Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Seaside, Celebration och Windsor: Studier av urbana estetiska regler

Hultman, Mats LU (2002)
Abstract
This dissertation deals with aesthetic rules in an urban context. The dissertation develops a theoretical framework for understanding the role of aesthetic rules, especially urban design codes, in the process of improving the architectural quality of the built environment. In the context of this framework three case studies of urban design codes are presented. The over-arching aim is hermeneutical: to create a better understanding of the relationship between aesthetic rules and architectural quality. The more specific aim is to describe the cases in such a way that the reader gets an understanding of how the design codes have worked in these cases, and of their relation to the architectural quality of the places in question.

... (More)
This dissertation deals with aesthetic rules in an urban context. The dissertation develops a theoretical framework for understanding the role of aesthetic rules, especially urban design codes, in the process of improving the architectural quality of the built environment. In the context of this framework three case studies of urban design codes are presented. The over-arching aim is hermeneutical: to create a better understanding of the relationship between aesthetic rules and architectural quality. The more specific aim is to describe the cases in such a way that the reader gets an understanding of how the design codes have worked in these cases, and of their relation to the architectural quality of the places in question.The first two chapters discuss aesthetic rules mainly in relation to theories about quality and quality management. A key concept in this discussion is the division between spontaneous and stable quality derived from the philosophy of Robert M. Pirsig. This dichotomy and a comparison between the use of quality in architectural discourse and the practice of quality management leads to an assumption of the limited role of aesthetic rules. Aesthetic rules, as a part of an endeavour towards architectural quality, are assumed to be able to positively affect the stable quality, while the spontaneous quality can be influenced only indirectly.The third chapter introduces the movement of New Urbanism as the major ideological context of the three case studies. These are presented in chapter four and consist of studies of the design codes and the built environment of three Florida developments: Seaside, Celebration and Windsor. The cases are studied with qualitative research methods. They show that, alongside other factors like the ambitions of the developer and the cultural competence of the house buyers, the urban design codes in all three cases have contributed to an urban design and architecture with high stable quality. Furthermore the loose typological code in Seaside have permitted high spontaneous quality. A comparison between the more strict codes of Celebration and Windsor shows that the pattern book used in Celebration seems to be more restrictive in relation to spontaneous quality than the typological code of Windsor. In both cases, however, the high quality is predominantly stable. Consequently the cases support the assumption that aesthetic rules can affect the architectural quality in a positive way, but that great care must be taken in order not to stifle creativity and in that way prevent the appearance of spontaneous quality. Finally the conclusions and how they can be related to the Swedish planning context, together with the ethical and democratic aspects of aesthetic rules, are discussed. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Det finns idag en uttalad strävan från samhällets sida att höja den arki-tektoniska kvaliteten i den byggda miljön. Den svenska bygg-lagstiftning-en är sedan ett par år tillbaka ändrad så att hänsyn måste tas också till estetiska kvaliteter när ändringar i den fysiska miljön ska genomföras. I den regerings-proposition som föregick lagändringen pekas arkitektur och design ut som viktiga kultur-fenomen och konkurrensmedel i en global konkurrens. Trots denna vilja att höja den arkitektoniska kvaliteten saknas i stor utsträck-ning systematisk kunskap dels om vad god arkitektur i stads-byggnads-sammanhang är, dels om hur den kommer till. Den nya lagstiftningen väcker också frågor om hur hänsynen till... (More)
Popular Abstract in Swedish

Det finns idag en uttalad strävan från samhällets sida att höja den arki-tektoniska kvaliteten i den byggda miljön. Den svenska bygg-lagstiftning-en är sedan ett par år tillbaka ändrad så att hänsyn måste tas också till estetiska kvaliteter när ändringar i den fysiska miljön ska genomföras. I den regerings-proposition som föregick lagändringen pekas arkitektur och design ut som viktiga kultur-fenomen och konkurrensmedel i en global konkurrens. Trots denna vilja att höja den arkitektoniska kvaliteten saknas i stor utsträck-ning systematisk kunskap dels om vad god arkitektur i stads-byggnads-sammanhang är, dels om hur den kommer till. Den nya lagstiftningen väcker också frågor om hur hänsynen till estetiska kvaliteter ska genomföras praktiskt. Hur skapar man från samhällets sida en konsekvent och rättssäker praxis för vilken kravnivå som är rimlig på detta område? Skiljer sig kraven mellan olika bebyggelseområden eller olika typer av projekt, och hur ska den enskilde i så fall veta vilken nivå av hänsyn som gäller? Det är frågor som dessa som bildar bakgrund till avhandlingen Seaside, Celebration och Windsor: Studier av urbana estetiska regler.Teoretiskt finns det tre huvudsakliga sätt att upprätthålla eller höja den arkitektoniska kvaliteten: Det första är en designgranskning av en enskild person eller av en grupp av bedömare så som sker vid en bygglovsgranskning eller en jurybedömning av en arkitekttävling. Det andra tänkbara sättet är uppbyggandet av en enhetlig smak- eller kvalitetskultur där alla ingående individer är överens om vad som är arkitektonisk kvalitet och nödvändigheten av att sträva efter den. Det tredje sättet är att formulera estetiska regler, och det är detta sätt som avhandlingen har undersökt närmare. Mer precist handlar avhandlingen om bruket av estetiska regler i stadssammanhang. Ämnet behandlas dels genom teoretiska analyser, dels genom tre fallstudier – studier av tre relativt nybyggda städer eller bostadsområden i Florida i USA. Dessa fall (avhandlingstitelns tre orter) är samtliga nära relaterade till en samtida amerikansk stadsbyggnadsrörelse som heter New Urbanism – den nya urbanismen. Denna rörelse, formellt grundad 1993, arbetar för att sprida ett traditionellt småstadsideal som enligt rörelsens företrädare ska minska bilberoendet och skapa vackra platser med en tydlig identitet. Dessa platser ska kännetecknas av en regionalt eller lokalt anknuten arkitektur, ett traditionellt gatunät med väldefinierade offentliga rum, social och funktionell blandning och en högre täthet runt kollektivtrafikstationer. Ett av nyurbanisternas medel för att åstadkomma detta ideal är de estetiska regler, så kallade urbana designkoder, som avhandlingen studerar.De tre studerade orterna är tillkomna under 1980- och 90-talen. Seaside är en badort med 300-400 hus i nordvästra Florida som började byggas i början av 80-talet. Den är planerad som en liten, relativt tät småstad med ett centrum med affärer och kontor, ett traditionellt gatunät och hus vars utformning anknyter till en regional byggnadstradition. Staden fick ett stort genomslag i media och i 80-talets amerikanska arkitekturdebatt och kom på många sätt att bli startskottet för det som så småningom kom att bli New Urbanism. Windsor är en exklusiv semesterby med golf- och hästpoloklubb, av ungefär samma storlek som Seaside, som ligger på Floridas östra kust, inte så långt norr om Miami. Området är planerat i slutet av 80-talet av samma arkitektkontor som Seaside: det Miami-baserade kontoret Duany & Plater-Zyberk Architects, som här hade utvecklat sina arbetsmetoder jämfört med det tidigare projektet. Celebration, slutligen, är det senast planerade projektet av de tre. Det är en helt ny liten stad sydväst om Orlando, inte långt från Disney World. Staden är känd just för att det är ett av Disneykoncernens dotterbolag som är exploatör. Precis som i Seaside finns här en stadskärna med affärer och kontor, omgiven av bostäder med traditionell arkitektur. Detta är dock en stad med permanenta invånare som bor och arbetar i Orlandoområdet, till skillnad från Seaside och Windsor som båda är semesterorter. Färdig beräknas staden få cirka 20 000 invånare.Syftet med avhandlingen är att öka förståelsen för estetiska regler som fenomen, och att belysa förhållandet mellan estetiska regler och arkitektonisk kvalitet. Därför har de urbana designkoderna och den färdiga miljöns arkitektoniska kvalitet stått i fokus i de tre fallstudierna. Syftet har varit att klargöra vilken roll designkoderna spelat för den färdiga miljöns kvalitet. Erfarenheterna från fallstudierna visar att samtliga har en högre arkitektonisk kvalitet än motsvarande områden planerade på gängse sätt och att de estetiska reglerna åtminstone delvis bidragit till detta. Slutsatsen blir att estetiska regler inte står i motsats till, eller förhindrar, uppkomsten av god arkitektonisk kvalitet. För att ytterligare fördjupa diskussionen kring dessa frågor diskuteras i avhandlingens teoretiska delar olika synsätt på regler och kvalitet som kan öka förståelsen för estetiska regler. Ett av de viktigare begreppsparen som diskuteras är stabil och spontan kvalitet. Stabil kvalitet står för fenomen som är bra därför att de stämmer överens med våra förväntningar och normer för hur just detta fenomen ska vara, medan spontan kvalitet står för fenomen som vi uppskattar för att de står för något nytt och positivt, djärva lösningar på nya problem. Fallstudierna tycks visa att estetiska regler framför allt har en koppling till (och en positiv inverkan på) den stabila kvaliteten. Spontan kvalitet kan uppstå om de estetiska reglerna inte är för detaljstyrande. Det verkar också som om den typ av designkod som använts i Seaside (en typologisk kod som utgår från löst beskrivna hustyper) lämnar större utrymme för uppkomsten av spontan kvalitet än den mönsterbok (som utgår från detaljerade beskrivningar av stilar) som använts i Celebration.Frågan är hur man går från dessa amerikanska fallstudier till en svensk verklighet. New Urbanism är en mångtydig och svårfångad företeelse. Det är också en typiskt amerikansk företeelse. I sin amerikanska kontext framstår rörelsen ofta som radikal, exempelvis med sitt miljö-engagemang, samtidigt som den i andra avseenden är uppenbart värde-konservativ. På samma gång som rörelsens aktörer har en stark tro på planering agerar de helst på marknadens villkor. Det är därför inte självklart att det går att dra slutsatser med giltighet i Sverige av de amerikanska fallstudierna. Trots stora skillnader mellan Sverige och USA finns det ändå tillräckliga likheter för att dra vissa slutsatser. Urbana designkoder borde kunna användas som planeringsteknik också i Sverige, även om innehållet i de estetiska reglerna måste anpassas till det aktuella svenska projektet. Estetiska regler kan användas som ett led i ett arbete för en högre arkitektonisk kvalitet i den byggda miljön. Den övergripande slutsatsen blir därför att urbana designkoder kan vara ett instrument av flera i en strävan efter en högre kvalitet hos den byggda miljön. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Lundequist, Jerker, Projekteringsmetodik, KTH Stockholm
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Arkitektur, interior design, Architecture, Anläggningsteknik, Construction technology, Windsor, Celebration, Seaside, New Urbanism, design codes, aesthetic rules, urban, aesthetics, quality, inredningsarkitektur
pages
203 pages
publisher
Theoretical and Applied Aesthetics
defense location
Lectureroom A:C, School of Architecture, Sölvegatan 24, Lund
defense date
2002-04-12 10:00:00
ISBN
91-973649-1-6
language
Swedish
LU publication?
yes
additional info
The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: Theoretical and Applied Aesthetics (011036008)
id
dcef864a-a243-4818-b16a-26476f75b89e (old id 20915)
date added to LUP
2016-04-04 11:39:54
date last changed
2018-11-21 21:06:22
@phdthesis{dcef864a-a243-4818-b16a-26476f75b89e,
 abstract   = {{This dissertation deals with aesthetic rules in an urban context. The dissertation develops a theoretical framework for understanding the role of aesthetic rules, especially urban design codes, in the process of improving the architectural quality of the built environment. In the context of this framework three case studies of urban design codes are presented. The over-arching aim is hermeneutical: to create a better understanding of the relationship between aesthetic rules and architectural quality. The more specific aim is to describe the cases in such a way that the reader gets an understanding of how the design codes have worked in these cases, and of their relation to the architectural quality of the places in question.<br/><br>
<br/><br>
The first two chapters discuss aesthetic rules mainly in relation to theories about quality and quality management. A key concept in this discussion is the division between spontaneous and stable quality derived from the philosophy of Robert M. Pirsig. This dichotomy and a comparison between the use of quality in architectural discourse and the practice of quality management leads to an assumption of the limited role of aesthetic rules. Aesthetic rules, as a part of an endeavour towards architectural quality, are assumed to be able to positively affect the stable quality, while the spontaneous quality can be influenced only indirectly.<br/><br>
<br/><br>
The third chapter introduces the movement of New Urbanism as the major ideological context of the three case studies. These are presented in chapter four and consist of studies of the design codes and the built environment of three Florida developments: Seaside, Celebration and Windsor. The cases are studied with qualitative research methods. They show that, alongside other factors like the ambitions of the developer and the cultural competence of the house buyers, the urban design codes in all three cases have contributed to an urban design and architecture with high stable quality. Furthermore the loose typological code in Seaside have permitted high spontaneous quality. A comparison between the more strict codes of Celebration and Windsor shows that the pattern book used in Celebration seems to be more restrictive in relation to spontaneous quality than the typological code of Windsor. In both cases, however, the high quality is predominantly stable. Consequently the cases support the assumption that aesthetic rules can affect the architectural quality in a positive way, but that great care must be taken in order not to stifle creativity and in that way prevent the appearance of spontaneous quality. Finally the conclusions and how they can be related to the Swedish planning context, together with the ethical and democratic aspects of aesthetic rules, are discussed.}},
 author    = {{Hultman, Mats}},
 isbn     = {{91-973649-1-6}},
 keywords   = {{Arkitektur; interior design; Architecture; Anläggningsteknik; Construction technology; Windsor; Celebration; Seaside; New Urbanism; design codes; aesthetic rules; urban; aesthetics; quality; inredningsarkitektur}},
 language   = {{swe}},
 publisher  = {{Theoretical and Applied Aesthetics}},
 school    = {{Lund University}},
 title    = {{Seaside, Celebration och Windsor: Studier av urbana estetiska regler}},
 year     = {{2002}},
}