Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Filosofisociologi : Ett sociologiskt perspektiv på filosofiskt tänkande

Lundberg, Henrik LU (2007)
Abstract
The subject matter of the present doctoral thesis is the sociology of philosophy, a sub-discipline within the general field of sociology. As the term clearly indicates, the sociology of philosophy concerns the sociological study of philosophy. As this domain is still, to some extent, virgin territory, my thesis is mainly explorative in nature. Viewed as a whole, it aims at investigating what a sociological study of philosophy might entail.The thesis consists of six chapters divided into three parts. The aim of Part I is to closely scrutinize the contributions to the sociological study of philosophy of two pioneers: Émile Durkheim and Karl Mannheim. In two chapters, I examine the sociology of knowledge of Durkheim and... (More)
The subject matter of the present doctoral thesis is the sociology of philosophy, a sub-discipline within the general field of sociology. As the term clearly indicates, the sociology of philosophy concerns the sociological study of philosophy. As this domain is still, to some extent, virgin territory, my thesis is mainly explorative in nature. Viewed as a whole, it aims at investigating what a sociological study of philosophy might entail.The thesis consists of six chapters divided into three parts. The aim of Part I is to closely scrutinize the contributions to the sociological study of philosophy of two pioneers: Émile Durkheim and Karl Mannheim. In two chapters, I examine the sociology of knowledge of Durkheim and Mannheim, respectively, in order to seize upon those elements of their thought that may be used today to pursue the sociological study of philosophy. Thus, my problem is the following: What may be used from the classical tradition of the sociology of knowledge (Durkheim and Mannheim) to shed light on philosophical thought?In Part II, I turn my attention to contemporary sociology of philosophy. The contributions to the discipline of two prominent sociologists, Randall Collins and Pierre Bourdieu, are discussed in two chapters. I focus here on how they deal with the relationship between philosophical thought and its existential basis in their empirical works. To investigate this problem, Robert K. Merton's analytical scheme for the sociological study of knowledge, ?Paradigm for the Sociology of Knowledge?, is used. The problem in Part II may be formulated thus: How is the relationship between philosophical thought and its existential basis understood in the sociology of philosophy of Collins and Bourdieu, respectively?In the third and final part, I sketch a short programme for the sociological study of philosophy. Among other things, I stress that such a field of research must seize upon the main conceptual innovations of Bourdieu and Collins: the notions of philosophical field and attention space, respectively. The principal lesson to be learnt from Collins's and Bourdieu's sociology of philosophy is that philosophical thought cannot normally be reduced to socio-political conditions outside the attention space or the philosophical field. This methodological orientation leads to a focus on contextual factors rather than on socio-political conditions at the macro-level. However, a Bourdieuian sociology of philosophy would also consider how philosophy is indirectly linked to political conditions. This wider context is worthy of note, as philosophy has no absolute autonomy with respect to society. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Ämnet för föreliggande avhandling är filosofisociologi. Filosofisociologin är en underavdelning till kunskapssociologin. Som framgår av namnet intresserar sig denna disciplin för det sociologiska studiet av filosofin. I och med att detta område är tämligen outforskat är denna avhandling i hög grad explorativ till sin karaktär. Betraktad som en helhet syftar avhandlingen till att undersöka vad ett filosofiskt studium av filosofin kan innebära. Avhandlingen består av sex kapitel som fördelas på tre delar. Syftet med del I är att detaljstudera två filosofisociologiska pionjärer: Émile Durkheim och Karl Mannheim. I två kapitel mönstrar jag Durkheims och Mannheims respektive kunskapssociologier i... (More)
Popular Abstract in Swedish

Ämnet för föreliggande avhandling är filosofisociologi. Filosofisociologin är en underavdelning till kunskapssociologin. Som framgår av namnet intresserar sig denna disciplin för det sociologiska studiet av filosofin. I och med att detta område är tämligen outforskat är denna avhandling i hög grad explorativ till sin karaktär. Betraktad som en helhet syftar avhandlingen till att undersöka vad ett filosofiskt studium av filosofin kan innebära. Avhandlingen består av sex kapitel som fördelas på tre delar. Syftet med del I är att detaljstudera två filosofisociologiska pionjärer: Émile Durkheim och Karl Mannheim. I två kapitel mönstrar jag Durkheims och Mannheims respektive kunskapssociologier i syfte att ta fasta på de delar av deras tänkande som kan användas för att bedriva filosofisociologisk forskning av idag. Frågeställningen är sålunda: Vad i den klassiska kunskapssociologiska traditionen (Durkheim och Mannheim) kan användas för att kasta ett sociologiskt ljus över filosofiskt tänkande? I del II vänder jag uppmärksamheten mot den samtida filosofisociologin. I två kapitel behandlas två tongivande sociologers bidrag till disciplinen: Randall Collins och Pierre Bourdieu. I fokus för intresset står hur Collins och Bourdieu behandlar relationen socialt vara/tänkande i sina empiriska arbeten. För att utreda denna fråga använder jag mig av Robert K. Mertons analysschema för kunskapssociologisk forskning.Frågeställningen i del II kan formuleras som: Hur ser förhållandet mellan socialt vara och filosofiskt tänkande ut i Collins respektive Bourdieus filosofisociologier? I den tredje delen skissas ett kort program för filosofisociologisk forskning. Jag argumenterar bl.a. för att filosofisociologin bör ta fasta på Collins och Bourdieus främsta begreppsliga landvinningar: idén om ett uppmärksamhetsrum repsektive fält. En av de främsta lärdomarna att dra av Collins och Bourdieu är att filosofiskt tänkande i normalfallet inte kan reduceras till sociopolitiska faktorer utanför uppmärksamhetsrummet eller fältet. Om filosofisociologen försöker göra detta kortsluts analysen. Denna metodologiska inriktning leder till en fokusering av kontextuella förhållanden snarare än av sociopolitiska makrofaktorer. En bourdieuskt inspirerad filosofisociologin intresserar sig emellertid även för filosofins indirekta koppling till sociopolitiska förhållanden. Denna vidare kontext är betydelsefull, emedan filosofin inte äger absolut autonomi i förhållande till samhället. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Udéhn, Lars, Department of Sociology, Stockholm University
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Randall Collins, Karl Mannheim, Émile Durkheim, Sociology of Knowledge, Sociology, Pierre Bourdieu, Sociology of Philosophy, Sociologi
pages
225 pages
publisher
Department of Sociology, Lund University
defense location
Edens hörsal
defense date
2007-10-19 13:15:00
ISBN
91-7267-245-5
language
Swedish
LU publication?
yes
id
a502d3f7-a4bb-4905-a882-428fe4cc7cf9 (old id 599015)
date added to LUP
2016-04-01 16:29:02
date last changed
2021-11-26 08:33:17
@phdthesis{a502d3f7-a4bb-4905-a882-428fe4cc7cf9,
 abstract   = {{The subject matter of the present doctoral thesis is the sociology of philosophy, a sub-discipline within the general field of sociology. As the term clearly indicates, the sociology of philosophy concerns the sociological study of philosophy. As this domain is still, to some extent, virgin territory, my thesis is mainly explorative in nature. Viewed as a whole, it aims at investigating what a sociological study of philosophy might entail.<br/><br>
<br/><br>
The thesis consists of six chapters divided into three parts. The aim of Part I is to closely scrutinize the contributions to the sociological study of philosophy of two pioneers: Émile Durkheim and Karl Mannheim. In two chapters, I examine the sociology of knowledge of Durkheim and Mannheim, respectively, in order to seize upon those elements of their thought that may be used today to pursue the sociological study of philosophy. Thus, my problem is the following: What may be used from the classical tradition of the sociology of knowledge (Durkheim and Mannheim) to shed light on philosophical thought?<br/><br>
<br/><br>
In Part II, I turn my attention to contemporary sociology of philosophy. The contributions to the discipline of two prominent sociologists, Randall Collins and Pierre Bourdieu, are discussed in two chapters. I focus here on how they deal with the relationship between philosophical thought and its existential basis in their empirical works. To investigate this problem, Robert K. Merton's analytical scheme for the sociological study of knowledge, ?Paradigm for the Sociology of Knowledge?, is used. The problem in Part II may be formulated thus: How is the relationship between philosophical thought and its existential basis understood in the sociology of philosophy of Collins and Bourdieu, respectively?<br/><br>
<br/><br>
In the third and final part, I sketch a short programme for the sociological study of philosophy. Among other things, I stress that such a field of research must seize upon the main conceptual innovations of Bourdieu and Collins: the notions of philosophical field and attention space, respectively. The principal lesson to be learnt from Collins's and Bourdieu's sociology of philosophy is that philosophical thought cannot normally be reduced to socio-political conditions outside the attention space or the philosophical field. This methodological orientation leads to a focus on contextual factors rather than on socio-political conditions at the macro-level. However, a Bourdieuian sociology of philosophy would also consider how philosophy is indirectly linked to political conditions. This wider context is worthy of note, as philosophy has no absolute autonomy with respect to society.}},
 author    = {{Lundberg, Henrik}},
 isbn     = {{91-7267-245-5}},
 keywords   = {{Randall Collins; Karl Mannheim; Émile Durkheim; Sociology of Knowledge; Sociology; Pierre Bourdieu; Sociology of Philosophy; Sociologi}},
 language   = {{swe}},
 publisher  = {{Department of Sociology, Lund University}},
 school    = {{Lund University}},
 title    = {{Filosofisociologi : Ett sociologiskt perspektiv på filosofiskt tänkande}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/4686548/599016.pdf}},
 year     = {{2007}},
}