Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Läroplan i kulturskola: En kvalitativ studie om tre saxofonlärares förhållningssätt kring en möjlig läroplan i saxofonundervisning på kulturskola

Lind, Mattias LU (2021) LAMP72 20211
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Den svenska kulturskolan har aldrig haft krav på att undervisningen ska regleras via läroplaner. Trots detta finns en liten andel kulturskolor och kulturskolelärare som arbetar efter läroplaner. Studiens syfte är att få en djupare förståelse för tre saxofonlärares förhållningssätt kring en läroplan i saxofonundervisning vid kulturskola. Ett vidare syfte är att undersöka vilka moment en eventuell läroplan bör innehålla enligt de tre saxofonlärarna. I studien intervjuades tre saxofonlärare genom kvalitativa intervjuer. Samtliga lärare arbetade vid studiens utförande på tre olika kulturskolor i Sverige.
I studien kategoriserade saxofonlärarna de moment som de anser att en läroplan för saxofonundervisning vid kulturskola bör innehålla.... (More)
Den svenska kulturskolan har aldrig haft krav på att undervisningen ska regleras via läroplaner. Trots detta finns en liten andel kulturskolor och kulturskolelärare som arbetar efter läroplaner. Studiens syfte är att få en djupare förståelse för tre saxofonlärares förhållningssätt kring en läroplan i saxofonundervisning vid kulturskola. Ett vidare syfte är att undersöka vilka moment en eventuell läroplan bör innehålla enligt de tre saxofonlärarna. I studien intervjuades tre saxofonlärare genom kvalitativa intervjuer. Samtliga lärare arbetade vid studiens utförande på tre olika kulturskolor i Sverige.
I studien kategoriserade saxofonlärarna de moment som de anser att en läroplan för saxofonundervisning vid kulturskola bör innehålla. Momenten delades in i instrumenttekniska moment som artikulation och andning samt allmänmusikaliska moment som improvisation och interpretation. Saxofonlärarna ansåg att om en läroplan ska införas behöver den vara anpassad efter kulturskolans verksamhet och vara så pass flexibel att den kan anpassas efter alla saxofonelevers individuella behov, eftersom undervisningen bör bygga på elevers personliga utveckling. Införandet av en läroplan i saxofonundervisning skulle enligt lärarna i studien främst verka som ett sett att öka kulturskolans status i kommunerna.
Utifrån resultatet dras slutsatsen att saxofonlärare vid kulturskolan bör vara lyhörda för elevens behov och en läroplan för saxofonundervisning vid kulturskola bör understödja lyhördheten. Slutligen dras slutsatserna att en läroplan kan vara instrumentspecifik, upplevelseorienterad och kan beskriva pedagogiska arbetsmetoder som lärare kan använda sig av i arbetet med saxofonelever. (Less)
Abstract
The Swedish art and music school has never had a requirement to be regulated via curricula. Despite this, there is a small proportion of schools and teachers who work according to curricula. The aim of the study is to gain a deeper understanding of three saxophone teachers' approaches to a curriculum in saxophone teaching at the Swedish art and music school. A further aim is to investigate which elements a possible curriculum for saxophone teaching should include according to the three saxophone teachers. In the study, three saxophone teachers were interviewed through qualitative interviews. At the time of the study all teachers worked at three different Swedish art and music schools.
The saxophone teachers listed elements they believe a... (More)
The Swedish art and music school has never had a requirement to be regulated via curricula. Despite this, there is a small proportion of schools and teachers who work according to curricula. The aim of the study is to gain a deeper understanding of three saxophone teachers' approaches to a curriculum in saxophone teaching at the Swedish art and music school. A further aim is to investigate which elements a possible curriculum for saxophone teaching should include according to the three saxophone teachers. In the study, three saxophone teachers were interviewed through qualitative interviews. At the time of the study all teachers worked at three different Swedish art and music schools.
The saxophone teachers listed elements they believe a curriculum for saxophone teaching at the Swedish art and music school should include. The elements were divided into instrument technical elements such as articulation and breathing as well as general musical elements such as improvisation and interpretation. A curriculum for saxophone teaching at the Swedish art and music school should be so flexible that it can be adapted to the individual needs of all saxophone students, as the teaching should be based on student’s personal development according to the three teachers. The introduction of a curriculum in saxophone teaching would primarily act as a way to increase the status of the Swedish art and music schools in the municipalities according to the teachers.
Based on the results, it is concluded that saxophone teachers at the Swedish art and music school should be perceptive to their student's needs and a curriculum for saxophone teaching should support perceptiveness. Finally, the study concludes that a curriculum can be instrument-specific, experience-oriented and can describe pedagogical work methods that teachers can use in their work with saxophone students. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lind, Mattias LU
supervisor
organization
alternative title
Curriculum in the Swedish art and music school: A qualitative study of three saxophone teachers' approaches to a possible curriculum in saxophone teaching at the Swedish art and music school
course
LAMP72 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Kulturskola, Läroplan, Musikundervisning, Saxofon, Saxofonlärare, Saxofonundervisning, Utbildningsvetenskap, Musikpedagogik, Curriculum, Educational Science, Music Education, Saxophone, Saxophone teaching, Saxophone teacher, Swedish Art and Music Schools
language
Swedish
id
9047110
date added to LUP
2021-06-01 12:31:17
date last changed
2021-06-01 13:14:28
@misc{9047110,
 abstract   = {{The Swedish art and music school has never had a requirement to be regulated via curricula. Despite this, there is a small proportion of schools and teachers who work according to curricula. The aim of the study is to gain a deeper understanding of three saxophone teachers' approaches to a curriculum in saxophone teaching at the Swedish art and music school. A further aim is to investigate which elements a possible curriculum for saxophone teaching should include according to the three saxophone teachers. In the study, three saxophone teachers were interviewed through qualitative interviews. At the time of the study all teachers worked at three different Swedish art and music schools.
The saxophone teachers listed elements they believe a curriculum for saxophone teaching at the Swedish art and music school should include. The elements were divided into instrument technical elements such as articulation and breathing as well as general musical elements such as improvisation and interpretation. A curriculum for saxophone teaching at the Swedish art and music school should be so flexible that it can be adapted to the individual needs of all saxophone students, as the teaching should be based on student’s personal development according to the three teachers. The introduction of a curriculum in saxophone teaching would primarily act as a way to increase the status of the Swedish art and music schools in the municipalities according to the teachers.
Based on the results, it is concluded that saxophone teachers at the Swedish art and music school should be perceptive to their student's needs and a curriculum for saxophone teaching should support perceptiveness. Finally, the study concludes that a curriculum can be instrument-specific, experience-oriented and can describe pedagogical work methods that teachers can use in their work with saxophone students.}},
 author    = {{Lind, Mattias}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Läroplan i kulturskola: En kvalitativ studie om tre saxofonlärares förhållningssätt kring en möjlig läroplan i saxofonundervisning på kulturskola}},
 year     = {{2021}},
}