Advanced

Vårdkedja för ungdomar eller professionella? En processutvärdering av projektet ”Motverka våld och gäng”

Basic, Goran LU ; Thelander, Joakim LU and Åkerström, Malin LU (2009) In Forskningsrapport 5.
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att analysera hur de involverade aktörerna upplever, definierar och tolkar ett behandlingsprojekt, som involverade samhällsomhändertagna ungdomar. Projektet involverade olika myndigheter vars representanter skulle innefatta en vårdkedja och benämndes Motverka Våld och Gäng (MVG-projektet). I projektet var också ett antal samordnare anställda. Utöver redovisningen av våra resultat från ett drygt hundratal intervjuer och ett intensivt fältarbete har vi också haft ambitionen att i viss mån placera våra fynd i ett större socialt och kulturellt sammanhang.Analysen har sitt ursprung i vårt empiriska material och inte i ett på förhand konstruerat perspektiv; samordnarnas administrativa fokus som... (More)
Syftet med denna studie är att analysera hur de involverade aktörerna upplever, definierar och tolkar ett behandlingsprojekt, som involverade samhällsomhändertagna ungdomar. Projektet involverade olika myndigheter vars representanter skulle innefatta en vårdkedja och benämndes Motverka Våld och Gäng (MVG-projektet). I projektet var också ett antal samordnare anställda. Utöver redovisningen av våra resultat från ett drygt hundratal intervjuer och ett intensivt fältarbete har vi också haft ambitionen att i viss mån placera våra fynd i ett större socialt och kulturellt sammanhang.Analysen har sitt ursprung i vårt empiriska material och inte i ett på förhand konstruerat perspektiv; samordnarnas administrativa fokus som diskuteras i rapporten, är exempelvis något vi upptäckt genom intervjuer och observationer, inte något vi på förhand letade efter eller ens förväntade oss att upptäcka. Samtidigt är ingen analys renodlat sprungen ur ett empiriskt material. Att vi exempelvis använder begrepp som kamprekvisita beträffande de involverades diskussioner kring olika dokument, har sitt ursprung i läsning av sociologer som klassikern Georg Simmel och den moderne socialpsykologen Ervin Goffman, som använde dramaturgin som metafor för socialt samspel.Det bestående intrycket av detta projekt är den administrativa hållningen hos de involverade tjänstemännen. De engagerade sig starkt i möten och dokument, recenserade och bedömde varandra samt använde sig av ett byråkratiskt språkbruk, snarare än att engagerat diskutera de enskilda ungdomarna. Dessa befann sig snarare i en diskursiv skugga då man läser intervjuer och fältobservationer.Det finns således en risk i att möten, i projekt av denna typ med samverkande tjänstemän, med kringgärdande byråkratiarbete blir målet snarare än medlet.En mer pragmatisk hållning beträffande möten hade snarare inneburit att de var ett medel där handfasta beslut och resultat förde ungdomarna framåt i en riktning gruppen, föräldrarna och ungdomarna (de senare kategorierna skulle enligt direktiven vara integrerade) hade enats kring. Vid de möten vi följde var snarare trögheten i händelseförloppen uppseendeväckande. Saker som borde ha kunnat klaras av mellan möten var inte avklarade. Brister i åtgärderna följdes inte upp av en ansvarstillskrivning. (Less)
Abstract
This report concerns a large evaluation of a project concerning Swedish juvenile care. We analyse how professionals, youngsters and parents perceived and interpreted the three-year project which involved different authorities whose representatives should form a care-giving chain. The project also employed a number of coordinators. Beyond accounting for the results from just over one houndred interviews and an intense field work our ambition was also to place our findings in a greater social and cultural context.The origin of our analysis is based upon the empirical material, not from a before hand constructed perspective; the example of the coordinators’ focus on administrative issues was therefore discovered through... (More)
This report concerns a large evaluation of a project concerning Swedish juvenile care. We analyse how professionals, youngsters and parents perceived and interpreted the three-year project which involved different authorities whose representatives should form a care-giving chain. The project also employed a number of coordinators. Beyond accounting for the results from just over one houndred interviews and an intense field work our ambition was also to place our findings in a greater social and cultural context.The origin of our analysis is based upon the empirical material, not from a before hand constructed perspective; the example of the coordinators’ focus on administrative issues was therefore discovered through interviews and observations and not something that we were looking for or even expecting to find. At the same time no analysis can arise solely from an empirical material. When we, for example, use terms like ‘dispute props’, when talking about the involved actors discussions on different documents, it origins from reading the work of the classic sociologist Georg Simmel and modern social psychologist Ervin Goffman, both using dramaturgy as a metaphor for social interaction.The lasting impression from this project is the administrative position of the involved officials. They were strongly committed to meetings and documents, they reviewed and assessed each other using a bureaucratic language rather than discussing the individual youth with commitment. In fact the youths rather fell into a discursive shaddow when reading the interviews and field observations.In projects like this one, where officials should cooperate, the danger is that the meeting with its attached bureaucracy becomes the goal instead of the means.A more pragmatic stance regarding the meeting would rather see them being means through which distinct decisions and results carried the youth forth in a direction which the group, the parents and the youth had agreed on (the latter categories should, according to directives, be integrated). The meetings we attended rather displayed a startling inertia, issues that could have been resolved between meetings were not. The shortcomings in the measures were not followed up with attribution of responsibility. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
alternative title
A “Treatment Chain” for Young People or the Professionals? A Process Evaluation of the "Counteract Violence and Gangs"- Project in Sweden
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
projekt, administrativ hållning, sociologi, balansering, ungdom, möte, diskursiv skugga, allians, dokument, triad, kamprekvisita, heliga objekt, vi/de, ambivalens, variation, samordnare, jämförelsen, subvention, sociology
in
Forskningsrapport
volume
5
pages
315 pages
publisher
Statens institutionsstyrelse
ISSN
1404-2576
language
Swedish
LU publication?
yes
id
0d0b4f45-36ed-4ff9-944d-f6ab1969d499 (old id 1487517)
alternative location
http://www.stat-inst.se/pagefiles/647/vardkedja-for-ungdomar-eller-professionella-en-processutvardering-av-projektet-motverka-vald-och-gang.pdf
date added to LUP
2009-10-14 09:56:07
date last changed
2018-11-21 20:12:38
@techreport{0d0b4f45-36ed-4ff9-944d-f6ab1969d499,
 abstract   = {This report concerns a large evaluation of a project concerning Swedish juvenile care. We analyse how professionals, youngsters and parents perceived and interpreted the three-year project which involved different authorities whose representatives should form a care-giving chain. The project also employed a number of coordinators. Beyond accounting for the results from just over one houndred interviews and an intense field work our ambition was also to place our findings in a greater social and cultural context. <br/><br>
<br/><br>
The origin of our analysis is based upon the empirical material, not from a before hand constructed perspective; the example of the coordinators’ focus on administrative issues was therefore discovered through interviews and observations and not something that we were looking for or even expecting to find. At the same time no analysis can arise solely from an empirical material. When we, for example, use terms like ‘dispute props’, when talking about the involved actors discussions on different documents, it origins from reading the work of the classic sociologist Georg Simmel and modern social psychologist Ervin Goffman, both using dramaturgy as a metaphor for social interaction.<br/><br>
<br/><br>
 <br/><br>
<br/><br>
The lasting impression from this project is the administrative position of the involved officials. They were strongly committed to meetings and documents, they reviewed and assessed each other using a bureaucratic language rather than discussing the individual youth with commitment. In fact the youths rather fell into a discursive shaddow when reading the interviews and field observations. <br/><br>
<br/><br>
In projects like this one, where officials should cooperate, the danger is that the meeting with its attached bureaucracy becomes the goal instead of the means.<br/><br>
<br/><br>
A more pragmatic stance regarding the meeting would rather see them being means through which distinct decisions and results carried the youth forth in a direction which the group, the parents and the youth had agreed on (the latter categories should, according to directives, be integrated). The meetings we attended rather displayed a startling inertia, issues that could have been resolved between meetings were not. The shortcomings in the measures were not followed up with attribution of responsibility.},
 author    = {Basic, Goran and Thelander, Joakim and Åkerström, Malin},
 institution = {Statens institutionsstyrelse},
 issn     = {1404-2576},
 keyword   = {projekt,administrativ hållning,sociologi,balansering,ungdom,möte,diskursiv skugga,allians,dokument,triad,kamprekvisita,heliga objekt,vi/de,ambivalens,variation,samordnare,jämförelsen,subvention,sociology},
 language   = {swe},
 pages    = {315},
 series    = {Forskningsrapport},
 title    = {Vårdkedja för ungdomar eller professionella? En processutvärdering av projektet ”Motverka våld och gäng”},
 volume    = {5},
 year     = {2009},
}