Advanced

Musikämnets kärninnehåll - En studie av musikundervisningens innehåll i årskurs 9

Eriksson, Emil LU (2017) LIMP32 20162
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att undersöka vilket konkret innehåll musiklärare i grundskolan lär ut, och vilka motivationer de uppger till valet av innehåll. Studien genomfördes i form av enkätstudie där två urvalsgrupper ombads besvara frågor om undervisningens innehåll rörande de avgränsade områdena Ackord, Rytm samt Noter och teori. Ämnesområdet är svårbehandlat, då den forskning som finns sedan tidigare främst berör ämnesinnehåll från ett överblickande perspektiv, medan denna studie syftat till att belysa området så specifikt och konkret som möjligt. Resultaten har redovisats i tabellform och bearbetats genom numerisk dataanalys samt textanalys av de fritextsvar som respondenter i studien uppgett i enkätsvaren. Resultaten och... (More)
Syftet med denna studie är att undersöka vilket konkret innehåll musiklärare i grundskolan lär ut, och vilka motivationer de uppger till valet av innehåll. Studien genomfördes i form av enkätstudie där två urvalsgrupper ombads besvara frågor om undervisningens innehåll rörande de avgränsade områdena Ackord, Rytm samt Noter och teori. Ämnesområdet är svårbehandlat, då den forskning som finns sedan tidigare främst berör ämnesinnehåll från ett överblickande perspektiv, medan denna studie syftat till att belysa området så specifikt och konkret som möjligt. Resultaten har redovisats i tabellform och bearbetats genom numerisk dataanalys samt textanalys av de fritextsvar som respondenter i studien uppgett i enkätsvaren. Resultaten och litteraturen ger bilden att musiklärare har gemensamma uppfattningar om vilket innehåll som utgör musikämnets kärna. Utifrån detta kärninnehåll tar sig sedan lärarnas individuella preferenser och prioriteringar sig uttryck. Motiveringar som försvarar detta kärninnehåll hänvisar till spelbarhet och utvecklande av elevers förmåga att samspela i ensemblesituationer. Tydliggörande av detta kärninnehåll kan ge positiva effekter på musiklärares överblick över, och möjligheter att aktivt ta ställning till innehållet i sin egen undervisning samt elevers och föräldrars inblick och förståelse i ämnets byggstenar. (Less)
Abstract
The purpose of this study is to examine what specific content music teachers in secondary school teach, and what motivations they provide for their choice of content. The study was conducted in the form of a survey in which two sample groups were asked to answer questions regarding the contents of their teaching concerning the demarcated areas Chords, Rhythm and Notes and theory. This subject is intractable, as existing research approaches subject content in school mainly from an over-looking perspective, while this study aims to illustrate the subject in as specific and concrete terms as possible. The results are presented in tabular form and processed through numerical data analysis as well as through text analysis of responses given in... (More)
The purpose of this study is to examine what specific content music teachers in secondary school teach, and what motivations they provide for their choice of content. The study was conducted in the form of a survey in which two sample groups were asked to answer questions regarding the contents of their teaching concerning the demarcated areas Chords, Rhythm and Notes and theory. This subject is intractable, as existing research approaches subject content in school mainly from an over-looking perspective, while this study aims to illustrate the subject in as specific and concrete terms as possible. The results are presented in tabular form and processed through numerical data analysis as well as through text analysis of responses given in free text by the respondents participating in the survey. The results and literature paint the picture that music teachers share a common perception regarding what constitutes the core content of the music subject. From this core content the teachers’ individual preferences and priorities then express themselves. Justifications for this core content refers to the playability and the development of students' ability to interact in ensemble situations. Clarification of this core content can have positive effects on music teacher's overview of, and opportunities to actively consider the content of their own teaching and pupils 'and parents' insight and understanding of the subject building blocks. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Emil LU
supervisor
organization
course
LIMP32 20162
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Elementary School, Educational Science, Ämnesinnehåll, Utbildningsvetenskap, Musikpedagogik, Grundskola, Music Education, Secondary School, Subject Content
language
Swedish
id
8902477
date added to LUP
2017-02-14 09:23:26
date last changed
2017-02-14 09:23:26
@misc{8902477,
 abstract   = {The purpose of this study is to examine what specific content music teachers in secondary school teach, and what motivations they provide for their choice of content. The study was conducted in the form of a survey in which two sample groups were asked to answer questions regarding the contents of their teaching concerning the demarcated areas Chords, Rhythm and Notes and theory. This subject is intractable, as existing research approaches subject content in school mainly from an over-looking perspective, while this study aims to illustrate the subject in as specific and concrete terms as possible. The results are presented in tabular form and processed through numerical data analysis as well as through text analysis of responses given in free text by the respondents participating in the survey. The results and literature paint the picture that music teachers share a common perception regarding what constitutes the core content of the music subject. From this core content the teachers’ individual preferences and priorities then express themselves. Justifications for this core content refers to the playability and the development of students' ability to interact in ensemble situations. Clarification of this core content can have positive effects on music teacher's overview of, and opportunities to actively consider the content of their own teaching and pupils 'and parents' insight and understanding of the subject building blocks.},
 author    = {Eriksson, Emil},
 keyword   = {Elementary School,Educational Science,Ämnesinnehåll,Utbildningsvetenskap,Musikpedagogik,Grundskola,Music Education,Secondary School,Subject Content},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Musikämnets kärninnehåll - En studie av musikundervisningens innehåll i årskurs 9},
 year     = {2017},
}