Advanced

Upplysningens självreflexion. Aspekter av Theodor W. Adornos kritiska teori.

Ramsay, Anders LU (2005)
Abstract
This dissertation consists of a collection of previously published or otherwise presented essays dealing with the philosophical, sociological and aesthetic writings of Theodor W. Adorno (1903-1969). The title of the dissertation is intended to cover a common programmatic theme running through Adorno's writings.Chapter one, ?Adorno and the Frankfurt school?, deals with the biography of Adorno and the history of the Institute of Social Research. Chapter two, ?The infernal repetition? presents an interpretation of the central thesis of The Dialectic of Enlightenment, ?myth is already enlightenment; and enlightenment reverts to mythology?. The idea of myth and enlightenment is traced back to the collaboration between Adorno... (More)
This dissertation consists of a collection of previously published or otherwise presented essays dealing with the philosophical, sociological and aesthetic writings of Theodor W. Adorno (1903-1969). The title of the dissertation is intended to cover a common programmatic theme running through Adorno's writings.Chapter one, ?Adorno and the Frankfurt school?, deals with the biography of Adorno and the history of the Institute of Social Research. Chapter two, ?The infernal repetition? presents an interpretation of the central thesis of The Dialectic of Enlightenment, ?myth is already enlightenment; and enlightenment reverts to mythology?. The idea of myth and enlightenment is traced back to the collaboration between Adorno and Walter Benjamin before the war. Horkheimer and Adorno do not demand a return to myth, such as several critics of civilisation and revolutionary conservatives. Chapter three, ?Ontology and dialectics?, presents Adorno's criticism of Martin Heidegger's basic concepts. Adorno's general objection concerns the concept of being. There is no logic in claiming that the question of being should be the most fundamental question. In reality, being in the earliest philosophy already presupposes a certain stage of generality and abstraction in thinking, i.e. it is already a stage of enlightenment. Being is a concept that poses as a non-concept. What is supposed to be genuine origin is not. In chapter four, ?The lament over reification?, a basic concept of Adorno's theory of modern capitalist society, reification, is discussed. Reification must, to be a critical concept be seperated from alienation. It is hard to imagine a modern complex society as entirely transparent and Adorno agrees that a free society can not avoid such reified practices as administration and division of labour. In chapter five, ?The banality of Evil and the authoritarian personality?, the empirical study conducted by Adorno in the USA is compared with Hannah Arendt's report on the trial against Adolf Eichmann. In the qualitative section of the study of the authoritarian personality Adorno develops a series of typologies or syndromes. Eichmann displays traces of both the conventional and the authoritarian syndrome and of the manipulative type. The last chapter, ??Teddie hates jazz??, discusses Adorno's theory of the culture industry. Adorno does not criticize ?low? culture from the perspective of ?high?. A lot of high culture, such as what is known as classical music, is just as much commodified and therefore a product of the culture industry. Adorno did recognize the legitimacy of revolt against conformist and pretentious high culture. However, it is doomed to fail because of its lack of autonomy. Autonomous art, according to Adorno, aspires to express truth and expresses the contradiction between art and society in aesthetic forms. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Denna avhandling består av en samling tidigare publicerade eller på annat sätt presenterade artiklar som behandlar Theodor W. Adornos (1903-1969) filosofiska, sociologiska och estetiska författarskap. Avhandlingens titel är tänkt att stå som en programmatisk överskrift för ett tema som genomsyrar Adornos författarskap.Kapitel ett, ?Adorno och Frankfurtskolan?, behandlar Adornos biografi och Institut für Sozialforschungs historia. Kapitel två, ?Den infernaliska upprepningen?, presenterar en tolkning av den centrala tesen i Upplysningens dialektik, att ?redan myten är upplysning, och: upplysningen slår tillbaka i mytologi?. Idén om myt och upplysning spåras tillbaka till... (More)
Popular Abstract in Swedish

Denna avhandling består av en samling tidigare publicerade eller på annat sätt presenterade artiklar som behandlar Theodor W. Adornos (1903-1969) filosofiska, sociologiska och estetiska författarskap. Avhandlingens titel är tänkt att stå som en programmatisk överskrift för ett tema som genomsyrar Adornos författarskap.Kapitel ett, ?Adorno och Frankfurtskolan?, behandlar Adornos biografi och Institut für Sozialforschungs historia. Kapitel två, ?Den infernaliska upprepningen?, presenterar en tolkning av den centrala tesen i Upplysningens dialektik, att ?redan myten är upplysning, och: upplysningen slår tillbaka i mytologi?. Idén om myt och upplysning spåras tillbaka till samarbetet mellan Adorno och Walter Benjamin före kriget. Horkheimer och Adorno förespråkar inte ett återvändande till myten, så som flera civilisationskritiker och konservativa revolutionärer. Kapitel tre, ?Ontologi och dialektik?, presenterar Adornos kritik av Martin Heideggers grundbegrepp. Adornos generella invändning gäller begreppet om varat (Sein). Det finns ingen logik i att hävda att frågan om varat skulle vara den mest grundläggande frågan. I själva verket förutsätter varat i den tidigaste filosofin redan ett visst stadium av allmänhet och abstraktion i tänkandet, dvs att det innebär redan en nivå av upplysning. Varat är ett begrepp som uppträder som ett icke-begrepp. Vad som antas vara genuint ursprung är det inte. I kapitel fyra, ?Klagolåten över förtingligandet?, diskuteras förtingligande, ett grundläggande begrepp i Adornos teori om det moderna kapitalistiska samhället. För att vara ett kritiskt begrepp måste förtingligande skiljas från alienation. Det är svårt att föreställa sig ett modernt komplext samhälle som helt genomskinligt och Adorno instämmer i att ett fritt samhälle inte kan undvara sådana förtingligade praktiker som förvaltning och arbetsdelning. I kapitel fem, ?Ondskans banalitet och den auktoritära personligheten?, jämförs den empiriska studie som leddes av Adorno i USA med Hannah Arendts rapport om rättegången mot Adolf Eichmann. I den kvalitativa delen av studien av den auktoritära personligheten utvecklar Adorno en serie typologier eller syndrom. Eichmann uppvisar drag av både det konventionella och det auktoritära syndromet och av den manipulativa typen. Det sista kapitlet, ??Teddie hates jazz??, diskuterar Adornos teori om kulturindustrin. Adorno kritiserar inte ?låg? kultur från den ?högas? perspektiv. Mycket finkultur, så som vad som är känt som klassisk musik, är lika mycket präglad av varuformen och därmed en produkt av kulturindustrin. Adorno erkände det legitima i att revoltera mot konformistisk och pretentiös finkultur. Men denna revolt är dömd att misslyckas på grund av dess avsaknad av autonomi. Autonom konst eftersträvar enligt Adorno att uttrycka sanning och uttrycker i estetisk form motsättningen mellan konst och samhälle. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Bryder, Tom, Köpenhamns universitet
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Socialpsykologi, Social psychology, Sociala strukturer, Social structures, Sociologi, Sociology, kulturindustri, förtingligande, Frankfurtskolan, Ontologi
pages
146 pages
publisher
Sociologiska institutionen, Lunds universitet
defense location
Edens hörsal
defense date
2005-12-17 10:15:00
ISBN
91-7267-208-0
language
Swedish
LU publication?
yes
id
f2edf353-42cc-430b-81cf-c15538c832e4 (old id 545942)
date added to LUP
2016-04-04 12:03:51
date last changed
2018-11-21 21:08:46
@phdthesis{f2edf353-42cc-430b-81cf-c15538c832e4,
 abstract   = {This dissertation consists of a collection of previously published or otherwise presented essays dealing with the philosophical, sociological and aesthetic writings of Theodor W. Adorno (1903-1969). The title of the dissertation is intended to cover a common programmatic theme running through Adorno's writings.<br/><br>
<br/><br>
Chapter one, ?Adorno and the Frankfurt school?, deals with the biography of Adorno and the history of the Institute of Social Research. Chapter two, ?The infernal repetition? presents an interpretation of the central thesis of The Dialectic of Enlightenment, ?myth is already enlightenment; and enlightenment reverts to mythology?. The idea of myth and enlightenment is traced back to the collaboration between Adorno and Walter Benjamin before the war. Horkheimer and Adorno do not demand a return to myth, such as several critics of civilisation and revolutionary conservatives. Chapter three, ?Ontology and dialectics?, presents Adorno's criticism of Martin Heidegger's basic concepts. Adorno's general objection concerns the concept of being. There is no logic in claiming that the question of being should be the most fundamental question. In reality, being in the earliest philosophy already presupposes a certain stage of generality and abstraction in thinking, i.e. it is already a stage of enlightenment. Being is a concept that poses as a non-concept. What is supposed to be genuine origin is not. In chapter four, ?The lament over reification?, a basic concept of Adorno's theory of modern capitalist society, reification, is discussed. Reification must, to be a critical concept be seperated from alienation. It is hard to imagine a modern complex society as entirely transparent and Adorno agrees that a free society can not avoid such reified practices as administration and division of labour. In chapter five, ?The banality of Evil and the authoritarian personality?, the empirical study conducted by Adorno in the USA is compared with Hannah Arendt's report on the trial against Adolf Eichmann. In the qualitative section of the study of the authoritarian personality Adorno develops a series of typologies or syndromes. Eichmann displays traces of both the conventional and the authoritarian syndrome and of the manipulative type. The last chapter, ??Teddie hates jazz??, discusses Adorno's theory of the culture industry. Adorno does not criticize ?low? culture from the perspective of ?high?. A lot of high culture, such as what is known as classical music, is just as much commodified and therefore a product of the culture industry. Adorno did recognize the legitimacy of revolt against conformist and pretentious high culture. However, it is doomed to fail because of its lack of autonomy. Autonomous art, according to Adorno, aspires to express truth and expresses the contradiction between art and society in aesthetic forms.},
 author    = {Ramsay, Anders},
 isbn     = {91-7267-208-0},
 language   = {swe},
 publisher  = {Sociologiska institutionen, Lunds universitet},
 school    = {Lund University},
 title    = {Upplysningens självreflexion. Aspekter av Theodor W. Adornos kritiska teori.},
 year     = {2005},
}