Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Om gemenskap : En sociologisk betraktelse

Lundberg, Anders P LU (2005) In Lund Dissertations in Sociology 65.
Abstract
Various reports have stated that the traditional Swedish popular movements (e.g. the Workers movement and the Free church movement) are loosing ground. Instead of joining a political party or a church, politically or religiously active individuals are said to seek out new and individualized ways of being involved.This thesis studies a number of men and women that persist in being communally involved within the traditional movements (as above). It asks questions such as "What does their involvement look like?" "How important is a sense of belonging for being involved?" "To what extent is it possible to be an autonomous individual while being communally active?" "What difficulties do they encounter, as related to the... (More)
Various reports have stated that the traditional Swedish popular movements (e.g. the Workers movement and the Free church movement) are loosing ground. Instead of joining a political party or a church, politically or religiously active individuals are said to seek out new and individualized ways of being involved.This thesis studies a number of men and women that persist in being communally involved within the traditional movements (as above). It asks questions such as "What does their involvement look like?" "How important is a sense of belonging for being involved?" "To what extent is it possible to be an autonomous individual while being communally active?" "What difficulties do they encounter, as related to the problem of individualism and community?" "How do they solve these problems?"To aid in an understanding of the conditions for communal involvement in a post- or late modern era, the thesis employs two different (partially opposed) theoretical schools: post modernism and communitarianism. Drawing from these schools, while at the same time presuming an intimate knowledge of the traditional Swedish popular movements (folkrörelserna), the writer constructs two ideal typical concepts: stable community (resembling the communitarian vision) and casual community (resembling the post modernist vision). These ideal types are employed to create an understanding of the conditions for community and communal involvement today.Empirically, a number of strategies are found among the interviewees in order to keep up their involvement. These include: a privatization of ideology; an effort to make a professional career within the movement; the phenomenon of nonprofit professionals; an effort to view involvement as a gain for the personal life project; to view life as a series of stages where it is possible to step in and out of involvement at different times during a life course; to keep organizational structures at the back, letting them promote affinity and affection among individuals rather than being in focus themselves.Also empirically, this thesis shows how involvement among the interviewees resembles what the author labels stable community. It shows the perceived importance of relations of trust, emanating from stable community. It also shows though, a tendency (primarily among those active within the Free church) to expect too much of the relations within a community: rather, it would be necessary to realize the importance of other types of relations (i.e. elective affinity, a relation typically emanating from casual community; but also what the author labels friendship) for keeping the fire burning. Also, there is a tendency (primarily within the Workers movement) to invite too many new individuals too fast into the group of active individuals. Trust (stable community) takes time to create: when rushed, a sense of belonging may be missing, possibly leaving members embittered and disillusioned. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Olika rapporter har fastslagit att de traditionella svenska folkrörelserna (såsom arbetarrörelsen och frikyrkorörelsen) tappar medlemmar. Istället för att ansluta sig till ett politiskt parti eller en kyrka söker sig politiskt eller religiöst intresserade individer till nya, individualiserade, former av engagemang.Denna avhandling studerar en grupp män och kvinnor som vidhåller ett kollektivt engagemang inom ramen för de traditionella folkrörelserna (se ovan). Den ställer frågor såsom "Hur ser deras engagemang ut?" "Vilken roll spelar upplevelsen av tillhörighet för engagemanget?" "Hur är det möjligt att vara individ och samtidigt vara en del av ett kollektiv?" "Vilka... (More)
Popular Abstract in Swedish

Olika rapporter har fastslagit att de traditionella svenska folkrörelserna (såsom arbetarrörelsen och frikyrkorörelsen) tappar medlemmar. Istället för att ansluta sig till ett politiskt parti eller en kyrka söker sig politiskt eller religiöst intresserade individer till nya, individualiserade, former av engagemang.Denna avhandling studerar en grupp män och kvinnor som vidhåller ett kollektivt engagemang inom ramen för de traditionella folkrörelserna (se ovan). Den ställer frågor såsom "Hur ser deras engagemang ut?" "Vilken roll spelar upplevelsen av tillhörighet för engagemanget?" "Hur är det möjligt att vara individ och samtidigt vara en del av ett kollektiv?" "Vilka svårigheter stöter de på, i relation till motsättningen mellan individ och kollektiv?" "Hur löser de dessa problem?"Som en hjälp i försöken att förstå förutsättningarna för kollektivt engagemang i en post- eller senmodern era använder sig denna avhandling av två olika (delvis motstridiga) teoretiska skolor: postmodernism och kommunitarism. Genom att dra från dessa skolor, samtidigt som han förutsätter en nära kunskap om de traditionella folkrörelserna, konstruerar författaren två idealtypiska begrepp: stabil gemenskap (liknande den kommunitaristiska synen) och ledig gemenskap (liknande den postmoderna synen). Dessa idealtyper används för att förstå förutsättningarna för gemenskap och gemensamt engagemang idag.Empiriskt går det att hos de intervjuade finna ett antal strategier för hur de upprätthåller sitt engagemang. Dessa strategier innefattar: en privatisering av ideologin; ett försök att göra yrkesmässig karriär inom ramen för rörelsen; ett fenomen kallat ideella professionella; en betoning på att engagemanget kan vara en vinst för det personliga livsprojektet; att se livet som bestående av en rad faser där det är möjligt att vara olika mycket engagerad vid olika tidpunkter; att hålla organisatorisk strukturer i bakgrunden och att låta dessa främja närhet mellan och ett synliggörande av individer.Vidare visar denna avhandling empiriskt hur de intervjuades engagemang liknar det författaren kallar stabil gemenskap. Den visar hur de intervjuade uppfattar tillitsrelationer, vilka utgår från stabil gemenskap, som något viktigt. Den visar emellertid också hur det finns en tendens (främst bland de frikyrkliga) att förvänta sig för mycket av relationerna inom en gemenskap: det vore istället viktigt för dem att inse vikten av andra typer av relationer (till exempel frändskap, den typ av relation som författaren menar är typisk för ledig gemenskap; men också vad författaren definierar som ?vänskap?) för ett upprätthållande av engagemanget. Där finns också en tendens (främst bland de aktiva inom arbetarrörelsen) att alltför snabbt slussa alltför många nya individer in i den aktiva skaran. Tillit (stabil gemenskap) tar tid att skapa: när det går för snabbt riskerar upplevelsen av tillhörighet att utebli vilket i sin tur riskerar att resultera i bitterhet och desillusionering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Repstad, Pål, Högskolen i Agder
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Casual ommunity, Stable community, Trust, Religion, Politics, Voluntary involvement, Community, Friendship, Sociology, Sociologi, Religion
in
Lund Dissertations in Sociology
volume
65
pages
248 pages
publisher
Department of Sociology, Lund University
defense location
Spoletorps Hörsal Spolegatan 1 R Lund
defense date
2005-09-23 10:15:00
ISBN
91-7267-193-9
language
Swedish
LU publication?
yes
id
66071ac6-3fd5-4095-a0dd-2e0f4f3f5fad (old id 24459)
date added to LUP
2016-04-04 11:53:28
date last changed
2021-12-07 12:53:13
@phdthesis{66071ac6-3fd5-4095-a0dd-2e0f4f3f5fad,
 abstract   = {{Various reports have stated that the traditional Swedish popular movements (e.g. the Workers movement and the Free church movement) are loosing ground. Instead of joining a political party or a church, politically or religiously active individuals are said to seek out new and individualized ways of being involved.<br/><br>
<br/><br>
This thesis studies a number of men and women that persist in being communally involved within the traditional movements (as above). It asks questions such as "What does their involvement look like?" "How important is a sense of belonging for being involved?" "To what extent is it possible to be an autonomous individual while being communally active?" "What difficulties do they encounter, as related to the problem of individualism and community?" "How do they solve these problems?"<br/><br>
<br/><br>
To aid in an understanding of the conditions for communal involvement in a post- or late modern era, the thesis employs two different (partially opposed) theoretical schools: post modernism and communitarianism. Drawing from these schools, while at the same time presuming an intimate knowledge of the traditional Swedish popular movements (folkrörelserna), the writer constructs two ideal typical concepts: stable community (resembling the communitarian vision) and casual community (resembling the post modernist vision). These ideal types are employed to create an understanding of the conditions for community and communal involvement today.<br/><br>
<br/><br>
Empirically, a number of strategies are found among the interviewees in order to keep up their involvement. These include: a privatization of ideology; an effort to make a professional career within the movement; the phenomenon of nonprofit professionals; an effort to view involvement as a gain for the personal life project; to view life as a series of stages where it is possible to step in and out of involvement at different times during a life course; to keep organizational structures at the back, letting them promote affinity and affection among individuals rather than being in focus themselves.<br/><br>
<br/><br>
Also empirically, this thesis shows how involvement among the interviewees resembles what the author labels stable community. It shows the perceived importance of relations of trust, emanating from stable community. It also shows though, a tendency (primarily among those active within the Free church) to expect too much of the relations within a community: rather, it would be necessary to realize the importance of other types of relations (i.e. elective affinity, a relation typically emanating from casual community; but also what the author labels friendship) for keeping the fire burning. Also, there is a tendency (primarily within the Workers movement) to invite too many new individuals too fast into the group of active individuals. Trust (stable community) takes time to create: when rushed, a sense of belonging may be missing, possibly leaving members embittered and disillusioned.}},
 author    = {{Lundberg, Anders P}},
 isbn     = {{91-7267-193-9}},
 keywords   = {{Casual ommunity; Stable community; Trust; Religion; Politics; Voluntary involvement; Community; Friendship; Sociology; Sociologi; Religion}},
 language   = {{swe}},
 publisher  = {{Department of Sociology, Lund University}},
 school    = {{Lund University}},
 series    = {{Lund Dissertations in Sociology}},
 title    = {{Om gemenskap : En sociologisk betraktelse}},
 volume    = {{65}},
 year     = {{2005}},
}