Advanced

Hållbarhetsredovisning - syftet med hållbarhetsredovisningen

Odenberger, Markus and Alic, Emir (2011)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att utforska vilka faktorer som ligger till grund för utvecklingen av hållbarhetsredovisningar i statligt ägda bolag samt hållbarhetsredovisningens huvudsakliga syfte. Därtill syftar uppsatsen till att analysera hur trovärdig och begriplig den redovisade information är och till vem hållbarhetsredovisningar riktas. Metod: För att kunna förklara och belysa syftet med hållbarhetsredovisningen genomför vi en explorativ undersökning där vi använder oss av den kvalitativa metoden. Denna metod ämnar skapa djupare förståelse och insyn i vilka faktorer som drivit hållbarhetsredovisningens utveckling. Uppsatsens syfte kommer besvaras av en genomgång av utvalda företags hållbarhetsredovisningar och med hjälp av... (More)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att utforska vilka faktorer som ligger till grund för utvecklingen av hållbarhetsredovisningar i statligt ägda bolag samt hållbarhetsredovisningens huvudsakliga syfte. Därtill syftar uppsatsen till att analysera hur trovärdig och begriplig den redovisade information är och till vem hållbarhetsredovisningar riktas. Metod: För att kunna förklara och belysa syftet med hållbarhetsredovisningen genomför vi en explorativ undersökning där vi använder oss av den kvalitativa metoden. Denna metod ämnar skapa djupare förståelse och insyn i vilka faktorer som drivit hållbarhetsredovisningens utveckling. Uppsatsens syfte kommer besvaras av en genomgång av utvalda företags hållbarhetsredovisningar och med hjälp av intervjuer. Teoretiska perspektiv: Den teoretiska referensramen har följande teoretiska inslag: intressentteorin, Corporate Social Responsibility, legitimitetsteorin och avslutningsvis den institutionella teorin. Empiri: Det empiriska materialet består dels av granskning av hållbarhetsredovisningar i tre statliga bolag; Vattenfall, Lernia och SBAB från 2007 till 2009, dels av intervjuer med tre sakkunnig inom hållbarhetsfrågor. Resultat och slutsatser: Syftet med hållbarhetsredovisningen behöver inte bara vara att miljön ska påverkas positivt, vilket man kan tro. Vi anser det viktigare att företaget redovisar sina handlingar och åtaganden så att intressenter kan ta del av dessa genom hållbarhetsredovisningen. Detta skapar således en trovärdig helhetsbild av företaget. Det som driver utvecklingen av hållbarhetsredovisningar framåt beror på en del olika aspekter, såsom verksamhetsområde, företagsstorlek, legitimitet, intressenternas påverkan samt hur långt GRI kommit i sin utveckling. Aspekterna hänger ihop så till vida att ju större företaget är desto mer information om företagets handlingar behöver förmedlas till allmänheten. Ett företag som exempelvis har stor miljöpåverkan måste kunna redovisa och argumentera för sina handlingar i syfte att rättfärdiga och försvara sin verksamhet. De som vi anser är intresserade av de statliga ägda bolagens hållbarhetsredovisningar är aktieägare, samarbetspartners, medierna och externa intressenter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Odenberger, Markus and Alic, Emir
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Hållbarhetsredovisning, Global Reporting Initiative, samhällsansvar, intressenter, utveckling, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1781910
date added to LUP
2011-01-13
date last changed
2012-04-02 18:31:33
@misc{1781910,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna uppsats är att utforska vilka faktorer som ligger till grund för utvecklingen av hållbarhetsredovisningar i statligt ägda bolag samt hållbarhetsredovisningens huvudsakliga syfte. Därtill syftar uppsatsen till att analysera hur trovärdig och begriplig den redovisade information är och till vem hållbarhetsredovisningar riktas. Metod: För att kunna förklara och belysa syftet med hållbarhetsredovisningen genomför vi en explorativ undersökning där vi använder oss av den kvalitativa metoden. Denna metod ämnar skapa djupare förståelse och insyn i vilka faktorer som drivit hållbarhetsredovisningens utveckling. Uppsatsens syfte kommer besvaras av en genomgång av utvalda företags hållbarhetsredovisningar och med hjälp av intervjuer. Teoretiska perspektiv: Den teoretiska referensramen har följande teoretiska inslag: intressentteorin, Corporate Social Responsibility, legitimitetsteorin och avslutningsvis den institutionella teorin. Empiri: Det empiriska materialet består dels av granskning av hållbarhetsredovisningar i tre statliga bolag; Vattenfall, Lernia och SBAB från 2007 till 2009, dels av intervjuer med tre sakkunnig inom hållbarhetsfrågor. Resultat och slutsatser: Syftet med hållbarhetsredovisningen behöver inte bara vara att miljön ska påverkas positivt, vilket man kan tro. Vi anser det viktigare att företaget redovisar sina handlingar och åtaganden så att intressenter kan ta del av dessa genom hållbarhetsredovisningen. Detta skapar således en trovärdig helhetsbild av företaget. Det som driver utvecklingen av hållbarhetsredovisningar framåt beror på en del olika aspekter, såsom verksamhetsområde, företagsstorlek, legitimitet, intressenternas påverkan samt hur långt GRI kommit i sin utveckling. Aspekterna hänger ihop så till vida att ju större företaget är desto mer information om företagets handlingar behöver förmedlas till allmänheten. Ett företag som exempelvis har stor miljöpåverkan måste kunna redovisa och argumentera för sina handlingar i syfte att rättfärdiga och försvara sin verksamhet. De som vi anser är intresserade av de statliga ägda bolagens hållbarhetsredovisningar är aktieägare, samarbetspartners, medierna och externa intressenter.},
 author    = {Odenberger, Markus and Alic, Emir},
 keyword   = {Hållbarhetsredovisning,Global Reporting Initiative,samhällsansvar,intressenter,utveckling,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hållbarhetsredovisning - syftet med hållbarhetsredovisningen},
 year     = {2011},
}