Advanced

Motiverande grundskolemiljö med fokus på klassrummet.

Vincenti Malmgren, Therese LU (2008)
Abstract
The prime purpose of the work in hand is to present factors/concepts important in generating a motivating environment in our compulsory school system, with a focus on the classroom, the analysis being based on the goals stated in the national curriculum. Expressed in greater and more explicit detail, the purpose of this study was initially to a)investigate how pupils and school principals perceive that schools have achieved the goals of the curriculum for the compulsory school system (Swedish Ministry of Education, 1994), and b), with reference to Lpo 94 identify and analyse important concepts in the school environment and then study these in a correlation analysis. The relationships discovered indicate which factors/concepts are important... (More)
The prime purpose of the work in hand is to present factors/concepts important in generating a motivating environment in our compulsory school system, with a focus on the classroom, the analysis being based on the goals stated in the national curriculum. Expressed in greater and more explicit detail, the purpose of this study was initially to a)investigate how pupils and school principals perceive that schools have achieved the goals of the curriculum for the compulsory school system (Swedish Ministry of Education, 1994), and b), with reference to Lpo 94 identify and analyse important concepts in the school environment and then study these in a correlation analysis. The relationships discovered indicate which factors/concepts are important in achieving a positive and motivating school environment in the later years of the compulsory education system.

In the current study, various types of studies have been carried out. In order to map out pupils' perceptions concerning to what extent the various goals expressed in Lpo 94 have been achieved, a quantitative research approach was chosen to enable the analysis of perceptions from a large number of pupils. The quantitative approach was thus used to study relevant concepts in Lpo 94 and relationships between concepts. The data based on pupils' perceptions were gathered using questionnaires, in Studies I-III, which were processed using various statistical methods. In order to interpret and understand school principals' perceptions concerning to what extent the various goals expressed in Lpo 94 have been achieved, qualitative analysis methods were used. Data collection has focussed on "soft data" in the form of qualitative interviews in Study I and interpretive analyses in the form of qualitative analysis of the text material.

The classroom variables that are particularly significant in influencing outcomes are Teacher relationships, Influence-Effect and Teacher competence. On the basis of the tentative model the variable Responsibility together with the variables Attitudes and Self-confidence are the result variables that this study indicates as significant in enabling good self-confidence in pupils and a positive attitude to learning. In the current study fairly strong causal relationships are proved between the latent variables Attitudes and Self-confidence. The original tentative model can be modified on the basis of this study. The modified tentative model includes the three original result variables Attitudes, Responsibility and Self-confidence. These variables are, on the basis of the current work, central, bearing in mind the goal of creating a motivating school environment. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Föreliggande arbetes övergripande syfte är att visa på faktorer/begrepp viktiga för en motiverande grundskolemiljö med fokus på klassrummet då analysen baseras på läroplansmålsättningar. Mer differentierade och explicit uttryckta syften för detta arbete utgörs inledningsvis av att dels undersöka hur elever och skolledare uppfattar att skolan uppnått målen i läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Utbildningsdepartementet, 1994), dels att utifrån Lpo 94 identifiera och analysera viktiga begrepp i skolmiljön och sedan granska dessa i en sambandsanalys. De erhållna relationerna visar på vilka faktorer/begrepp som är viktiga för att uppnå en god och motiverande skolmiljö i grundskolans senare... (More)
Popular Abstract in Swedish

Föreliggande arbetes övergripande syfte är att visa på faktorer/begrepp viktiga för en motiverande grundskolemiljö med fokus på klassrummet då analysen baseras på läroplansmålsättningar. Mer differentierade och explicit uttryckta syften för detta arbete utgörs inledningsvis av att dels undersöka hur elever och skolledare uppfattar att skolan uppnått målen i läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Utbildningsdepartementet, 1994), dels att utifrån Lpo 94 identifiera och analysera viktiga begrepp i skolmiljön och sedan granska dessa i en sambandsanalys. De erhållna relationerna visar på vilka faktorer/begrepp som är viktiga för att uppnå en god och motiverande skolmiljö i grundskolans senare år.

I föreliggande arbete har olika typer av undersökningar bedrivits. För att kartlägga elevers uppfattningar om i vilken grad olika mål i Lpo 94 uppnåtts valdes en kvantitativt inriktad forskningsansats för att möjliggöra analys av uppfattningar från många elever. Den kvantitativa ansatsen användes härigenom för att studera relevanta begrepp i Lpo 94 och relationer mellan begreppen. Data utifrån elevuppfattningar samlades in med hjälp av enkäter, i Studie I-III, vilka bearbetades med olika statistiska metoder. För att tolka och förstå skolledares uppfattningar om i vilken grad olika mål i Lpo 94 uppnåtts har kvalitativa analysmetoder använts. Datainsamlingen har fokuserat på "mjuka data" i form av kvalitativa intervjuer i Studie I och tolkande analyser i form av kvalitativa analysmetoder av textmaterial.

De klassrumsvariabler som är speciellt betydelsefulla att påverka är Lärarrelationer, Medinflytande-Påverkan och Lärarkompetens. Utifrån den tentativa modellen är variabeln Ansvar tillsammans med variablerna Attityder och Självförtroende de resultatvariabler som denna studie indikerar som betydelsefulla för att möjliggöra ett gott självförtroende hos eleverna och en positiv inställning till lärande. I föreliggande studie påvisas tämligen starka orsaksrelationer mellan de latenta variablerna Attityder och Självförtroende. Den ursprungliga tentativa modellen kan modifieras utifrån denna studie. Den modifierade tentativa modellen innehåller de tre ursprungliga resultatvariablerna Attityder, Ansvar och Självförtroende. Dessa variabler är, utifrån föreliggande arbete, centrala med tanke på målsättningen att skapa en motiverande skolmiljö. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Wenestam, Claes-Göran, Högskolan i Kristianstad
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
compulsory school, lärarkompetens, Lpo 94, grundskola, attityder, lärarrelationer, Attitudes, medinflytande-påverkan, motiverande miljö, teacher relationships Ansvar, självförtroende, self-confidence, responsibility, motivating environment, teacher competence, influence-effect
pages
187 pages
defense location
Malmö högskola, Lärarutbildningen, Nordenskiöldsgatan 10, sal D 138.
defense date
2008-05-23 13:15:00
ISBN
978-91-977100-2-2
language
Swedish
LU publication?
yes
id
4d5ba923-4d8f-4b7f-a1e0-435b35fdf5d7 (old id 1145551)
date added to LUP
2016-04-04 13:01:07
date last changed
2018-11-21 21:11:47
@phdthesis{4d5ba923-4d8f-4b7f-a1e0-435b35fdf5d7,
 abstract   = {The prime purpose of the work in hand is to present factors/concepts important in generating a motivating environment in our compulsory school system, with a focus on the classroom, the analysis being based on the goals stated in the national curriculum. Expressed in greater and more explicit detail, the purpose of this study was initially to a)investigate how pupils and school principals perceive that schools have achieved the goals of the curriculum for the compulsory school system (Swedish Ministry of Education, 1994), and b), with reference to Lpo 94 identify and analyse important concepts in the school environment and then study these in a correlation analysis. The relationships discovered indicate which factors/concepts are important in achieving a positive and motivating school environment in the later years of the compulsory education system.<br/><br>
In the current study, various types of studies have been carried out. In order to map out pupils' perceptions concerning to what extent the various goals expressed in Lpo 94 have been achieved, a quantitative research approach was chosen to enable the analysis of perceptions from a large number of pupils. The quantitative approach was thus used to study relevant concepts in Lpo 94 and relationships between concepts. The data based on pupils' perceptions were gathered using questionnaires, in Studies I-III, which were processed using various statistical methods. In order to interpret and understand school principals' perceptions concerning to what extent the various goals expressed in Lpo 94 have been achieved, qualitative analysis methods were used. Data collection has focussed on "soft data" in the form of qualitative interviews in Study I and interpretive analyses in the form of qualitative analysis of the text material.<br/><br>
The classroom variables that are particularly significant in influencing outcomes are Teacher relationships, Influence-Effect and Teacher competence. On the basis of the tentative model the variable Responsibility together with the variables Attitudes and Self-confidence are the result variables that this study indicates as significant in enabling good self-confidence in pupils and a positive attitude to learning. In the current study fairly strong causal relationships are proved between the latent variables Attitudes and Self-confidence. The original tentative model can be modified on the basis of this study. The modified tentative model includes the three original result variables Attitudes, Responsibility and Self-confidence. These variables are, on the basis of the current work, central, bearing in mind the goal of creating a motivating school environment.},
 author    = {Vincenti Malmgren, Therese},
 isbn     = {978-91-977100-2-2},
 language   = {swe},
 school    = {Lund University},
 title    = {Motiverande grundskolemiljö med fokus på klassrummet.},
 year     = {2008},
}