Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Social bakgrund och studieframgång i skolans svenskämne : en kvalitativ studie om läs- och skrivundervisning för elever från studieovana hem

Olsson Frisk, Jeannie LU and Ågren, Fanny LU (2021) ÄSVM01 20202
Division of Swedish subjects, Danish, and Icelandic
Department of Educational Sciences
Swedish
Abstract (Swedish)
Nationell betygsstatistik visar att elever vars föräldrar inte har en eftergymnasial utbildning tenderar att lämna grundskolan med lägre betyg än elever med akademiskt meriterade föräldrar. Prestationsskillnaderna är stora i alla skolans kärnämnen, men framför allt i svenskämnet (se SIRIS 2020). Därför är syftet med föreliggande studie att undersöka hur svenskämnets läs- och skriv undervisning kan utformas för att i högre grad stötta elever från studieovana hem. Genom
kvalitativa intervjuer med nio svensklärare synliggörs undervisningsstrategier samt organisatoriska förutsättningar som anses framgångsrika för att tillgodose elevers individuella behov. Studiens informanter har valts ut enligt ett kriteriebaserat urval och betygsstatistik... (More)
Nationell betygsstatistik visar att elever vars föräldrar inte har en eftergymnasial utbildning tenderar att lämna grundskolan med lägre betyg än elever med akademiskt meriterade föräldrar. Prestationsskillnaderna är stora i alla skolans kärnämnen, men framför allt i svenskämnet (se SIRIS 2020). Därför är syftet med föreliggande studie att undersöka hur svenskämnets läs- och skriv undervisning kan utformas för att i högre grad stötta elever från studieovana hem. Genom
kvalitativa intervjuer med nio svensklärare synliggörs undervisningsstrategier samt organisatoriska förutsättningar som anses framgångsrika för att tillgodose elevers individuella behov. Studiens informanter har valts ut enligt ett kriteriebaserat urval och betygsstatistik från respektive
skola har används för att bilda två urvalsgrupper med maximal variation. Därefter har en komparativ analys genomförts inom och mellan de två urvalsgrupperna. Det empiriska materialet har kodats enligt fenomenologisk metod för att sedan analyseras i relation till Bernsteins kodteori och aktuell forskning.

Resultatet visar att de två urvalsgrupperna har skilda möjligheter att uppväga skillnader i elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Av intervjuerna framkom att lärarna i urvalsgruppen med ett högt slutbetyg i svenskämnet har goda förutsättningar att stödja elever från studieovana hem. De hade ett reflekterande förhållningsätt och förespråkade fördelarna med en
explicit undervisning. I urvalsgruppen med ett lägre slutbetyg beskrevs i stället en högre grad av implicit undervisning samt organisatoriska brister vilka försvårade lärarnas kompensatoriska arbete. Lärares möjligheter att kompensera för föräldrars utbildningsnivå är således beroende av skolans organisatoriska förutsättningar samt en explicit pedagogik. (Less)
Popular Abstract
Translated title: Social background and study performance in the Swedish language subject – a qualitative study of reading and writing instruction for students from non-academic homes

English abstract: National grade statistics show that students whose parents do not have a post-secondary education tend to leave compulsory school with lower grades than students with academically qualified parents. The differences in performance are large in all core subjects, but above all in the Swedish language subject (see SIRIS 2020). Therefore, the purpose of the present study is to investigate how the Swedish language subject's reading and writing instruction can be designed to support
students with less academically qualified parents to a... (More)
Translated title: Social background and study performance in the Swedish language subject – a qualitative study of reading and writing instruction for students from non-academic homes

English abstract: National grade statistics show that students whose parents do not have a post-secondary education tend to leave compulsory school with lower grades than students with academically qualified parents. The differences in performance are large in all core subjects, but above all in the Swedish language subject (see SIRIS 2020). Therefore, the purpose of the present study is to investigate how the Swedish language subject's reading and writing instruction can be designed to support
students with less academically qualified parents to a greater extent. Through qualitative interviews with nine Swedish language teachers, teaching strategies and organizational conditions considered successful to meet the students' individual needs are made visible. The study's informants have been selected according to a criteria-based selection, and grade statistics from each school have been used to form two selection groups with maximum variation. Subsequently, a comparative analysis was performed within and between the two sample groups. The empirical
material has been coded according to a phenomenological method and then analyzed in relation to Bernstein's code theory and current research.

The results show that the two selection groups have different opportunities to offset differences in students' ability to assimilate the education. In the selection group with a higher final grade in the Swedish language subject, the interviewed teachers expressed they have good conditions to support students of less academically qualified parents. They had a reflective attitude and advocated the benefits of explicit teaching. However in the selection group with a lower final grade, a higher degree of implicit teaching and organizational shortcomings were described, which made the teachers' compensatory work more difficult. Thus, teachers 'opportunities to compensate for parents' level of education depend on the school's organizational conditions and an explicit pedagogy. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson Frisk, Jeannie LU and Ågren, Fanny LU
supervisor
organization
alternative title
Social background and study performance in the Swedish language subject : a qualitative study of reading and writing instruction for students from non-academic homes
course
ÄSVM01 20202
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
kompensatoriskt uppdrag, social bakgrund, föräldrars utbildningsnivå, explicit undervisning, läs- och skrivundervisning, compensatory education, social background, parents' level of education, explicit teaching, write and reading instruction
language
Swedish
id
9041630
date added to LUP
2021-03-11 17:58:47
date last changed
2021-03-11 17:58:47
@misc{9041630,
 abstract   = {{Nationell betygsstatistik visar att elever vars föräldrar inte har en eftergymnasial utbildning tenderar att lämna grundskolan med lägre betyg än elever med akademiskt meriterade föräldrar. Prestationsskillnaderna är stora i alla skolans kärnämnen, men framför allt i svenskämnet (se SIRIS 2020). Därför är syftet med föreliggande studie att undersöka hur svenskämnets läs- och skriv undervisning kan utformas för att i högre grad stötta elever från studieovana hem. Genom 
kvalitativa intervjuer med nio svensklärare synliggörs undervisningsstrategier samt organisatoriska förutsättningar som anses framgångsrika för att tillgodose elevers individuella behov. Studiens informanter har valts ut enligt ett kriteriebaserat urval och betygsstatistik från respektive
skola har används för att bilda två urvalsgrupper med maximal variation. Därefter har en komparativ analys genomförts inom och mellan de två urvalsgrupperna. Det empiriska materialet har kodats enligt fenomenologisk metod för att sedan analyseras i relation till Bernsteins kodteori och aktuell forskning. 

Resultatet visar att de två urvalsgrupperna har skilda möjligheter att uppväga skillnader i elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Av intervjuerna framkom att lärarna i urvalsgruppen med ett högt slutbetyg i svenskämnet har goda förutsättningar att stödja elever från studieovana hem. De hade ett reflekterande förhållningsätt och förespråkade fördelarna med en 
explicit undervisning. I urvalsgruppen med ett lägre slutbetyg beskrevs i stället en högre grad av implicit undervisning samt organisatoriska brister vilka försvårade lärarnas kompensatoriska arbete. Lärares möjligheter att kompensera för föräldrars utbildningsnivå är således beroende av skolans organisatoriska förutsättningar samt en explicit pedagogik.}},
 author    = {{Olsson Frisk, Jeannie and Ågren, Fanny}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Social bakgrund och studieframgång i skolans svenskämne : en kvalitativ studie om läs- och skrivundervisning för elever från studieovana hem}},
 year     = {{2021}},
}