Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sociala medier: Frihet eller fängelse? - Instagram-användares inställning till sociala medier och dess inverkan på dem

Grafström, William LU and Kerrén, Simon LU (2015) FEKN90 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel
Sociala medier: Frihet eller fängelse? – Instagram-användares inställning till sociala medier och dess inverkan på dem

Seminariedatum
2015-05-27

Ämne/kurs
FEKN90, Examensarbete på civilekonomprogrammet, 30 HP

Författare
William Grafström, Simon Kerrén

Handledare
Jon Bertilsson

Nyckelord
Instagram, sociala medier, destruktiva sidor, imagestrategier, låtsasliv.

Syfte
Syftet med uppsatsen är att undersöka och förstå hur svenska unga vuxna på Instagram förhåller sig till och påverkas av att vara närvarande på sociala medier. Varför det idag verkar vara en självklarhet att finnas representerad online och att bygga upp en fördelaktig bild av sig själv på sociala medier.

Metod
Vi har till denna... (More)
Examensarbetets titel
Sociala medier: Frihet eller fängelse? – Instagram-användares inställning till sociala medier och dess inverkan på dem

Seminariedatum
2015-05-27

Ämne/kurs
FEKN90, Examensarbete på civilekonomprogrammet, 30 HP

Författare
William Grafström, Simon Kerrén

Handledare
Jon Bertilsson

Nyckelord
Instagram, sociala medier, destruktiva sidor, imagestrategier, låtsasliv.

Syfte
Syftet med uppsatsen är att undersöka och förstå hur svenska unga vuxna på Instagram förhåller sig till och påverkas av att vara närvarande på sociala medier. Varför det idag verkar vara en självklarhet att finnas representerad online och att bygga upp en fördelaktig bild av sig själv på sociala medier.

Metod
Vi har till denna undersökning använt oss av en kvalitativ ansats med ett antal djupgående intervjuer som legat till grund för vår analys och det resultat vi har fått fram. Vi har även använt oss av en abduktiv ansats där vi har dragit slutsatser utifrån vår primärdata, samt utgått från sekundärdata i form av befintliga teorier.

Teoretiskt perspektiv
Uppsatsen bygger till stor del på teorier av Foucault (governmentality), Boorstin (pseudohändelser), Baudrillard (hyperrealitet), Goffman (intrycksmanipulation), Kapferer (image och identitet) samt Maslow (behovspyramid). Dessa teorier har legat till grund för analysen och för de slutsatser som har dragits.

Empiri och analys
Vår empiri har baserats på den information som har samlats in under de intervjuer som vi har utfört, och den har sedan analyserats utifrån vårt teoretiska ramverk.

Slutsats
Det verkar som att det i många fall är en låtsasverklighet som visas upp av användare på Instagram. Vi har även observerat potentiellt skadliga följder för de som är aktiva på sociala medier. (Less)
Abstract
Title
Social media: Freedom or prison? – Instagram users’ attitudes toward social media and its impact on them

Seminar date
2015-05-27

Course
FEKN90, Master’s thesis, 30 ECTS

Authors
William Grafström, Simon Kerrén

Advisor
Jon Bertilsson

Key words
Instagram, social media, destructive sides, image strategies, pretend life.

Purpose
The purpose of this paper is to get an understanding of how Swedish young adults on Instagram relate to and are affected by their presence on social media. Why the consensus today seems to be that a presence on social media is a must and that one needs to build a favorable view of oneself on social media.

Methodology
In this paper we have used a qualitative approach with a number of... (More)
Title
Social media: Freedom or prison? – Instagram users’ attitudes toward social media and its impact on them

Seminar date
2015-05-27

Course
FEKN90, Master’s thesis, 30 ECTS

Authors
William Grafström, Simon Kerrén

Advisor
Jon Bertilsson

Key words
Instagram, social media, destructive sides, image strategies, pretend life.

Purpose
The purpose of this paper is to get an understanding of how Swedish young adults on Instagram relate to and are affected by their presence on social media. Why the consensus today seems to be that a presence on social media is a must and that one needs to build a favorable view of oneself on social media.

Methodology
In this paper we have used a qualitative approach with a number of in-depth interviews which formed the basis for our analysis and the results we have come up with. We also used abductive reasoning where we drew our conclusions based on our primary data, and also from secondary data in the form of already existing theories.

Theoretical perspectives
The paper is largely based upon theories by Foucault (governmentality), Boorstin (pseudo-events), Baudrillard (hyperreality), Goffman (impression management), Kapferer (image and identity) and Maslow (hierarchy of needs). These theories formed the basis for the analysis and the conclusions made.

Empirical foundation
Our empirical work has been based on the information gathered during the interviews that we conducted, and it has later been analyzed based upon our theoretical framework.

Conclusion
In many cases, it seems to be a pretend reality that users on Instagram present. We have also observed potentially harmful consequences for people being active on social media. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Grafström, William LU and Kerrén, Simon LU
supervisor
organization
course
FEKN90 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Instagram, Sociala medier, Destruktiva sidor, Imagestrategier, Låtsasliv
language
Swedish
id
7456437
date added to LUP
2015-06-29 07:49:08
date last changed
2015-06-29 07:49:08
@misc{7456437,
 abstract   = {Title
Social media: Freedom or prison? – Instagram users’ attitudes toward social media and its impact on them

Seminar date
2015-05-27

Course
FEKN90, Master’s thesis, 30 ECTS

Authors
William Grafström, Simon Kerrén

Advisor
Jon Bertilsson

Key words
Instagram, social media, destructive sides, image strategies, pretend life.

Purpose
The purpose of this paper is to get an understanding of how Swedish young adults on Instagram relate to and are affected by their presence on social media. Why the consensus today seems to be that a presence on social media is a must and that one needs to build a favorable view of oneself on social media.

Methodology
In this paper we have used a qualitative approach with a number of in-depth interviews which formed the basis for our analysis and the results we have come up with. We also used abductive reasoning where we drew our conclusions based on our primary data, and also from secondary data in the form of already existing theories.

Theoretical perspectives
The paper is largely based upon theories by Foucault (governmentality), Boorstin (pseudo-events), Baudrillard (hyperreality), Goffman (impression management), Kapferer (image and identity) and Maslow (hierarchy of needs). These theories formed the basis for the analysis and the conclusions made.

Empirical foundation 
Our empirical work has been based on the information gathered during the interviews that we conducted, and it has later been analyzed based upon our theoretical framework.

Conclusion
In many cases, it seems to be a pretend reality that users on Instagram present. We have also observed potentially harmful consequences for people being active on social media.},
 author    = {Grafström, William and Kerrén, Simon},
 keyword   = {Instagram,Sociala medier,Destruktiva sidor,Imagestrategier,Låtsasliv},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sociala medier: Frihet eller fängelse? - Instagram-användares inställning till sociala medier och dess inverkan på dem},
 year     = {2015},
}