Advanced

Materialstyrningsmodeller med hänsyn tagen till överdrag och olika efterfrågefördelningar

Mattsson, Stig-Arne LU (2007)
Abstract
Materialstyrningsmodeller som används i industrin utgår nästan genomgående från ett antagande om att förbrukningen utgörs av enstycksuttag och ett antagande om att dess variation är normalfördelad. Uttag från lager representerar emellertid i allmänhet alltid kvantiteter som är större än ett styck och det är inte särskilt självklart att efterfrågeför-delningar är normalfördelade, speciellt inte vid korta ledtider och stora efterfrågevaria-tioner. Om de båda antagandena inte på ett rimligt sätt är uppfyllda kommer man inte att uppnå den servicenivå som man önskar och som materialstyrningssystemet dimensione-rats för.Syftet med det forskningsprojekt som redovisas i föreliggande rapport har varit att stu-dera hur man kan... (More)
Materialstyrningsmodeller som används i industrin utgår nästan genomgående från ett antagande om att förbrukningen utgörs av enstycksuttag och ett antagande om att dess variation är normalfördelad. Uttag från lager representerar emellertid i allmänhet alltid kvantiteter som är större än ett styck och det är inte särskilt självklart att efterfrågeför-delningar är normalfördelade, speciellt inte vid korta ledtider och stora efterfrågevaria-tioner. Om de båda antagandena inte på ett rimligt sätt är uppfyllda kommer man inte att uppnå den servicenivå som man önskar och som materialstyrningssystemet dimensione-rats för.Syftet med det forskningsprojekt som redovisas i föreliggande rapport har varit att stu-dera hur man kan använda två andra fördelningar, gammafördelning och empirisk efter-frågefördelning samt vilka resultat man i så fall skulle kunna uppnå med avseende på erhållna servicenivåer. Syftet har också varit att utveckla modeller för att kunna ta hän-syn till lageruttag större än ett styck samt att utvärdera modellernas effekter på erhållna servicenivåer. Utvärderingarna har dels baserats på teoretiskt genererade efterfrågedata, dels på efterfrågehistorik som erhållits från fyra fallföretag. Resultat och slutsatser från projektet sammanfattas nedan.Genomförda beräkningar visar att överdrag kan ha en betydande storlek i förhållande till beställningspunkternas storlek, speciellt vid korta ledtider och varierande efterfrågan. De visar också att överdrag som erhålls med de utvecklade teoretiska modellerna över-ensstämmer mycket väl med de ”verkliga” värden som erhållits med hjälp av simule-ring. Materialstyrningsmodeller som tar hänsyn till överdrag ger genomgående en högre erhållen servicenivå än de utan sådana hänsyn. Skillnaderna är signifikanta. Den all-männa slutsats man kan dra baserat på de erhållna resultaten är att det endast är vid ef-terfrågevariationer karakteriserade av variationskoefficienter mindre än storleksord-ningen 0,35 under ledtid som man kan tillåta sig att avstå från att ta hänsyn till överdrag om man vill uppnå önskade servicenivåer.Av de resultat som erhållits vid simuleringarna framgår också att materialstyrningsmo-deller baserade på normalfördelning och utan hänsyn tagen till överdrag endast är rimli-ga att använda vid mycket jämn efterfrågan, dvs för variationskoefficienter mindre än 0,5. Tas hänsyn till överdrag blir modellen med normalfördelning även användbar för efterfrågefall med variationskoefficienter under ledtid på storleksordningen 1 eller mindre.Om i stället materialstyrningsmodellen baseras på gammafördelning och kan ta hänsyn till överdrag kommer erhållna servicenivåer att i huvudsak ligga inom en felmarginal på +/- en procentenhet, oavsett hur mycket efterfrågan varierar. En slutsats är följaktligen att gammafördelningsbaserade lagerstyrningsmodeller kan betraktas som jämförelsevis klart bättre än normalfördelningsbaserade vad gäller att uppnå acceptabla felmarginaler för erhållna servicenivåer. Ytterligare mindre felmarginaler erhålls med hjälp av empi-risk fördelning och hänsyn tagen till överdrag.Erhållna resultat visar dessutom att ju ojämnare efterfrågan är, desto mindre varierar servicenivån över tiden om modellerna baseras på gammafördelning eller empirisk för-delning i stället för normalfördelning, i båda fallen med hänsyn tagen till överdrag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
pages
64 pages
publisher
Teknisk logistik, LTH
external identifiers
 • other:ISRN LUTMDN/TMTP--3124--SE
language
Swedish
LU publication?
yes
id
17941b01-9cbf-46a5-8968-55281f92b4f7 (old id 630550)
date added to LUP
2016-04-04 11:04:09
date last changed
2018-11-21 21:02:27
@techreport{17941b01-9cbf-46a5-8968-55281f92b4f7,
 abstract   = {Materialstyrningsmodeller som används i industrin utgår nästan genomgående från ett antagande om att förbrukningen utgörs av enstycksuttag och ett antagande om att dess variation är normalfördelad. Uttag från lager representerar emellertid i allmänhet alltid kvantiteter som är större än ett styck och det är inte särskilt självklart att efterfrågeför-delningar är normalfördelade, speciellt inte vid korta ledtider och stora efterfrågevaria-tioner. Om de båda antagandena inte på ett rimligt sätt är uppfyllda kommer man inte att uppnå den servicenivå som man önskar och som materialstyrningssystemet dimensione-rats för.<br/><br>
<br/><br>
Syftet med det forskningsprojekt som redovisas i föreliggande rapport har varit att stu-dera hur man kan använda två andra fördelningar, gammafördelning och empirisk efter-frågefördelning samt vilka resultat man i så fall skulle kunna uppnå med avseende på erhållna servicenivåer. Syftet har också varit att utveckla modeller för att kunna ta hän-syn till lageruttag större än ett styck samt att utvärdera modellernas effekter på erhållna servicenivåer. Utvärderingarna har dels baserats på teoretiskt genererade efterfrågedata, dels på efterfrågehistorik som erhållits från fyra fallföretag. Resultat och slutsatser från projektet sammanfattas nedan.<br/><br>
<br/><br>
Genomförda beräkningar visar att överdrag kan ha en betydande storlek i förhållande till beställningspunkternas storlek, speciellt vid korta ledtider och varierande efterfrågan. De visar också att överdrag som erhålls med de utvecklade teoretiska modellerna över-ensstämmer mycket väl med de ”verkliga” värden som erhållits med hjälp av simule-ring. Materialstyrningsmodeller som tar hänsyn till överdrag ger genomgående en högre erhållen servicenivå än de utan sådana hänsyn. Skillnaderna är signifikanta. Den all-männa slutsats man kan dra baserat på de erhållna resultaten är att det endast är vid ef-terfrågevariationer karakteriserade av variationskoefficienter mindre än storleksord-ningen 0,35 under ledtid som man kan tillåta sig att avstå från att ta hänsyn till överdrag om man vill uppnå önskade servicenivåer. <br/><br>
<br/><br>
Av de resultat som erhållits vid simuleringarna framgår också att materialstyrningsmo-deller baserade på normalfördelning och utan hänsyn tagen till överdrag endast är rimli-ga att använda vid mycket jämn efterfrågan, dvs för variationskoefficienter mindre än 0,5. Tas hänsyn till överdrag blir modellen med normalfördelning även användbar för efterfrågefall med variationskoefficienter under ledtid på storleksordningen 1 eller mindre.<br/><br>
<br/><br>
Om i stället materialstyrningsmodellen baseras på gammafördelning och kan ta hänsyn till överdrag kommer erhållna servicenivåer att i huvudsak ligga inom en felmarginal på +/- en procentenhet, oavsett hur mycket efterfrågan varierar. En slutsats är följaktligen att gammafördelningsbaserade lagerstyrningsmodeller kan betraktas som jämförelsevis klart bättre än normalfördelningsbaserade vad gäller att uppnå acceptabla felmarginaler för erhållna servicenivåer. Ytterligare mindre felmarginaler erhålls med hjälp av empi-risk fördelning och hänsyn tagen till överdrag. <br/><br>
<br/><br>
Erhållna resultat visar dessutom att ju ojämnare efterfrågan är, desto mindre varierar servicenivån över tiden om modellerna baseras på gammafördelning eller empirisk för-delning i stället för normalfördelning, i båda fallen med hänsyn tagen till överdrag.},
 author    = {Mattsson, Stig-Arne},
 institution = {Teknisk logistik, LTH},
 language   = {swe},
 title    = {Materialstyrningsmodeller med hänsyn tagen till överdrag och olika efterfrågefördelningar},
 year     = {2007},
}