Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den fysiska banken blir virtuell - en studie av bankanställdas förhållningssätt till e-banking i Länsförsäkringar Skåne, Forex Bank & Handelsbanken

Selmanovic, Maida LU and Vancea, Alexandra LU (2015) FEKN90 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte

Studiens syfte är att undersöka hur strategier kring e-banking påverkar tre tillfrågade bankers nuvarande
banktjänstemän i deras dagliga arbete, för att vidare bygga på den forskning som har gjorts inom e-banking och komplettera forskningen om anställdas förhållningssätt till fenomenet.

Metod

Studien utfördes med en kvalitativ forskningsstrategi där semi-strukturerade intervjuer via personlig kontakt, samt telefonintervjuer användes för att samla in primärdata. Studien har en hermeneutisk kunskapssyn där skapelse av förståelse har varit målet. Inga försök till generalisering förekommer, istället tillämpas rekommendationer via studiens slutsats. En abduktiv ansats användes för att öppna upp för nya aspekter och relevant... (More)
Syfte

Studiens syfte är att undersöka hur strategier kring e-banking påverkar tre tillfrågade bankers nuvarande
banktjänstemän i deras dagliga arbete, för att vidare bygga på den forskning som har gjorts inom e-banking och komplettera forskningen om anställdas förhållningssätt till fenomenet.

Metod

Studien utfördes med en kvalitativ forskningsstrategi där semi-strukturerade intervjuer via personlig kontakt, samt telefonintervjuer användes för att samla in primärdata. Studien har en hermeneutisk kunskapssyn där skapelse av förståelse har varit målet. Inga försök till generalisering förekommer, istället tillämpas rekommendationer via studiens slutsats. En abduktiv ansats användes för att öppna upp för nya aspekter och relevant information under studiens gång.

Teoretiska perspektiv

Det teoretiska ramverket har sin grund i en litteraturgranskning inom strategiska och organisatoriska ämnesområden med fokus på förändringsarbete och e-business.

Empiri

Det empiriska materialet utgörs av tio djupintervjuer med banktjänstemän från tre svenska banker.

Slutsats

Individen är i ständig förändring i organisationsmiljön. Dess tänkande och relaterande till denna miljö är viktig i en virtuell värld med intellektuellt kapital som den främsta strategiska resursen. E-banking är fortfarande i ett ungt stadium där det strategiska arbetet med fenomenet enligt studiens respondenter påverkat strukturella, processrelaterade och systemrelaterade komponenter i organisationsmiljön mer avsevärt än den individuella komponenten. (Less)
Abstract
Purpose

The purpose of this study is to explore how e-banking strategies affects three Swedish banks’ employees in their daily work, to further build on the research that has been done within e-banking, and to complete the research on employees’ approach to the phenomenon.

Methodology

The study was conducted with a qualitative research approach; semi-structured interviews through personal contact and telephone interviews were used to collect primary data. The study has a hermeneutic research philosophy, where the creation of understanding has been the goal. No attempt at generalization occurs, instead applies recommendations by the study's conclusion. An abductive approach is used in order to open up new aspects and relevant... (More)
Purpose

The purpose of this study is to explore how e-banking strategies affects three Swedish banks’ employees in their daily work, to further build on the research that has been done within e-banking, and to complete the research on employees’ approach to the phenomenon.

Methodology

The study was conducted with a qualitative research approach; semi-structured interviews through personal contact and telephone interviews were used to collect primary data. The study has a hermeneutic research philosophy, where the creation of understanding has been the goal. No attempt at generalization occurs, instead applies recommendations by the study's conclusion. An abductive approach is used in order to open up new aspects and relevant information during the study.

Theory

The theoretical framework consists of a literature review within the areas of strategy and organization, further focusing on change and e-business.

Empirical foundation

The empirical material is based on ten deep interviews with bankers in three Swedish banks.

Conclusion

The individual is in constant change within the organizational environment. Its thinking and relating to this environment is important in a virtual world with intellectual capital as the key strategic resource. E-banking is still in its early stages and according to the study’s respondents; the strategic work of the phenomenon affected the structural, process-related and system-related components of the organizational environment, to a greater degree than the individual component. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Selmanovic, Maida LU and Vancea, Alexandra LU
supervisor
organization
course
FEKN90 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Affärsstrategi, e-banking, e-business, virtuella banktjänster, organisationsförändring.
language
Swedish
id
5471647
date added to LUP
2015-06-22 15:43:17
date last changed
2015-06-22 15:43:17
@misc{5471647,
 abstract   = {{Purpose	

The purpose of this study is to explore how e-banking strategies affects three Swedish banks’ employees in their daily work, to further build on the research that has been done within e-banking, and to complete the research on employees’ approach to the phenomenon. 

Methodology

The study was conducted with a qualitative research approach; semi-structured interviews through personal contact and telephone interviews were used to collect primary data. The study has a hermeneutic research philosophy, where the creation of understanding has been the goal. No attempt at generalization occurs, instead applies recommendations by the study's conclusion. An abductive approach is used in order to open up new aspects and relevant information during the study.

Theory

The theoretical framework consists of a literature review within the areas of strategy and organization, further focusing on change and e-business. 

Empirical	foundation

The empirical material is based on ten deep interviews with bankers in three Swedish banks. 

Conclusion

The individual is in constant change within the organizational environment. Its thinking and relating to this environment is important in a virtual world with intellectual capital as the key strategic resource. E-banking is still in its early stages and according to the study’s respondents; the strategic work of the phenomenon affected the structural, process-related and system-related components of the organizational environment, to a greater degree than the individual component.}},
 author    = {{Selmanovic, Maida and Vancea, Alexandra}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Den fysiska banken blir virtuell - en studie av bankanställdas förhållningssätt till e-banking i Länsförsäkringar Skåne, Forex Bank & Handelsbanken}},
 year     = {{2015}},
}