Advanced

När kvinnor och män får barn. Ett psykologiskt och könsspecifikt betraktande av psykisk hälsa och ohälsa.

Rydén, Birgitta LU (2004)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingens huvudsakliga syfte är att öka kunskapen om kvinnors och mäns psykiska hälsa och välbefinnande i samband med att de väntar eller just har fått ett barn, och detta utifrån aspekter som är relevanta för mödra- och barnhälsovårdens insatser: Kunskap - erhåller kvin-nor och män för dem adekvata kunskaper när de står inför att bli föräldrar för första gången? Stöd – behöver vissa föräldrar mer än andra professionellt stöd och vad för stöd är de i behov av? Kris – hur mänga kvinnor och män reagerar med krisreaktioner i behov av psykiatriska vårdinsatser? Psykoterapi och bearbetning – vilka är de huvudsakliga reaktionerna och psykiska svårigheterna när kvinnor och män önskar en... (More)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingens huvudsakliga syfte är att öka kunskapen om kvinnors och mäns psykiska hälsa och välbefinnande i samband med att de väntar eller just har fått ett barn, och detta utifrån aspekter som är relevanta för mödra- och barnhälsovårdens insatser: Kunskap - erhåller kvin-nor och män för dem adekvata kunskaper när de står inför att bli föräldrar för första gången? Stöd – behöver vissa föräldrar mer än andra professionellt stöd och vad för stöd är de i behov av? Kris – hur mänga kvinnor och män reagerar med krisreaktioner i behov av psykiatriska vårdinsatser? Psykoterapi och bearbetning – vilka är de huvudsakliga reaktionerna och psykiska svårigheterna när kvinnor och män önskar en psykoterapeutisk insats i samband med barnafödandet? Avslöjar psykoterapiberättelserna skillnader mellan kvinnorna och männen, demonstrerade dels som teman i psykoterapiberättelserna, dels i anknytningsmönster och i affektiva uttryck? De genomgående psykologiska teorierna är anknytningsteori, affektteori, hälsopsykologiska teorier med fokus på stress, sårbarhet och individuell copingförmåga, kli-nisk psykologi för att förstå och förklara avvikande beteenden, kristeori för att förstå psykiska reaktioner och behov definierade och uttalade av kvinnorna och männen själva. Grundläg-gande begrepp som genomsyrar avhandlingsarbetet är: ”reflective function”, RF; ”empower-ment”; ”positioning”; ”intersubjectivity”. Studie I- epistemologisk utgångspunkt: kvinnor och män är lika engagerade i att skaffa för dem relevant kunskap och förståelse när de skall bli föräldrar för första gången. Likheter hos hos kvinnor och män är: hur kvinnor och män påverkas psykiskt av barnafödande, praktiska arrangemang kring barnet och de första dagarna efter hemkomsten från förlossningskliniken, graviditeten i slutskedet och sökande efter förståelse och mening med det som sker. Skillnader mellan könen: kvinnornas frågor handlade till stor del om smärtan vid förlossningen, hur hon på bästa vis skall klara av förlossningen och amning. Männens frågor handlade om barnet och dess utveckling och skötsel, mannens roll vid förlossningen och som far, parets relation och föräldraskapet. Studie II – professionellt stöd: Femton procent av nyblivna föräldrar svarade på ett erbjudande om ett hembesök av den barnmorskan som man lärt känna under graviditeten. Dessa (pro-bandgruppen) skilde sig från en kontrollgrupp, som inte önskade hembesök genom att fler hade annat modersmål än svenska, fler kvinnor visade somatiska besvär och fler tenderade att lida av psykiska besvär. Dessutom fanns fler par som visade konflikter i parrelationen. Den semi-strukturerade intervjun vid hembesöket avslöjade behov av positiv bekräftelse; traumatiska upplevelser av förlossningen; osäkerhet i relationen till barnet; kvinnor som var trötta, ledsna och ängsliga och män som oroade sig för arbetslöshet, var sjuka och som kände sig hjälplösa inför kvinnans tillstånd; kriser i parrelationen: hotfullt beteende och otrohet från mannens sida; social isolering; sorg efter närståendes död. Studien visar en väg till individualiserad hälsovård i nyföddhetsperioden. Studie III – psykisk kris och incidens av akutbesök på psykiatrisk vårdenhet: ”incidens-gruppen” (kvinnor och män som väntade barn eller hade barn 0-17 månader) utgjorde 1,23% av alla akutbesök vid psykiatrisk vårdenhet och 1,1% av blivande och nyblivna föräldrar, beräknat på samtliga gravida och barn 0-17 månader inom det avgränsade området. Drygt hälften av kvinnorna och en tredjedel av männen hade inte tidigare haft kontakt med psykiatrin. Fler kvinnor än män och fler med svenska som modersmål erbjöds psykotera-peutiska insatser. Fler män erbjöds farmakologisk behandling. Studie IV – psykoterapi: Korttidspsykoterapeutiska insatser studerades, psykoterapi med 6 kvinnor och 6 män i samband med barnafödandet. De percept-genetiska testen PORT och DMT användes för diagnostiska ändamål. Psykoterapiberättelserna analyserades utifrån genusperspektiv. Dominanta teman var för kvinnorna parrelationen och därnäst den egna identiteten. För männen var det först den egna identiteten därnäst parrelationen som domi-nerade. Samtliga visade ett osäkert anknytningsmönster, bekräftade av de percept-genetiska utlåtandena, 3 män och 3 kvinnor visade desorganiserat mönster. Anknytningsmönstren skilde sig åt mellan kvinnorna och männen: kvinnorna visade rollomkastande mönster i relationen till modern och ett invaderande mönster från båda föräldrarna. Männen uppvisade ett bindan-de mönster från moderns sida och en upplevelse av att vara negligerade som personer av båda föräldrarna, med en tydlig upplevelse av att inte vara sedda och bekräftade av fadern. Skam-förödmjukelse var den dominanta affekten i både kvinnornas och männens psykoterapier. Signifikant färre negativa affektuttryck visade sig i slutet av psykoterapiperioden och en ökande affektiv medvetenhet och uttrycksförmåga. En större förmåga ttill reflektiv funktion (RF) visavis de psykiska besvären och anknytningserfarenheterna var tydlig i slutskedet av psykoterapierna. (Less)
Abstract
The central issue is to increase knowledge of women's and men's mental wellbeing when their child is about to be born, as seen from four aspects relevant to maternity and child health care centres. Major psychological theories are the attachment theory and the affect theory, health psychology with theories on nervous tension, vulnerability, coping and individual resources, clinical psychology to understand mental divergencies, crisis theory to understand reactions, taking the individual's subjective experience and personal definitions of reactions and needs into consideration. Major concepts are the reflective function, RF, empowerment, positioning and intersubjectivity. Study I: Epistemological approach. Gender similarities are: Mental... (More)
The central issue is to increase knowledge of women's and men's mental wellbeing when their child is about to be born, as seen from four aspects relevant to maternity and child health care centres. Major psychological theories are the attachment theory and the affect theory, health psychology with theories on nervous tension, vulnerability, coping and individual resources, clinical psychology to understand mental divergencies, crisis theory to understand reactions, taking the individual's subjective experience and personal definitions of reactions and needs into consideration. Major concepts are the reflective function, RF, empowerment, positioning and intersubjectivity. Study I: Epistemological approach. Gender similarities are: Mental condition post-partum, practical arrangements, organizing the first days at home after delivery, pregnancy issues in the last trimester, existential issues to come to an understanding of what is happening. Gender differences: women ask about pains at giving birth and about breastfeeding, men ask about the child and its development, the role of the man at delivery and as father, the pair relationship and parenthood. Study II: Professional support. Fifteen percent took advantage of an offered home visit after delivery, by a midwife familiar from pregnancy. The study demonstrates a model for individualized healthcare. The experiment group differed from the control group in that more individuals had a mother tongue other than Swedish, more dysfunctional pair relationships, more women with somatic difficulties and a tendency to more mental problems. The visit revealed a need for positive confirmation, traumatic experiences of giving birth, crises in the pair relationship, social isolation and distress caused by death of a close relative or friend. Study III: Mental crisis and incidence of emergency visits to psychiatric clinics. The incidence group (women and men expecting a child or with a child aged 0-17 months) constituted 1.23% of all emergency visits to psychiatric clinics and 1.1% of the total parents expecting or with a child 0-17 months. More women than men and more people with Swedish as their mother tongue received planned psychotherapy. More men were given pharmacological treatment. Study IV: Psychotherapy. Short-term psychotherapy results were studied, 6 women and 6 men, before and after childbirth. The percept-genetic tests PORT and DMT were used as control instruments for diagnostic purposes. The psychotherapy narratives were analysed from a gender perspective. Dominant themes for women were first the pair relationship, secondly their own identity. With the men their own identity came first, the pair relationship second. All participants showed an insecure attachment, confirmed by the percept-genetic results; 3 women and 3 men showed disorganized patterns. Attachment experiences differed between women and men. Shame and humiliation were dominant in therapies with both women and men. Significantly less negative expressions of affect were found in the later period of the therapies and an increased consciousness of affective expressions and ability to express emotions in a constructive way. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
opponent
 • Professor Hwang, Phillip
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
intersubjectivity, reflective function., Psychology, Psykologi, positioning, empowerment, prevention, health promotion, percept-genesis, short-term psychotherapy, incidence, crisis, professional support, parent education, post-partum, childbirth, pregnancy, gender, parent, Woman, man
pages
259 pages
publisher
Birgitta Rydén, Tigerstigen 17, SE-426 72 Västra Frölunda, Sweden
defense location
Kulturens auditorium
defense date
2004-10-08 13:15
external identifiers
 • other:ISRN: LUSADG/SAPS 041125-SE
ISBN
91-628-6200-6
language
Swedish
LU publication?
yes
id
3ed16bb0-800f-4fe8-8113-fc4f58862b53 (old id 467349)
date added to LUP
2007-09-11 11:27:28
date last changed
2016-09-19 08:45:11
@phdthesis{3ed16bb0-800f-4fe8-8113-fc4f58862b53,
 abstract   = {The central issue is to increase knowledge of women's and men's mental wellbeing when their child is about to be born, as seen from four aspects relevant to maternity and child health care centres. Major psychological theories are the attachment theory and the affect theory, health psychology with theories on nervous tension, vulnerability, coping and individual resources, clinical psychology to understand mental divergencies, crisis theory to understand reactions, taking the individual's subjective experience and personal definitions of reactions and needs into consideration. Major concepts are the reflective function, RF, empowerment, positioning and intersubjectivity. Study I: Epistemological approach. Gender similarities are: Mental condition post-partum, practical arrangements, organizing the first days at home after delivery, pregnancy issues in the last trimester, existential issues to come to an understanding of what is happening. Gender differences: women ask about pains at giving birth and about breastfeeding, men ask about the child and its development, the role of the man at delivery and as father, the pair relationship and parenthood. Study II: Professional support. Fifteen percent took advantage of an offered home visit after delivery, by a midwife familiar from pregnancy. The study demonstrates a model for individualized healthcare. The experiment group differed from the control group in that more individuals had a mother tongue other than Swedish, more dysfunctional pair relationships, more women with somatic difficulties and a tendency to more mental problems. The visit revealed a need for positive confirmation, traumatic experiences of giving birth, crises in the pair relationship, social isolation and distress caused by death of a close relative or friend. Study III: Mental crisis and incidence of emergency visits to psychiatric clinics. The incidence group (women and men expecting a child or with a child aged 0-17 months) constituted 1.23% of all emergency visits to psychiatric clinics and 1.1% of the total parents expecting or with a child 0-17 months. More women than men and more people with Swedish as their mother tongue received planned psychotherapy. More men were given pharmacological treatment. Study IV: Psychotherapy. Short-term psychotherapy results were studied, 6 women and 6 men, before and after childbirth. The percept-genetic tests PORT and DMT were used as control instruments for diagnostic purposes. The psychotherapy narratives were analysed from a gender perspective. Dominant themes for women were first the pair relationship, secondly their own identity. With the men their own identity came first, the pair relationship second. All participants showed an insecure attachment, confirmed by the percept-genetic results; 3 women and 3 men showed disorganized patterns. Attachment experiences differed between women and men. Shame and humiliation were dominant in therapies with both women and men. Significantly less negative expressions of affect were found in the later period of the therapies and an increased consciousness of affective expressions and ability to express emotions in a constructive way.},
 author    = {Rydén, Birgitta},
 isbn     = {91-628-6200-6},
 keyword   = {intersubjectivity,reflective function.,Psychology,Psykologi,positioning,empowerment,prevention,health promotion,percept-genesis,short-term psychotherapy,incidence,crisis,professional support,parent education,post-partum,childbirth,pregnancy,gender,parent,Woman,man},
 language   = {swe},
 pages    = {259},
 publisher  = {Birgitta Rydén, Tigerstigen 17, SE-426 72 Västra Frölunda, Sweden},
 school    = {Lund University},
 title    = {När kvinnor och män får barn. Ett psykologiskt och könsspecifikt betraktande av psykisk hälsa och ohälsa.},
 year     = {2004},
}