Advanced

Miljöarbete inom Svensk Tillverkningsindustri. En färd från myt till verklighet

Arnfalk, Peter LU ; Brorson, Torbjörn LU ; Thidell, Åke LU ; Almgren, Richard ; Henriksson, Rolf and Nawrocka, Dagmara LU (2008)
Abstract (Swedish)
Föreliggande undersökning genomfördes under hösten och vintern 2007 av forskare vid Internatio-nella Institutet för Industriell Miljöekonomi (IIIEE) vid Lunds Universitet på uppdrag av Miljömålsrå-det. Syftet med undersökningen var att belysa dagens miljöarbete inom tillverkningsindustrin och göra jämförelser med resultat från tidigare motsvarande studier som genomfördes 1991 och 1998. Syftet var också att belysa hur och i vilken omfattning de nationella miljökvalitetsmålen påverkar företagens miljöarbete. Rapporten bidrog därmed till den samlade utvärderingen av arbetet med de nationella miljökvalitetsmålen som presenterades under våren 2008.

Undersökningen baserades på telefonintervjuer med miljöansvariga/personer som konkret... (More)
Föreliggande undersökning genomfördes under hösten och vintern 2007 av forskare vid Internatio-nella Institutet för Industriell Miljöekonomi (IIIEE) vid Lunds Universitet på uppdrag av Miljömålsrå-det. Syftet med undersökningen var att belysa dagens miljöarbete inom tillverkningsindustrin och göra jämförelser med resultat från tidigare motsvarande studier som genomfördes 1991 och 1998. Syftet var också att belysa hur och i vilken omfattning de nationella miljökvalitetsmålen påverkar företagens miljöarbete. Rapporten bidrog därmed till den samlade utvärderingen av arbetet med de nationella miljökvalitetsmålen som presenterades under våren 2008.

Undersökningen baserades på telefonintervjuer med miljöansvariga/personer som konkret utför miljöarbete i 272 slumpvis valda tillverkande företag fördelade över landet i olika branscher och storleksklasser. Bortfallsfrekvensen var 16 procent. Miljöarbetet undersöktes genom vilka konkreta åtgärder som genomförts inom olika områden, hur dessa åtgärder speglas i den övergripande bil-den av företagets miljöaspekter, hur miljöarbetet organiserats och personalen involverats. En sam-lad bedömning av företagens miljöarbete gjordes genom att indela dem i olika kategorier. Katego-rierna motsvarar en femgradig ”betygsskala” från miljöpassiva till miljöanpassade strategier för mil-jöarbetet. Företagens drivkrafter, policies och motiv för miljöarbete undersöktes också.

Under tidsperioden 1991- 2007 har tillverknings¬industrins miljöarbete suc¬cessivt förbättrats. Kategorimedelvärdet (”medel¬betyget”) har höjts mellan varje undersökningstillfälle, såväl totalt sett som inom varje storleksklass, vilket framgår av diagrammet. Kategorimedel¬värdet för hela till-verkningsindustrin var år 2007 1,9 jämförelse med 1,4 år 1991. Kategorimedelvärdet för anställda inom tillverkningsindustrin har ökat från 2,1 år 1991 till 2,7 år 2007. Ett mönster som går igen från de tidigare undersökningarna är att de större företagen i allmänhet har mer utvecklat miljöarbete och tydligare miljöstrategi än de mindre företagen. De största företagen (>500 anställda) införde mycket av sitt miljöarbete under 1990-talet och har fortsatt att utveckla sitt miljöarbete. Det är dock bland de medelstora (50 – 499 anställda) företagen de tydligaste förbättringarna kan konstateras. Kategorimedelvärdet har även ökat inom storleksklassen småföretag (1- 49 anställda), men i väsentligt lägre utsträckning. Fortfarande är miljömedvetenheten relativt låg bland de minsta före-tagen.

Miljökravställarna har skiftat från att domineras av miljömyndigheterna till i allt högre grad utgöras av kunder och konsumenter. Klassiska ”end-of-pipe”-lösningar på miljöproblemen har under perio-den 1991-2007 kompletterats en blandning av tekniska och organisatoriska åtgärder. Miljöanpass-ning av transporterna har seglat upp som en miljöaspekt som anses som allt viktigare och underle-verantörernas roll i miljöarbetet har fått större betydelse. Miljöarbetet integreras i styrningen och uppföljningen i företagen och ifrågasätts alltmer sällan. Företag med miljöledningssystem (ISO 14001) har generellt ett mer utvecklat och systematiskt miljöarbete.

De flesta tillverkningsföretag (78 procent) känner inte till Sveriges 16 miljökvalitetsmål. Omkring var femte företag (21 procent) känner till målen, men endast 1 procent av företagen vet vilka de olika målen är. Dessa siffror präglas dock av småföretagens stora dominans i antal. Mer än hälften av de företag som har femtio eller fler anställda känner till miljökvalitetsmålen. Det är endast 5 procent av det totala antalet tillverkande företag som anser sig påverkade av miljömålen. Eftersom dessa i huvudsak är större företag sysselsätter de emellertid ca 30 procent av arbetskraften inom tillverk-ningsindustrin. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; ; ; ; and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Miljöarbete, Miljöteknik, Industriuteveckling, Teknikföretag
pages
46 pages
publisher
IIIEE, Lund University
language
Swedish
LU publication?
yes
id
864df157-50be-4886-9a12-6f24920ce06f (old id 1224425)
date added to LUP
2016-04-04 10:44:08
date last changed
2018-11-21 21:00:29
@techreport{864df157-50be-4886-9a12-6f24920ce06f,
 abstract   = {Föreliggande undersökning genomfördes under hösten och vintern 2007 av forskare vid Internatio-nella Institutet för Industriell Miljöekonomi (IIIEE) vid Lunds Universitet på uppdrag av Miljömålsrå-det. Syftet med undersökningen var att belysa dagens miljöarbete inom tillverkningsindustrin och göra jämförelser med resultat från tidigare motsvarande studier som genomfördes 1991 och 1998. Syftet var också att belysa hur och i vilken omfattning de nationella miljökvalitetsmålen påverkar företagens miljöarbete. Rapporten bidrog därmed till den samlade utvärderingen av arbetet med de nationella miljökvalitetsmålen som presenterades under våren 2008.<br/><br>
Undersökningen baserades på telefonintervjuer med miljöansvariga/personer som konkret utför miljöarbete i 272 slumpvis valda tillverkande företag fördelade över landet i olika branscher och storleksklasser. Bortfallsfrekvensen var 16 procent. Miljöarbetet undersöktes genom vilka konkreta åtgärder som genomförts inom olika områden, hur dessa åtgärder speglas i den övergripande bil-den av företagets miljöaspekter, hur miljöarbetet organiserats och personalen involverats. En sam-lad bedömning av företagens miljöarbete gjordes genom att indela dem i olika kategorier. Katego-rierna motsvarar en femgradig ”betygsskala” från miljöpassiva till miljöanpassade strategier för mil-jöarbetet. Företagens drivkrafter, policies och motiv för miljöarbete undersöktes också. <br/><br>
Under tidsperioden 1991- 2007 har tillverknings¬industrins miljöarbete suc¬cessivt förbättrats. Kategorimedelvärdet (”medel¬betyget”) har höjts mellan varje undersökningstillfälle, såväl totalt sett som inom varje storleksklass, vilket framgår av diagrammet. Kategorimedel¬värdet för hela till-verkningsindustrin var år 2007 1,9 jämförelse med 1,4 år 1991. Kategorimedelvärdet för anställda inom tillverkningsindustrin har ökat från 2,1 år 1991 till 2,7 år 2007. Ett mönster som går igen från de tidigare undersökningarna är att de större företagen i allmänhet har mer utvecklat miljöarbete och tydligare miljöstrategi än de mindre företagen. De största företagen (&gt;500 anställda) införde mycket av sitt miljöarbete under 1990-talet och har fortsatt att utveckla sitt miljöarbete. Det är dock bland de medelstora (50 – 499 anställda) företagen de tydligaste förbättringarna kan konstateras. Kategorimedelvärdet har även ökat inom storleksklassen småföretag (1- 49 anställda), men i väsentligt lägre utsträckning. Fortfarande är miljömedvetenheten relativt låg bland de minsta före-tagen.<br/><br>
Miljökravställarna har skiftat från att domineras av miljömyndigheterna till i allt högre grad utgöras av kunder och konsumenter. Klassiska ”end-of-pipe”-lösningar på miljöproblemen har under perio-den 1991-2007 kompletterats en blandning av tekniska och organisatoriska åtgärder. Miljöanpass-ning av transporterna har seglat upp som en miljöaspekt som anses som allt viktigare och underle-verantörernas roll i miljöarbetet har fått större betydelse. Miljöarbetet integreras i styrningen och uppföljningen i företagen och ifrågasätts alltmer sällan. Företag med miljöledningssystem (ISO 14001) har generellt ett mer utvecklat och systematiskt miljöarbete. <br/><br>
De flesta tillverkningsföretag (78 procent) känner inte till Sveriges 16 miljökvalitetsmål. Omkring var femte företag (21 procent) känner till målen, men endast 1 procent av företagen vet vilka de olika målen är. Dessa siffror präglas dock av småföretagens stora dominans i antal. Mer än hälften av de företag som har femtio eller fler anställda känner till miljökvalitetsmålen. Det är endast 5 procent av det totala antalet tillverkande företag som anser sig påverkade av miljömålen. Eftersom dessa i huvudsak är större företag sysselsätter de emellertid ca 30 procent av arbetskraften inom tillverk-ningsindustrin.},
 author    = {Arnfalk, Peter and Brorson, Torbjörn and Thidell, Åke and Almgren, Richard and Henriksson, Rolf and Nawrocka, Dagmara},
 institution = {IIIEE, Lund University},
 language   = {swe},
 title    = {Miljöarbete inom Svensk Tillverkningsindustri. En färd från myt till verklighet},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/5609466/1224441.pdf},
 year     = {2008},
}