operation samt mäta förändring efter operation. Före operation var värdena hos barnen med spasticitet avsevärt mindre jämfört med de friska barnen och efter operationen normaliseras värdena. Det mest tillförlitliga och känsligaste mätvärdet visade sig vara den s k svängningstiden (tiden mellan varje pendelutslag). Svängningstiden var också det enda mätvärdet som visade sig ha ett samband med grovmotorisk funktion mätt med GMFCS och GMFM före operation. Sammanfattningsvis vill denna avhandling peka på vikten av att kunskap om förekomsten av barn med CP samt att förloppet och behandlingsåtgärdernas effektivitet utvärderas. För att uppnå detta behövs objektiva och tillförlitliga mätinstrument för funktion på olika nivåer som kan användas i det kliniska arbetet och i forskning. På så sätt kan resurser för förebyggande insatser och behandling bättre planeras och genomföras, så att barn , tonåringar och vuxna med CP och deras familjer erhåller adekvata och kostnadseffektiva åtgärder som leder till ökad livskvalitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Uvebrant, Paul
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
kinesitherapy, Physical medicine, epidemiology, function, Cerebral palsy, measurement, children, revalidation, rehabilitation, Rehabilitering (medicinsk och social)
pages
142 pages
defense location
N/A
defense date
2000-11-30 10:15:00
external identifiers
 • other:LUMEDW/MEPT--1018--SE
ISBN
91-628-44-65-2
language
English
LU publication?
yes
id
26bc3b18-df2b-4605-9a75-fd16b721ee75 (old id 41016)
date added to LUP
2016-04-04 13:14:43
date last changed
2018-11-21 21:12:51
@phdthesis{26bc3b18-df2b-4605-9a75-fd16b721ee75,
 abstract   = {Cerebral palsy (CP) is a term for a group of conditions associated with motor disabilities, that are very heterogeneous, i.e. symptoms, severity, associated impairments, functional outcome and needs. The overall purpose of this thesis was to study the prevalence and gross motor function and to evaluate and adapt measurements in children with CP. The prevalence in Southern Sweden was 2.4 per 1000 children. Children born abroad had a three times higher prevalence and were more often severely disabled. All 167 children were classified with the Gross Motor Function Classification System (GMFCS). This showed that 59% of the children were mildly disabled (levels I and II), 14% moderately disabled (level III) and 27% severely disabled (levels IV and V). Significant differences between GMFCS levels and subgroups of diagnosis, aetiology, intellectual capacity, epilepsy and visual impairment were found. Severe motor disability was often combined with associated impairments such as mental retardation, epilepsy and visual impairment. Inter- and intra-rater reliability of the Gross Motor Function Measure (GMFM) was found to be satisfying, even with untrained testers. The Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) was investigated to ascertain the content, relevance and applicability in Sweden. A strong correlation between the PEDI results obtained for non-disabled Swedish children and the corresponding American data was found. This suggests that the American normative data are appropriate for reference purposes in Sweden. The GMFM and PEDI were compared regarding responsiveness in children with CP after Selective Dorsal Rhizotomy (SDR). Both GMFM and PEDI were sensitive to changes in function over time, for the series as a whole and in the group with mild to moderate disability, although the PEDI detected significant changes earlier. In the group with more severe disability, changes were detected only with the PEDI, not with the GMFM. The GMFM and PEDI are considered to be complementary tools as they measure different aspects of function. The usefulness of the Wartenberg pendulum test was investigated in very young children with spastic diplegia undergoing SDR.The pendulum test, combined with EMG, was shown to be an objective and sensitive method for quantifying spasticity in knee extensor muscles at ages down to 2.5 years. Children with spasticity displayed significantly lower values than healthy children. All the pendulum parameters improved after SDR and became similar to those of the healthy children. Swing time was the most reliable and sensitive variable. The R2 ratio showed a correlation with the quadriceps reflex. The relative swing time was the only parameter showing a correlation with measurements for function. Standardised measurements should be used as a part of the clinical decision-making process and for evaluation. They have to be multidimensional to address the variation of dysfunction at each level of the disablement process.},
 author    = {Nordmark, Eva},
 isbn     = {91-628-44-65-2},
 language   = {eng},
 school    = {Lund University},
 title    = {Measurements of Function in Children with Cerebral Palsy},
 year     = {2000},
}