Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ett steg i riktning mot memoria

Niklasson, Albert LU (2021) ÄSVM01 20202
Swedish
Division of Swedish subjects, Danish, and Icelandic
Department of Educational Sciences
Abstract (Swedish)
Denna studie har syftat till att undersöka den retoriska potential som hip hoppens lyrik, rap, skulle kunna besitta i klassrumssammanhang. Undersökningen intresserar sig för dess effektivitet som minnesstrategi men också dess potential som ett media att förmedla kunskap.
Genom en övergripande analys av begreppen retorik och hip hop synliggörs detta och undersöks
därefter genom autoetnografisk aktionsforskning. Forskningen pågick under en veckas tid och
har upptagit fyra svensklektioner på en skola i södra Sverige. Urvalet bestod av en klass med
arton elever i årskurs åtta och en behörig ämneslärare. Insamlad empiri består av en kvalitativ
intervju, en enkät, ett prov, en helklassdiskussion och det arbete som undersökningens elever
... (More)
Denna studie har syftat till att undersöka den retoriska potential som hip hoppens lyrik, rap, skulle kunna besitta i klassrumssammanhang. Undersökningen intresserar sig för dess effektivitet som minnesstrategi men också dess potential som ett media att förmedla kunskap.
Genom en övergripande analys av begreppen retorik och hip hop synliggörs detta och undersöks
därefter genom autoetnografisk aktionsforskning. Forskningen pågick under en veckas tid och
har upptagit fyra svensklektioner på en skola i södra Sverige. Urvalet bestod av en klass med
arton elever i årskurs åtta och en behörig ämneslärare. Insamlad empiri består av en kvalitativ
intervju, en enkät, ett prov, en helklassdiskussion och det arbete som undersökningens elever
lyckats prestera. Resultaten tyder på och skulle kunna tolkas som att rap kan fungera som en
motiverande och elevnära uppgift i syfte att förmedla retorisk kunskap. Eleverna har under
studiens gång bevisat att de tagit till sig och numera besitter denna kunskap, men att memoria
skulle vara starkt sammankopplat med etos har inte kunnat bevisas i sin helhet. Förhoppningen
är att denna undersökning skall kunna ligga som grund och ge upphov till framtida försök att
utröna sanningen om rappens potential som en etoshöjande strategi för partesmodellens
memoria. (Less)
Abstract
This study has aimed to explore the rhetorical potential that hip hope poetry, rap, could possess
in classroom contexts. The study is interested in its effectiveness as a memory strategy, but also
its potential as a media to convey knowledge. Through an overall analysis of the concepts of
rhetoric and hip hop, this is made visible and then investigated through autoenographic action
research. The research lasted for a week and has taken up four Swedish lessons at a school in
southern Sweden. The selection consisted of a class of eighteen students in year eight and a
qualified subject teacher. Collected empiricism consists of a qualitative interview, a
questionnaire, a test, a full-class discussion and the work that the students... (More)
This study has aimed to explore the rhetorical potential that hip hope poetry, rap, could possess
in classroom contexts. The study is interested in its effectiveness as a memory strategy, but also
its potential as a media to convey knowledge. Through an overall analysis of the concepts of
rhetoric and hip hop, this is made visible and then investigated through autoenographic action
research. The research lasted for a week and has taken up four Swedish lessons at a school in
southern Sweden. The selection consisted of a class of eighteen students in year eight and a
qualified subject teacher. Collected empiricism consists of a qualitative interview, a
questionnaire, a test, a full-class discussion and the work that the students managed to perform.
The results suggest and could be interpreted as that rap can act as a motivating and studentoriented
task in order to convey rhetorical knowledge. Students have proven during the course
of the study that they have embraced and now possess this knowledge, but that memoria would
be strongly linked to ethos has not been proven in its entirety. The hope is that this study will
serve as a basis and give rise to future attempts to ascertain the truth about the potential of rap
as an ethos-enhancing strategy for the memoria part of the partes model (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Niklasson, Albert LU
supervisor
organization
course
ÄSVM01 20202
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
retorik, hip hop, rap, memoria, etos, delectare, autoetnografi, aktionsforskning
language
Swedish
id
9041812
date added to LUP
2021-03-15 08:40:57
date last changed
2021-03-15 08:40:57
@misc{9041812,
 abstract   = {{This study has aimed to explore the rhetorical potential that hip hope poetry, rap, could possess
in classroom contexts. The study is interested in its effectiveness as a memory strategy, but also
its potential as a media to convey knowledge. Through an overall analysis of the concepts of
rhetoric and hip hop, this is made visible and then investigated through autoenographic action
research. The research lasted for a week and has taken up four Swedish lessons at a school in
southern Sweden. The selection consisted of a class of eighteen students in year eight and a
qualified subject teacher. Collected empiricism consists of a qualitative interview, a
questionnaire, a test, a full-class discussion and the work that the students managed to perform.
The results suggest and could be interpreted as that rap can act as a motivating and studentoriented 
task in order to convey rhetorical knowledge. Students have proven during the course
of the study that they have embraced and now possess this knowledge, but that memoria would
be strongly linked to ethos has not been proven in its entirety. The hope is that this study will
serve as a basis and give rise to future attempts to ascertain the truth about the potential of rap
as an ethos-enhancing strategy for the memoria part of the partes model}},
 author    = {{Niklasson, Albert}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Ett steg i riktning mot memoria}},
 year     = {{2021}},
}